Guayaberera

 

GUAYABERERA

GUAYABERO, GUAYABERO, GUAYABERO

 

Language family: Guahiban.

Language codes:

        ISO  639-1     -

        ISO  639-2     -

        ISO  639-3     guo

Glottolog: guay1257.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: ):

cunimía alt guayabero [GUO].

guayabero [GUO] hizk, Kolonbia.

jiw alt guayabero [GUO].

mítia alt guayabero [GUO].

mítus alt guayabero [GUO].

 

KOLONBIA

 

guayabero (jiw, cunimía, mítus, mítia) [GUO] 1.200 hiztun (1991, Adelaar). Guaviaré Ibaiaren Goenaldea, Metá eta Guaviaré estatua. Guahiban.  Espainierarekin duen elebidun maila % 0,33; % 1,50; % 2,15; % 3,2; % 4,0; % 5,0 tartean. Gazteak eta adineko emakumezkoak elebakarrak guayabereraz; beste batzuek espainieraren hainbat maila ezagutzen dute. SOV.

 

Hizkuntza / lengua: guayaberera / guayabero / guayabero / guayabero.

Hiztunak / hablantes (1991): 1.200 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Kolonbia (Meta eta Guaiviare estatuak).

 

 

HISTORIA. Guaiaberoek mintzaturiko hizkuntza. Llanos Orientalesko guahibo konplexu kultural eta linguistikoko biztanleak dira, eta halaber hartzen ditu sikuani edo guahiboak, kuiba, hitnu edo makaguaneak ere. Akulturazio oso bizia jasan duten arren, guaiaberoak beren ohitura eta tradizioei erabat lotuak bizi dira. Beren autohelikadurarako produkzioak “yuca brava”, ehiza, arrantza eta uzta-bilketa ditu oinarri.

Hezkuntzan, klaseak espainieraz ematen zaizkie, haurrak bere bizitzako aspektu batzuetan bizi duen errealitateaz guztiz bestelako kurrikulua erabiliz.  1989an  hastapenetan aurkitzen zen etno-hezkuntzaren prozesuaren garapena, lekto-idazkera sistemaren kartila bat prestatuz, hau komunitateak berak parte hartuz eratu zelarik.

Desnutrizio arazoa daukate, elikadura lortzeko tradiziozko jarduerak utzi eta soldatazko lan-jarduerak bereganatu dituztelako.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Guayabererak 16 kontsonante ditu nolabaiteko sistema asimetrikoa duelarik. B) Bokalen sistemak 6 bokal ditu. Hitzen azkeneko bokalak galtzeko joera du.

 

Morfosintaxia. A) Guayabereraz aditzak denboraren kategoria ez du gramatikalizatzen  iragana/orainaldia-/futuroa oposizio modua. Bere oposizioa iragana-orainaldia/futuroa da, beraz erreala/birtuala oposizioa errealitatean. B) Izenak oinarri lexikala du eta kategoria nominalaren marka bat. C) Hiru genero ditu: maskulinoa (-n), femeninoa (-w) eta neutroa (-x). Animalien genero-markaz esan hauek arraren kategoria daramatela berez eta emea dela adierazteko pawis (emea) lexema jarri behar zaio aurrean. D) Zenbakuntza sistema hiru (3) artekoa da, baina bost (5) arte kontatzen du lehenengo hiruen bidez. Hona hemen guayabereraz lehenengo bost zenbakiak: ken (1), kolenhe/nacala (2), pamopinhe (3), panacalinhe (4), kenmop (5).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Lengua hablada por los guayabero. Los guayabero pertenecen al complejo cultural y lingüístico guahibo de los Llanos Orientales, que incluye a los grupos sikuani o guahibo, cuiba, hitnu o macaguane. A pesar de presentar rasgos de aculturación acelerada, los guayaberos se mantienen aferrados a sus tradiciones y costumbres. La producción para el autoconsumo se basa en la yuca brava, la caza, la pesca y la recolección.

En la educación, las clases se dictan en español con un currículo totalmente separado de la realidad que vive el niño en algunos aspectos de su vida. En el año 1989 estaba en sus inicios el desarrollo de un proceso en etnoeducación, con la preparación de una cartilla de un sistema de lecto-escritura, elaborada con la participación de la comunidad.

Tienen el problema de la desnutrición, que tiene que ver con el paso de las actividades tradicionales de obtención del alimento a las actividades de trabajo asalariado.

 

LENGUA.Principales características.

Fonética. A) El guayabero cuenta con 16 consonantes presentando un sistema relativamente asimétrico. B) El sistema vocálico presenta 6 vocales. Tiende a la pérdida de las vocales al final de palabra.

Morfosintaxis. A) El verbo en guayabero no gramaticaliza la categoría de tiempo en términos de oposición: pasado / presente / futuro. Establece más bien una oposición pasado-presente / futuro, lo que remite a la oposición real / virtual. B) El nombre está constituído de una base lexical y una marca de categoría nominal. C) Posee 3 géneros: masculino (-n), femenino (-w) y neutro (-x). En cuanto a la marca de género en animales, éstos llevan implícita la categoría de macho y para especificar que se trata de una henbra se antepone el lexema pawis ‘hembra’.  D) El sistema numérico va hasta tres (3), pero cuenta hasta cinco (5) en base a los tres primeros. Los 5 primeros números son: ken (1), kolenhe/nacala (2), pamopinhe (3), panacalinhe (4), kenmop (5).

 

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

LENGUAS ABORÍGENES DE COLOMBIA, Descripciones nº 4, El nominal en achagua, Miguel Ángel Meléndez Lozano, El nominal  en guayabero, Nubia Tobar Ortiz, 24x16,5, 134 or., Bogotá, 1989.