Euskara

 

EUSKARA

BASQUE, EUSKERA/VASCUENCE, BASQUE

 

Language family: Basque (isolate).

Language codes:

        ISO  639-1    eu

        ISO  639-2    baq (B)

                               eus (T)

ISO  639-3    eus

Linguasphere: 40-AAA-a

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: euskara):

basque [BSQ] hizk. Espainia; halaber AEB, Australia, Costa Rica, Mexiko.

basque calo [dial of calo [RMR].

basque, navarro-labourdin [BQE] hizk. Frantzia.

basque, soultin [BSZ] hizk. Frantzia.

euskera alt basque [BSQ].

high navarrese alt alto navarro septentrional dial basque [BSQ].

navarro-labourdin alt  basque, navarro-labourdin [BQE].

souletino alt basque, soultin [BSZ].

soultin alt basque, soultin [BSZ].

suberoan alt basque, soultin [BSZ].

suletino alt basque, soultin [BSZ].

vascuence alt basque [BSQ].

xiberoera alt basque, soultin [BSZ].

zuberoera alt basque, soultin [BSZ].

 

HEGO EUSKAL HERRIA (South Basqueland)

 

basque (vascuence, euskera) [BSQ] 580.000 hiztun (1991, L. Trask, U. of Sussex). Euskal lurraldeko 3 probintzietan 2.000.000 biztanle daude; % 25 kanpoan jaioak dira, % 40k euskaldun gurasoak dituzte. Espainian 4.400.000 pertsonak euskal deitura dute; % 19 Euskal Herrian bizi dira. Herrialde guztietako populazio osoa 580.000 edo gehiagokoa da. Fantzia eta Espainiaren arteko muga, 3 probintzia euskaldun: Euskal Erkidego Autonomoko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa; Espainiako ipar zentraleko Nafarroako Eskualde Autonomoaren iparraldea. Halaber mintzatua AEB, Australia, Costa Rica, Mexiko eta Filipinetan. Basque. Dialektoak: guipuzcoan (guipuzcoano, gipuzkoan), alto navarro septentrional (high navarrese, upper navarran), alto navarro meridional, biscayan (vizcaino), alavan. Batua gipuzkeran oinarritua dago, dialekto zentrala eta gehien zabaldua. Aldaera erregional guztien artean nahikoa ulergarritasuna zubererakin izan ezik. Mintzatzeko orduan, batzuetan nahiago dute aldaera erregionala, baina Espainian estandar batuaren aldeko benetako lehentasuna dago. Elebitasuna gaztelaniaz, eta batzuetan katalanez. 2tik 20 urte arteko eta 50 urtetik gorakoentzat lehen hizkuntza eta adin guztikoentzat lehen edo bigarren hizkuntza nagusiki euskaraz mintzatzen duten eskualdeetan. «Euzkadi» da euskal lurraldearen izena, ez hizkuntzarena. Hizkuntza ofiziala,  hiztegia, gramatika, SOV, preposizioak, genitiboak, artikuluak, adjektiboak, numeralak, erlatiboak izen nagusien ondoren; konparatiboa lexikoki agertua;  galdera hitza hasieran, batuak ortografia bateratua erabiltzen du.

 

IPAR EUSKAL HERRIA (North Basqueland)

 

basque, navarro-labourdin (navarro-labourdin) [BQE] 67.500 hiztun (1991), barne eginik 45.000 lapurtar eta 22.500 baxe-nafarrak. Frantzian hiztun guztiak 80 bat mila (1991, L. Trask, U. of Sussex). Frantzian 730.000 euskal etniko (1993, Johnstone). Fantzia eta Espainiaren arteko muga, 800 milia karratu Baiona inguruan, Lapurdi eta Nafarroa Beherea departamenduak. Basque. Dialektoak: labourdin (lapurdiera), eastern low navarrese (benafarrera, bajo navarro oriental), western low navarrese (bajo navarro occidental). Nafar-lapurtera gainerako dialektoez ezberdina da eta literatura bereizia behar du. Elebitasuna frantsesez, hiztegia, gramatika.

basque, soultin (soultin, souletino, suletino, xiberoera, zuberoera, suberoan) [BSZ], Frantzia eta Espainiaren arteko muga, 800 milia karratu Baiona inguruan, Zuberoa, Pirinio Atlantikoen Probintzia. Basque. Zuberoera ezberdinagoa da eta hiztunek nahikoa lan dute beste aldaerak ulertzeko, bereziki mintzaira konplexu eta abstraktuagatik. Literatura bereizia nahi eta behar dute. Gramatika.

 

Hizkuntza / lengua: euskara / basque / vasco / basque.

Hiztunak / hablantes (2006): 665.000 (Wikipedia).

Herrialdea / país: Espainia, Frantzia.

 

 

HISTORIA. Euskara da Euskal Herrian berezko hizkuntza. Genetikoki hizkuntza isolatua, latin aurreko eta indoeuropar hizkuntzen aurreko Mendebaldeko hizkuntza zaharrena izan liteke. Europan bera da Mendebaldean K.a. 2000. urte inguruan nagusitu ziren indoeuropar hizkuntzek iraungi ez duten bakarra. Erdarazko vascuence bere izena latineko vasconice-tik dator. Frantsesez eta ingelesez basque deitzen zaio.

Euskararen jatorria oraindik ere misterioa da. Bere egituran baditu analogiak hizkuntza uralikoekin (hungariera) eta halaber kaukasiarrekin ere (georgiera). Pentsa liteke euskaldun primitibo haiek magyar hungarieraren aurreko mugimenduren batetik sortuak liratekeela, baina ez dago elkar erlazionatzeko oinarri historikorik ez eta oinarri filologikorik ere. Bestalde, euskararen erlazioa afroasiar familiarekin ere (berberera edota kamitera) ez dago behar hainbat frogatua. Gaur ezin da ontzat eman erabili diren hipotesietatik bat bera ere, ez euskal-iberismoa, ez euskal-kaukasismoa ezta berbererarekin, amerikar hizkuntzekin-eta erlazio genetikorik duenik ere.

Hala ere, euskara ez da izan hizkuntza isolatua, antzinatean  hiztun euskal-akitaniarren multzoa oso handia izan baitzen Ebrotik (III m.an erromatarrek Baskoien Ibaia deitutik) Garona eta piriniar lurraldeetan Katalunia arte. K.o. lehen milurtean eta Pirinioetan atzerapen handia jasan zuen, baina Birkonkistarekin lurralde berriak lortu zituen Ebrotik Hegoaldera (Errioxan eta Burgosen). Euskal lurraldeen galera historikorik handiena Araban (XVIII. m) eta Nafarroan XIX/XX mm) gertatu zen eta iraultza industrialaren ondoren asko murriztu zen bere erabilera Bizkaian, Gipuzkoan eta Iparraldean. Oraintsu ezik, euskarak ez du bere historian inolako ezagutza ofizialik izan (bere osoan behintzat).

 

Eliza katolikoak harrera eman zion bere lan pastorala burutzeko, Iruñako hainbat idazkik eta Kalagorriko Arau Sinodalek diotenaren arabera (1600, 1621, 1700). Lehenagotik, 1239an, Kastillako Fernando IIIa Santuak Errioxa Garaiko euskaldunei, Oxakastroko bizilagunei, euskara ontzat eman zien erret epailearen aurrean euskara erabiltzeko.

Cro-Magnonek garatu zuten kulturak luze iraun zuen, duela 30.000-10.000 urtera arte eta lorpen harrigarriak erdietsi zituen, bereziki Garona ibaitik Ebro ibaira arte gutxienez. Euskaldunek euskal-akitaniar kultura deitzen dutena da, eta Euskal Herritik at franko-kantauriarra. Azken urteotan, Theo Vennemann alemaniar hizkuntzalariak teoria bat ehundu du zeinak dioen azken glaziazioaren garaian (duela 20.000 urte) europar populazioa Pirinioetan babestu zela, non garatu bide zen gaurko euskararen funtsa. Glaziazioa amaiturik, aipatu populazioko bizilagunak Europa osoan hedatu bide ziren euskara zabalduz, harik eta indoeuropar familiako hizkuntzen hedapenak ordezkatu zuen arte,  Akitanian eta Pirinioetan izan ezik.

 

1982-1988ko datuen arabera, 2.884.000ko populazioko 650.000 pertsona inguru ziren euskal hiztunak (% 22,53), 528.000 EEAn, 52.000 Nafarroan eta 70.000 Iparraldean. Oraintsu arte ezagutza ofizialik  ez izateak eta, batez ere, XIX m.az gero gaztelaniak eta frantsesak funtzio sozial guztiak kendu zizkiotelako, gaur oraindik ere euskara ez da aurkitzen iraungitzeko arriskutik at. Hala ere, azken hamarkadetan emandako aurrerapenak oso kontuan hartzekoak dira.

 

Euskara herrialde kultuenetako jakintsu eta zaletuen ikasgai izan da, hainbat unibertsitatetan katedra bereziak izan dituelarik estudiorako: Humboldt, Schuchardt, Príncipe Bonaparte,  W.J. van Eys, Coromines, A. Trombetti, C.C. Uhlenbeck…

Bere lehen gramatika Salamancan publikatu zen 1729an, Manuel de Larramendi apaiz jesuitaren eskutik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Euskal bokalismoa gaztelaniaren antzekoa da eta askoz urrunago dago frantsesetik. B) Kontsonantikoan sistema fonologikoak bereizgarri gehiago ditu: txistukari gorretan gaztelaniak frikari bakarra du: z; frantsesak bi: z eta x; euskarak, berriz, hiru: z, s eta x. Eta frikari hauen pareko afrikatuak ere euskararen ezaugarriak dira: tz, ts eta tx. C) Euskal hitzak ez du atsegin bukaeran m, p, b, d, g, x, h, j letraz amaitzea eta ezta r letraz hastea ere (lat. regem ® eus. errege), oso mailegu berrietan izan ezik (radar, rodeo, round).

 

 

Morfosintaxia. A) Artikulua atzizki gisa idazten da eta deklinabide bikoitza du (mugatua eta mugagabea) 14 kasurekin. B)  Ez du generorik. C)  Nola izenak hala adjektiboak deklinatzen dira. D) Badu kasu bat indoeuropar kasuetan agertzen ez dena, kasu ergatiboa, ezaugarritzat subjektu trantsitiboaren funtzioa duena -k kasu-markarekin (ni naiz, nik daukat). E) Aditz laguntzailea oso aberatsa du eta inoiz 3 pertsona-marka bil ditzake. Hauek aditz trinkoetan erroari eta marka sintaktikoari lotzen zaizkio. F) Aditzean badu nor(k) eta nori-rentzat genero-ezaugarria. G) Kategoria sintaktikoan, aski urrun dago inguruko hizkuntza erromanikoen jokamoldeetatik.  H) Hona hemen euskaraz lehen 10 zenbakiak: bat (1), bi (2), hiru (3), lau (4), bost (5), sei (6), zazpi (7), zortzi (8), bederatzi (9), hamar (10).

 

 

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. El euskera o vascuence es la lengua propia de Euskal Herria o País Vasco. Genéticamente aislada, puede que sea la lengua más antigua del Occidente pre-latino y pre-indoeuropeo. En Europa es la única lengua superviviente a la implantación, hacia 2000 a.C., de las lenguas indoeuropeas en Occidente. Su nombre vascuence procede del latín vasconice. En francés e inglés la lengua vasca es llamada basque.

El origen del euskera sigue aún siendo un misterio. Muestra analogías en su estructura con las lenguas urálicas (húngaro) y también con las caucásicas (georgiano). Se podría pensar  que aquellos primitivos hablantes de vasco procedieron de un movimiento anterior al mayar húngaro, pero no existe base histórica para relacionarlas ni base filológica para explicarlas. A su vez, la relación del vasco con la familia afroasiática (tal vez bereber o camita) no ha sido suficientemente probada. Hoy se cree que no puede darse por probada ninguna de las hipótesis manejadas, ni el vasco-iberismo, ni el vasco-caucasismo, ni su relación genética con el berebere, lenguas americanas, etc.

A pesar de ello, el euskera no ha sido una lengua aislada, pues en la antigüedad fue muy amplio el conjunto de hablantes vasco-aquitanos, desde el Ebro (llamado por los romanos el Río de los vascones en el s. III) hasta el Garona y tierras pirenaicas de Cataluña. En el primer milenio d.C. sufrió un gran retroceso en el norte y los Pirineos, pero con la Reconquista ganó nuevos territorios del Ebro hacia el sur (en Rioja y Burgos). La pérdida histórica más significante de territorios euskéricos se ha producido en Araba (s. XVIII) y Navarra (ss. XIX/XX) y tras la revolución industrial se redujo notablemente su uso en Bizkaia, Gipuzkoa e Iparralde. Salvo recientemente, el euskara no ha tenido en su historia (al menos en su integridad) ningún reconocimiento oficial.

 

 

 

 

 

 

La Iglesia católica adoptó como lengua para su labor pastoral, como muestran escritos de Iruña y Normas Sinodales de Calahorra (1600, 1621, 1700). Anteriormente, en 1239, Fernando III el Santo, de Castilla, reconoció a los vascos de la Alta Rioja, a los habitantes de Ojacastro, el derecho de usar el vascuence ante el juez real.

La cultura desarrollada por los Cro-Magnones duró largo tiempo, hasta hace 30.000/10.000 años y obtuvo resultados sorprendentes, espcialmente en la franja comprendida desde el río Garona hasta el Ebro al menos. Es la que los vascos denominan cultura vasco-aquitana y que fuera de Euskal Herria se la conoce como franco-cantábrica. En los últimos años, el lingüista aleman Theo Vennemann ha expuesto una teoría en la que manifiesta que en la época de la última glaciación (hace 20.000 años) la población de Europa se retiró en busca de refugio a los Pirineos, donde se desarrollaría la base del actual euskera. Finalizada la glaciación, miembros de dicha población se expandirían por toda Europa, propagando así el euskera, hasta que la expansión de la familia lingüística indoeuropea lo reemplazara, salvo en Aquitania y los Pirineos.

 Según datos de 1982/88, de una población de 2.884.000, unos 650.000 personas son vasco-parlantes (22,53%), 528.000 en la CAV, 52.000 en Navarra y 70.000 en Iparralde. Su falta de reconocimiento oficial hasta fechas recientes y, sobre todo, el hecho de que desde el s. XIX las funciones sociales le han sido  íntegramente arrebatadas por el español y francés, el vascuence no se encuentra aún hoy fuera de peligro de extinción. Sin embargo, los progresos de las últimas décadas son dignos de tener muy en cuenta.

El euskera ha sido objeto de atención de sabios y estudiosos de los más cultos países, con cátedras especiales dedicadas a su estudio en diversas universidades: Humboldt, Schuchardt, Príncipe Bonaparte,  W.J. van Eys, Coromines, A. Trombetti, C.C. Uhlenbeck…

Su primera gramática se publicó en Salamanca  el año 1729, obra del P. Manuel de Larramendi, S.J. 

 

LENGUA. Principales características.   

Fonética. A) Su vocalismo es similar al español y se halla mucho más lejano del francés.  B) En el consonantismo, el sistema fonológico posee mayores diferencias: en las sibilantes sordas, el español posee una sola fricativa: z; el francés dos: z y x; mientras que el euskera posee tres: z, s y x. Las africadas correspondientes a dichas fricativas son también características del euskera: tz, ts y tx. C) Las voces vascas tienden a rehusar las desinencias en m, p, b, d, g, x, h, j y también la inicial r (lat. regem ® errege) salvo préstamos muy recientes (radar, rodeo, round).

Morfosintaxis. A) El artículo se escribe como sufijo; su declinación es doble (determinada e indeterminada) con 14 casos. B) No posee género. C) Se declinan tanto los nombres como los adjetivos. D) Posee un caso que no aparece en las lenguas indoeuropeas, el caso ergativo, que le caracteriza su función de sujeto transitivo con la marca del caso -k  (ni naiz, nik daukat). E)  El verbo auxiliar es muy rico, de tal modo que puede manifestar hasta 3 marcas personales, que en los verbos sintéticos se unen a la raíz verbal y marca sintáctica. F) En la conjugación posee característica de género propia para nor(k) y nori. G) En cuanto a la categoría sintáctica, se diferencia muy notablemente de las lenguas románicas de su entorno. H) Los 10 primeros números en vascuence son: bat (1), bi (2), hiru (3), lau (4), bost (5), sei (6), zazpi (7), zortzi (8), bederatzi (9), hamar (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

 

ARABAKO EUSKARA, Edukia: I. Arabako euskararen gaineko albisteak: Arabako euskararen ibilbidea. XVI. mendea bitartekoa. XVI-XVII. mendeak. XVIII. mendea. XIX. mendea. XX-XXI. mendeak. II. Arabako euskararen izaera: Antzinako lekukotasunak. Landucciren hiztegia argitara (1958). 1958az geroko ikerketak. III. Arabaren lekua euskararen bilakaeran: Araba, mendebaleko euskalkiaren ardatza. Mendebaleko euskalkiak: arabarra eta bizkaitarra. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren arteko batasuna. Arabako hizkuntza-eremuak. IV. Euskalkien jatorriaz eta bilakaeraz  zenbait ohar: Fonologia: Bokalak. Kontsonanteak. Morfologia: Deklinabidea: Aditzaren morfologia. Hitz eratorriak. Sintaxia. Lexikoa: Hiztegia. Aldaerak.  V. Arabako gaztelanian erabiltzen diren euskarazko hitzak. Argibide bibliografikoak, Elkar, Koldo Zuazo, 21x14, 315 or., San Sebastián, 2012.

EUSKALKIAK, Euskararen lekukoak, Elkar, Koldo Zuazo, 21x14, 263 or., San Sebastián, 2003.

EUSKARAREN ALDEKO BORROKAN, Euskalgintza eta euskalaritzako idazlan hautatuak, 1956-1983, Elkar, Eztabaida 007,  Txillardegi, 24x17, 259 or., San Sebastián, 2004.

VELEIA AFERA, Elkar, Alberto Barandiaran, San Sebastián, 21x17, 187 or., 2010.

PATXI ALTUNARI OMENALDIA, Idazlan-bilduma, Elixabete Perez Gaztelu eta Patri Urkizu Sarasua, Mundaiz,  San Sebastián, 21,5x15,5, 297 or.,  1990.

HIZTEGI ERRIMATUA, Hitzaren Kirol Nazionala, edizio berritua, Bizkaiko Bertsozale Elkartearen Eskutik, Xabier Amuriza, 21x15, 318 or., Bilbao, 1997.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

Abbé Michelena Manuel

 

GRAMMAIRE BASQUE POUR TOUS-I,  Éléments non verbaux, Haize Garbia,  Abbé Michelena Manuel, 21,5x16, 301 or., Vitoria, 1978.

GRAMMAIRE BASQUE POUR TOUS-II, Le verbe basque, Première partie,  Haize Garbia,  Abbé Michelena Manuel, 21,5x16, 417 or., Vitoria, 1981.

GRAMMAIRE BASQUE POUR TOUS-II, Le verbe basque, Deuxième partie,  Haize Garbia,  Abbé Michelena Manuel, 21,5x16, 655 or., Vitoria, 1981.

GRAMMAIRE BASQUE POUR TOUS-III, La phrase basque, Les propositions subordonnées, Haize Garbia,  Abbé Michelena Manuel, 21,5x16, 273 or., Bayonne, 1983.

 

Adorez

 

EUSKAL ADITZA, Trinkoa eta laguntzailea, batua, bizkaiera, zuberera, Adorez -10, Bostak Bat, 21x14, 299 or., Bilbo, 2006.

 

Xabier Amuriza

 

EUSKARA BATUAREN BIGARREN JAIOTZA, I. Osoa, lehiakorra, nazionala. II.  Euskararen hutsuneak. III. Aditzaren fantasia heroikoa. IV. Hiztegi osoa, nazionala eta bakarra. V. Zuzentzaindia. VI. Sortzaindia. VII. Antolapen anizkoitza eta koordinatua. VIII. Azentua, ortografia eta… IX. Dinosauroak horizontean. X. Orain ezin naiz hil. XI. Literatura eta lighteratura. XII. Adibide bat konplexutasunean; Lanku, Xabier Amuriza, 19x13, 277 or., San Sebastián, 2010.

OINAK, 1. maila, Kazetaritza saila, Xabier Amuriza, 179 or., Bilbao, 1981.

OINARRIAK, 1. maila, Kazetaritza Saila, Xabier Amuriza, Bilbao, 1988.

ZAZPI EBIDENTZIA BIRJAIOTZARAKO, Edukia: I. 1. ebidentzia. Esaldien luze-laburra. II. 2. ebidentzia. Perpausaren ordena. III. 3. ebidentzia. Erlatiboa. Sintaxi osoa. IV. 4. ebidentzia. Aditza erraztu eta laburtu. V. 5. ebidentzia. Ondare komuna – lexikoa. VI. 6. ebidentzia. Esapideak eta esaerak. VII. 7. ebidentzia. Argota, bibliografia, Xabier Amuriza, Lanku, 13x13,5, 349 or., San Sebastián, 2012.

 

B. de Arrigarai – Bonifcio de Ataun

 

EUSKERA, Dialecto Gipuzkoano,  Arrigarai-Ataun, Itzulbidea = Clave de temas, 111 or., Urterik gabe.

GRAMATICA DEL EUSKERA, C. de Arrigarai, Colección Azkue, Dialecto guipuzcoano, 2ª edición facsímil, Auñamendi, Zarauz, 1971.

GRAMATICA DEL EUSKERA, Dialecto guipuzcoano,  B. de Arrigarai, Nueva edición corregida por el R.P. Bonifacio de Ataun, Franciscano-Capuchino, 17x15, 477 or., San Sebastián, Urterik gabe.

GRAMATICA DEL EUSKERA, Nueva edición corregida, Dialecto guipuzcoano,  B. de Arrigarai (Celestino de Caparroso, kaputxinoa), 17x15, 477 or., San sebastián,  Urterik gabe.

GRAMATICA DEL EUSKERA, O sea, Euskel-Irakaspidea, Dialecto guipuzcoano,  B. de Arrigarai (Celestino de Caparroso, kaputxinoa), 19x14, 416 or., Totana, 1919.

GURE ADITZA, El verbo vasco, Editorial Vasca Ekin, R.P. Fr. Bonifacio de Ataun, O.F.M., Cap. Biblioteca de Cultura Vasca, 18x11, 173 or., Buenos Aires, 1960.

 

Resurrección María de Azkue

 

EUSKAL-IZKINDEA / GRAMÁTICA EÚSKARA, Gramática eúskara, formada y traducida por         Resurrección María de Azkue, presbítero, primer profesor de langua eúskara de Bizkaia, Edukia: I. Lenengo atala, itzen erabidea / formación de las palabras, aoskindea / prosodia, izkirakindea / ortografía. II. Bigarren atala: irazmena / aglutinación, izen bakarrak edo eurenez mugatuak / nombres propios ó por sí mismos limitados, mugitzak eta izen-ordeak / limitativos (artículos) y pronombres. III. Aditza / el verbo. III. Irugarren atala: alkarmena / mutuación ó sintaxis, esapidea / construcción, 30x21,5, 397 or., Bilbon, 1891.

MORFOLOGÍA VASCA,  Edukia: I. Afijos vascos: I. Nociones generales. II. Clasificación de los afijos vascos: Derivación nominal, adjetival, numeral, verbal, graduación, adverbiales, determinantes, declinativos, conjuntivos. III. Categorías gramaticales: Del nombre, de la composición, del adjetivo, de los interrogativos, del pronombre, de los determinantes nominales, del adverbio, pospociones, conjunciones, interjecciones, del verbo, de la conjugación, fonética de la conjugación, intransitivos y transitivos, potencialidad en la conjugación, flexiones hipotéticas y condicionales del auxiliar  transitivo. IV. Índices de la morfología, Resurrección María de Azkue, 23,5x16,5, 930 or., Bilbao, 1925.

 

Bilboko Hizkuntza Eskola

 

GAITASUN MAILA: DEKLINABIDEA ETA ADITZA, Bilboko Hizkuntza Eskola, Irazolako Joxe Marik eratua, 21x14,5, 147 or., Urterik gabe.

EUSKAL ADITZA, Bizkaiera ta batua, Bilboko Hizkuntza Eskola, 4. maila, Irazolako Joxe Marik eratuta, 24x17, 150 or., Bilbo, 1985.

 

J. Butron eta J. de Pedro

 

EUSKAL GRAMATIKA PRAKTIKOA, Ariketak/Erantzunak, Erein,  J. Butron eta J. de Pedro, 21,5x14, Bilbao, 1989.

EUSKAL GRAMATIKA PRAKTIKOA, Azalpenak, Erein,  J. Butron eta J. de Pedro, 21,5x14, 285 or., Bilbao, 1992.

 

Bernard Dagorret

 

APPRENONS À PARLER LE BASQUE, Fascicule 2, Avec Bernard Dagorret, 21x13,5, 38 or., Bayonne, 1970.

APPRENONS À PARLER LE BASQUE, Fascicule I, Avec Bernard Dagorret, 21x13,5, 47 or., Saint Palais, 1974.

APPRENONS À PARLER LE BASQUE, Fascicules 3 et 4, Avec Bernard Dagorret, 21x13,5, 46 or., Bayonne, 1970.

APPRENONS À PARLER LE BASQUE, Fascicules 5 et 6,  Avec Bernard Dagorret, 21x13,5, 70 or., Saint Palais, 1973.

 

Erein

 

EUSKARA LANTZEN, 1 Hegaz, 2gn. argitalpena, zuzendua, Erein, 215 or., San Sebastián, 1979.

EUSKARA LANTZEN, 2 Hegaz, Erein, 343 or., San Sebastián, 1980.

HITZEZ HITZ, Euskal literatura idatziaren antologia, Aztergaia, Erein, 230 or., Bilbao, 1984.

EUSKARA LANTZEN-1, Hegaz, O.H.O, 7. mailarako, Erein, 24x17,5, 214 or., San Sebastián,  1978.

 

José Estorenés Lasa

 

CÓMO APRENDER EL VASCO FÁCILMENTE,  José Estornés Lasa, Itxaropena, Zarauz, 1960.

CÓMO APRENDER EL VASCO FÁCILMENTE, 2. edizioa, José Estornés Lasa, Auñamendi, 293 or., San Sebastián, 1960.

DICCIONARIO AUÑAMENDI ESPAÑOL-VASCO, Nº 44.Vol, 7, Conch-Cor.,  Bernardo Estornés Lasa eta J. Ignacio Goikoetxea Olaondo, 1060-1238 or., Donostia, 1982.

MÉTODO ELEMENTAL DE VASCO, José Estornés Lasa, Itxaropena, 21,5x15,5, 87 or., San Sebastián, 1960.

MÉTODO ELEMENTAL DE VASCO, José Estornés Lasa, Itxaropena, Zarauz, 1961.

Euskaldunon Egunkaria

 

ESTILO LIBURUA, 9. Euskaldunon Egunkaria, 23x16,5, 346 or., San Sebastián,  1992.

ESTILO LIBURUA, Euskaldunon Egunkaria, Donostia, 2001.

 

Euskal Herriko Unibertsitatea

 

EUSKAL SINTAXIAREN ZENBAIT ARAZO, Donostiako Udako IV Ikastaroak, Euskal Herriko Unibertsitatea, 24x17, 189 or., Bilbao, 1986.

EUSKARA ETA EUSKARAK: ALDAKORTASUN SINTAKTIKOAK AZTERGAI, “Julio Urkixo” Euskal Filologi Mintegiaren Urtekariaren Gehigarriak-LII, Euskal Herriko Unibertsitatea, Beatriz Fernández, Pablo Albizu, Ricardo Etxepare (arg.), 24x17, 194 or., Bilbo, 2010.

AHOSKERA LANTZEKO ARGIBIDEAK ETA JARDUERAK, Laguntzarako materiala: teoria eta praktika, Euskal Herriko Unibertsitatea, Edukia: I. Prosodiaz. II. Prosodia-gaitasuna garatzen. III. Azentua. IV. Intonazioa. V. Testuen prosodiaz. VI. Informazio paralinguistikoez. VII. Emozioak. VIII. Bokatiboak, Iñaki Gaminde, Gotzon Aurrekoetxea, Aintzane Etxebarria, Urtza Gara eta Asier Romero, oso-oso bibliografia oparoa, 24x17, 160 or., Bilbao, 2014.

EUSKARA-PROBAK, UPV/EHUko irakasleen euskara-gaitasuna frogatzeko materialak, Gaiak eta terminologia, bigarren edizioa, zuzendua eta eguneratua, Euskal Herriko Unibertsitatea, 21x14,5x114 or., Bilbao, 1999.

 

Euskaltzaindia

 

ADITZ LAGUNTZAILE BATUA, Separata, Euskera, Euskaltzaindia, Bilbao, 1973.

BATASUNA, Azken araudiak, Irakur sail, Euskaltzaindia, 18x15,74 or., Bilbao, 1969.

BERGARAKO ERABAKIAK, Euskera (Separata), Euskaltzaindia, Bilbao, 1979.

EUSKAL ADITZ BATUA, Taulen prestatzailea: Txillardegi, Euskaltzaindia, 21x15,181 or., San Sebastián,  1979.

EUSKAL GRAMATIKA, Lehen Urratsak-I, Birrargitalpena, Euskaltzaindia, 23,5x17, 518 or., Iruñea, 1985.

EUSKAL GRAMATIKA, Lehen Urratsak-I, Eranskina, Euskaltzaindia, 23,5x16,5, Bilbao, 1987.

EUSKAL GRAMATIKA, Lehen Urratsak-II, Birrargitalpena, Euskaltzaindia, 23,5x16,5, 522 or., Bilbao, 1987.

EUSKAL GRAMATIKA, Lehen Urratsak-II, Grafo, S.A. Euskaltzaindia, 23,5x16,5, 522 or., Bilbao, 1987.

EUSKAL GRAMATIKA, Lehen Urratsak, Inprim: Grafinasa, Euskaltzaindia, Iruñea, 1987.

EUSKAL GRAMATIKA, Lehen Urratsak-III, Lokailuak, Grafo, S.A. Euskaltzaindia, 23,5x16,5, 213 or., Bilbao, 1990.

EUSKAL GRAMATIKA, Lehen Urratsak-IV, Juntagailuak, Graphicems, Euskaltzaindia, 23,5x16,5, 237 or., Navarra, 1994.

EUSKAL GRAMATIKA-LEHEN URRATSAK, Euskaltzaindia, 24x17, 518 or., Navarra, 1985.

EUSKALTZAINDIAK BATASUNERAKO ESKAINI DITUEN ERABAKIAK, Euskaltzaindia, Euskara Zerbitzua 8, Gasteiz, 1984.

EUSKALTZAINDIAK BATASUNERAKO ESKAINI DITUEN ERABAKIAK, Hizkuntza eta Kultura Sailak, Euskara Zerbitzua 8, Euskaltzaindia, Gasteiz, 1984.

EUSKARAREN LIBURU ZURIA-1, Euskaltzaindia, 24x17, 675 or., Bilbao, 1978

EUSKERA, Aditz laguntzaile batua, Separata, Euskaltzaindia, 21x16, 70 or., Bilbao, 1973.

EUSKERA, Herri eta herritarren izendegia (Separata),  Euskaltzaindia, 21x15, 28 (Euskaltzaindiaren agiriak 287-315) or., Bilbao, 1976.

EUSKERA, Hiztegia (Separata),  Euskaltzaindia, 21x15, 43 or., Bilbao, 1977.

EUSKERA, Idatz Arauak (Separata),  Euskaltzaindia, 21x15, 19 or., Bilbao, 1971.

EUSKERA,Trabajos y publicaciones de la Academia de la Lengua Vasca – Euskaltzaindia’ren lan eta agiriak, Cuaderno I, Octubre - 1953 - Urrilla, 24x17, 47 or., Bilbao-San Sebastián, 1953.

FLEXIONES VERBALES Y LEXICÓN DEL EUSKERA DIALECTAL DE ÉIBAR,  Toribio Etxeberria, 2. edizioa, Euskaltzaindia, 23x16, 746 or., Bilbao, 1986.

HITZ-ORDENA. ERABILERA ESTRATEGIKOA, Bideak urratzen: testu-antolatzaileak. Mintzagaia eta galdegaia. Erlatibozko esaldiak. Bi aukera: SOA, SAO. Laburbilduz: osotasunean. Hitz-ordena, Jagon Saila-14, Corpus Batzordea, Euskaltzaindia, 24x17, 131 or., Bilbo, 2011.

TESTU-ANTOLATZAILEAK. ERABILERA ESTRATEGIKOA, Estrategiak eta testu-antolatzaileak. Estrategien mundua. Testu-antolatzaileak. Lokaliluak. Testu-antolatzaileen erabilera estrategikoa. Zenbait testu-antolatzaile, banan-banan, Jagon Saila-7, Corpus Batzordea, Euskaltzaindia, 24x17, 102 or., Bilbo, 2008.

 

Euskerazaleak

 

AURTXOA II, Izkindegi, 2. malla,  Muñoa Orbea’tar Itziar eta Forurua Arteta’tar Joseba, Euzkerazaleak, 55 or., Bilbao, 1968.

EUSKARAZKO EGINKIZUNAK, I Ingurrastia, Euskerazaleak, 32 or., Bilbao, 1971.

 

Eusko Jaurlaritza

 

AHOSKERA, Ikasmaterialetako hizkuntzaren egokitasun-irizpideak finkatzeko Aholku Batzordea, Eusko Jaurlaritza, Euskara Zerbitzua-25, Andres Alberdi, 24x17, 64 or., Vitoria-Gasteiz, 2014.

ESKOLAURREKO EUSKARAREN PROGRAMAKUNTZA, B eredua etxetik euskararik ez duten haurrentzat eta D eredua haur gehienek “ama hizkuntza” euskara eta ingurune soziolinguistikoa ere gehienbat euskalduna dutenentzat, Egileak: Mila Alustiza, Pello Aierbe, Jesus Mari Arrieta, Mari Karmen Garmendia, Andu Lertxundi, Marian Leoz, Arantxa Sarriegi, Patxi Zabala, Karmele Zubiaurre, Itziar Zubizarreta, Zuzendaria: Karmele Alzueta, Eusko Jaurlaritza, Hizkuntza Saila, 5. zenbakia, 24x17, 350 or., San Sebastián, 1981.

AHOSKERA, Ikasmaterialetako hizkuntzaren egokitasun-irizpideak finkatzeko Aholku Batzordea, Eusko Jaurlaritza, Euskara Zerbitzua-25, Andres Alberdi, 24x17, 64 or., Vitoria-Gasteiz, 2014.

 

HIZKUNTZA ZUZEN ERABILTZEKO ARAU ETA PROPOSAMEN-BILDUMA, Eusko Jaurlaritza, Kultur Saila, 24x17, 276 or., Vitoria-Gasteiz, 1993.

 

Iñaki Gaminde

 

ADITZ ETIKOA,  Hika eta Noka, AEK, Iñaki Gaminde, 29,5x21, 114 or., Bilbao, 1984.

AHOZKO BIZKAIERAZ,  I. Gaminde, A.E.K, 20,5x14,5, 270 or., Bilbao, 1988.

EUSKALDUNEN AZENTUAK, Labayru Ikastegia, Iñaki Gaminde, 278 or., Bilbao, 1999.

 

Xabier Gereño

 

A NEW METHOD FOR LEARNING BASQUE, Euskara Ikasteko Metodoa,  Xabier Gereño, Translated by M. Dean Johnson, CINSA, Avda. del Ejército, 18-3º, 23x16, 176 or., Bilbao, 14, Spain, Urterik gabe.

MÉTODO DE EUSKARA, Euskara ikasteko metodoa,  Xabier Gereño, 176 or., Bilbao, 1976.

MÉTODO FÁCIL PARA APRENDER EUSKARA BÁSICO, Libro 1,  Xabier Gereño, 72 or., Bilbao, 1983.

MÉTODO FÁCIL PARA APRENDER EUSKARA BÁSICO, Libro 2,  Xabier Gereño, 69 or., Bilbao, 1983.

MÉTODO FÁCIL PARA APRENDER EUSKARA BÁSICO, Libro 3,  Xabier Gereño,79 or., Bilbao, 1983.

MÉTODO FÁCIL PARA APRENDER EUSKARA BÁSICO, Libro 4,  Xabier Gereño, 83 or., Bilbao, 1983.

MÉTODO FÁCIL PARA APRENDER EUSKARA BÁSICO, Libro 5,  Xabier Gereño,139 or., Bilbao, 1983.

 

Goiherriko Euskal Eskola

 

ALFABETATZEKO I, Astez aste,  20,5x15, 140 or., San Sebastián, 1979.

BASERRI ZAHARRA Gaur egunerako kultur etahizkuntz erakusle, Goiherriko Euskal Eskola,  60 or., Lazkao, 1982.

ESALDI KONPOSATUAK, 2. argitalpena, Koordinatuak, menpekoak, beste batzu, Goiherriko Euskal Eskolako Irakasleak, Navarra, 1991.

ESALDI KONPOSATUAK, Koordinatuak, Menpekoak, Beste batzu, Goiherriko Euskal Eskolako Irakasleak, 21x14,5, 250 or., San Sebastián,  1987.

EUSKAL ADITZA ALFABETATZEKO, Goiherriko Euskal Eskola, Elkar-lanean, Lazkao, 1982.

 

Joseba Intxausti

 

EUSKAL ADITZA, Gipuzko-bizkaierak,  Paradigmas verbales y método racional para su estudio, Joseba Intxausti, O.F.M, 24,5x17, 171 or., Zarauz, 1960.

LAS 7 LECCIONES DEL EUSKAL-ADITZA, Joseba Intxausti, O.F.M, 23,5x16,5, 28 or., San Sebastián, 1965.

 

IVAP-Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea

 

ADMINISTRAZIO IDAZKIAK, Jexux Eizagirre, Edukia: egiaztagiriak, ofizioak, ordainagiriak, iragarkiak, gutunak, dekretuak, zuzenketak, hiztegia, IVAP, 29,5x21, Vitoria, 1994.

GALDEZKA,  Euskarazko zalantzei erantzunez, Aintzane Arrieta, Jexux Eizagirre, Aitor Gorostiza, Joseba Lozano, Josemari Robles eta Rosa Mari Urrutia, IVAP, 24x17, 351 or., San Sebastián, 2003.

IVAPEKO ESTILO-LIBURUA, Jose Mari Arakama, Aintzane Arrieta, Joseba Lozano, Jose Mari Robles eta Rosa Mari Urrutia, 2. argitalpena,  IVAP, 24x17, 447 or., San Sebastián, 2005.

ZALANTZA-DANTZA, Administrazioa Euskaraz, IVAP-Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea, Eusko Jaurlaritza, 23,5x17, 61 or.,  Gasteiz-Vitoria, 2000.

 

Ixaka Lopez de Mendizabal

 

GRAMÁTICA VASCA ABREVIADA, Ixaka López Mendizabal, Editorial “Ekin”, 13x9, 86 or., Buenos Aires, 1954.

 

 

 

LA LENGUA VASCA. Gramática, conversación, diccionario,  Ixaka Lopez Mendizabal, Auñamendi: 116-117 zkak, 349 or., San Sebastián, 1977.

MARTIN TXILIBITU, Irakurbide Laburra,  Lopez Mendizabal’dar Ixaka, “Umearen Laguna” izenekotik ateratako euskal-irakurbide laburra, 15x10,5, 34 or., Tolosa, 1931.

MARTIN TXILIBITU, Irakurbide Laburra,  Lopez Mendizabal’dar Ixaka, “Umearen Laguna” izenekotik ateratako euskal-irakurbide laburra, 15x10,5, 34 or., Tolosa, 1967,

UMEAREN LAGUNA,  Lopez Mendizabal’dar Ixaka, Eusko Ikaskuntzak argitaldua, Irugarren Egiñaldia, 17,5x12,5, 64 or., San Sebastián , 1967.

XABIERTXO, Umiei euskeraz irakurtzen erakusteko idaztia, Txiki’ren edergarriak, Euskalerriaren Alde’k 1923’g. urtean saritua, 4. argitaldia, Lopez-Mendizabal’dar Ixaka, Abarka argitaletxea, 19x12, 144 or., San Sebastián, 2003.

XABIERTXO, 5. argitaldia, Abarka, Lopez-Mendizabal’dar Ixaka, 19x12,5, 144 or., San Sebastián, 2003.

 

 

Knör de Santiago

 

KAIXO! English-Basque conversation guide,  Txertoa,  Garikoitz Knörr de Santiago, 22x12, 142 or., San Sebastián, 2010.

KAIXO! Manual de conversación castellano-euskara, (3 ale),  9. edizioa, Txertoa,  Garikoitz Knörr de Santiago, 22x12, 142 or., Navarra, 2000.

KAIXO! Manuel de conversation français-euskara,  Txertoa,  Garikoitz Knörr de Santiago, 22x12, 142 or., San Sebastián, 2010.

 

Koldo Izagirre

 

EUSKAL LOKUZIOAK,  Koldo Izagirre, Hordago, Donostia, 1981.

EUSKAL ESAMOLDEAK - 1, Euskal lokuzioak espainolezko eta frantsesezko gida-zerrendarekin, Hordago,  Koldo Izagirre, Vitoria, 1981.

 

Labayru Ikastegia

 

ADITZA, Bizkaierazko erabileran,  Eguzki, Eskola apunteak 2, Ikastegia, 30x21, 175 or., Derio, 1984.

EUSKARAREN DIAKRONIARAKO TESTUAK,  Adolfo Arejita, Eskola apunteak 5, Ikastegia, 30x21, 175 or., Bilbao, (?).

EUSKAL DEKLINABIDEA, Ariketak, Ikastegia, 2. argitalpena,  Askoren artean, 20x13, 95 or., Bilbao, 1984.

 

Abbé Pierre Lafitte

 

GRAMMAIRE BASQUE,  Abbé Pierre Lafitte, (Navarro-labourdin littéraire), Librairie « Le Livre »,   20,5x13, 489 or., Bayonne, MCMXLIV.

GRAMMAIRE BASQUE,  Abbé Pierre Lafitte, Elkar, 21x13,5, Donostia, 1978.

GRAMMAIRE BASQUE, Navarro-labourdin littéraire, Édition revue et cirrigée,  Pierre Lafitte, Elkar, 21x13,5, 489 or., Donostia, 1987.

 

Luis Maria Mujika

 

HITZ KONPOSATU ETA ERATORRIEN MORFO-FONETIKA, I. Konposaketa eta deribazioa. Mugapen batzuk. II. Hitz-deribazio eta konposaketaren fonetika. Deribazioaren aldaketa fonetikoak. Aldaketa fonetikoak hitz konposaketan. III. Eraskinak. Beste hizkuntzen aportazioak euskarara. Arlo lexikal batzuen azterketa. Euskal toponimian kultur zikloen islada.  Exozentrikoen eragina euskal lexikoan, EV argitaletxea, Luis M. Mujika, 24x17,  253 or., Bilbao, 1978.

HITZ KONPOSATU ETA ERATORRIEN MORFO-FONETIKA, Luis M. Mujika, Ediziones Vascas, 253 or., Bilbao, 1982.

 

 

 

LA PREFIJACIÓN, CLAVE DEL EUSKARA TÉCNICO Y URBANO, EV argitaletxea,  Luis M. Mujika, 24x17,  243 or., Bilbao, 1978.

LATINA ETA ERROMANIKOAREN ERAGINA EUSKARAN, Euskal lexikoaren azterketa bideetan, Edukia: I. Latinaren eragina euskaran fonetika eta lexiko aldetik: a) Maila latinoa euskal bokalismoan. b) Euskaratutako mailebuetan kontsonantismo latinoa. II. Mailebuen maila erromanikoa fonetika-lexiko aldetik: a) Maila erromanikoa euskal bokalismoan. b) Kontsonantismoaren maila erromanikoa euskaratutako mailebuetan. III. Latin-erromanikoaren eragina morfosintaxia eta lexikoan: a) Latineko kasu, zenbaki eta generoaren zerikusia gureganatutako lexikoan. b) Joskera latinoaren eragina euskal perpausetan. c) Atzizki-aurrizki latin-erromanikoak euskaran: a) Atzizki latinoak. b) Atzizki erromanikoak. c) Jatorriz problematikoagoak diren atzizki batzuk. d) Euskal atzizkietan genero latin-erromanikoak duen eragina. e) Latinoak ez izan arren, euskaran eta erromantzeetan elkar aurkitzen diren atzizki batzuk. f) Latin-erromanikoaren eragina aurrizkietan, Sendoa argitaldaria, Luis M. Mujika, 24x17, 372 or., San Sebastián, 1982.

ORIGEN Y DESARROLLO DE LA SUFIJACIÓN EUSKÉRICA, EV argitaletxea,  Luis M. Mujika, 24x17,  377 or., Bilbao, 1978.

 

Fernando Mendizabal

 

EUSKALDUNENTZAT OINARRIZKO GRAMATIKA EUSKERAZ, Gipuzkeraz nagusienik, Pro manuscripto, Arantzazuko seminarioko mutikoentzat eratua,  Fernando Mendizabal, 23,5x18, 292 or., Arantzazu, Urterik gabe.

EUSKALDUNENTZAT GRAMATIKA EUSKERAZ,  Fernando Mendizabal, 305 or., San Sebastián , 1969.

GRAMATIKA TXIKIA EUSKERAZ,  Fernando Mendizabal, 122 or., Oñati, 1972.

 

Yon Oñatibia, Latiegi’tar Bixente eta Oñatibia’tar Dunixi

 

ERRIAREN EUSKERA BATUA, Método de euskera unificado radiofónico, Primer curso, 10. edizioa,  Yon Oñatibia, 273 or., Vitoria, 1979.

EUSKALTZAINDIARI EPAIKETA,  Latiegi’tar Bixente eta Oñatibia’tar Dunixi, 20x14, 256 or., San Sebastián, 1982.

MÉTODO DE EUSKERA RADIOFÓNICO, 1º curso, Gipuzkoera, Euskera Irrati Bidez,  Juan Oñatibia, Ediciones Edili, 21x15, 326 or., San Sebastián, 1965.

MÉTODO DE EUSKERA RADIOFÓNICO, (2 ale), 2º curso, Gipuzkoera, Euskera Irrati Bidez,  Juan Oñatibia, Ediciones Edili, 21x15, 207 or., San Sebastián, 1967.

MÉTODO DE EUSKERA RADIOFÓNICO, 1º curso, Gipuzkoera, Euskera Irrati Bidez,  Juan Oñatibia, Ediciones Edili, 21x15, 200 or., San Sebastián, 1967.

MÉTODO DE EUSKERA RADIOFÓNICO, 2º curso, Gipuzkoera, Euskera Irrati Bidez,  Juan Oñatibia, Ediciones Edili, 21x15, San Sebastián, 1967.

MÉTHODE D’ESKUARA RADIOPHONIQUE, Eskuara irrati bidez,  Yon Oñatibia, Editions Edili, 21,5x15, 259 or., San Sebastián, 1971.

MÉTODO DE EUSKERA RADIOFÓNICO, 1º curso, Gipuzkoera, Euskera Irrati Bidez,  Juan Oñatibia, Ediciones Edili, 21x15, 200 or., San Sebastián, 1973.

 

Orixe

 

DESARROLLO DEL VERBO VASCO, En tiempos y modos, O. y O. “Orixe” eta Oyarzabal.San Sebastián , 1963.

EL LENGUAJE VASCO, Eranskina: Desarrollo del Verbo Vasco, O. y O. “Orixe” eta Oyarzabal, 147 or., San Sebastián, 1963.

LATI IZKUNTZAREN JOSKERA,  Orixe (Ormaetxea'tar Nikola). Inprimatzailea: J. Bayo, Sestao, 1966.

 

Patxi Altuna, S.J.

 

EUSKAL ADITZA. Batua? ...Baturakoa, Etor.,  Patxi Altuna, S.J.,  Mensajero, 18x11, 214 or., Bilbao, 1971.

EUSKERA, HIRE LAGUNA! 2,  Bigarren Liburua,  Altuna'tar Patxi, S.J., Editorial Mensajero, 278 or., Bilbao, 1969.

EUSKERA, IRE LAGUNA! ARIKETAK,  Altuna'tar Patxi, S.J., E.U.T.G. Mensajero, 191 or., Bilbao, 1968.

EUSKERA, IRE LAGUNA! Lenengo Liburua,  Altuna'tar Patxi, S.J.,  Mensajero, 261 or., Bilbao, 1967.

EUSKARA, HIRE LAGUNA!  Lehen Liburua,  Patxi Altuna, E.U.T.G. Mensajero, 331 or., Burgos, 1972.

 

Pello Salaburu

 

EUSKAL GRAMATIKA LABURRA: PERPAUS BAKUNA, Pello Salaburu, Euskaltzaindia, 553 or., Bilbao, 1993.

IKASLEAREN ESKU-GRAMATIKA,  Pello Salaburu, Mensajero, 293 or., Burgos, 1985.

 

Rosa Miren Pagola

 

EUSKAL FONETIKA NAFARROAN, I, Euskal Herriko Hizkuntz Atlaserako ekarria, Nafarroako Gobernua, Rosa Miren Pagola, 28x21,5, 294 or., Navarra, 1992.

EUSKAL FONETIKA NAFARROAN, II, Euskal Herriko Hizkuntz Atlaserako ekarria, Nafarroako Gobernua, Rosa Miren Pagola, 28x21,5, 294 or., Navarra, 1992.

 

Txillardegi

 

EUSKAL ADITZ BATUA, Euskaltzaindia, Taulen prestatzailea Txillardegi, 20x14,5, 181 or., San Sebastián , 1979.

EUSKAL AZENTUAZ, Elkar,  Txillardegi, 24x16,5, 432 or., Donostia, 1984.

EUSKAL FONOLOGIA, Euskara Batua, Ediciones Vascas,  Txillardegi, 24x16,5,  455 or., San Sebastián , 1980.

EUSKAL GRAMATIKA, Euskara Batua, Ediciones Vascas,  Txillardegi, 455 or., Bilbao, 1978.

EUSKARA BATUA ZERTAN DEN, Txillardegi, Jakin, 293 or., Arantzazu,  1977.

OINARRI BILA, Morfosintasian eta fonologian,  Txillardegi,  240 or., San Sebastián,  1977.

oOo

 

EUSKARA BATUA ZERTAN DEN,  Larresoro, Jakin, 220 or., Oinati, 1974.

SUSTRAI BILA, Zenbait euskal korapilo, Irakur sail, Larresoro, 156 or., Donostia, 1970.

 

Udako Euskal Unibertsitatea

 

ADITZA BIZKAIERAZ, II tomoa, Udako Euskal Unibertsitatea, 24x16, 543 or., Iruñea, 1985.

ADITZA BIZKAIERAZ, III tomoa, Udako Euskal Unibertsitatea, 24x16, 602 or., Iruñea, 1985.

 

Umandi

 

EUZKAL-ELIZTIAREN BETEBIDEA,  Umandi, Kardaberaz 1, Vitoria, 1977.

EUZKAL-ELIZTIAREN BETEBIDEA, Umandi, Kardaberaz 2, 584 or., Vitoria, 1977.

GRAMÁTICA VASCA, Serie Azkue, n. 1, 2. ediz.  Umandi, 21,5x16, 462 or., Zarauz, 1959.

GRAMÁTICA VASCA, 1, Método para aprender y enseñar el idioma vasco,  3ª edición, Kardaberaz Bilduma - 16,  Umandi, 21,5x16, 585 or., Vitoria, 1976.

GRAMÁTICA VASCA, 2, Método para aprender y enseñar el idioma vasco,  3ª edición, Modismos - Vocabularios – Clave de temas,  Kardaberaz Bilduma - 17,  Umandi, 21,5x16, 209 or., Vitoria, 1976.

 

Universidad de Deusto

 

FONÉTICA VASCA 1, Las sibilantes en el Vizcaíno, Universidad de Deusto.  Hernan Urrutia/Maitena Etxeberria/Itziar Turrez/Juan Carlos Duque, 22x15, 162 or., Bilbao, 1998.

FONÉTICA VASCA 2, Las sibilantes en el Guipuzcoano, Universidad de Deusto, Hernan Urrutia/Maitena Etxeberria/Itziar Turrez/Juan Carlos Duque, 22x15, Bilbao, 1989.

FONÉTICA VASCA 3, Las sibilantes en los Dialectos Orientales, Universidad de Deusto, Egi, Hernan Urrutia/Maitena Etxeberria/Itziar Turrez/Juan Carlos Duque, 22x15, 335 or., Bilbao, 1991.

 

Jon Urruxulegi

 

 

EUSKAL SUFIJAZIOAREN KUTXA,  Edukia: I. Oinarrizko lexiko gramatikala. II. Deklinabidea. III. Transformazio fonetikoak. IV. Euskal hizki edo afixuak. V.  Atal osagarria. VI. Eratorpen kultua. VII. Kimika. VIII. Jentilizio bereziak, Jon Urruxulegi, Txertoa, 21,5x15,5, 190 or., San Sebastián,  2007.

HI! HIKA IKASTEKO METODOA,  Edukia: I. Historia. II. Gramatikaren atala. III. Aditz-taulak. IV. Aditz trinkoak: 1) aditz trinko intrantsitiboak. 2) Aditz trinko trantsitiboak. V. Ariketarako testuak. VI. Ariketen zuzenketak. VII. Lexikoa, Jon Urruxulegi, Txertoa, 21,5x16, 125 or., San Sebastián, 2009.

SINONIMOEN KUTXA, Sinonimo eta antonimoen hiztegia,  Jon Urrujulegi, Elhuyar, 20,5x13, 276 or., Navarra, 1999.

 

Aita Luis Villasante

 

EUSKAL GRAMATIKA LLABUR ETA IDAZLEEN PUSKETA AUTATUAK, Arantzazu-ko Aztetxeko Irugarren Kursokoentzat,  A. L. Villasante, o. f. m. 20,5x15, 61 or., Arantzazu, 1956.

 HACIA LA LENGUA LITERARIA COMUN-1, Colección “Luis de Eleizalde”, Fr. Luis Villasante. 19x13, 127 or., Arantzazu, 1970.

 

 

 

LA DECLINACION DEL VASCO LITERARIO COMUN-2, Colección “Luis de Eleizalde”, Fr. Luis Villasante. 19x13, 120 or., Arantzazu, 1972.

PALABRAS VASCAS COMPUESTAS Y DERIVADAS-3,  Colección “Luis de Eleizalde”, Fr. Luis Villasante, 19x13, 164 or., Arantzazu, 1974.

SINTAXIS DE LA ORACION COMPUESTA-4,  Colección “Luis de Eleizalde”, Fr. Luis Villasante, 19x13,  45 or., Arantzazu, 1976.

ESTUDIOS DE SINTAXIS VASCA-5,  Colección “Luis de Eleizalde”, Fr. Luis Villasante, 19x13, 255 or., Arantzazu, 1978.

SINTAXIS DE LA ORACION SIMPLE-6, Colección “Luis de Eleizalde”, Fr. Luis Villasante, 19x13, 268 or., Arantzazu, 1980.

 

 

 

LA H EN LA ORTOGRAFIA VASCA-7, Colección “Luis de Eleizalde”, Fr. Luis Villasante, 19x13, 143 or., Arantzazu, 1980.

EUSKARAREN AUZIAZ-9, Colección “Luis de Eleizalde”, Fr. Luis Villasante,  19x12,5, 263 or., Navarra, 1988.

 

Jose de Zabala-Arana

 

GRAMÁTICA VASCA, Gipuzkoera, Primer grado, 2. edizioa,  José de Zabala-Arana, 20,5x13, 128 or., Zizurkil, 1931.

GRAMÁTICA VASCA, 3. edizioa,  José de Zabala-Arana, 20,5x13, Zarauz,  1951.

GRAMÁTICA VASCA, 5. edizioa,  José de Zabala-Arana, 20,5x13, Zarauz,  1967(?).

GRAMÁTICA VASCA, 6. edizioa,  José de Zabala-Arana, 20,5x13, Zarauz,  1976(?).

 

Mikel Zarate

 

EUSKAL DEKLINABIDEA, 2. edizioa,  Mikel Zarate, 145 or., Bilbao, 1979.

EUSKAL DEKLINABIDEA, Bizkaieratik baturantz, Udako euskal ikastaroa,  Mikel Zarate, 20x13, 145 or., Bilbao, 1975.

EUSKAL DEKLINABIDEA, Labayru Ikastegia,  Mikel Zarate, 20x13, 145 or., Bilbao, 1989.

EUSKAL ORTOGRAFIA, Baturantz,  Mikel Zarate, Bilbo, 1978.

 

Felix Zubiaga

 

DICCIONARIO ETIMOLÓGICO SEGÚN EL VASCUNCE, Hitzen jatorria, Félix Zubiaga, 21x13, 246 or., Bilbao, 2013.

VASCOEUROPEÍSMO VERSUS INDOEUROPEÍSMO, Edukia: I. Indoeuropeísmo: una hipótesis sin base. II. Toponimia, oído de la prehistoria. III. La onomástica, memoria sapiencial. IV. Los afijos, dispositivos de la palabra. V. La oración gramatical. VI. Autoridades a examen. VII. Secretos desvelados de la historia. VIII. Diccionario de la composición toponímica y de derivaciones, oso-oso-oso bibliografia oparoa, Félix Zubiaga, 21x13,5, 149 or., Sevilla, 1999.

 

*******

****

*