Esperantoa

Language family: hizkuntza artifiziala.

Language codes:

        ISO  639-1   eo  

        ISO  639-2   epo  

        ISO  639-3   epo

linguist list: epo.

Glottolog: espe1235.

Linguasphere:  51-AAB-da.    

                  

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: la lingvo internacia):

esperanto [ESP] hizk. Frantzia.

 FRANTZIA

 esperanto (la lingvo internacia) [ESP] 200-2000 hiztun lehen hizkuntza bezala dutenak (1996); 2.000.000 erabiltzaile (1999, WA). 115 bat herrialde, gehienbat Europa zentral eta ekialdean, Txina eta Asiako beste hainbat herrialde, Hego Amerikako eskualde batzuk eta Asiaren hego-mendebaldeea. Hizkuntza artifiziala. Adin guztietakoak. 1872tik 1885era garatu zuen Lazaro Zamenhof vartsoviarrak beste ama hizkuntza bat dutenen interkomunikaziorako. SVO; preposizioak;  genitiboak, erltiboak izen nagusien ondoren; artikuluak, adjektibaok, numeralak izen nagusien aurrean; partizipioa, kausatiboa -ig; akusatiboa -n, datiboa -al, afixuek markatzen dute denbora; pasiboa esti = partizipio pasiboa, kausatiboa -ig; hitz konparatiboa, ez-tonala.

 Hizkuntza / lengua: esperantoa / esperanto / esperanto / esperanto.

Hiztunak / hablantes:  100.000/2.000.000 hiztun. Natiboak 1.000-10.000. Guztira dakitenak 2.000.000 munduan (Ethnologue, 1999).

Herrialdea / país: Frantzia, AEB, Txina, Polonia, Errusia.

 HISTORIA. Esperantoa hizkuntza internazionala da, 1887an jatorriz judua zen Ludoviko Lazaro Zamenhof mediku errusiarrak asmatua. Lehenengo Lingvo Internacia deitu zitzaion baina esperanto izenarekin egin zen ezagun. Hizkuntza unibertsal bezala saiorik onena jotzen da. Gaur duen interesa ez da baturakoa, baizik eta gramatika batu eta erraza eta azkar ikasteko modukoa izatea baizik.

 Nazioarteko 50 kongresuetatik, 1905ean ospatu zen lehenengoak 20 herrialdetako 700 bat delegatu esperantista bildu zituen. 1905ean lehenengo Kongresuan Hilabete batzuk geroago bere egitura eta hiztegia zehaztuko zituen arautegia publikatu zen.  Hura izan zen aro guztietako esperantisten oinarria. Hainbat hamarkadatan nazioarteko konferentzietan erabili zen, aldizkariak eta egunkariak publikatu ziren, gizadiko obra onenak publikatu ziren eta halaber erabili zen irrati-emanaldietan. Eskoletan irakatsi ere egin zen. Bi hamarkadatan zehar mundu osoan esperantisten elkarteak erruz sortu ziren eta hunkituta zeuden hizkuntzen ziozko ulertezinaren Babelgo Dorrea behingoz eraitsia izango zen ustetan. Gutunak eromenez trukatzen zituzten gizaki eta arraza guztien arteko anaitasun eta elkartasuna aldarrikatuz.

 1966an proposamen bat egin zitzaien Nazio Batuei bere erabilera babes zezaten ia milioi bat sinaduren bermeaz, baina ez zuten ontzat eman.

 70eko hamarkadan 600 bat eskolatan irakasten zen eta 31 unibertsitatetan, 60 baino gehiago ziren Esperantisten Elkarteen egoitzak eta 1.000tik gora  elkarte lokal saiatu ziren zabaldu eta aldarrikatzen. 31.000tik gora ziren partaide erroldatuak, gehienak Eki Europa eta Asiakoak. Pekinen irrati emisora batek funtzionatzen zuen esperantoz eta Nazio Batuek eta UNESCOk ere egin zioten leku beren publikazioetan.

 80ko hamarkadan hasi zen bere gainbehera. Bere garapena eten egin zen aitorpen ofizialik ez zuelako, beste doktrina batzuekin nahastu zutelako asmo txarrez eta, batez ere, ingelesa poliki-poliki baina oso indartsu hedatzen hasi zelako. Gaur esparontoa baliatzen dutenek areago egiten dute beren atsegin hutsez ezen ez eguneroko bizitzako beharrez edo nazioarteko harremanek behartuta. Esperantoa ikastea eta ulertzea oso erraza da.  Erabilpen aktiboa, ordea, konplexuagoa gertatzen da dituen erroak memorizatu beharragatik. Esperantoak ez du ama hizkuntza bezala duen hiztunik ez elebakarrik eta zifrak ez dira batere fidagarriak.

 Hiztegia hainbat hizkuntzatatik hartu zen, hizkuntzaren beraren arauei egokituz (amaierak, ahoskera). Hiztegi gehiena latinetik hartua da, zuzenean edota erromantzeen bidez (nagusiki frantses, italiera eta espainieratik) eta urriago hizkuntza  germanikoetatik (alemana eta ingelesa), eslaviarretatik (errusiera eta poloniera) eta antzinako grekotik eta hainbat kasutan hebreeratik. Hitz batzuk indoeuroparrak ez diren hizkuntzetatik hartuak dira, hala nola japonieratik, internazionalak direlako.

 Lingua franca. Internetak, esperantoak bezalaxe, ez du fronterarik  eta ikaragarri sustatu du nolabait oso birtuala den hizkuntza, kontuan izanik ez duela ez lurralderik ez hierarkiarik. 2004tik hona ikastaro bat dago on line, lernu.net, milaka bisita ditu astero eta 100.000tik gora ditu izena eman dutenak. Zamenhofen hizkuntza jada 20.a litzateke Interneten, lorpen nabarmena maila ofizialik inon ez duen hizkuntza batentzat.

 Pasporta Servo (pasaporte zerbitzua) sare mundiala da eta lurbira osoko edozein puntutan ematen die ostatu doan esperantistei. Gonbidatzaile izan nahi dutenen esperantisten izenak  -1.500 bat- lista batean agertzen dira, lehenago liburu batean, gaur helbide elektroniko propioan (pasportaservo.org). Esperantoa zertxobait jakitea da eskakizun bakarra mundu osoan lagun berriak egin eta doan bidaiatzeko.

 HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Alfabetoak 28 hizki ditu: 5 bokal: a, e, i, o, u; bokalerdi bat: ŭ eta 22 kontsonante: b, c, ch, d, f, g, gh, h, hh, j, jh, k, l, m, n, p, r, s, sh, t, v, z. B) Azentua beti azken aurreko silabak hartzen du.

Morfosintaxia. A) Azken bokalak bereizten ditu perpausaren zatiak: o izenaren ezaugarria da, a adjektiboarena eta e adberbioarena. B) Aditz-joko bakarra du eta laguntzailea ere bat bakarra: esti (izan); 9 aurrizki eta 38 atzizki. C) Artikulua la da bai singularrean bai pluralean: la libro, la kapo; la libroj, la kapoj. Pluralaren j hori i irakurri behar da. D) Hona hemen esperantoz lehenengo 10 zenbakiak: unu (1), du (2), tri (3), kvar (4), kvin (5), ses (6), sep (7), ok (8), naŭ (9), dek (10).

 Idazkera. Esperantoa latinaren bertsio berri batekin idazten da, 6 letra diakritikodun dituena: ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ eta ŭ. Akfabetoak ez ditu bereak q, w, x, y letrak eta asimilatu gabeko izen arrotz propioekin erabiltzen dira.

*******

 HISTORIA. Lengua internacional creada en 1887 por el médico ruso de origen israelita Ludoviko Lázaro Zamenhof (1859-1917). Se llamó primero Lingvo Internacia, pero alcanzó más popularidad el nombre actual. Se considera como la mejor tentativa de lengua universal. Su interés no está actualmente en su finalidad unificadora, sino en los rasgos gramaticales que la definen como una lengua de gramática unificada y sencilla, y fácil y rápido aprendizaje.

De los 50 congresos internacionales celebrados, en 1905 el primer Congreso Internacional de esperantistas reunió cerca de 700 delegados de 20 países. Unos meses después se publicaron  las normas que definieron la estructura y el vocabulario de la lengua. Sirvió aquella de base para los esperantistas de todas las épocas. Durante varias décadas se utilizó en conferencias internacionales, se publicaron varias revistas y periódicos,  se tradujeron las obras más importantes de la humanidad y se dio a conocer también en la transmisión de programas de radio. Se empezó a enseñar en las escuelas. En apenas dos décadas el mundo se llenó de asociaciones de esperantistas que se entusiasmaban ante la perspectiva de derribar la Torre de Babel de la incomprensión idiomática y se intercambiaban con frenesí cartas en las que proclamaban la hermandad y la solidaridad entre todos los hombres y razas.

En 1966 fue presentada una propuesta a las Naciones Unidas para que protegiera su uso avalada por casi un millón de firmas, pero no fue aceptada.

En la década de los 70 se enseñaba en unas 600 escuelas y 31 universidades, más de 60 países contaban con sedes para la Asociación de Esperantistas y más de 1.000 sociedades locales aunaron sus esfuerzos para extender el uso. Llegaron a contarse más de 31.000 miembros censados, la mayor parte de ellos en el este de Europa y de Asia. Una emisora de radio emitía en esperanto  en Pekín y las Naciones Unidas y la UNESCO concedían espacios al esperanto en sus publicaciones.

La década de los 80 marca el inicio de su decadencia. Su desarrollo se vio frenado por las dificultades para obtener un reconocimiento oficial, por ciertos recelos que asimilaron su desarrollo con el de otras doctrinas, y sobre todo por la paulatina y continua propagación del inglés. Quienes usan hoy el esperanto lo hacen más por placer propio que por las necesidades de la vida corriente o de las relaciones internacionales. Aprender a leer la lengua resulta muy fácil y también entenderla. Mucho más complejo resulta un uso activo de la misma por el esfuerzo que exige la memorización de las raíces. El esperanto no posee hablantes de lengua materna ni monolingües y las cifras son muy poco fiables.

El vocabulario se extrajo de muchos idiomas, aunque adaptado a las reglas del propio idioma (terminaciones, pronunciación). Gran parte del vocabulario del esperanto procede del latín, directamente o por medio de las lenguas romances (principalmente el francés, el italiano y el español), y en menor medida de lenguas germánicas (alemán e inglés), eslavas (ruso y polaco), y del antiguo griego y en ocasiones el hebreo. Algunas palabras nuevas tienen su origen en idiomas no indoeuropeos, como el japonés, por ser consideradas internacionales.

Lingua franca. Internet, como el esperanto, no sabe de fronteras y ha dado alas a la propagación de un idioma que tiene mucho de virtual en la medida en que carece también de territorio y jerarquías. Desde el 2004 funciona un curso en línea (lernu.net) que registra miles de visitas semanales y cuenta con más de 100.000 inscritos. El idioma de Zamenhof sería ya el vigésimo más usado en Internet, todo un logro teniendo en cuenta que no tiene rango oficial en territorio alguno.

Pasporta Servo (servicio de pasaporte) es una red mundial que pone a disposición de los esperantistas alojamientos gratuitos en todos los puntos del globo. Los nombres de los que están dispuestos a ejercer de anfitriones -unos 1.500- se incorporan al listado, que antes se editaba en libro pero que ahora tiene su propia dirección electrónica (pasportaservo.org). Un mínimo conocimiento del esperanto, la única condición exigida para hacer nuevos amigos y viajar gratuitamente.

 LENGUA. Principales características.

Fonética. A) El alfabeto comprende 28 letras: 5 vocales: a, e, i, o, u; una semivocal: ? y 22 consonantes: b, c, ch, d, f, g, gh, h, hh, j, jh, k, l, m, n, p, r, s, sh, t, v, z. B) El acento cae siempre sobre la penúltima sílaba. C) Hay 2 semivocales: /i?/ y /u?/, las cuales combinan con las vocales cardinales para formar 6 diptongos descendentes: aj, ej, oj, uj, a?, y e?.

 Morfosintaxis. A) Las partes de la oración se distinguen por la vocal final: el nombre acaba en o, el adjetivo en a, el adverbio en e. B) Sólo hay una conjugación y un auxiliar: esti (ser); hay 9 prefijos y 38 sufijos. C) El artículo la vale tanto para singular como para plural: la libro, la kapo; la libroj, la kapoj. La j de plural se debe pronunciar i. D) Los 10 primeros números en esperanto son: unu (1), du (2), tri (3), kvar (4), kvin (5), ses (6), sep (7), ok (8), na? (9), dek (10).

Escritura.- El esperanto se escribe con una versión modificada del alfabeto latino, que incluye 6 letras con un diacrítico: ?, ?, ?, ?, ? y ?. El alfabeto no incluye las letras q, w, x, y, que sólo aparecen en nombres propios extranjeros no asimilados. Las 28 letras del alfabeto son: a b c ? d e f g ? h ? i j ? k l m n o p r s ? t u ? v z.

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

 

EL ESPERANTO AL ALCANCE DE TODOS,  Manual práctico, sencillo y correcto de conversación esperanta,  Dr. D. J. Bremón Masgrau, Selecciones Boix, 18x11,5, 63 or., Barcelona, 1952.

ESPERANTO, Gramática y vocabulario, 5. edizioa,  Dr. J. Bremón Masgrau, 182 or., Barcelona, 1971.

 *******

ESPERANTOA IKASGAI,  Hots argitarapenak, Aitor Arana, 24x17, 124 or., Euskal Herria, 1990.

ESPERANTOA IKASGAI, E?ska Esperanto-asocio, 2. argitaraldia, bibliografia, Aitor Arana, 024x17, 105 or., Bilbao, 2016.

*******

***

*

 

CURSO PRÁCTICO DE ESPERANTO, con ejercicios de lectura e ilustraciones, Dr. Ferenc Szilágyi, adaptado para el habla española por Jorge Hess, 1ª edición, 18x12, 98 or., Anglujo (England), 1949.

DEVENO & VIVO DE LA LINGVO ESPERANTO, de Petro Stojan, Flandra Esperanto-Instituto, 15x11,5, 110 or., Brugge, 1953.

ESPERANTO AL ALCANCE DE TODOS, Vulgarización de gramática esperanto-española,  Fernando Soler y Valls, 7. edizioa, 21x15,5, 113 or., Valencia, 1958.

ESPERANTO, Curso práctico de, lecciones graduadas y ejercicios para aprender rápidamente la lengua internacional, kolekto hispana nº 4, R. Duyos Sedó eta V. Inglada Ors, carta-recomendación del Dr. L.L.  Zamenhof, inventor del esperanto, 18x12,5, 275 or., Barcelona, 1906.

ESPERANTO, Idioma auxiliar de la cultura mundial, elementos de gramática con numerosos ejercicios, vocabularios esperanto-castellano / castellano-esperanto, Dr. J. A. Quiña González, 19,5x13,5, 126 or., Buenos Aires, 1943.

 NA?LINGUA ETIMOLOGIA LEKSIKONO,  Louis Bastien, 18x13, 317 or., Anglujo, 1950.

NUEVO MÉTODO DE ESPERANTO, Para clases y autodidactas, el esperanto en 10 diálogos, Gram ediciones, 3ª ed.  Fernando de Diego, 19,5x12,5, 221 or., Madrid, 2001.

TODO EL ESPERANTO, y el modo de aprenderlo leyendo una pequeña historia, Edukia: I. Elementos de la lengua esperanto. Alfabeto. II. Terminaciones gramaticales. III. Vocabulario, 12x9, 36 or., ?, Urterik gabe.

 HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 ESPERANTO – PORTUGUEZ, Precedido por um Resumo da Grammatica, por José Augusto Proença, Almeida & Sá, Succ., 19x13, 137 or.,  Porto, Urterik gabe.

ESPERANTO-NEDERLANDS, Samengesteld door, C. L. De Veer, H. Meulenhoff, 10,5x7,5, 277 or., Amsterdam, Urterik gabe.

EUSKARA-ESPERANTOA / ESPERANTOA-EUSKARA // E?SKA-ESPERANTA / ESPERANTA-E?SKA, E?ska Esperanto-Asocio / Euskal Esperanto Elkartea, Erroteta Argitaletxea, Aitor Arana, 25x17,5, 719 or., Bilbao, 2015.

ESPERANTA-CINA, Nova vortaro, 12,5x9,5, 328 or., ?, 1984.

ESPERANTO-ENGLISH / ENGLISH-ESPERANTO, Teach Yourself Books, John C. Wells, 19,5x12, 419 or., Great Britain, 1992.

ESPERANTO-KROATA KAJ KROATA-ESPERANTA // ESPERANTSKO-HRVATSKI I HRVATSKO-ESPERANTSKI, 11-a eldono / 11. izdanje, Naklada 1000 primjeraka, Grafokom, Grui?-Klobu?ar-Kocian-Pleadin, Zagreb, 2004.

ESPERANTO-KOREA / KOREA-ESPERANTO, Hajpn Li / Vortaro, Eldonejo Libera Biblioteko, 15x9,  478 or., ?, 1991.

ESZPERANTÓ-MAGYAR ÉS MAGYAR-ESPERANTÓ SZOTÁR, Szójegyzék, tanfolyamok, magántanulók és  az iskolai oktatás részére, Szilvási László, 16x12, 171 or., ?, 1998.

 Bibliografia

 6a E?rop-Unia Esperanto Congreso, 21x14,5, 30 or., Bilbao, 25a ?is 29a Augusto, 2004.

 

ESPERANTO ALFABETOA

ESPERANTO ALPHABET

23 kontsonanteak hurrengoak dira/ The 23 consonants are:

 

 

Bilabial

Labio-
dental

Alveolar

Post-
alveolar

Palatal

Velar

Glottal

Nasal

m

 

n

 

 

 

 

Stop

p

b

 

t

d

 

 

k

?

 

Affricate

 

 

t?s

d?z

t??

d??

 

 

 

Fricative

 

f

v

s

z

?

?

 

x

 

h

 

Trill

 

 

r

 

 

 

 

Approximant

 

 

l

 

j

 

 

                           

 

Bokal kardinalak / Cardinal wowels

 

 

Front

Back

Close

i

u

Mid

e

o

Open

a

 

Izenak, adjektiboak eta aditzak / Nouns, adjectives and verbs:

 

Noun

Subject

Object

Singular

-o

-on

Plural

-oj

-ojn

Adjective

Subject

Object

Singular

-a

-an

Plural

-aj

-ajn

 

Verbal Tense

Suffix

Present

-as (kantas)

Past

-is (kantis)

Future

-os (kantos)

Verbal Mood

Suffix

Infinitive

-i (kanti)

Jussive

-u (kantu)

Conditional

-us (kantus)

 

Esperanto alfabetoa eta ahoskera

 Esperanto alphabet & pronunciation

 

 

Esperantoko liburuak Esperantoaren Munduko Kongresuan, Rotterdam 2008.

Esperanto books at the World Esperanto Congress, Rotterdam 2008.

Esperanto

The Esperanto flag

Nuvola Esperanto flag.svg

Esperanto symbols

 

 

The verda stelo

 

 

The jubilea simbolo

 

Testu-lagina esperantoz / Sample text in Esperanto

 

?iuj homoj estas denaske liberaj kaj egalaj la? digno kaj rajtoj. Ili posedas racion kaj konsciencon, kaj devus konduti unu la alian en spirito de frateco.

 

Itzulpena / Translation

 

 Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)