Diyariera

DIYARI, DIYARI, DIYARI

 

Ikus Ozeania atalean ABORIGINAL WORDS liburua.

 

Language family: Australian, Pama-Nyungan, Karnic, Karna.

Language codes:

        ISO  639-1      -

        ISO  639-2      -

        ISO  639-3     Variously:

                               dif – Diyari

                               dit – Diari

                               bxi – Pirlatapa

AIATSIS: L17, L14, L11.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: ):

diyari alt dieri [DIF].

dieri [DIF] hizk. Australia.

 

AUSTRALIA

 

dieri (diyari) [DIF] South Australia, Leich Creek. Australian, Pama-Nyungan, Karnic, Karna. Erlazionatua garuwali, marrula, midhaga eta yarluyandiarekin, zeintzuk agian iraungiak legozkeen.

 

Hizkuntza / lengua: diyariera / diyari / diyari / diyari.

Hiztunak / hablantes: (?)

Herrialdea / país: Australia.

 

 

HISTORIA. Diyariera Hego Australiaren urrutiko iparraldean mintzatu zen, Eyre Lakuraino. 80ko urteetan kolonizatzaileen lehen kontaktuen garaian 1.000 baino gehiago izan zitezkeen, baina gaur (2007) 2 lagun bakarrik gelditzen dira trebeki mintzatzeko gai. Haietako bat, Mr. Ben Murray (jatorriko bere izena Parlku-nguyu-thangkayiwarna) 1893an jaio zen eta halaber da thirrarieraren azken hiztuna.

Protestanteek hizkuntza ikasi eta beren misioetan irakatsi zuten Hego Austaliako gobernuak 1914an misioak itxiarazi zituen arte. Misiolari garrantzitsuenetako batek, JG Reuther agurgarriak itzuli zuen Itun Berria diyarierara eta 14 liburuki idatzi zituen eskuz kultura, mitologia eta historiaz eta 4 liburukiko hiztegi bat. 

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Hiru bokal ditu: i, u, a. B) Hogeita hiru kontsonante: d, j, k, l, lh, ly, m, n, ng, nh, ny, p, r, rd, rl, rn, rrh, rt, t, th, w, y. C) n-ren 5 hots ditu:  n, nh, ny, ng eta rn eta l-ren 4: l, lh, ly eta rl.

Morfosintaxia. Diyarierak 3 lerrokatze morfosintaktiko ezberdin ditu: 1) Izen arruntek singularrean eta pertsona-izen maskulinoek sistema absolutibo-ergatiboa jarraitzen dute. 2) Pluraleko 1. eta 2. pertsonen izenordainek sistema nominatibo-akusatiboa jarraitzen dute. 3) Pluraleko izen arruntak pertsona femeninoei dagozkie.

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. La lengua diyari se habló en el lejano norte del Sur de Austalia, hasta el este del Lago Eyre. En los primeros contactos con los pobladores blancos en los años 80, los diyari probablemente eran más de 1.000, pero hoy (2007) solo quedan 2 personas que hablan con soltura. Uno de ellos, Mr. Ben Murray (cuyo nombre tradicional es Parlku-nguyu-thangkayiwarna) nació 1893 y es también el último hablante de la lengua thirrari.

Los protestantes aprendieron la lengua y la enseñaron en sus misiones hasta que el gobierno del Sur de Australia las cerró en 1914. Uno de los más importantes misioneros, el Rev. JG Reuther tradujo el Nuevo Testamento a diyari y escribió  en 14 volúmenes manuscritos también en diyari sobre cultura, mitología e historia que incluye un diccionario de 4 volúmenes.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Posee 3 vocales: i, u, a. B) Posee 23 consonantes: d, j, k, l, lh, ly, m, n, ng, nh, ny, p, r, rd, rl, rn, rrh, rt, t, th, w, y. C) Posee 5 sonidos de n: n, nh, ny, ng y rn y 4 de l: l, lh, ly y rl.

Morfosintaxis. Diyari posee 3 diferentes alineamientos morfosintácticos: 1) Nombres comunes en singular y nombres masculinos de personas siguen un sistema absolutivo-ergativo. 2) Los pronombres de primera y segunda personas de plural  siguen un sistema nominativo-acusativo. 3) Nombres comunes de plural corresponden a personas femeninas.

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

ABORIGINAL WORDS, Macquarie Dictionary, Words from australian aboriginal and Torres Strait islander languages, Part I: New South Wales: bundjalung, ngiyampaa, paakantyi, the sydney language, wiradjuri. Part II: Victoria: wembawenba. Part III: South Australia: diyari, kaurna. Part IV:Western Australia: nyungar, gooniyandi, yindjibarndi. Part V: Northern Territory: dätiwuy, eastern arrernte, murrinh-patha. Part VI: Queensland: meryam mir, wik-mungkan, torres strait creole, General editors: Nick Thieberger and William McGregor, The University of Sydney, 19,5x12,5, 724 or., Sydney, 2007.

 

FONOLOGIA

Bokalak

 

Front

Back

High

i

u

Low

a

Kontsonanteak

 

Peripheral

Laminal

Apical

Bilabial

Velar

Palatal

Dental

Alveolar

Retroflex

Stop

Voiceless

p

k

c

t

ʈ

Voiced

 

 

 

 

d~dʳ

ɖ

Nasal

m

ŋ

ɲ

n

ɳ

Lateral

 

 

ʎ

l

ɭ

Trill

 

 

 

 

[r]

 

Flap

 

 

 

 

[ɾ]

 

Approximant

w

j

 

 

ɻ