Brahuiera

BRAHUI, BRAHUÍ, BRAHOUI

 

Language family: Dravidian, Northern.

Language codes:

        ISO  639-1     -

        ISO  639-2     -

        ISO  639-3     brh

Glottolog: brah1256.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: bráhuí براوی):

birahui alt brahui [BRH].

brahudi alt brahui [BRH].

brahui [BRH] hizk. Pakistan; baita Afganistan, Iran, Turkmenistan ere.

brahuidi alt brahui [BRH].

brahuigi alt brahui [BRH].

brahuiki alt brahui [BRH].

kur galli alt brahui [BRH].

 

AFGANISTAN

 

brahui (brahuiki, birahui, kur galli) [BRH] 200.000 hiztun (1980, Dupree). Baluchin zehar hegoaldean, Shorawaketik Chakhansoorrera. Dravidian, Northern. Ikus sarrera nagusia Pakistanen.

 

IRAN

 

brahi (brahudi, birahui, kur galli) [BRH] 10.000 hiztun (1983). Dravidian, Northern. Dialektoak: jharawan, kalat, sarawan. Kalata da dialekto estandarra, behe dialektoa; informatzen da brahuiek  Iranen western baluchi mintzatzen dutela gaur. Ikus sarrera nagusia Pakistanen.

 

PAKISTAN

 

brahui (brahuidi, birahui, brahuigi, kur galli) [BRH] 2.000.000 hiztun (1998), populazioaren % 1,2; herrialde guztietako populazio osoa 2.210.000. Hego erdialdea, Quetta eta Kalat erregioa, eki Balutxistan eta Sind probintziak; halaber mintzatua Afganistan, Iran, Turkmenistan. Dravidian, Northern. Dialektoak: jharawan, kalat, sarawan. Kalata da dialekto estandarra, jharawana behe dialektoa; elebitasun zenbait western balochiarekin; nastaliq idazkera darabilte.

 

Hizkuntza / lengua: brahuiera/ brahui / brahuí / brahoui

Hiztunak / hablantes (2007): 2.000.000 (L’Harmattan).

Herrialdea / país: Pakistan (Quetta, Kalat, Hego Balutxistan eta Sind), Afganistan, Iran, Turkmenistan.

 

 

HISTORIA. K.a. 3.000. urte inguruan, Indoren ibarrak populazio dentsitate trinkoa zuen laborantzaren dibertsitatea eta animalien etxekotze eta heziketa zirela medio. Hego Afganistan eta Belutxistandik etorritako populazio honek sortu zuen Indoren zibilizazioa. Zibilizazio honen ezaugarri nagusia lehorrez, itsasoz eta ibaiez egindako merkataritza ugaria zen. Ez zuten erregerik ezagutzen.

K.a. 1.500. urte inguruan, hainbat faktorek egoera aldatu egin zuten. Iparraldetik etorritako ariar nomadak lurralde honetan sartu ziren, non ekonomia ahultzen ari baitzen ibaiak lohiz betetzen ari zirelako. Ariarrek beren kultura eta sanskritoaren ahaideak ziren hizkuntzak inposatu zizkien. Populazio drabida Indoren hegoaldean baztertua geratu zen, Dekkan-en, eta brahitarrak isolatuta geratu ziren

VII. m.an hasita arabiar inbasioak brahuitarrak islamiartzea ekarri zuen. Herrialdea printzerrien moduko egoera feudal bihurtu zen, gero federatu egin ziren edota sakabanaturik geratu. XIV. m.an mongoliarrek herrialdea inbaditu zuten, baina brahuitarrek erresuma eratzea lortu zuten. Beren urrezko aroa 1750etik 1794 artekoa izan zen. Gaur brahuitarrak Pakistango hiritarrak dira eta beren lurraldea Balutxistanen parte da.

Landa hizkuntza izanik, idazkera ez dago erabat finkatua eta, beraz, dialekto ugari ditu.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Bokalak luzeak nahiz laburrak izan daitezke, o izan ezik, hau beti baita luzea. Beste bokalak luzeak direnean ā ē ī  eta ū idazten dira. Badaude diptongoak ere: ai, ae, āi, ei eta au. B) j euskarazkoa bezala ahoskatzen da. r oso dardarkaria da. w erdi bokala da eta u letraz ordezkatzen da. h sarritan mutua da eta idatzi gabe utz daiteke.

Morfosintaxia. A) Plurala, euskaraz bezala, -k erantsiz eratzen du. r letraz amaitzen diren izenek letra hau galdu egiten dute plurala eratzean: hor ‘hatza → hok ‘hatzak;  shār ‘herria`→ shāk ‘herriak’. Silaba bakarreko hitzek gutxitan egiten dute plurala: adibidez  khaf  ‘belarria’ ez da aldatzen. B) Ondorengoak dira deklinabideko kasuak: nominatiboa, genitiboa, datiboa, akusatiboa, ablatiboa, instrumentala, konjuntiboa eta  lokatiboa. C) Ez dago artikulu mugaturik.  D) Erakusleak ondorengoak dira: dā ‘hau’,  ē ‘hori’ eta o,  baina hau ertaina edo erdi mailakoa da, euskaraz ez dagoena. Erakusle hauek sarri hirugarren pertsona ordezkatzen dute, brahuieran ez baitago. E) Aditzak badu infinitibo bat -ing amaitzen dena, euskaraz bezala aditz izentzat balio duena: kuning ‘jatea’. Izan (anning) aditza nahikoa irregularra da. Beste aditz batzuk jokatzeko ere balio du. Edukazio txarrekoa da infinitibo hau erabiltzea, bere antzekoa delako aningin ‘amodioa egitea’ eta bere ordez manning  ‘bilakatu’ erabiltzen da. Erroari eransten zaizkion hondarkiek denbora eta pertsona adierazten dute eta, horregatik, borondatezkoa da izenordain pertsonal subjektua erabiltzea. F) Ordinalak -imīko erantsiz eratzen dira, lehenengo izan ezik, hau esanahi bera duen arabierazko aval hitzari -īko atzizki xumea erantsiz eratzen delako: avalīko/avlīko ‘lehenengo’, iratttimīko ‘bigarren’. G) Hona hemen brahuieraz lehenengo 10 zenbakiak: asit/asē (1), irat/irā (2), musit/musē (3), tchār (4), pantch (5), shash (6), haft (7), hasht (8), noh/no (9), dah (10).

Idazkera. Brahuieraz ez da asko idatzi eta egin denean beti urdueraren arabiar-persiar karaktereak hizkuntzaren fonetikari gaizki egokituz izan da. Hemen latindar transkripzioa hobetsi da.

 

 

HISTORIA. Hacia el año 3000 a.C., el valle del Indo tenía una gran densidad de población debida a la diversificación de la agricultura y la domesticación de animales. Es esta población venida del sur de Afganistán y de Baluchistán quien fundó la civilización del Indo. Esta civilización se caracteriza por su gran trasiego comercial por tierra, mar y ríos. No conocían reyes.

 

 

Hacia el año 1 500 antes de nuestra era intervinieron diversos factores que modificaron la situación. Los arios, nómadas venidos del norte, en la región donde la economía se estaba progresivamente debilitando por el encenagamiento de los ríos. Los arios terminaron imponiendo su cultura y sus lenguas emparentadas con el sánscrito. La población drávida fue confinada en el sur del Indo, en Dekkan, y los brahuíes se encontraron aíslados.

La invasión árabe a partir del s. VII de nuestra era trajo la conversión de los brahuíes al islam. El país conoció una situación de tipo feudal de principados que se federaron o se quedaron desgarrados. En le s. XIV los mongoles invadieron el país, pero los brahuíes lograron establecer un reino. Su edad de oro duró desde 1750 hasta 1794. Hoy los brahuíes son ciudadanos de Pakistan y su territorio forma parte de Baluchistán.

Lengua rural, su escritura no esta definitivamente fijada, por lo que cuenta con gran número de dialectos.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Las vocales pueden ser largas o breves, salvo la o que siempres es larga. Las otras vocales cuando son largas se escriben ā ē ī  y ū. Hay también diptongos: ai, ae, āi, ei y au. B) La j se pronuncia como dj en francés. La r es muy vibrante. La w es una semivocal y a veces reemplazada por u. La h es amenudo muda y puede no ser escrita.

Morfosintaxia. A) El plural se forma generalmente con la terminación -k. Los nombres terminados en r pierden esta letra al formar el plural: hor ‘dedo’ → hok ‘dedos’;  shār ‘villa`→ shāk ‘villas’. Las palabras monosílabas raramente forman el plural:  khaf ‘oreja’ es invariable. B) Los casos de la declinación son: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, ablativo, instrumental, conjuntivo y locativo. C) No existe el artículo definido. D) Los demostrativos son: dā ‘este, esta, esto’, ē ‘ese, esa, eso’ y o que es un demostrativo intermedio que no existe en español. Estos demostrativos sustituyen a menudo el pronombre de la tercera persona que no existe en brahuí. E) El verbo posee un infinitivo terminado en -ing que, como en espeñol, puede servir de nombre verbal: kuning ‘el comer’. El verbo ser (anning) es bastante irregular. Su conjugación es útil para conjugar otros verbos. Es de mala educación emplear su infinitivo  por ser parecido a aningin ‘hacer el amor’ y en su lugar se usa manning ‘devenir’. Las desinencias que se añaden al radical marcan el tiempo y la persona, lo que hace que sea facultativo el empleo del pronombre personal sujeto. F) Los ordinales se forman añadiendo -imīko, a excepción de primero, formado con el simple sufijo -īko añadido a la palabra árabe de su misma significación, avalavalīko/avlīko ‘primero’, iratttimīko ‘segundo’. G) Los 10 primeros números en brahuí son: asit/asē (1), irat/irā (2), musit/musē (3), tchār (4), pantch (5), shash (6), haft (7), hasht (8), noh/no (9), dah (10).

 

 

Escritura.  Se ha escrito relativamente poco en brahuí y siempre con caracteres arabo-persas del urdu mal adaptados a la fonética de la lengua. Aquí se ha preferido utilizar una transcripción latina.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS BRAHOUI, langue dravidienne du Pakistan, Naseebullah eta Michel Malherbe, L’Harmattan, gramatika eta hiztegia, 21,5x13,5,  213 or., Paris, 2007.

 

Parlons brahoui liburuaren sinopsia:

 

On sait que le peuple brahoui parle une langue de type dravidien alors qu'il vit au Baloutchistan, dans un environnement de langues purement indo-européennes. Ce sont encore près de deux millions de personnes qui parlent le brahoui. Cet ouvrage décrit cette langue, pour la première fois en français et évoque le mystérieux passé de ce peuple.

BRAUIERA ALFABETOA

BRAHUI ALPHABET

 

 

Brahuieraren latindar alfabetoa

Latin alphabet for Brahui with Arabic equivalents

 

 

Testu-lagina / Sample text

 

Muccá insáńk ájo o izzat ná rid aŧ barebar vadí massuno. Ofte puhí o dalíl raseńgáne. andáde ofte asi elo ton ílumí e vaddifoí e.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)