Arameera

 

 

ARAMEERA

ARAMAIC, ARAMEO, ARAMÉEN

 

Language family: Afro-Asiatic, Semitic, Central Semitic, Northwest Semitic, Aramaic.

Language codes:

       ISO  639-1  none

       ISO  639-2     -

       ISO  639-3  Variously:

arc – Imperial and Official Aramaic (700-300 BCE); oar– Old Aramaic (before 700 BCE)aii – Assyrian Neo-Aramaic; aij– Lishanid Noshan; amw – Western Neo-Aramaic; bhn – Bohtan Neo-Aramaic; bjf – Barzani Jewish Neo-Aramaic; cld – Chaldean Neo-Aramaic; hrt– Hértevin; huy – Hulaulá; jpa – Jewish Palestinian Aramaic; kqd – Koy Sanjaq Surat; lhs – Mlahsô; lsd – Lishana Deni; mid – Modern Mandaic; myz– Classical Mandaic; sam – Samaritan Aramaic; syc – Syriac (classical); syn – Senaya; tmr – Jewish Babylonian Aramaic; trg – Lishán Didán; tru – Turoyo.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: arāmît).

 

Hizkuntza / lengua: arameera / aramaic /arameo / araméen.

Hiztunak / hablantes (2002): 200.000 (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Irak, Iran, Turkia, Siria, Libano, Armenia, Georgia, AEB.

 

 

HISTORIA. Familia semitikoko hizkuntza afroasiarra, berez arameoena, Ekialde Ertaineko herria berau. Bere nagusitasunaren eskualdean arameeraren bilakaerari siriakoa deitu zaio.

Inskripzio zaharrenak K.a. X. m.koak dira. Babilonia Ziro pertsiar erregearen mende erori zen K.a. 539. urtetik aurrera akadiera ordezkatu zuen, honek sumeriera ordezkatu zuen bezalaxe Ekialde Ertainean hizkuntza franko bezala. Arameera grekoak ordezkatu zuen Alejandro Magnoren konkisten ondoren.  Bere era klasiko edo inperialean asiriarrek, babiloniarrek eta pertsiarrek erabili zuten. K.a. azken m.etako  inskripzioak aurkitu dira arameeraz Greziatik Indo ibaiaren ibarreraino. Oso zabaldua zen hizkuntza unibertsal bezala eta  garrantzizkoa izan zen literatura judutar eta kristauarentzat, bereziki K.a.-ko IV m.tik K.o.-go VI m.ra arte. Uste denez, Jesukristoren eguneroko hizkuntza izan zen. Gero arabieraren aurrean ahuldu egin zen, K.o. VII. m.aren inguruan.

Arameera hain azkar hedatzeko arrazoietako bat bere alfabetoaren erraztasuna izan zitekeen, idazkera kuneiformea baino askoz praktikoagoa zelako. Hala ere, Bibliaren  parterik gehiena hebraieraz idatzi zen.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika.

Morfosintaxia. Hizkuntza semitikoen ezaugarri linguistiko propioez gain, arameerak inguruko hizkuntza askoren eragina jasan du, hala nola akadiera, pertsiera, grekoa eta hebraierarena, bai bere hiztegian bai eta egitura gramatikalean ere. Arameera modernoaren hiztegiaren parte handi batek arabieran, kurdueran eta turkieran du jatorria eta baita bere gramatikaren hainbat ezaugarrik ere.

Idazkera. Bere alfabetoa erabili zuen, estrangeloa, eskuinetik ezkerrera irakurtzen dena bi aldaeratan: nestoriarra, zeinak bokalak adierazten baititu marraren gainean nahiz azpian puntuak jarriz eta sertua, trazu finagoak dituena, zeinak bokal grekoak adierazten baititu  marraren gainean nahiz azpian. Arameera arkaikoaren idazkera alfabeto feniziarrean oinarritu zen, hau hain ugari eta ezaguna izanik antzinatean eta gaur, berriz, guztiz ezezaguna. Siriakoa alfabeto arameoaren aldaera berezi bat da, Sirian erabilia gure aroko hasieratik.

 

 

HISTORIA. Lengua afroasiática de la familia semítica, propia de los arameos, antiguo pueblo de Oriente Medio. A la evolución del arameo en la zona este de su dominio se le ha llamado siríaco.

Las inscripciones más antiguas datan del s. X a.C. A partir del año 539 a.C., fecha de la caída de Babilonia en poder del rey persa Ciro, sustituye al acadio, que a su vez había sustituido a la sumeria en su papel de lengua franca del Oriente Medio. Fue desplazada por el griego tras las conquistas de Alejandro Magno. En su forma clásica o imperial fue la lengua utilizada por asirios, babilonios y persas. Se han encontrado inscripciones en arameo de los últimos siglos a.C. desde Grecia hasta el valle del río Indo. Como lengua universal tan ampliamente extendida fue también de gran importancia para las literaturas judía y cristiana, en particular desde el s. IV a.C. hasta el VI d.C. Fue la lengua cotidiana, según se cree, de Jesucristo. Luego perdió influencia en favor del árabe, en torno al s. VII d.C.

Una de las razones  para la rápida extensión y uso del arameo pudo ser la sencillez de su alfabeto, esencialmente práctico si lo comparamos con la escritura cuneiforme. La mayor parte de la Biblia, sin emabrgo, fue escrita en hebreo.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética.

Morfosintaxis.  Además de los rasgos lingüísticos propios de las lenguas semíticas, el arameo se caracteriza por la influencia de numerosas lenguas vecinas como el acadio, el persa, el griego y el hebreo, tanto en el vocabulario como en la estructura gramatical. Buena parte del vocabulario del arameo moderno procede del árabe, kurdo y turco, así como otros rasgos de su gramática.

 

Escritura. Utilizó su propio alfabeto, el estrangelo, que se lee de derecha a izquierda con 2 variantes: el nestoriano, que señala las vocales mediante puntos por encima  o por debajo de la línea, y el serto, de trazados más finos, que añade las vocales griegas encima o por debajo de la línea. La esritura aramea arcaica se inspiró en el alfabeto fenicio, tan fecundo y conocido en la antigüedad como desconocida es hoy  su lengua. El sríaco es una forma particular  del alfabeto arameo, utilizado en Siria a partir del principio de nuestra era.  

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

GUÍA PARA EL ESTUDIO DEL ARAMEO BÍBLICO, Sociedad Bíblica, Josep Ribera-Florit, 23,5x17, 155 or., Madrid, 2001.

THE JEWISH NEO-ARAMAIC DIALECT OF AMӘDYA, Studies in Semitic Languages and Linguistics, Volume 61, Edukia: I. Phonetics and Phonology. II. Nominal Morphology. III. Pronouns. IV. Verbal Morphology. V. Verbal Function – Indicative vs Subjunctive. VI. Adjectives.  VII. Adverbs and Other Particles. VIII. Numerals. IX. Texts and Translations. X. Glossary, by Jared Greenblatt, 21x13, 366 or., Leiden-Boston, 2011.

THE SPOKEN ARAMAIC OF MA’ALOULA, The language of Christ the Lord, Hanna Yousef Francis, 23,5x17, 118 or., Damasko, 2000.

 

ARAMEAR ALFABETOA

ARAMAIC ALPHABET

 

 

Franz  Rosenthal-en A Grammar of Biblical Aramaic-etik birmarratua; formak Egipton erabiliak dira, K.a. V. m.an. Biblical Aramaic-eko izenak dira.

 

Redrawn from A Grammar of Biblical Aramaic, Franz Rosenthal; forms are as used in Egypt, 5th century BCE. Names are as in Biblical Aramaic.

 

 

Letra-izena

Letra forma

Letra

Hebreerazko baliokidea

Arabierazko baliokidea

Sirierazko baliokidea

Hots balioa

Ālaph

Aleph.svg