Aragoiera

 

ARAGOIERA

ARAGONESE, ARAGONÉS, ARAGONAIS

 

Language family: Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Western, Pyrenean-Mozarabic, Pyrenean.

Language codes:

        ISO  639-1   an   

        ISO  639-2   arg  (ex  roa)        

        ISO  639-3   arg   

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: aragonés):

altoaragonés alt aragonese [AXX].

aragoieraz alt aragonese [AXX].

aragonés alt aragonese [AXX].

aragonese [AXX] hizk. Espainia.

central aragonese dial aragonese [AXX].

fabla aragonesa alt aragonese [AXX].

high aragonese alt aragonese [AXX].

patués alt aragonese [AXX].

 

ESPAINIA

 

aragonese (aragoieraz, altoaragonés, aragonés, fabla aragonesa, patués, high aragonese) [AXX] 11.000 hiztun aktibo edo gehiago. 20.000 pertsona gehiagok 2. hizkuntza bezala erabiltzen du (1993, Counsel of the Aragonese Language). Gehienak ekialdeko aragoiera mintzatzen du. 2.000.000ko talde etnikoa. Zaragoza, Huesca Probintzia. Iparraldeko muga Pirinioak dira, Aragoi eta Okzitania bereiziz; mendebaldeko muga Nafarroa du; ekialdeko muga Monso du. Mendebaldeko aragoierak barne hartzen ditu Anso, Echo, Chasa, Berdun eta Chaca hiriak; aragoiera zentralak Panticosa, Biescas, Torla, Broto, Bielsa, Yebra, eta Ainsa hiriak; ekialdeko aragoierak Benas (Benasque, Benasc, Patués), Plan, Bisagorri, Campo, Perarruga, Graus, Estadilla hiriak; hegoaldeko aragoierak Agüero, Ayerbe, Rasal, Bolea, Lierta, Huesca, Almudébar, Nozito, Labata, Alguezra, Angüés, Pertusa, Barbastro, Nabal hiriak. Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Western, Pyrenean-Mozarabic, Pyrenean. Dialektoak: western aragonese (ansotano, cheso), central aragonese (belsetán, chistabino, tensino, pandicuto, bergotés), eastern aragonese (benasqués, grausino, ribagorzano, fobano, chistabino), southern aragonese (ayerbense, semontanés). Badaude aldaera lokalak. Espainieraren aldaera lokalen ezberdina (halaber deitua ‘aragoiera’ ere, hau goi aragoierak influentziatua). Ekialdeko aragoiera katalan bihurtzeko trantsizioan aurkitzen da. Antzekotasunak katalan, okzitaniera eta gaskoiarekin. Hiztunek espainiera (gaztelania) erabiltzen dute hainbat mailatan, hezkuntzaren arabera; normalean ongi erabiltzen dute; arrotzekin erabilia. 500 bat zahar elebakar (1993). Badago Aragoieradunen Liga (Ligallo de Fablans de l’Aragonés) Zaragozan eta Aragoiera Hizkuntzaren Kontseilua  (Consello d’a Fabla Aragonesa) Huescan. Bost magazine daude  aragoieraz eta gutxienez 6 elkarte ama hizkuntza dutenenak hizkuntzaren alde lanean. Hizkuntza idatzia aragoiera zentral eta ekialdekoan oinarritzen da; hizkuntza ofiziala; gramatika.

 

Hizkuntza / lengua: aragoiera / aragonese / aragonés / aragonais.

Hiztunak / hablantes 2002): 23.000 (Ignasi Badia i Capdevila).

Herrialdea / país: Aragoi.

 

oOo

 

HISTORIA. Familia erromanikoko indoeuropar hizkuntza, latinetik eratorria, Aragoin mintzatua. Bere dialektoak edo aldakiak dira Pirinioetako hainbat mintzaira.

Oso zabaldua dago aragoiera gaztelaniaren dialektoa dela, erabat faltsua izanik. Nola gaztelania hala aragoiera enbor beraren adarrak dira. Lat. factum gazteleraz hecho eta aragoieraz feito bihurtu zen; lat. clavem ® gaz. llave, ® ara. clau; lat. filiceum ® gaz. helecho, ® ara. felze; lat. juniperum ® gaz. enebro, ® ara. chinepro; lat. oculum ® gaz. ojo, ara. güello; lat. foliam ® gaz. hoja, ara. fuella; lat. podebat  ® gaz. podía, ara. podeba; lat. facio ® gaz. hago, ® ara. foi. Argi dago aragoierak latinetik eboluzio autoktonoa izan zuela. Halaber ez da batere zentzuzkoa dialekto kontsideratzea kulturaz ahula delako edota hainbat aldaki lokaletan zatitua dagoelako. Bi kontzeptu hauek egiazkoak badira, hein handi batean aragoitarren beren erruz dira,  denbora luzez Aragoiko hizkuntza autoktonoa mesprezatu eta arbuiatu besterik ez baitute egin. Oso antzinatik kontsideratu izan da aragoiera herriaren hizkuntza apala, gai literario kultoak tratatzeko ezgai. Asko lagundu du zuen egoera hau eman zedin gaztelaniaren indar kultural eta politikoak, baina baita Aragoiko zentro urbanoen erdalduntze bizkorrak ere. Goiaragoitar askorentzat, gaur oraindik ere, aragoieraz mintzatzea “gaizki hitz egitea” da.

XVIII. m.an ondo sartuta gero ere Aragoiko ipar-ekialdeko erdialde ia osoan herria aragoieraz mintzatzen zen. Gaur aragoiar hizkuntza Goi Aragoin bakarrik kontserbatzen da eta nekez gainera, gaztelaniak hara baztertu baitu. Eta nahiz eta hainbat aldaera lokal dituen, aragoiar hizkuntza bera da Almudébar-Barbués-Berbegal-Fonz marratik hasita Pirinioetako mugaraino mintzatzen dena. Aragoiar hizkuntzak bada, entitate propioa, gramatika berezia eta hiztegi ugaria du.

1977tik 1988 arte 50 bat liburu publikatu ziren aragoieraz eta aldizkarietan artikulu eta testuak erruz.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Bokalak  /a/, /e/, /i/, /o/, /u/ dira. B) /i/ eta /u/ fonema bokalikoak fonetikoki [i] eta [u] bokalak bezala errealiza daitezke, [ ] eta [ ] erdibokalak bezala eta baita [j] eta [w] erdikontsonanteak bezala ere, kontestuen arabera. C) Hitz tonikoek tileta eraman dezakete hala nahi izanez gero. Aukeran geratzen da azentu denak jarri ala beharrezkoak bakarrik.

Morfosintaxia. A) Gidoiak infinitiboaren ondoren jartzen dira (ascuitar-lo, meter-ne, trayer-le-ne, meter-li), gerundioen ondoren (ascuitando-lo, dizindo-lis-ne) edota inperatiboen ondoren, atzean partikula bat badaramate (izenordaina, osagarri pronominala edo adberbiala).Infinitiboen kasuetan, infinitiboaren amaierako -r ez da ahoskatzen. B) Bi hitz bata bestearen atzean daudenean eta bat bokalez amaitu eta bestea bokalez hasten bada, bien artean apostrofoa jartzen da bietako bokal bat desagertu egiten dela adierazteko (normalean, lehenengo hitzarena). Nagusiki artikuluak (l’ordio, l’aloda),  preposizio batzuk (t’o, d’o, d’un) eta izenordainak (m’afogo, t’alcuerdas, s’alza-ban, l’oloraba) apostrofatzen dira. Inoiz ez dira apostrofatuko aditzak, substantiboak, adjektiboak eta adberbioak. Que hitza beti osorik idaztea kontseilatzen da. C) Artikulu mugatuak o, a, os, as dira. D) Femeninoa eratzeko arau normala hitz maskulinoen azken bokala a fonemaz ordezkatuz egiten da edota a erantsiz kontsonantez amaitzen badira. E) Femeninoa eratzeko modua da hitz maskulinoen azken bokala a letraz ordezkatzea edota kontsonantez amaitzen badira a eranstea. F) Plurala eratzeko moduak: 1) Forma singularrari -s erantsiz, baita singularra kontsonantez amaitzen bada ere. 2) Arau hau bera jarraitu behar da singularra -r letraz amaitzen bada, baina hau ez da ahoskatuko pluralean: flor ® flors (ahoskatu flós). 3) -ero amaitzen diren singularren plurala -ers da: cordero ® corders. 4) -t amaitzen diren singularren plurala -z eginez lortzen da (z honen jatorria -t delakoari -s eranstean datza, hots, -ts ® z): abet ® abez, mozet ® mozez, chuchet ® chuchez. 5) -s, -z, -x eta -ch amaitzen diren hitzen plurala -es erantsiz lortzen da. G) Erakusleak iste, ista, isto, istos, istas dira. H) Hona hemen aragoieraz lehenengo 10 zenbakiak: un/uno (1), dos (2), tres (3), cuatre/quatro (4), cinco/cinc (5), seis/sies/sieis (6), siet/siete/set (7), ueito/ueit (8), nueu/nou (9), diez/deu (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

***

 

HISTORIA. Lengua indoeuropea de la familia románica derivada del latín hablado en  Aragón. Son dialectos o variedades suyas las fablas de algunos valles pirenaicos.

Se ha extendido el concepto de que el aragonés es un dialecto del castellano, lo que es ciertamente falso. Tanto el castellano como el aragonés son dos ramas del mismo tronco. El lat. factum dio hecho en castellano y feito en aragonés; lat. clavem ® cas. llave, ® ar. clau; lat. filiceum ® cas. helecho, ® ar. felze; lat. juniperum ® cas. enebro, ® ar. chinepro; lat. oculum ® cas. ojo, ar. güello; lat. foliam ® cas. hoja, ar. fuella; lat. podebat  ® cas. podía, ar. podeba; lat. facio ® cas. hago, ® ar. foi. Es evidente que el aragonés surge de la evolución autóctona del latín. Tampoco es serio considerarlo dialecto por su debilidad cultural o por su fraccionamiento actual en pequeñas variedades locales. Si las dos cosas son ciertas, lo son en gran medida debido a los propios aragoneses, que a lo largo de mucho tiempo no han hecho más que menospreciar la lengua autóctona de Aragón. Desde antiguo el aragonés se consideró lengua baja del pueblo, inservible para asuntos literarios cultos. A ello contribuyó la potencia cultural y política del castellano, pero también la rápida castellanización de los centros urbanos de Aragón. Para muchos altoaragoneses, hoy todavía, “hablar mal” sigue siendo hablar en aragonés.

 Hasta bien entrado el s. XVIII, el pueblo siguió hablando aragonés en casi toda la mitad nororiental de Aragón. Hoy la lengua aragonesa sólo se conserva -y a duras penas- en el Altoaragón, tras haber sido arrinconada  allí por el castellano.Y aunque se habla  en diversas variantes locales, es la misma lengua aragonesa la que se extiende desde la línea Biel-Almudébar-Barbués-Berbegal-Fonz hasta la frontera pirenaica. La lengua aragonesa posee, pues, una entidad propia, una gramática peculiar y un extenso vocabulario.

Desde el año 1977 hasta 1988 se publicaron alrededor de 50 libros en aragonés y multitud de artículos y textos literarios en revistas.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Las vocales son: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. B) Los fonemas vocálicos /i/ y /u/ pueden realizarse fonéticamente como vocales [i], [u], como semivocales [ ḽ],  [ṷ] y como semiconsonantes [j ], [w ], según los contextos.  C) Pueden llevar tilde las palabras tónicas siempre que se desee. Se puede optar por colocar todos los acentos  o solamente los estrictamente necesarios.

Morfosintaxis. A) Los guiones se usan tras infinitivos (ascuitar-lo, meter-ne, trayer-le-ne, meter-li), gerundios (ascuitando-lo, dizindo-lis-ne) o imperativos, cuando a estos sigue una partícula (pronombre, complemento pronominal o adverbial). En los casos de los infinitivos, la -r final del infinitivo no suena. B) Cuando aparecen inme-diatamente seguidas una palabra acabada en vocal y otra que comienza por vocal, se coloca apóstrofo entre ellas para indicar la desaparición de una de las vocales (generalmente, la de la primera palabra).Principalmente se apostrofan  los artículos (l’ordio, l’aloda), algunas preposiciones (t’o, d’o, d’un) y los pro-nombres  (m’afogo, t’alcuerdas, s’alza-ban, l’oloraba). No se apostrofan nunca los verbos, los sustantivos, los adjetivos, ni los adverbios. La palabra que se aconseja escribirla siempre entera. C) Los artículos determinados son: o, a, os, as. D) Los artículos indeterminados son: un, una, unos, unas. E) La formación regular del femenino se hace cambiando por a la vocal final de las palabras masculinas o añadiendo a si terminan en consonante. F) Formación del plural: 1) El plural se realiza mediante la adición de una -s a la forma singular, aunque ésta acabe en consonante. 2) La misma regla se sigue cuando el singular termina en -r, pero ésta deja de pronunciarse en el plural: flor ® flors (pronunciado flós). 3) Los singulares terminados en -ero hacen el plural en -ers: cordero ® corders. 4) Forman el plural en -z los sustantivos que en singular terminan en -t (la z procede de añadir directamente  una -s  a la -t final, es decir, -ts ® z): abet ® abez, mozet ® mozez, chuchet ® chuchez. 5) Las palabras terminadas en -s, -z, -x y -ch hacen el plural añadiendo -es. G) Los demostrativos son: iste, ista, isto, istos, istas. H) Los 10 primeros números en aragonés son: un/uno (1), dos (2), tres (3), cuatre/quatro (4), cinco/cinc (5), seis/sies/sieis (6), siet/siete/set (7), ueito/ueit (8), nueu/nou (9), diez/deu (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

ALGUNAS AFINIDADES FONÉTICAS ENTRE EL ARAGONÉS Y EL BEARNÉS, Cuadernos Jean-Josepf Saroïhandy, Edukia: Primera parte. La conservación de las oclusivas sordas intervocálicas.  La conservación de t, p y k intervocálicas en las vertientes aragonesa y bearnesa. Conclusión.  Segunda parte. La sonorización de las oclusivas sordas después de nasal o líquida. La sonorización  de  la  t después   de   nasal  (-NT- > -nd-)  y  de  líquida  (-RT- > -ed-; -LT- > -ld-); la   sonorización   de  la p después de nasal o de líquida (-MP- > -mb-; -LP- > -lb-); y la sonorización de la k después de nasal (-NK- > -ng-) en las vertientes aragonesa y bearnesa. Conclusión. Apéndices: I. La evolución del grupo -LL- en la vertiente aragonesa. II. Un documento histórico. Indicaciones bibliográficas. Índice de palabras: I. Aragonés. II. Bearnés. III. Latín. Índice de láminas. Numerosas alusiones al euskera, W.D. Elcock, Traducción de Mª Esther Castrejón, Xordica, 24x17, 253 or., Zaragoza, 2005.

CURSO ALAZETAL D’ARAGONÉS, Curso Básico de Aragonés, Santiago Bal Palazios, Librería General, 19x13, 119 or., Zaragoza, 1981.

DE LINGVA ARAGONENSI,  nº 1, Revista de la Sociedat de Lingüística Aragonesa, Edukia:

I. Estudios. Aitor Carrera Baiget: Ahèrs de morfologia nominau en gascon dera nauta arribèra de Garona: un contrast entre era Val d’Aran e eth canton de Sent Biat (estat francés). Xavier Frias-Conde: Algunes construccions sintàctiques aragoneses: negació, interrogació, focalització amb clític i construccions inacusatives. Juan Carlos Moreno Cabrera: Las lenguas locales en el mundo actual: ¿Pérdida o destrucción de la diversidad lingüística? José Antonio Saura Rami: El tratamiento aragonés  de  la  postónica  en  los  formantes  latinos –amen, –imen, –umen. Xavier Tomás Arias: Criteris per a l’establiment normatiu dels topònims de la Vall de la Sosa (Llitera occidental).

II. Recensions. José Antonio Saura Rami: Anotaciones al “Vocabulario de Aragón” de Juan Moneva. José Antonio Saura Rami: Las lenguas románicas estándar. Historia de su formación y de su uso.

III. Traduccions. I. A. J. Aitken: Lenguas minoritarias hoy. David Greene: El grupo atlántico: neocelta y feroés. Derick Thomson: El gaélico en Escocia: valoración y pronóstico. Bedwyr Lewis Jones: El galés: Conservación lingüística y bilingüismo cambiante. Desmond Fennell: ¿Se puede salvar a una minoría lingüística en declive? Lecciones a partir de la experiencia irlandesa.

IV. Etnotextos. La vida a la Vall de Benás (I): Casà y pescà. La vida a la Vall de Benás (II): Casà y pescà. La vida a la Vall de Benás (III): Les vaques , les güelles y els vesinals a la montaña de Grist, 24x17, 215 or.,  Graus/Benás, 2005.

DE LINGVA ARAGONENSI, nº 2, Revista de la Sociedat de Lingüística Aragonesa, Edukia:

I. Estudios. Xavier Frias-Conde: As construções negativas nas línguas iberorromânicas. Gorka Redondo Lanzas eta Xavier Tomás Árias: L’indefiniu guaire en aragonés: usos i relacions con occitano i catalan. José Antonio Saura Rami: L’aragonés de Torla seguntes els informes de l’ALPI. Jordi Suïls Subirá: Els auxiliars haver i ser en alt ribagorça.

II. Recensions. Aitor Carrera: Sus eth diccionari català-occità occitan-catalan de Balaguer e Pojada.  José Antonio Saura Rami: Nova paleohispanica: indoeuropeos y no indoeuropeos en la Península Ibérica.  Xavier Tomás Árias: Bellas anotaciones a dos textos medievals zaragozanos.

III. Traduccions.  Einar Haugen: Fragmentación lingüística en Escandinavia: la revuelta de las minorías. Magne Oftedal: ¿Es el nynorsk una lengua minoritaria?  Mikael Reuter: El estatus del sueco en Finlandia en la teoría y en la práctica.  Bent Søndergaard: La lucha por la supervivencia: el danés como lengua minoritaria viva. Jóhan Hendrik W. Poulsen: La situación de la lengua feroesa.

IV Etnotextos en baixo-ribagorzano. Normas de publicación, 24x17, 218 or.,  Benàs/Graus, 2006.

DE LINGVA ARAGONENSI, nº 3, Revista de la Sociedat de Lingüística Aragonesa, Edukia:

I. Estudios.  Aitor Carrera Baiget: Una mica de dialectologia occitana. Els parlars de la Vall en el marc del gascó pirinenc oriental.  José Enrique Gargallo Gil: Refranes meteorológicos del benasqués en su contexto romance.  José Antonio Saura Rami: Sobre els mòrfos de subjuntiu –iamos, –iaz en gistavino i belsetan.  Jesús Vázquez Obrador: Un testimonio medieval antiguo de la cacuminalización de –LL– en aragonés.

II. Recencions. José Antonio Saura Rami: Onomastica anabiensis: De Marimanya al Cargol.  Jordi Suïls Subirà: Termières lingüistiques e lingüistes ena termièra. Per ua gramatica entar aranés; a propòsit d’ua Gramatica aranesa recenta.

III.  Traduccions.  A. Feitsma: ¿Por qué y cómo perviven la lengua e identidad frisonas? Fernand  Hoffmann: Triglosia en Luxemburgo. Rosita Rindler Schjerve: Bilingüismo y cambio lingüístico en Cerdeña.  Dietrich Strauss: Aspectos del alemán como lengua minoritaria en la Europa occidental.  J. M. Y. Simpson: El desafío de las lenguas minoritarias.

IV. Etnotextos. Etnotextos de Gistau. Quino Villa. Normas de publicación, 24x17, 188 or.,  Benàs/Graus, 2007.

DE LINGVA ARAGONENSI, nº 4, Revista de la Sociedat de Lingüística Aragonesa, Edukia:

I. Estudios.  Aitor Carrera Baiget: Compde rendut dera arrecèrca lingüistica sus eth gascon pirinenc orientau.  José Antonio Saura Rami: Enta una codoficación del benasqués.  Xavier Tomás Arias: Les relacions entre aragonès i gascó a l’espai pirinenc. Esteve Valls i Alecha: La desdialectalització del català nord-occidental: cap a una convergència total amb l’estàndard?

II.  Recensions. José Manuel Cuartango Latorre: Manual antinacionalista. Un paso valiente. Lluís Xavier Flores i Abat: I Jornada sobre els parlars valencians de base castellanoaragonesa (de l’Alt Millars a la Vega Baixa).

III. Traduccions. Joan Coromines: De nuevo sobre onomástica occitana.

IV. Etnotextos. Etnotextos balsetans. Transcripcions de las gravacions fetas en aragonés de Bielsa, 24x17, 182 or.,  Benàs-Graus, 2008.

DE LINGVA ARAGONENSI, números 5/6, Revista de la Sociedat de Lingüística Aragonesa, Edukia:

I. Estudios. Marcelino Cortés Valenciano: Toponimia antrotoponímica en las Cinco Villas de Aragón. Xavier Frias Conde: El comportament sintàctic del possessiu aragonés. José Enrique Gargallo Gil: Els parlars castellanoaragonesos de l’interior valencià. Brian Leonard Mott: El foncense (Comentario de dos textos grabados en 2008). José Antonio Saura Rami: Algunos cabos más de sintaxis benasquesa. Xavier Tomás Arias: El canvi morfològic verbal: les desinències de present i imperfect d’indicatiu en el parlar de Tamarit de Llitera. Jusep Raül Uson Serrano: La toponimia de Castellar (La Solana, Sobrarbe).

II. Recensions. Lluís-Xavier Flores i Abat: Sobre el patrimonio etnoliterário aragonés: zagueras publicacions. Xavier Tomás Arias: Sobre Xavier Zabaltza, Historias de las lenguasy  los nacionalismos. Juan Carlos Bueno: Memento mori.

III. Traduccions. Joan Coromines: De nuevo sobre la toponimia occitana.

IV. Etnotextos. Ansó, 24x17, 236 or.,  Benàs-Graus, 2009-2010.

DIALECTOLOGÍA ESPAÑOLA, Gredos, Manuales-8, 2ª edición muy aumentada, aragoiera/aragonés 211 ® 286 or., oso-oso-oso bibliografia oparoa, Alonso Zamora Vicente, 19,5x13,5, 587 or., Madrid, 1974.

EL ARAGONÉS DE BAIXO PEÑAS, Localidades de Sobrarbe situadas en las faldas de Peña Montañesa (municipios de Laspuña y El Pueyo de Araguás), Gara d’Edizions, Fernando Blas Gabarda eta Fernando Romanos Hernando,  24x17, 140 or., Zaragoza, 2005.

EL ARAGONÉS: IDENTIDAD Y PROBLEMÁTICA DE UNA LENGUA, Edukia: A) Aspectos lingüísticos: I. Sutiación del aragonés en el conjunto de los idiomas románicos. II. Orígenes y primeros testimonios del aragonés. III. Desarrollo y extensión geográfica del aragonés. IV. Características del aragonés desde el punto de vista lingüístico. V. Los dialectos aragoneses actuales y la unificación de la lengua literaria. B) La lengua aragonesa en la literatura: VI. Manifestaciones de la lengua en la época medieval. VII. La literatura en aragonés en la época moderna y contemporánea. VIII. Consideraciones sobre el folklore y la literatura popular. IX. El aragonés literario común y la nueva actividad literaria. X. Algunas conclusiones sobre la literatura en aragonés. C) Aspectos sociales: XI. Notas sobre el contexto socioeconómico y demográfico del aragonés.  XII. El aragonés y su ámbito geográfico. XIII. Aproximación sociolingüística. XIV. La lengua aragonesa en el marco político. D) Anchel Conte, Chorche Cortes, Antonio Martínez, Francho Nagore eta Chesus Vázquez (Miembros del Consello d’a Fabla Aragonesa), 3ª edición, Colección Aragón, oso-oso-oso bibliografia oparoa (225 titulu), 19x13, 166 or.,  Zaragoza, 1982.

EL DIALECTO ALTOARAGONÉS, Edukia: Primera parte: Fonética. I. La evolución castellana frente a la general en iberorrománico o románico occidental. II. Fenómenos fonéticos con centro en el noreste peninsular o en sus inmediaciones. III. Fenómenos fonéticos, que sin centro de irradiación característico, se forman espontáneamente por doquier. Segunda parte: Morfología. Tercera parte: Formación de palabras en altoaragonés. Cuarta parte: El altoaragonés como espacio lingüísticamente recesivo (resumen de historia lingüística). Index: I. Índice de voces. II. Microtopónimos, Alwin Kuhn, Itzultzaileak: José Antonio Saura eta Xavier Frías, Quadernos Jean-Joseph Saroïhandy, Xordica, 24x17, 302 or., Zaragoza, 2008.

GRAMÁTICA DE LA LENGUA ARAGONESA, Francho Nagore Lain, 5ª edición, Mira editores, 347 or., Zaragoza, 1989.

LIZIONS DE FABLA ARAGONESA, Materials didauticos feitos por o Zentro de profesors y de recursos de Samianigo y por o Consello d’A Fabla Aragonesa, Colezión “Charrín-charrán”/1, askoren artean, 29,5x21, 156 or., Huesca, 1997.

MISIÓN LINGÜÍSTICA EN EL ALTO ARAGÓN, 135 localidades investigadas, más de 30.000 voces, abundante literatura oral, Edukia: I. Introducción. El fondo de Burdeos. Monsieur Jean-Joseph Saroïhandy. Biografías y necrológicas sobre Saroïhandy. Bibliografía sobre Aragón. Un francés que impartía aragonés en el París de los años 20. Delimitación lingüística. Criterios gráficos de Saroïhandy: el primer intento de normalización. II. Literatura oral altoaragonesa y escritos (1896-1906). III. Vocabulario altoaragonés (1896-1913), Jean-Joseph Saroïhandy, edición y estudio de Óscar Latas Alegre, Xordica Editorial, 24x17, 409 or., Zaragoza, 2005.

NORMAS GRAFICAS DE L’ARAGONÉS, emologatas en o I Congreso ta ra Normalizazión de l’Aragonés, 1. edizioa, 5.000 ale, 16,5x12, 48 or., Huesca, 1987.

PROPUESTA ORTOGRÁFICA, de l’Academia de l’Aragonés,  Edukia: I. As grafias de l’aragonés moderno. Alfabeto aragonés. Vocals. Consonants. II. Grupos consonánticos cultos. Grupos de dos consonants explosivos, heterosilábicos diversos, implosivos, de tres consonants, vocalizacions de -CT- y -PT-. Bellas qüestions sobre formación de parolas. Acentuación. Os sinyals de puntuación. As cometas. III. Qualques qüestions morfolochicas. Numerals. Uso d’as mayusclas. Anexo I y II. Repertorio indexato d’eixemplos, 22x15,5, 122 or., Zaragoza, 2010.

RESOLUZIONS E INFORMES (2000-2011), Consello Asesor de l’Aragonés, 1ª edizión, 1.000 exemplares, 24x17, 205 or., Huesca, 2011.

SOBRE LA FONÉTICA HISTÓRICA DEL ARAGONÉS, Edukia: I. Diacronía vocálica en la toponimia  de Sobremonte, Sobrepuerto y Tierra de Biescas (Huesca).  II. Soluciones romances de la geminada -LL- en la toponimia de Sobremonte, Ribera de Biescas y Sobrepuerto (Huesca). Intento de explicación fonético-fonológica. III. Un testimonio medieval antiguo de la cacuminalización de -LL- en aragonés. IV. De fonética histórica aragonesa: a propósito de la evolución de -NN- y -ND- en la toponimia de localidades de la cuenca alta del río Gállego (Huesca). V. Particularidades morfofonológicas en la formación del plural en altoaragonés arcaico, a la luz de la toponimia.

VI. Testimonios de la apócope de -e y -o  del singular, al formar el plural, en documentos notariales altoaragoneses de los siglos XIII y XIV. VII. Rasgos de fonética histórica aragonesa en un documento de Montearagón de finales del siglo XI, Jesús Vázquez Obrador, Publicazions d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, 21x15, 215 or., Uesca, 2011.

        

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

DICCIONARIO ARAGONÉS, Aragonés-castellano/castellano-aragonés, Mira editores,  Rafael Andolz,  4. edizioa,  641 or.,  Zaragoza, 1992.

DICCIONARIO ARAGONÉS, Edición, introducción y notas de Chesús Bernal y Francho Nagore, Edukia: I. El manuscrito y su hallazgo. II. En torno al autor y al lugar de redacción. III. La época de redacción. IV. Actitud e intención. V. Contenido y macroestructura. VI. La microestructura. VII. Comparación con otros repertorios léxicos aragoneses. VIII. Criterios de la edición, edición facsímil, Bibliografia oparoa, 22x16, 143 or., Zaragoza, 1999.

NUEVO DICCIONARIO ETIMOLÓGICO ARAGONÉS, Voces, frases y modismos usados en el habla de Aragón, J. Pardo Asso, Imprenta del Hogar Pignatelli,  20x13,5, 399 or., Zaragoza, 1938.

 

ARAGOIAR ALFABETOA

ARAGONESE ALPHABET

 

Aragonese alphabet

 

Aragoiar ahoskera / Aragonese pronunciation

 

Aragonese pronunciation

 

Testu-lagina / Sample text

 

Toz os ombres naxen libres y iguals en dinidaty en dreitos. Adotatos de razón y de conzenzia, deben apachat-sen unos con atros d'una manera freternal.

 

Itzulpena / Translation

 

Euskaraz: Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute. (Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua).

 

Ingelesez: All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. (Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights).