Aimara

 

 

AIMARA

AYMARA, AIMARA, AYMARA

 

Language family: Aymaran.

Language codes:

        ISO  639-1   ay

        ISO  639-2   aym

        ISO  639-3   aym – inclusive code

                              Individual codes:

                              ayr – Central Aymara

                              ayc – Southern Aymara

Glottolog: nucl1667.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: aymar aru):

aymara, central [AYM] hizk. Bolivia; baita Argentina, Txile eta Peru ere.

aymara, southern [AYC] hizk. Peru.

 

ARGENTINA

 

aymara, central [AYM] gutxi batzuk Boliviatik etorriak lan bila. Ikus sarrera nagusia Bolivian.

BOLIVIA

 

aymara, central [AYM] 1.785.000 hiztun (1987) populazioaren % 23,7; herrialde guztietako populazio osoa 2.200.000 hiztun. Ekialdeko Andeetan mendebaldeko goi-lautada; migrazio zenbait yunga eta behe-lurraldeetara. Halaber mintzatua Argentina, Txile eta Perun. Aymaran.  Hiztegia, gramatika; gobernuaren eskoletan aimara literatura irakasten da; irrati emanaldiak.

 

PERU

 

aymara, central [AYM] 350.320 hiztun (1987, Cerrón-Palomino). Titicaca laku ingurua, Puno. Aymaran. Lupaca da dialekto literario nagusia. Ikus sarrera nagusia Bolivian.

aymara, southern [AYC] Titicaca lakutik ozeanorantz. Aymaran.  Garrantzizko aditz forma batzuk eta hiztegia ezberdinak aimara zentralarekiko. Elebitasun eskasa.

 

TXILE

 

aymara, central [AYM] 899 hiztun (1994, Hans Gundermann K.) 20.000 jendeko populazio batean (1983, SIL). Ipar muturreko mendiak, lehenengo eskualdea  (Tarapacá); Arica, Parinacota, Iquique. Aymaran. Txileko aimara La Paz, Boliviako dialektoaren oso antzekoa. Elebitasuna espainieraz. Ikus sarrera nagusia Bolivian.

 

Hizkuntza / lengua: aymara / aimara / aymara.

Hiztunak / hablantes (2002): 920.000 hiztun (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Perú (350.320), Bolivia (1.785.000) eta Txile (899), Argentina.

 

 

HISTORIA. Andetar familiako hizkuntza amerindiarra, aimara herriarena, ketxueraren oso antzekoa, zeinen ondoan garatu bide baitzen, hitz askoren arabera. Boliviar aunitz hirueledunak dira, aimara, ketxuera eta espainiera erabiliz.

 

 

Aimara herria Kolon iritsi baino mende bat lehenago izan zen inkar inperioari atxikia. Hala ere, anexioak ez zion galarazi bere nortasunari eustea. Aimararren garrantzia gaur orindik ere beren arteko 2 milioik kulturari eta lurraldeari dioten atxikitasuna erakustean dago, muga politikoak aintzat hartu gabe, Titikaka lakuaren inguruko andetar meseta garaietan, Peru eta Boliviaren arteko mugaren bi aldeetan.

 

Aimara hizkuntza 2 aldakitan dago banatua: colla eta lupaka.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Hots hasperenduak, glotalak eta kontsonante posbelareak ugari ditu, azkenak ahosabai-errezelaren atzean ahoskatuz, eztarrian, [j] ahoskeraren inguruan. B) 3 bokal bakarrik erabiltzen ditu, i, u, a, luzeak eta laburrak izan daitezkeenak. C) Azentua azkenaurreko silabak hartzen du, baina azken silabak ere har dezake.

Morfosintaxia. A) Ez du generoa bereizten, baina bai numeroa (singularra eta plurala -naca eran) eta 6 kasu ditu: genitiboa, ablatiboa, komitatiboa, inesiboa, benefaktiboa eta terminatiboa. B) Bi izen-ordain mota ditu: libreak eta enklitikoak Pluraleko lehenengo pertsonak era inklusiboa eta esklusiboa bereizi egiten ditu. C) Aditzek 5 modu dituzte (indikatiboa, agintera, subjuntiboa, optatiboa, dubitatiboa) eta 6 denbora (orainaldia, progresiboa, futuroa, lehenaldia, pluskuanperfektua eta baldintzera). Aditzen infinitiboak -ña forma hartzen du. Hogeita hamar adits ditu joan adierazteko, subjektuaren modu edo arintasunaren arabera. D) Perpausaren ohiko osakera Subjektua + Osagarriak + Aditza da. E) Hiztegiak espainieraren eragin oso handia du: asteko egunak, oinarrizko hiztegiaren parte handi bat (vinus tiyas = buenos días) eta hiztegi tekniko guztia. F) Hona hemen aimararen lehenengo 10 zenbakiak: maya (1), paya (2), kimsa (3), pusi (4), phisqa (5), suxta (6), paqallqu (7), kimsaqallqu (8), llatunka (9), tunka (10).

Idazkera. 1983. urteaz gero latindar alfabetoaz idazten da, hau espainieraren ahoskeraren konbentzionalismoz batua izan zelarik.

 

 

HISTORIA. Lengua amerindia de la familia andina propia del pueblo aimara, muy cercana al quechua, lengua junto a la cual podría haberse desarrollado, como atestigua la coincidencia de un gran número de palabras. Muchos bolivianos son trilingües en aimara, quechua y español.

El pueblo aimara fue incorporado al Imperio inca un siglo antes de la llegada de Colón. Sin embargo, aquella anexión no le impidió conservar su identidad. La importancia aún hoy de los aimara se deja ver en la fidelidad de sus dos millones de componentes, y de su territorio, un dominio que, ajeno a las fronteras políticas, se sitúa en las altas mesetas andinas alrededor del lago Titikaka, a ambos lados de la frontera entre Perú y Bolivia.

La lengua aimara esta fragmentado en 2 variedades: colla y lupaca.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Rica en sonidos aspirados, glotales y consonantes posvelares que se pronuncian más allá del velo paladar, en la garganta, muy cercanas a la pronunciación de la [j]. B) Sólo usa 3 vocales, i, u, a, que pueden ser largas yu breves. C) El acento recae en la penúltima sílaba, pero puede moverse a la sílaba final.

 

 

Morfosintaxis. A) No distingue género, pero sí el número (singular y plural en -naca) y 6 casos: genitivo, ablativo, comitativo, inesivo, benefactivo, terminativo. B) Dispone de 2 series de pronombres: los libres y los enclíticos. La primera persona del plural distingue entre inclusivo y exclusivo. C) Los verbos se conjugan en 5 modos (indicativo, imperativo, subjuntivo, optativo, dubitativo) y 6 tiempos (presente, progresivo, futuro, pretérito, pluscuamperfecto y condicional). El infinitivo de los verbos termina en -ña.  Posee 30 verbos para señalar las distintas maneras de ir, según el modo o la rapidez del sujeto. D) El orden habitual de la oración es Sujeto + Complementos + Verbo. E) Su vocabulario está fuertemente influido por el español: los días de la semana, buena parte del vocabulario elemental (vinus tiyas = buenos días) y todo el vocabulario técnico. F) Los 10 primeros números en aimara son: maya (1), paya (2), kimsa (3), pusi (4), phisqa (5), suxta (6), paqallqu (7), kimsaqallqu (8), llatunka (9), tunka (10).

Escritura. Desde 1983 se escribe con un alfabeto latino unificado e inspirado en los convencionalismos de pronunciación del español.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

AYMARA, Biblioteca lengua y cultura andina, Compendio de estructura fonológica y gramatical, Edukia: I. Introducción. II. Visión panorámica de la estructura de la lengua aymara. III. Fonología. IV. Morfofonémica. V. Estructura del sistema morfológico. VI. Sufijos verbales derivacionales. VII. Sufijos verbales flexionales. VIII. Estructura del sistema nominal. IX. Formación de Temas. X. Sufijos independientes. XI. Sufijos oracionales. XII. Sintaxis. Cuadros, Martha J. Hardman, Juana Vásquez, Juan de Dios Yapita eta beste, 22x14, 363 or., La Paz, 2001.

MANUAL DE GRAMÁTICA AYMARA, 3. edizioa, La Razón, Donato Gómez Bacarreza, Bibliografia ugaria, 20,5x14,5, 181 or., La Paz, 2006.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

AJMARA-SPANYOL-MAGYAR, nyelvészeti tájékoztato füzetek Nro 1, Sbadi Tibor J., Els ajmara-spanyol-magyar szószedet-és kifejezés-gyűjtemény, 20,5 x 14,5, 81 or., Nagykanizsa, 2007.

EUSKARA-AIMARA, Oinarrizko hiztegia, Haritza Bilduma-1,  Saturnino Gallego Iriarte, Ed. Hiria, 21x15, 115 or., Bilbao, 2006.

CATÁLOGO DE VOCES USUALES DE AYMARA CON LA CORRESPONDENCIA EN CASTELLANO Y QUECHUA, Gisbert y Cía, S.A., 17x11, 47 or., La Paz, 1977.

 

Bibliografia

 

LARKAÑA LUP’KAÑA LLAKKAÑA  ¡¡SAWINAKA!!, Dichos en aymara-castellano, Guillermo Morales Mamani eta René Flores  Titirico, 21x16, 52 or.,  La Paz, 2007.

MANUAL PARA EDUCACIÓN TRILINGÜE. AYMARA-INGLÉS-ESPAÑOL, Julio Mamani Barrionuevo, 21x17, 77 or., La Paz, 2008.