Achaguera

 

ACHAGUERA

ACHAGUA, ACHAGUA, ACHAGUA

 

Language family: Arawakan, Maipuran, Northern Maipuran, Inland.

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    -

        ISO  639-3    aca – inclusive code

                              Individual code: pod.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: ajagua, xagua):

achagua [ACA] hizk, Kolonbia.

ajagua alt achagua [ACA].

xagua alt achagua [ACA].

KOLONBIA

 

achagua (ajagua, xagua) [ACA] 400 hiztun (1994, SIL). Meta Ibaia Gaitan Portu ondoan; Venezuelan ez. Arawakan, Maipuran, Northern Maipuran, Inland. Ppiapokoeraren hurbilekoa; hirueledunak achaguera, espainiera eta piapokoeraz, achagueraz etxean mintzatzen dira; akulturazio fase larrian.

 

Hizkuntza / lengua: achaguera / achagua / achagua / achagua

Hiztunak / hablantes: 400 hiztun (Ethnologue).

Herrialdea / país: Kolonbia (Puerto Gaitán, Meta ibaia).

 

 

HISTORIA. Achagua, Llanos Orientalesko talde indigenak mintzatutako hizkuntza, Meta departamenduan kokatua, Umapo deituan eta arawak hizkuntza familian inskribatua. Achagueraz egindako lanak XVII. eta XVIII. m-etan bukatu ziren. 1989 arte, publikaturiko hizkuntza lanak oso eskasak ziren: zati biblikoak eta umeentzat bi kartila.

Achaguatarrak funtsean “yuca amarga”, artoa, ehiza, udaren hasieran arrantza, lan saritua eta noizean behin artesau lanak egitetik bizi dira eta familia batzuk abeltzantzatik.

 

 

Zaharrek diotenez, lehenago dantzan egiten zuten, xirulak egiten zituzten eta danborrak, arkuak, buztinezko lapiko dekoratuak ea. Gaur (1989) gutxik erabiltzen dute arkua eta gezia edo harpoia, gutxik ezagutzen dute ontzigintza, inork ez du dantzan egiten ea. Eskopetak, aluminiozko lapikoak, gitarrak eta bizikletak tresna oso egokiak dira achaguatarrentzat. Protestantismoak zorrotz gidatzen ditu beren interes ideologikoak eta baita beren bizimodua ere: inork ez du erretzen eta alkoholik edaten; liskarrak zita biblikoen bidez konpontzen dira, gaixotasunak fedez sendatzen; bilerak elizarako egiten dira eta abestiak kristau kutsukoak dira denak. Hala ere, erabateko akulturazio itxura honen atzean, badago kontzientzia etnikoa beren hizkuntzaren aldeko zaletasunez adierazia, elikatzeko ohituretan, kortesiazko arauetan etab.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Gorrak indar esplosibo handiagoz gauzatzen dira silaba azentuatuan; ozenak aurreglotalizatu egiten dira silaba azentudunean edota silaba azentudunaren ondoren. C) Azentua silabak darama eta hitzaren lehenengo edo bigarren silabak hartzen du. Azentuazioa garrantzizkoa da fenomeno morfo-fonologiko batzuk argitzeko.

 

 

Morfosintaxia. A) Aditza da 2 atzizki mota har ditzakeen  hitz mota bakarra. B) Izenak ez du generoaren markarik ezta numeroarenik ere, eta honek bereizten du aditz eta adjektibotik. C) Adjektiboak hartzen ditu beti genero eta numeroaren  markak.

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

HISTORIA. Lengua hablada por un grupo indígena  de los Llanos Orientales, ubicado en el departamento del Meta, en el sitio denominado Umapo, inscrita dentro de la familia lingüística arawak. Los trabajos realizados sobre la lengua achagua quedaron confinados a los ss XVII y XVIII. Hasta 1989, los trabajos lingüísticos publicados eran escasos: fragmentos bíblicos y 2 cartillas para niños.

Los achagua viven fundamentalmente del cultivo de la yuca amarga, maíz, ganadería por algunos grupos familiares, cacería, pesca en los comienzos del verano, el trabajo asalariado y eventualmente de la fabricación de “artesanías”.

De acuerdo a la información obtenida de los viejos, antes se bailaba, se fabricaban flautas, tambores, arcos, ollas de barro decoradas, etc. Hoy (1989) pocos utilizan el arco y la flecha o el arpón, pocos conocen el arte de la alfarería, nadie baila, etc. Las escopetas, las ollas de aluminio, las guitarras y las bicicletas constituyen un buen ajuar para los achagua. La evangelización protestante dirige marcadamente los intereses ideológicos y cierto tipo de  comportamiento: nadie fuma ni toma bebidas alcohólicas; las disputas se zanjan acudiendo a citas bíblicas, las enfermedades se curan por la fe; las reuniones son para culto y los cantos son de carácter cristiano. Sin embargo, detrás de esta apariencia de aculturación total, subyace una conciencia étnica expresada en el mantenimiento y celo por su idioma, en los hábitos alimenticios, en las normas de cortesía, etc.

 

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Las sordas se realizan con mayor fuerza explosiva en sílaba acentuada; las sonoras se preglotalizan en sílaba acentuada o después de sílaba acentuada. B) Todas las vocales se alargan cuando constituyen sílabas acentuadas. C) La unidad acentuable es la sílaba y la zona acentual corresponde a la primera o segunda silaba. El acento es importante en la elucidación de ciertos fenómenos morfofonologicos.

Morfosintaxis. A) El verbo es la única clase de palabra que recibe 2 clases de sufijos. B) El nombre no recibe marcas de género y número, lo cual lo diferencia del verbo y del adjetivo. C) El adjetivo recibe obligatoriamente las marcas de género y número.

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

LENGUAS ABORÍGENES DE COLOMBIA, Descripciones nº 4, El nominal en achagua, Miguel Ángel Meléndez Lozano, El nominal  en guayabero, Nubia Tobar Ortiz, 24x16,5, 134 or., Bogotá, 1989.