a-saila Txatxiera | Gramateka

Txatxiera

TXATXIERA

CHACHI, CHA’PALAACHI, CHACHI

 

Language family: Barbacoan, Cayapa-Colorado.

Language codes:

        ISO  639-1   -   

        ISO  639-2   -  

        ISO  639-3   cbi

Glottolog: chac1249.  

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: capaya):

chachi [CBI] hizk. Ekuador.

cha’palaachi alt chachi [CBI].

cayapa alt chachi [CBI].

 

EKUADOR

 

chachi (capaya, cha’palaachi) [CBI] 5.000 hiztun (1987, N. Wiebe, SIL). Kostaldeko ipar oihana, Esmeraldas Probintzia, Cayapas ibaia eta bere tributarioak (Onzole, Canandé, Sucio, Cojimíes eta beste hainbat). Barbacoan, Cayapa-Colorado. Ustezko elebitasun maila espainieraz % 0,6, % 1, 25, % 2,26, % 3,34, % 4,6, % 5,5. Emakumezkoak, jende zaharra eta ibaiaren iturburu bakartietan bizi direnak dira gutxiago elebidunak espainieraz; herriaren izena ‘chachilla’ da. Hiztegia, SOV.

 

Hizkuntza / lengua: txatxiera / chachi / cha’palaachi / chachi.

Hiztunak / hablantes (2004): 9.500 (Wikipedia).

Herrialdea / país: Ekuador.

 

HISTORIA.Txa’palaatxiera txatxi-en hizkuntza da. Hauek Esmeraldas probintziaren mendebaldean aurkitzen dira, Kapaia, Santiago, Onzole eta Kanande ibaien ertzetan. Gutxi gorabehera 8 bat mila biztanle dira. Txa’palaa ondorengo bi hitzek osatzen dute: txa(txi) hitzak gizona esan nahi du, palaa hitzak hizkuntza, hots, gizonaren hizkuntza.

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Txa’palaatxieraren  alfabetoak 32 fonema ditu. 12 bokal eta 20 kontsonante.  4 bokal bakun ditu (a: na ‘semea’; e: te ‘egurra’; i: pi ‘ura’; u: tu ‘lurra’ eta 4 bikoitz aa: paanu, ‘egurra txikitu’ / panu ‘hitz egin’; ee: eenu ‘bidali / enu ‘hemen’; ii: iinu ‘eho’ / inu ‘izan’; uu: tuunu ‘zuhaitza etzan’ / tunu ‘lurrean’.B) Ez du azentu grafiko edo tiletik. Silaba bakoitzak du bere azentu tonikoa, oso gutxi markatua. Silaba anitzeko hitzetan lehenengoa eta azken-aurrenekoa markatzen dira zertxobait gehiago eta bokal luzeak. C) b eta v beti ezberdin ahoskatzen dira: b herskari ezpainbikaria da eta v ezpan-horzkaria, ingelesez to save bezala.

Morfosintaxia. A) txapalaatxieraz,  hizkuntza aglutinantea denez, nahikoa erraza da berak dituen elementuz hitzak sortzea. B) Ez du generoa bereizten. Sexua  bereizi nahi duenean, izenari llupu ‘arra’ edo supu ‘emea’ bereizleak eransten zaizkio: llupu huallapa ‘oilarra’. C) Plurala -la edo -lla atzizkiekin eratzen da: shinbu ‘emakumea’ ® shinbula ‘emakumeak’; chachi ‘jendea’ ® chachilla ‘jendeak’. D) Ez du artikulurik. E) Superkatiboa adjektiboaren azken silaba errepikatuz eratzen da: ejque ‘lehorra’ ejqueque ‘lehor-lehorra’ (oso lehorra); aarucu ‘gizena’ aarucucu ‘gizen-gizena’ (gizenetan gizena). F) Aditz kaiapek egitura eta jokaera estandarrak dituzte, denentzat berdinak, adizkeran ezberdintasunik gabe. Hona nola egituratzen den: erroa (dirudienez jatorriz beti silaba bakarrekoa) + afixuak (tema osatzeko) + amaiera (amaieraz esan ez dituela bereizten 2. eta 3. pertsonak, baizik eta soilik «ni» (edo gu) eta «ez-ni»). Aditzaren era negatiboa  normalean -tyu atzizkia leku egokian jarriz lortzen da: fimi ‘jan zuen’ ® fityumi ‘ez zuen jan’. G) Zenbaki ordinaletan bat bakarra dago: ajque (lehenengoa). Hona hemen txapalaatxieraz lehenengo 10 zenbakiak: mallu (1), pallu (2), pema (3), taapallu (4), manda (5), manchishmain (6), manchispai (7), manchispen (8), manchishtaapai (9), paitya (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

HISTORIA. El cha’palaachi es la lengua de los chachis, quienes se encuentran al oeste de la provincia de Esameraldas, asentados a orillas de los ríos: Capaya, Santiago, Onzole y Canandé. Su población aproximada es de 8.000 habitantes. Cha’paala viene de los siguientes vocablos: cha(chi) que significa hombre, palaa que significa lengua, es decir, lengua del hombre.

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) El alfabeto cha’palaachi tiene 32 fonemas, 12 vocales y 20 consonantes. Hay 4 vocales simples:  a: na ‘hijo’; e: te ‘leña’; i: pi ‘agua’; u: tu ‘tierra’ y 4 dobles: aa: paanu ‘romper leña’ / panu ‘hablar’; ee: eenu ‘enviar’ / enu ‘aquí’; ii: iinu moler / inu ‘ser’; uu: tuunu ‘tumbar árbol’ / tunu ‘en tierra’. B)  No existe el acento gráfico o tilde. Cada sílaba posee su propio acento tónico, muy poco marcado. En las palabras multisilábicas  se marca ligeramente  más la primera y la penúltima sílabas, y las vocales largas. C) La b y v se pronuncian siempre diferentes: la b es oclusiva bilabial y la v es labio-dental, como en inglés to save.

Morfosintaxis. A) En cha’palaachi, por su naturaleza de idioma aglutinante, es factible y relativamente fácil construir palabras con las piezas de que dispone. B) No existe el género. Deseando indicar el sexo, se añade al nombre la especificación llupu ‘varón-macho’ o supu ‘mujer-hembra’: llupu huallapa: ‘gallo’. C) El número plural se forma con los sufijos -la o -lla: shinbu ‘mujer’ ® shinbula ‘mujeres)’ chachi ‘gente’ ® chachilla ‘gentes’. D) No posee el artículo. E) El superlativo se forma repitiendo la sílaba final del adjetivo: ejque ‘seco’, ejqueque seco seco ‘muy seco’; aarucu ‘gordo’, aarucucu ‘gordo gordo’ (gordo entre los gordos). F) Los verbos cayapas  tienen una estructura y conjugación estándar, igual para todos, sin diferencias de flexión. Se estructura de la siguiente manera: la raíz (que en origen parece haber sido siempre monosilábica) + afijos (que completan el tema) + la desinencia (en cuanto a la desinencia, no distingue entre 2ª y 3ª personas, sino sólo entre el “yo” (o nosotros) y el “no-yo”. La forma negativa del verbo normalmemnte se obtiene colocando el sufijo -tyu en lugar oportuno: fimi ‘comió’ ® fityumi ‘no comió’. G) Entre los numerales ordinales sólo existe ajque ‘primero’. Los 10 primeros números en cha’palaachi son: mallu (1), pallu (2), pema (3), taapallu (4), manda (5), manchishmain (6), manchispai (7), manchispen (8), manchishtaapai (9), paitya (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 CHA’PALAACHI. El idioma Cayapa, Tomo 1, Gramática, Alberto Vittadello, Miscelánea Antropológica Ecuatoriana, Serie monográfica-5, 28,5x21, 254 or., Guayaquil, 1988.

CHA’PALAACHI. El idioma Cayapa, Tomo 2, Textos,  Alberto Vittadello, Miscelánea Antropológica Ecuatoriana, 28,5x21, 302 or., Guayaquil, 1988.

MATERIALES DIDÁCTICOS DE ANÁLISIS GRAMATICAL CHA’PALAA, Pateib-Dineib-P. Ebi Gtz., una aproximación a la tradición oral, Serie monográfica-5, 29x20,5, 49 or., Quito, 1998.

 

Bibliografia

 LOS INDIOS CAYAPAS DEL ECUADOR, Biblioteca Abya – Yala, 6. S.A. Barrett, 407 or., Cayambe-Ecuador, 1994.