a-saila Tsafikiera | Gramateka

Tsafikiera

 

TSAFIKIERA

COLORADO, TSA’FIKI, COLORADO.

 

Language family: Barbacoan, Cayapa-Colorado.

Language codes:

        ISO  639-1    - 

        ISO  639-2    - 

        ISO  639-3    cof

Glottolog: colo1256. 

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: tsáchila, colorado):

colorado [COF] hizk. Ekuador.

tsachela alt colorado [COF].

tsáchela alt colorado [COF].

tsachila alt colorado [COF].

tsáchila alt colorado [COF].

tsa’fiki alt colorado [COF].

tsafiqui alt colorado [COF].

 

EKUADOR

 

colorado (tsachila) [COF] 2.100 hiztun (1999, SIL). Quito mendebaldeko ipar-mendebaldar oihana, Santo Domingo de los Colorados inguruan. Barbacoan, Cayapa-Colorado. Hiztegia, gramatika, SOV.

 

Hizkuntza / lengua: tsafikiera / colorado / tsa’fiki / colorado.

Hiztunak / hablantes (2003): 2.100 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Ekuador (Chihuilpi, Otongo, Mapalí, Cóngoma, Peripa, Bua, Los Naranjos y El Poste).

 

 

HISTORIA. Tsa’txila nazionalitatean, hizkuntza agrafoa izan da (orala), baina hiztegi elebidun hau egin zen haurren eskola-hezkuntzaren eta Ekuadorko gizarte osoaren hezkuntzarako erantzuleak diren maisuentzat baliozko erreminta sortu nahirik.

Tsafikiera izena bi hitzez dago osatua: tsa’txi (pertsona)  eta fiki (hitza, hizkuntza). Beraz, tsafikierak esan nahi du pertsonen hizkuntza.

Zortzi komunitatetan mintzatzen da eta tamalgarria da kolonoen inbasioagatik Tahuasa komunitatea desintegratua izana. Zortzi komunitateetan aurkitzen dira eskola elebidunak. Tsa’fikiera, beste edozein hizkuntza bezalaxe, gizadiaren biblioteka bat da.

Hizkuntza indigena guztiak bezalaxe, tsa’fikierak hitz-kopuru handia du landareak, animaliak eta izendatzeko eta ezagutza handiak dituzte botanikaz, mitologiaz, arteaz eta abar. Baina mundu berrian dauden kontzeptu eta objektu berriak izendatzeko hitzak garatu behar ditu, eta honetarako morfema deribatzaileak baliatzen ditu. Min morfema deribatzailearekin, adibidez, hitz berriak sor daitezke: micarino (irakatsi) micarimin (irakaslea); miino (ezagutu) miimin (zientifikoa). Tsafikierak oso antz handia du txatxi herriaren txa’palaerarekin. Halaber esan liteke baduela ahaidetasunik awapiterarekin, honen mintzatzaileak Txartxin daudelarik (Esmeraldas) eta Inbaburan. Ez dago zorrotz demostraturik tsa’fikierak txibtxa herriarekin ahaidetasunik baduenik.

Talde etnikoko biztanleak, 1975ean, % 50 baino gutxiago ziren elebidunak espainieraz, baina kanpo-munduarekiko erlazioa asko areagotu dutenez, gaur denak dira elebidunak. Hizkuntza iraungitzeko arriskuan dago.

 

HIZKUNTZA. Ezaugari nagusiak.

Fonetika.

Morfosintaxia.

Idazkera. Tsa’fiki alfabetoa: a, i, n, e, t, u, o, m, k, l, r, j, s, sh, y, ch, p, d, ts, b, f, w, ’.

 

 

HISTORIA. En la nacionalidad Tsa’chila, la lengua ha sido ágrafa (oral), pero se elaboró el presente diccionario bilingüe con el fin de generar una herramienta útil para los maestros bilingües responsables de la formación escolar de la niñez y para toda la sociedad ecuatoriana.

El nombre del idioma tsafiki está compuesto de 2 palabras: tsa’chi (persona) y fiki (palabra, idioma). Por tanto, tsafiki significa el idioma de las personas.

Se habla en 8 comunidades y hay que lamentar la desintegración de la comunidad Tahuasa, por la invasión de los colonos. En cada una de las 8 comunidades existen escuelas bilingües. La lengua tsa’fiki, como cualquier lengua, constituye una biblioteca de la humanidad.

Al igual que todas las lenguas indígenas, tsa’fiki posee un número importante de palabras para designar a las plantas, animales, etc. y poseen amplios conocimientos sobre la botánica, mitología, arte, etc. Pero requiere desarrollar palabras para nombrar a nuevos conceptos y objetos que existen en el mundo moderno, para lo que recurre a los morfemas derivadores. Con el morfema derivador min se puede crear nuevas palabras: de micarino (enseñar) micarimin (profesor); de miino (conocer) miimin (científico). El tsa’fiki está emparentado muy cercanamente con el cha’palaa de la población chachi. Se podría también aventurar que existe algún parentesco con el idioma awapit, cuya población está en Charchi, Esmeraldas e Imbabura. Sobre el parentesco del tsa’fiki con la familia chibcha tampoco está contundentemente demostrado.

Los miembros del grupo étnico, en 1975, eran menos del 50% ilingües en tsafiki y español, pero el creciente contacto con el mundo exterior ha originado que ahora la totalidad sean bilingües. La lengua está amenazada.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética.

Morfosintaxis.

Escritura. Alfabeto tsa’fiki: a, i, n, e, t, u, o, m, k, l, r, j, s, sh, y, ch, p, d, ts, b, f, w, ’.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

ECUADOR PLURICULTURAL, Video, Tsa’chila, Verdadera Gente, Cosmovisión, Medicina natural, Educación, Cultura; Audiovisuales Don Bosco, Denbora: 33 min., Sistema: NTSC.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

DICCIONARIO ILUSTRADO DE LENGUA TSA’FIKI-ESPAÑOL, Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe,  Dineib, 1ª edición, edición especial, 1000 ale, Pedro Espín, Santiago Utitiaj Paati, Fabián López, Nicanor Calazacón, 21x15, 201 or., Santo Domingo de los Colorados, 2003.