a-saila Tehueltxeera | Gramateka

Tehueltxeera

 

 

TEHUELTXEERA

TEHUELCHE, TEHUELCHE, TEHUELCHE

 

Language family: Chonan, Chon proper, Continental Chon, Tehuelche.

Language codes:

        ISO  639-1   -  

        ISO  639-2   -  

        ISO  639-3   teh

Glottolog: tehu1242.  

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: patagon):

aoniken alt tehuelche [THE].

gunua-kena alt tehuelche [THE].

gununa-kena alt tehuelche [THE].

inaquen alt tehuelche [THE].

tehuelche [TEH] hizk. Argentina.

 

ARGENTINA

 

tehuelche (aoniken, gunua-kena, gununa-kena, inaquen) [TEH] 30 hiztun (1983, Casamiquela, in Clairis). Patagonia. Chon. Herria Txiletik etorria da. Iraungitzear.

 

Hizkuntza / lengua: tehueltxeera / tehuelche / tehuelche / tehuelche.

Hiztunak / hablantes (2002): 30 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Txile, Argentina (Patagonia).

 

 

HISTORIA. Tehueltxeak, “patagoiak” bezala ere ezagunak, herri transumantea izan zen eta hainbat izen ematen zioten beren buruari, dialekto eta lurraldearen arabera: genaken, aonikén o aonikenk, selknam eta manneken. Komunitate hauek tsonek, tsonk edo chon izenez ezagutzen ziren. Maputxeek deitu zieten tehueltxeak (“gizon suharra” adierazi nahi duen hitzez mapudungun hizkuntzan), maputxeak Comahue eta Patagonian hedatzeari txit gogor oldartu zitzaizkielako.

 

1980ko hamarkadan pertsona gutxik zuen tehueltxeeraren oroitzapenik. Ikuspuntu honekin kontsideratuta, deskribapen hau hizkuntz arkeologia da, non hizkuntzaren erresen bidez lortu den funtsezko bere egiturak aurkitzea maila fonologiko, gramatikal eta lexikoan. Gainera nahitaezko katebegia da linguistika konparatuan ikerketak areagotzeko eta iberoamerikar hizkuntzak sailkatzeko.

 

 

 

Tehueltxe hitza teushen hizkuntzatik letorke,  hau  ere tehueltxeeraren  senidea izanik.     -txe amaiera maputxeerako če (jendea) monematik formatu bide da,  maputxeeran hainbat osaketa eratzen baititu: maputxe (lurreko jendea), pikuntxe (iparraldeko jendea), huilitxe (hegoaldeko jendea), etab.

Tehueltxeek beren etsai jotzen zituzten maputxeen aurka iraun zuten, baina poliki-poliki beren eragina jasotzen hasi ziren. Talde linguistiko bezala galtzera eraman zuten faktoreak hurrengoak dira: 1) Tehueltxe konplexuko beste taldeekin harreman ugariak. 2) Araukanizazio prozesua (maputxeen eragina) XVII. mendeaz gero. 3) 1520an gizon zuria agertzea. 4) Eta batez ere “Basamortuaren konkista” 1880an, honek Patagonia sistematikoki kolonizatzea eta bertakoak erreserbatan biltzea ekarri baitzuen. Menderaturik eta bazterturik, konfinatzeko eman zizkien lurrak onartu egin behar izan zituzten,  edota bestela hirietara bildu lan ordainduaren  bila. Honek jatorriko komunitatearen desintegrazioa ekarri zuen eta, bide batez, taldearen kultura eta hizkuntzaren galera.

Bolumen honetako datuak biltzeko lagundu zuten azken hiztunek, baziren 30 edo 40 urte ez zutela beren hizkuntza erabiltzen, honek hainbat hizkuntz elementuren murriztapena eta galera ekarri zuelarik. Azken hiztunak, Casamiquelak baliatu zuenak, Kalaqapa zuen izena (José María Cual) eta 1960an hil zen.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Tehueltxeerak 2 kualitate bokaliko ditu, luzeak nahiz laburrak izan daitezkeela. B) 25 fonema kontsonantiko ditu. Puntuak lauak, glotalduak nahiz ozenak izan daitezke.

Morfosintaxia. A) Tehueltxeera eraikuntza sintaktiko ergatibotik eraikuntza sintaktiko akusatibora igaro zen hizkuntza da, hiltzear dauden hizkuntzen ezaugarria izanik hau. B) Eratorrien formazioan sufijazioa du prozedura produktiboena. C) Generoaren aldaketak espezie bereko unitatearen eta parearen edo bi gauzaren arteko oposizioa seinalatzen du. D) Substantibo tehueltxeek genero maskulinoa, femeninoa  nahiz  neutroa  adieraz dezakete. -n izen femenino eta neutroak  sortzeko  atzizkia da eta -nK, berriz, maskulinoak sortzekoa. E) 1) Hona hemen tehueltxeeraz lehenengo 10 zenbakiak: choche (1), jauke (2), kaash (3), kague (4), tzen (5), uanacash (6), ooke (7), uenekague (8), jamaketzen (9), kaken (10). 2) Hona hementewsüneraz (hego yehueltxeera boreala) lehen 10 zenbakiak: chóche (1), ua’me (2), káass (3), kaguü (4), k’tsen (5), uenekass (6), koók(e) (7), poss (8), jamektsen (9), káke(n) (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Los tehuelches, también conocidos como “patagones” , eran un pueblo trashumante que se daban a sí mismos diferentes nombres, según su dialecto y territorio: genaken, aonikén o aonikenk, selknam y manneken. Esta comunidades se reconocían bajo la denominación tsonek, tsonk o chon. Fueron los mapuches quienes los llamaron tehuelches (palabra que en la lengua mapudungun significa “hombre bravío”), en alusión a la tenaz resistencia que opusieron a la expansión mapuche por el Comahue y la Patagonia.

En el decenio de 1980 pocas personas conservaban la reminiscencia del tehuelche. Desde este punto de vista, la presente descripción constituye arqueología lingüística”, en la que se logra, a través de las ruinas de la lengua, descubrir sus estructuras fundamentales en los niveles fonológico, gramatical y léxico. Constituye además un eslabón indispensable para llevar adelante las investigaciones sobre lingüística comparada y clasificación de las lenguas iberoamericanas.

El término tehuelche provendría de la lengua teushen, emparentada con el tehuelche. La terminación    -che debe haberse formado a partir del monema mapuche če (gente), que forma varios compuestos en mapuche: mapuche (gente de la tierra), picunche (gente del norte), huilliche (gente del sur), etc.

 

Los tehuelches resistieron a los mapuche a los que consideraban sus enemigos, pero poco a poco comenzaron a recibir sus influencias. Los factores que propiciaron su desaparición como grupo lingüístico fueron: 1) Contacto fluido con otros grupos del complejo tehuelche. 2) Proceso de araucanización (influencias mapuche) a partir del s. XVII. 3) La aparición del hombre blanco en 1520. 4) Sobre todo la “Conquista del desierto” en 1880, que dio lugar a la colonización sistemática de la Patagonia y al confinamiento de los indígenas en las reservas. Vencidos y marginados, debieron aceptar las tierras en las que los confinaban, o partir en busca de un trabajo remunerado hacia centros urbanos. Esto llevó a la desintegración de la comunidad de origen, y por lo tanto de la cultura y de la lengua del grupo.

 

Los últimos hablantes que ayudaron en la recolección de los datos del presente volumen, no usaban la lengua desde hacía 30 ó 40 años, lo que dio lugar a la reducción y pérdida de elementos lingüísticos. El último hablante, con el que trabajó Casamiquela, se llamaba Kalaqapa (José María Cual) y murió en 1960.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) El tehuelche posee 3 cualidades vocálicas que pueden ser largas o breves. B) Posee 25 fonemas consonánticos. Las consonantes oclusivas  pueden ser llanas, glotalizadas o sonoras.

Morfosintaxis. A) El tehuelche es una lengua que ha sufrido la transición de poseer una sintaxis de construcción ergativa a una sintaxis de construcción acusativa, lo que es característico de lenguas en vías de extinción. B) La sufijación es su procedimiento más productivo en la formación de derivados. C) El cambio de género indica oposición entre la unidad y el par o conjunto de dos cosas de la misma especie. D) Los sustantivos tehuelches pueden presentar género masculino, femenino o neutro. El sufijo -n es sustantivizador  para  los femeninos y neutros y -nK para los masculinos. E) 1) Los 10 primeros números en tehuelche son: choche (1), jauke (2), kaash (3), kague (4), tzen (5), uanacash (6), ooke (7), uenekague (8), jamaketzen (9), kaken (10). 2) Los 10 primeros números en tewsün (tuhelche meridional boreal) son: chóche (1), ua’me (2), káass (3), kaguü (4), k’tsen (5), uenekass (6), koók(e) (7), poss (8), jamektsen (9), káke(n) (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

EL TEHUELCHE, Una lengua en vías de extinción, prefacio de Christos Clairis, Ana Fernández Garay, 21,5x15, 481 or., Valdivia, 1998.

HISTORIA TEHUELCHE, Edukia: I. Historia tehuelche. II. Seres extaordinarios de la mitología tehuelche. III. Toponimia tehuelche. IV. Comentarios sobre los tehuelches, págs. 83-186 del libro “Tehuelche-español / español-tehuelche”, edición literaria a cargo de José Dahir, 19,5x14, Buenos Aires, 2009.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

DICCIONARIO TEHUELCHE, Vocabularios Aonik’o ÁISS y tewsün, nombres de deidades, lugares y caciques, Rodolfo Casamiquela, Patagonia Sur Libros, 19x13, 108 or., Buenos Aires, 2008.

TEHUELCHE-CASTELLANO / CASTELLANO-TEHUELCHE, edición literaria a cargo de José Dahir, 19,5x14, 81 or., Buenos Aires, 2009.

 

FONOLOGIA

 

Bokalak / Vowels

 

 

Front

Central

Back

Mid

e eː

 

o oː

Open

 

a aː

 

 

Kontsonanteak / Consonants

 

 

Labial

Dental

Palatal

Velar

Uvular

Glottal

Nasal

m

n

 

 

 

 

Stop

plain

p

t

k

q

ʔ

ejective

tʃˀ

 

voiced

b

d

 

ɡ

ɢ

 

Fricatives

 

s

ʃ

x

χ

 

Approximant

w

l

j

 

 

 

Trill

 

r

 

 

 

 

 

 

Tehueltxeak argentinar Patagoniako erdialde eta hegoaldean bizi ziren aborigeneak ziren.

 

 

Los Tehuelches eran aborígenes que habitaban la parte central y sur de la patagonia argentina.

 

HIZTEGIA

 

acántenk : kolore berdea.

alj : oina.

anon : quirquincho.

ashchij : bizarra, bibotea.

aur : ostrukaren luma.

cháenk : haundia. 

cóochele : vincha.

choche : bat zenbakia.

choche caur : hamaika

choonke : indioa.

eeshke : negar egin.

gólkal : tabakoa.

gool : puma.

guaguerén : emakume ezkongabea.

guénigue : zingila, petrala.

ham : koipea.

hámel : mutila.

herro : hator, zatoz.

honne : ilea.

horre : hatza.

huaranca : mila.

ishe : emakume ezkondua.

jamaketzen : bederatzi.

jamaketzen caur : hemeretzi.

jatiensk : jan.

jauke : bi.

jooken : behorra.

joum : bridak, hedeak, (aho)uhalak.

kaapenk : kolore gorria (rojo).

kaash : hiru.

kaash caur : hamahiru

kai : larruzko gainjantzia.

kadesh : kristaua.

kague : Lau.

KAGUE caur : hamalau.

kake : egurra.

kaken : hamar.

kau : olana.

kayuco : beste bat.

kénguenkin : eguzkia

keuórresket : abestu.

kónpenk : teontzia.

koolo : besoa.

kooyo : koilara.

korigue : boleatu  (Boleadorekin harrapatu).

koters : lo egin.

lehe : ura.

llon´oe : bai

na : ostrukaren arrautza.

oíguele : kondorra.

omek : kolore zuria.

ooke : zazpi.

ooke caur : hamazazpi.

oote : bazka.

or : sudurra.

otel : begia.

paijen JEEN : aiztoa.

pataca : ehun

páten : azeria.

peelne : katua.

pólnek : kolore beltza.

shaa : belarria.

shajam : ahoa.

shamenue : txakurra.

SHANNA : arreba/ahizpa

shéguenon : ilargia

shume : ostrukentzat boleadorak.

sh'es : hanka.

soyo : gaixoa.

tahal : sehaska, kuma.

talenk : gauza txikia.

tzen : bost.

tzen caur : hamabost.

uaintenk : kolore horia.

uame caur : hamabi.

uamenokaken : hogei.

uanacash : sei.

uanacash CAUR : hamasei

uenekague : zortzi.

uenekague caur : hemezortzi.

wáten : gerrikoa.

wáterenua : ezproiak.

yaana : ama.

yanko : aita.

yaschke : guanakoentzat boleadorak. 

yaten : harria.

yegógoua : anaia/neba.

yeike : sua.

yénua : laguna.

yeper : haragia.