a-saila Tagaloga | Gramateka

Tagaloga

TAGALOG, TAGALO, TAGALOG

 

Language family: Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Meso Philippine, Central Philippine, Tagalog.

Language codes:

        ISO  639      tl

        ISO  639      tgl, fil

        ISO  639-3  tgl – inclusive code

                             fil – Filipino

Glottolog: taga1280 (Tagalogic)

                   tagal1269 (Tagalog/Filipino)

Linguasphere: 31-CKA.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: Wikang Tagalog):

filipino alt tagalog [TGL].

pilipino alt tagalog [TGL].

tagalog [TGL] hizk. Filipinak; baita AEB, Arabiar Emirerri Batuak, Erresuma Batua, Kanada, Guam, Midway Iskands, Saudi Arabia ere.

 

FILIPINAK

 

tagalog (filipino, pilipino) [TGL]16.911.871 hiztun lehen hizkuntzadunak (1990eko errolda), populazioaren % 23,8; hainbat mailatan erabiltzen dutenak 39.000.000 (1991, WA); herrialde guztietako populazio osoa 17.000.000. Halaber mintzatua AEB, Arabiar Emirerri Batuak, Erresuma Batua, Kanada, Guam, Midway Iskands, Saudi Arabian ere. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Meso Philippine, Central Philippine, Tagalog. Dialektoak: lubang, manila, marinduque, bataan, batangas, bulacan, tanay-paete, tayabas. Gaur filipino da hizkuntza nazionala. Hizkuntza nazionala; gramatika, latindar idazkera; irakaskuntzan erabilia.

 

Hizkuntza / lengua: tagaloga / tagalog / tagalo / tagalog.

Hiztunak / hablantes  (2002): 22.133.000 ama hizkuntza dutenak eta 41.143.000 hizkuntza behikular bezala erabiltzen dutenak (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Filipinak. Luzonen erdialde eta ekialdea (21.890.000 hiztunek ama hizkuntza dute eta 40.000.000 dira hizkuntza behikulartzat dutenak, ofiziala delako eta irakaskuntzan erabiltzen delako; Amerikako Estatu Batuak (1.000.000) eta Kanada (143.000). Halaber Japonia, Malaysia, Hong Konk eta Singapurren ere.

 

 

HISTORIA. Malaysiar-polinesiar familiako hizkuntza austronesikoa. Tagalo hitzak dirudienez ‘ibaiaren herria’ esan nahi du (taga ‘jatorri lekua” eta ilog ‘ibaia’). Kontuan izanik herrialde osora dagoela zabaldurik, filipinera ere deitzen zaio. Bikolanoeraren hurbila.

Filifinak uharteek India, Txina eta arabiar munduarekin izandako lotura historikoei, XVII. m.az gero eragin espainola erantsi behar zaie. Ordudanik bere hiztunak katolikoak dira.

Tagaloga espainiar kolonizazioaren aurretik Manila eskualdean Luzonen hegoaldean mintzatzen zen  hizkuntza da. Dagoeneko garai hartan bazuen kultura idatzia.

Filipinak Espainiaren lurraldea izan ziren. Orduan tagalogaz egindako inpresio gehienak testu erlijiosoak dira. Filipinetan espainiera iraungitzear baldin badago ere, espainiar kulturaren eragina marka oso garrantzizkoak utzi ditu.

 

Lehenik espainiar kolonizazioaren aurkako erresistentziaren hizkuntza izan zen eta gero Estatu Batuen kontrakoa. Filipinak 1946 arte Estatu Batuen lurraldea izan zen, Japoniak okupatu zuen denboraldi labur batean izan ezik. 1957az gero, hezkuntza elebiduna izaten hasi zen, hots, tagalogaz eta eskualdeko hizkuntzaz eta 1974az gero hirueleduna ingelesarekin, eskoletan irakasten den 3. hizkuntza.

Dagoeneko 18978an proposatu zen tagaloga Filipinetako hizkuntza ofiziala izatea, independentzia baino askoz lehenago, eta ondoren irakaskuntzan sartu zuten 1940 urteaz gero, artxipelaguan errotuak dauden tradiziozko hizkuntzen oposizioa izan arren.

1917an tagalogazko gramatika bat agertu zen Bloomfield  hizkuntzalariak sinatuta. 1973ko Konstituzioak filipinera deitzen dio eta hizkuntza ofizialtzat aitortzen du. Ingelesarekin partekatzen du erabilera, hau izanik hizkuntza behikularra. Manilako ohiko prentsa tagalogaz eta ingelesez erredaktatzen da.

Doctrina Cristiana (Kristau Ikasbidea) da inprentan idatzitako libururik zaharrena, 1593an publikatua. Espainieraz eta tagalogaz zegoen idatzia, tagalogazko testua baybayin eta latindar alfabetoetan idatzirik. Bibliaren itzulpena 1704an egin zen.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Sistema fonetiko xume eta konplikaziorik gabea du, mendebaldeko hizkuntzekin alderatuta. Kolonuaurreko tagalogaren bokalak 3 ziren: /a/, /i/ eta /u/. /e/ eta /o/ bokalak ez ziren bereizten eta /i/ eta /u/ fonemen alofonotzat jotzen ziren. Terminologia espainola sartzean, kopurua 5era iritsi zen, /e/ eta /i/ erantsiz. B) Azentua edozein silabak har dezake.

Morfosintaxia. A) Atzizki, artizki eta aurrizki ugari ditu oso erabiliak. B) Substantiboek ez dute generorik, bai numeroa. Artikulu-sistema ugari batek (subjektua, genitiboa, zeharkakoa eta pasiboa) adierazten ditu perpausean hitzen funtzioak. C) Izenordainek hainbat serie dute subjektuaren, genitibozko osagarriaren edo instrumentalaren eta zeharkako osagarriaren funtzioak zehazteko. D) Aditzak afixuen (aurrizki, atzizki eta artizkien) sistemaz jokatzen dira. Aspektuari buruzko zehaztapenak baditu (neutroa, perfektiboa, inperfektiboa, futuroarekiko intentzionala) eta denboraz: -um eta -in atzizkiek orainaldi eta iragana adierazten dute; futuroa aditzaren lehen silaba bikoiztuz. E) Eraikuntza pasiboa du lehentasun. F) Malaysiar-polinesiar hizkuntzekin partekatzen duen ondare lexikalarekin, tagalogak indiera, arabiera, txinera eta espainieraren eragin handiak jasan ditu, hauetiko maileguak ugariak eta oso erabiliak direlarik. Azkeneko hamarkadetan ingelesaren eragina izan du eguneroko hizkuntzan mailegu asko hartuz eta halaber komunikabideetan ere. Batzuek taglishera deitzen diote aipatu nahasketa adierazteko. G) Gaur bada joerarik ingeles eta espainieraren maileguak bere ondareko hitzekin ordezkatzeko. H) Hona hemen tagalogaz lehenengo 10 zenbakiak: isa (1), dalawa (2), tatlo (3), apat (4), lima (5), anim (6), pito (7), walo (8), slyam (9), sampû (10).

Idazkera. Antzinatean Javan erabilitakoaren oso antzekoa zen: baybayin (batzuetan alibata ete deitua) zen europarrak iritsi baino lehen tagaloga idazteko erabiltzen zen idazkera. Gaur latindar alfabetoa erabiltzen da XVII. mendearen hondarretik hasita,  c, f, j, q, v, x, z letrak izen ezik.

 

 

HISTORIA. Lengua austronésica de la familia malayo-polinesia. Tagalo es una palabra compuesta que parece significar ‘pueblo del río’ (taga ‘lugar de origen’ e ilog ‘río’). Dada su extensión por todo el país es reconocida por muchos como filipino. Cercana al bicolano.

A los vínculos históricos que las islas Filipinas tuvieron con la India, con China y con el mundo árabe, se añade, desde el s. XVII, la influencia del español. Desde entonces sus hablantes profesan el catolicismo.

El tagalo era lengua hablada en la región de Manila al sur de Luzón antes de la colonización española. Por aquella época gozaba ya de una cultura escrita.

 

Filipinas perteneció a España hasta 1898. Por entonces la mayoría de las impresiones que se realizan en tagalo tienen como referencia textos religiosos. Aunque el uso del español está en vías de desaparición en Filipinas, la influencia de la cultura española ha dejado marcas muy significativas.

Fue la lengua de la resistencia primero contra la colonización española, que duró hasta 1898, y luego contra la de Estados Unidos. Filipinas perteneció a Estados Unidos hasta 1946, excepto un breve período de ocupación japonesa. El inglés pasó a ocupar el lugar que antes había tenido el español. Desde 1957 la educación empezó a ser bilingüe en tagalo y la lengua regional, y desde 1974 trilingüe con la adición del inglés, tercera lengua enseñada en las escuelas.

Ya en 1897 se propuso el tagalo como lengua oficial de Filipinas, mucho antes de la independecia, y luego extendió su uso a la enseñanza a partir de 1940, a pesar de la oposición que muestran hacia ella hablantes de otras lenguas de tradicional arraigo en el archipiélago.

En 1917 apareció una gramática de tagalo firmada por el lingüista Bloomfield. La Constitución de 1973 lo llama filipino y lo reconoce como lengua oficial. Comparte su uso con el inglés, lengua vehicular para Filipinas. La prensa habitual de Manila se redacta tanto en tagalo como en inglés.

 

 

El primer libro en tagalo es crito en imprenta, un texto religioso llamado Doctrina Cristiana, fue publicado en 1593. Fue escrito en tagalo y alfabeto latino y el texto tagalo en baybayin y alfabeto latino. La traducción de la Biblia se hace en 1704.

 

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Sistema fonético simple y sin complicaciones, comparado con las lenguas occidentales. Las vocales originales del tagalo fueron tres: /a/, /i/ y /u/. Las vocales /e/ y /o/ no se distinguían si no eran alófonos de /i/ y /u/. Después del ingreso de palabras españolas que tienen estas distinciones, el número aumentó hasta cinco, añadiendo /e/ y /o/. B) El acento puede ocupar todas las posiciones de las sílabas.

Morfosintaxis. A) Rica en sufijos, infijos y prefijos intensamente utilizados. B) Los nombres no distinguen género, aunque sí número. Un amplio sistema de artículos (sujeto, genitivo, indirecto y pasivo) indica las funciones de las palabras en la oración. C) Los pronombres disponen de series para la función de sujeto, de complemento en genitivo o instrumental y complemento indirecto. D) Los verbos se conjugan mediante un sistema de afijos (prefijos, sufijos e infijos). Contiene indicaciones sobre el aspecto (neutro, perfectivo, imperfectivo, intencional con respecto al futuro) y sobre el tiempo: los sufijos -um e -in señalan el presente y el pasado; el futuro se forma duplicando la primera sílaba del verbo. E) Muestra preferencia por la construcción pasiva. F) Junto al patrimonio léxico que comparte con las lenguas malayo-polinesias, el tagalo ha sido sometido a múltiples influencias  culturales  de las lenguas de India, del árabe, del chino y del español, cuyos préstamos son múltiples y frecuentes. Las últimas décadas han trasladado al inglés tal influencia con frecuentísimos préstamos en el habla diaria y en los medios de comunicación. Hay quien habla del taglish para denominar a dicha mezcla. G) Tendencias puristas intentan sustituir los préstamos del inglés y del español por voces patrimoniales. H) Los 10 primeros números en tagalo son: isa (1), dalawa (2), tatlo (3), apat (4), lima (5), anim (6), pito (7), walo (8), slyam (9), sampû (10).

 

Escritura. La escritura antiguamente eran similar a la empleada en Java: el baybayin (a veces llamado alibata) es un sistema de escritura que servía para escribir el tagalo antes de la llegada de los europeos. Se deriva del sistema de escritura kavi del javanés. Hoy utiliza el alfabeto latino desde el final del s. XVII excepto las letras c, f, j, q, v, x, z.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

LE TAGALOG de poche, Philippines, Assimil évasion, Un guide de conversation original et facile, les mots clés, les expressions courantes, les coutumes locales, Flor eta Roland Hanewald,   14,5x10,5, 104 or., France, 1998.

TAGALOG, A complete course for beginners, Learn to speak, understand, read, and write Tagalog with confidence, Living Language, 21x14, 243 or., New York, 2007.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

DICCIONARIO HISPANO-TAGÁLOG, Serrano Laktaw, tomo I, Ediciones Cultura Hispánica, 19x13, 620 or., Madrid, 1965.

DICCIONARIO TAGÁLOG-HISPANO, Serrano Laktaw, tomo II.1 A-L, Ediciones Cultura Hispánica, 19x13, 608 or., Madrid, 1965.

DICCIONARIO TAGÁLOG-HISPANO, Serrano Laktaw, tomo II. 2 M-Y, Ediciones Cultura Hispánica, 19x13, 1392 or., Madrid, 1965.

 

TAGALOG ALFABETOA

TAGALOG ALPHABET

 

 

Tagaloga baybayin alfabetoz idazten zen, zeina seguruenez Jawa, Bali eta Sumatrako kawi idazkeratik eratorri baitzen, zeinak aldi berean pallawa idazkeran baitu jatorria, brahmitik eratorritako hego indiar idazkeretako batean. Gaur egunean baybayin idazkera nagusiki dekorazio asmoz erabiltzen da eta tagaloga idazteko, berriz, latindar alfabetoa. Tagalog izenak tagá-ílog du jatorri, “ibai ondoko bizilaguna” adierazpenean. Ez da asko ezagutzen espainiarrak XVI. m.an Filipinetara iritsi aurreko hizkuntzaren historiari buruz, ez delako garai hartako idazkunik aurkitu.

Inprentako idazkera sistema: alfabeto silabikoa non kontsonante bakoitzak duen bere /a/ bokal inherentea. Beste bokalak halaber adierazten dira nola letra bereiziez hala puntuen bidez, non kontsonantearen gaineko puntu batek bokalak aldatzen dituen /i/ edo /e/ bihurtuz eta puntu batek kontsonantearen azpian bokala /o/ edo /u/.

Bokal inherentea mutu bihurtzen da kontsonantearen azpian + zeinuarekin. Berrikuntza hau espainiarrak ezarri zuen.

Idazkeraren noranzkoa: ezkerretik eskuinera lerro horizontaletan.

 

 

Tagalog used to be written with the Baybayin alphabet, which probably developed from the Kawi script of Java, Bali and Sumatra, which in turn descended from the Pallava script, one of the southern Indian scripts derived from Brahmi. Today the Baybayin alphabet is used mainly for decorative purposes and the Latin alphabet is used to write to Tagalog. The name Tagalog derives from tagá-ílog, which means "resident beside the river". Little is known of the history of the language before the arrival of the Spanish in the Philippines during the 16th century as no earlier written materials have been found.

Type of writing system: syllabic alphabet in which each consonant has an inherent vowel /a/. Other vowels are indicated either by separate letters, or by dots - a dot over a consonant changes the vowels to an /i/ or and /e/, while a dot under a consonant changes the vowel to /o/ or /u/.

 

 

The inherent vowel is muted by adding a + sign beneath a consonant. This innovation was introduced by the Spanish.

Direction of writing: left to right in horizontal lines.

 

 

Baybayin alfabetoa / The Baybayin alphabet

 

 

 

Tagalogarentzako alfabeto latindarra

Latin alphabet for Tagalog

 

A a

B b

K k

D d

E e

G g

H h

I i

L l

M m

a

ba

ka

da

e

ga

ha

i

la

ma

N n

Ng ng

O o

P p

R r

S s

T t

U u

W w

Y y

na

nga

o

pa

ra

sa

ta

u

wa

ya

 

Ahoskera / Pronunciation

 

 

Oharrak / Notes

 

 

k letrak bokalen artean [x] bihurtzeko joera du eta g letra maiz asko [ɰ] bihurtzen da. [i~e~ɛ] eta [u~o~ɔ] garai batean alofonoak ziren.

 

 

Between vowels k has a tendency to become [x], and g quite often becomes [ɰ]. [i~e~ɛ] and [u~o~ɔ] were once allophones.

 

 

Testu-lagina  baybayin alfabetoan

Sample text in the Baybayin alphabet

 

 

Testu-lagina latindar alfabetoan / Sample text in the Latin alphabet

 

Ang lahat ng tao'y isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila'y pinagkalooban ng katwiran at budhi at dapat magpalagayan ang isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskbideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)