a-saila Senera | Gramateka

Senera

 

SENERA

SENA, CISENA, CISÉNA

 

Language family: Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Central N, Senga-Sena (N.40), Sena.

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    -

        ISO  639-3    Variously:

   seh – Mozanbike Sena

   swk – Malawian Sena

   bwg – Barwe

Guthrie code: N. 44.441. (N. 45.46)

Linguasphere:  99 – AUS-xi incl varieties

                          99 – AUS –xia... –xic; also

                          99 – AUS-xj (Chi Rue) &

                          99 – AUS-xm (Chi-Podzo)

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: sena):

chisena alt sena, malawi [SWK].

cisena alt sena, malawi [SWK].

sena [SEH] hizk. Mozambike.

sena bangwe dial sena [SEH].

sena central dial sena [SEH].

sena, malawi [SWK] hizk. Malawi.

 

MALAWI

 

sena, malawi (cisena, chisena) [SWK] 255.000 hiztun (1993, Johnstone). Hegoaldeko muturra  Mozambikeren muga. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Central N, Senga-Sena (N.40), Sena. Senaren nahikoa ezberdina, Mozanbiken (literatura banandua).

 

MOZAMBIKE

 

sena (cisena, chisena) [SEH] 1.086.040 hiztun (1980 errolda), 86.000 podzo Mozanbiken (1993, Johnstone). Northwest, Sofala, Tete and Zambezia probintziak, Zambezi River beheko erregioa. Sena  Central Teten dago eta northern Sofalan. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Central N, Senga-Sena (N.40), sena. Dialektoak: sena central, sena-care (care, sare, north sena), sena bangwe (bangwe, south sena), rue (chirue), gombe, sangwe, podzo (chipodzo, cipodzo, puthsu, shiputhsu), gorongosa. Malawin literatura diferentea behar da. Nyungwe, nyanja eta kundaren antzekoa. Podzo eta sena-sarek%92an antzeko lexikala. Beira eskualdean herriak ndauera ulertzeko elebitasun mugatua du. Nduera eliz hizkuntza da Beiran; shona eta nyanja erabiltzen dira Tâten. Ndauera erabiltzen dute ndauera hiztunentzat. Portugesa gainerako ez-sena direnentzat. Sena centrala da orestigiodun dialektoa. Hiztegia, gramatika.

 

Hizkuntza / lengua: senera / sena / cisena / ciséna.

Hiztunak / hablantes (2007): 1.790.000 (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Mozanbike, Malawi.

 

 

HISTORIA. Sena (edo zisena) Mozanbikeko bigarren hizkuntza  nagusia da,   emakhuweraren  ondoren. Aldaki dialektal ugari ditu. Eztabaida dago ea hizkuntza den ala beste hizkuntzaren baten dialektoa edota dialektoen amalgama bat.

Hizkuntza honi buruz idatzi diren obrak (batez ere portugesez, alemanez eta ingelesez) XX. m.ko bigarren erdi partekoak dira. Berriki egin diren publikazioak badirudi Biblia itzultzea eta beste hainbat idazki erlijioso direla bakarrik. Erregimen kolonialaren hasieratik bertatik portugesa izan da hizkuntza behartua eta hizkuntza autoktonoak debekatuak egon dira erakunde ofizialetan.

Sena komunitatean bada nomi praktika bat, non bi sexuetako gazte ezkongabeen bizkidetasuna ematen den. Elkarrekin lo egin dezakete, baina harreman sexualak guztiz debekatuak dituzte. Neskaren bat haurdun geratzen bada, mutil arduraduna behartua aurkitzen da berarekin esposatzera.

Ez dirudi senatarrek orduaren nozio oso argirik baduten. Eskua erabiltzen dute momentu jakin batean eguzkia non zegoen adierazteko. Hilabeteak adierazteko, mwezi (literalki: ilargia) hitza erabiltzen dute.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Senerak 5 bokal ditu eta haien ahoskera luzea zein laburra izan daiteke. Hitz batean bi bokal elkarren ondoan agertzen badira, bakoitza autonomoa da ahoskerarekiko eta bere balioa gorde egiten du. B) Hogeita bat fonema kontsonante ditu. C) Seneraz hitz guztiak bokalez amaitzen dira. Silabak ere denak amaitzen dira hots bokalikoz, hau da, seneraz silaba denak irekiak dira. D) Hizkuntza bantu guztiak bezalaxe, hizkuntza tonikoa da. Orokorrean, tonu garaia hitzaren azken aurreko silabak hartzen du.

Morfosintaxia. A) Izenak bereizteko izen erroari lotutako aurrizkiak eta esapideko elementuei lotutako afixuak erabiltzen ditu. B) Izenek 3 kategoria dituzte: singularra (eta plural korrelatiboa), plurala eta neutroa. Izen neutroek nozio abstraktuak, lokatiboak, infinitiboak eta termino kolektiboak adierazten dituzte. C) Baditu erro batzuk adjektibo bezala funtzionatzen dutenak. D) Posesioa adierazteko erroak ditu eta hauei a- aurrizkia eransten zaie. E) Aditzaren osagai nagusiak dira erroa, afixu ugariak eta azken bokala. F) Hizkuntza bantuek ez bezala, senak 5eko oinarria du zenbakuntzan. Zenbaki kardinalen erro berezi batzuek ezaugarritzen dute 1etik 5era. G) Hona hemen seneraz lehenengo 10 zenbakiak: -boji (1), -wiri (2), -tatu (3), -nayi (4), -shanu (5),  -tanthatu (6), -nomwe (7), -sere (8),  -femba (9), khumi (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa erabiltzen du.

 

 

HISTORIA. Cisena es la segunda lengua principal de Mozambique, después de emakhuwa. Posee muchas variedades dialectales. Existe un debate sobre si es lengua o dialecto de otra lengua o una amalgama de dialectos.

Las obras escritas sobre esta lengua (sobre todo en portugués, alemán e inglés) remontan a la segunda mitad del s. XX. Las publicaciones recientes en cisena parecen limitarse a la traducción de la Biblia y otros escritos religiosos. El portugués ha sido impusto como lengua oficial del país desde el comienzo del régimen colonial y el empleo de las lenguas autóctonas ha estado prohibido en las instituciones oficiales.

En la comunidad sena existe la práctica nomi que consiste en la cohabitación de varios jóvenes solteros de ambos sexos. Pueden dormir juntos pero las relaciones sexuales están prohibidas. Si alguna chica queda en estado, el joven responsable esta obligado a tomarla por esposa.

No parece que los sena tengan una concepción clara de la noción de la hora. Tienden a utilizar la mano para indicar dónde se encontraba el sol en un momento dado. Para designar el mes, utilizan el término mwezi (literalmente: la luna).

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) El cisena posee 5 vocales cuya pronunciación puede ser larga o breve. Cuando 2 vocales se yuxtaponen en una palabra, cada una es autónoma en cuanto a la pronunciación y guarda su valor. B) Posee 21 sonidos consonánticos. C) Todas las palabras de cisena terminan en vocal. De la misma manera, todas las sílabas terminan por un sonido vocálico, es decir, todas las sílabas en cisena son abiertas. D) Como todas las lenguas bantús, es lengua tónica. Por regla general, el tono alto se emplea sobre la penúltima sílaba de la palabra.

Morfosintaxis. A) Los nombres se distinguen mediante prefijos unidos a la raíz nominal y de afijos unidos a los elementos de la frase. B) Los nombres tienen 3 categorías: singular (y plural correlativo), plural y neutro. Los sustantivos neutros designan nociones abstractas, locativos, infinitivos y términos colectivos. C) Posee unos radicales que funcionan como adjetivos. D) La posesión se expresa mediante radicales  a los que se une el prefijo a-. E) Los elementos fundamentales del verbo son la raíz, numerosos afijos y una vocal final. El verbo ser es irregular. F)  Contrariamente a las lenguas bantúes, su sistema de numeración no es de base 5. Está caracterizado por raíces específicas de números cardinales de uno a cinco. G) Los 10 primeros números en cisena son: -boji (1), -wiri (2), -tatu (3),   -nayi (4), -shanu (5), -tanthatu (6), -nomwe (7), -sere (8),     -femba (9), khumi (10).

Escritura. Utiliza el alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS CISENA, Langue et culture de Mozambique, Pascal J. Kishindo eta Allan L. Lipença, L’Harmattan, gramatika eta hiztegia, 23,5x13,5, 171 or., Paris, 2007.

 

Parlons cisena liburuaren sinopsia:

 

Les Sena sont l'une des ethnies majeures du Mozambique, installés dans la vallée du Zambèze. Leur langue, le cisena, est la langue maternelle de 11,2% de la population mozambicaine. Le cisena est ainsi la deuxième grande langue locale du Mozambique, derrière l’emakhuwa. Également, le cisena  est parlé dans les régions de Nsanje et Chikwawa au sud du Malawi. Il s’agit donc d’une langue parlée par une population importante d’Afrique australe.

Ce livre présente une description du cisena ainsi que la culture des Sena du Malawi et du Mozambique. Le lecteur y trouvera également des éléments de conversation courante, des textes bilingues et deux lexiques.