a-saila Santiagoera | Gramateka

Santiagoera

 

 

SANTIAGOERA

QUICHUA SANTIAGO DEL ESTERO,  SANTIAGUEÑO

 

 

Language family: Quechuan, Quechua II, C.

Language codes:

        ISO  639-1  -   

        ISO  639-2  -   

        ISO  639-3   qus

Glottolog: sant1432.  

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: santiagueño quichua):

santiagueño quichua alt quichua, santiago del estero [QUS].

quichua, santiago del estero [QUS] hizk. Argentina.

 

ARGENTINA

 

quichua, santiago del estero (santiagueño quichua) [QUS] 60.000 hiztun (L. Stark). Santiago del Estero Probintzia, Argentinaren ipar-zentrala, Figueroa, Moreno, Robles, Sarmiento, Brigadier J. F. Ibarra, San Martín, Silipica, Loreto, Atamisqui, Avellaneda, Salavina, Quebrachos, Mitre eta Aguirre Departamenduak. Batzuk eki-hegoaldeko Salta Probintzian. Quechuan, Quechua II, C. Bolivieraren ezberdina % 81eko antz lexikala edo beste ketxuarena (P. Landerman, SIL, 1968). Gizonezko gazteak elebidun ari dira bilakatzen espainieraz armadan zerbitzen dutelako; landa jendea elebiduna da espainieraz; haurrak espainieraz eskolan. Geroz eta gehiago komunikabideetan, musika taldeak. Unibertsitate nazionalean, badago Kichua Katedra. Hiztegia. Dekretua promozioa eta eskolan irakastea baimenduz. Irrati emankizunak.

 

Hizkuntza / lengua: santiagoera / quichua santiagueño / santiagueño.

Hiztunak / hablantes: 60.000 (Wikipedia).

Herrialdea / país: Argentina (Santiago del Estero).

 

 

HISTORIA. Santiagotar hizkuntzaren fenomenoak posible egiten digu baiestea 1944an kitxuar neokultura berri baten atarian zeudela, bere jatorriaz kontziente izanez. Neokultura bezala kataloga daiteke, ezen bere grafia, fonetika, lexikoa eta baita ere bere sintaxia direla eta Cochabamban mintzatzen zenaz    -Boliviako garbienatzat hartua-, Cuzco eta beste eskualde batzuetakotik nahikoa bereizirik mintzatzen baitzen. Bravo irakasleak santiagotar kitxuaren iturri ilun eta polemikoetatik sakon edan bide zuen. 

Hainbat aburuz, Santiago inken kolonia izan bide zen -testu klasikoen arabera ezezkoa dirudien arren- edota behintzat inkek eragin handia utzi zuten eskualde bat, baina Bravoren oharpen zorrotzek gezurtatu egin zuten aipatu eragin kulturala. Runasimi edo gizonen hizkuntza Perutik ekarri zuten konkistatzaileen balentriak bideratuz beren lagun ziren jendetza indigena ugariek. 20.000 indio laguntzaile zituen Almagrok Txilera joan zenean; 4.000 Gonzalo Pizarrok eta Frantzisko Orellanak Kitotik Amazonetara jaistean. Velascoko Ramirezek dioenez, Jujuy 40 espainiar eta 3.000 indiok fundatu zuten; Córdoba, berriz, jakina denez, 50 auzok eta 6.000 indigena baino gehiagok fundatu zuten.

Beste hainbat aztarna berezi: santiagotar emakumezkoak ez zituen haurrak inoiz bizkarrean kargatzen; ez zuen inoiz kapela jantzi, Ekuadortik Calchaquien ibarreraino ohikoa zen bezala. Saskiak, pegarrak buru gainean eraman ohi zituen sorki edo burute baten laguntzaz, espainiarren erara. Santiagon ez zen erabili chaquitaclla ezta kenak, pinkulloak, karakolak, anatak, zanpoinak (artzain txirulak) edo erkentxoak. Salbuespen bakarra erkea da, abenduaren 26an Sumamaoko san Estebanen jaietan oraindik ere entzun zitekeena. Ez zen han ezagutzen Pachamama ezta inken beste jainkorik ere, agian Supay salbuespen harturik, Satanas aipatzeko misiolariek haien kulturatik hartutako izena.

Hispaniar Amerikaren hego muturrerako 3 hizkuntza ofizialdu ziren: kitxuera, aimara eta guaraniera. Agindu hau eskumikuaren zigorrez betearazten zen. Carlos III.a, errege iluminista, izan zen 1780an Tucumanen kitxuera debekatzeko dekretua eman zuena. Funtzionario kolonialek eta katekistek erabat baztertu zuten orduan, baina herriak bere egin zuen altxor bat hartzen den bezalaxe, hantxe aurkitzen baitzen bere izatearen muina, herri zapalduaren nortasunarena.

Bravo irakasleak santiagotar kitxueraz idatzitako 20 ipuin aztertu zituen, kitxuera garbiko 2.740 hitz aurkituz (% 64,56), 762 hitz gaztelaniaren eta beste hainbat hizkuntzaren hibridaziotik iritsiak (% 17,96), 728 gaztelaniatik eta 14 hitz gaztelania eta kitxuerarekiko arrotz. Esan nahi baita, kitxuar hitz garbiek eta hibridoek guztiaren % 85,52 osatzen zuten.

 

Gaur (1974, Adolfo Colombres) Tucumanen 60 bat mila kitxueradun egongo dira eta, kalkulatzen denez, 2000. urtean iraungiko da gure begien aurrean.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Bere zeinugrafiak 24 zeinu ditu 23 fonementzat, h mutua delako. A/a/ beti irekia, zentral baxu ozena. C/k/ gaztelaniaz bezala: herskari belar gorra bokalen aurrean. Ch/ç/ aurrebizkarkari sabaikari afrikari gorra. E/e/ aurremedial ozena. H/--/ mutua gaztelaniaz bezala, balio fonikorik ez duelako baztertua. I/i/ bokal ahula, aurreko altu ozena. J/j/  igurzkari belar gorra. Ck/k/ herskari gor belar leherkaria. L/l/ albo-hobikari horzkari ozena. Ll/z/ santiagotar ll bezala ahoskatzen da (z). M/m/  ezpainbikari sudurkari ozena. N/n/ horzkari sudurkari ozena. Ñ/ñ/ sudurkari ozen sabaikaria. O/o/ gaztelaniaren mailegua, jatorriko kitxuerak ez zuen fonema hau ezagutzen. P/p/ herskari afono ezpainbikaria. Q/q/ herskari gor belarra. R/r/  beti leuna da, hitzean duen lekua duela. /’R/ hitzaren hasieran ere leuna da, horregatik apostrofoa. S/s/ hobikari horzkari igurzkari gorra. Sh/s/ aurrebizkarkari sabaikari igurzkari gorra. T/t/ horzkari herskari afonoa.  U/u/ atzeko altu ozena. V/v/ herskari ezpainbikari ozena. Y/y/ erdibokal sabaikari ozena. B) Hizkuntza honek azentuazio kamutsa du.

 

 

Morfosintaxia. Hona hemen santiagoeraz lehen 10 zenbakiak: suk (1), íshcay (2), quimsa (3), taa (4), pishcka (5), sojta (6), canchis (7), púsaj (8), íshckon (9), chunca (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.1956 arte erabat hizkuntza orala izanik, idazteko zeinugrafia bat asmatu behar izan zen.

 

 

HISTORIA. El fenómeno de la lengua santiagueña permite afirmar que en 1944 estaban ante una neocultura quichua, consciente de su procedencia. Se puede catalogar como neocultura, pues a simple vista en su grafía, fonética, léxico y hasta en su sintaxis se hallaba cierta distancia con respecto al que se hablaba en Cochabamba                  -considerado el más puro de Bolivia-, Cuzco y otras regiones, que diferían menos entre sí. Bravo debió incursionar en las oscuras y polémicas fuentes del quichua santiagueño.

 

Según un criterio, Santiago habría sido una colonia de los incas  -aunque los textos clásicos no nos autorizan a suponer tal cosa- o al menos un área de marcada impronta cultural incaica, lo que las agudas observaciones de Bravo desmintieron tal influencia cultural. El runasimi o lengua de los hombres fue traído desde el Perú por los numerosos contingentes indígenas que acompañaban a los conquistadores, posibilitando sus hazañas. 20.000 indios auxiliares habían seguido a Almagro a Chile; 4.000 a Gonzalo Pizarro y Francisco Orellana en su bajada a Amazonas, desde Quito. Según Ramírez de Velasco, Jujuy se fundó con cuarenta españoles y 3.000 indios; Córdoba, se sabe, con 50 vecinos y más de 6.000 indígenas.

Otros indicios particulares: la mujer santiagueña jamás cargó el hijo en la espalda; nunca usó sombrero, como es común desde Ecuador hasta los mismos valles de Calchaquíes. Llevó siempre los canastos, cántaros atados sobre la cabeza, protegida por un rodete, a la usanza española. No se empleó en Santiago la chaquitaclla ni se hallan quenas, pinkullos, caracolas, anatas, zampoñas o erkenchos. La única excepción es el erke, que sonaba todavía en las fiestas de san Esteban de Sumamao, el 26 de diciembre. No se conocía allí a la Pachamama ni deidad alguna de los Incas, con excepción quizás del Súpay, nombre que tomaron de aquella cultura los misioneros para designar a Satanás.

 

Para el extremo sur de la América hispánica se oficializaron 3 idiomas: el quichua, el aymara y el guaraní. Bajo pena de excomunión se aseguraba el cumplimiento de este mandato. Fue Carlos III, el rey iluminista, quien en 1780 decretó la abolición del uso del quichua en el Tucumán. Los funcionarios coloniales y los catequistas  lo echaron entonces al olvido, pero el pueblo lo retuvo para sí, como un tesoro, pues allí estaba cifrada la clave misma de su ser, de su identidad como oprimido.

 

Bravo analizó 20 relatos escritos en el quichua santiagueño, con un total de 4.244 voces, hallando 2.740 términos (el 64,56%) de un quichua puro, 762 provenientes de la hibridación con el castellano y otras lenguas (17,96%), 728 del castellano y 14 voces extrañas al binomio castellano-quichua. O sea, entre las voces quichuas puras e híbridas representaban el 85,52% del total.

Hoy (1974, Adolfo Colombres) quedarán unos 60.000 quichua-hablantes en Tucumán y en el año 2.000, se calcula, habremos de asistir a su desaparición.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Su signografía consta de 24 signos que representan 23 fonemas, porque la h es muda. A/a/ es siempre abierta, central baja sonora. C/k/ suena como en castellano: oclusiva velar sorda antes de vocales. Ch/ç/ predorso-palatal africada sorda. E/e/ medial anterior sonora. H/--/ muda como en castellano, suprimida por su falta de valor fónico. I/i/ vocal débil, anterior alta sonora. J/j/  fricativa velar sorda. Ck/k/ sonido oclusivo sordo velar explosivo. L/l/ alveo-lateral dental sonora. Ll/z/ se pronuncia como ll santiagueña (z). M/m/  bilabial nasal sonora. N/n/ dental nasal sonora. Ñ/ñ/ nasal sonora palatal. La O/o/ es un préstamo del castellano, puesto que el quichua originario no poseía este fonema. P/p/ oclusiva áfona bilabial. Q/q/ oclusiva sorda velar. R/r/  es siempre suave, cualquiera que sea su ubicación en el vocablo. /’R/ conserva el sonido suave al principio de palabra. S/s/ alveodental fricativa sorda. Sh/s/ predorso-palatal fricativo sordo, inexistente en castellano, adoptado recurriendo a la sh inglesa. T/t/ dental oclusiva áfona.  U/u/ posterior alta sonora. V/v/ oclusiva bilabial sonora. Y/y/ semivocal palatal sonora. B) Es lengua de acentuación grave.

Morfosintaxis. Los 10 primeros números en santiagueño son: suk (1), íshcay (2), quimsa (3), taa (4), pishcka (5), sojta (6), canchis (7), púsaj (8), íshckon (9), chunca (10).

 

Escritura. Alfabeto latino. Hasta 1956 fue lengua puramente oral y tuvieron que dotarla de una signografía para su escritura.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

DICCIONARIO QUICHUA SANTIAGUEÑO-CASTELLANO, signografía del quichua santiagueño, fonética del quichua santiagueño, acentuación, suplemento: hibridación castellano-quichua de voces que no tienen sus letras iniciales en esta signografía, 3ª edición, Domingo A. Bravo, Eudeba, 27x20,5, 194 or., Buenos Aires, 1975.