a-saila Papiamentuera | Gramateka

Papiamentuera

 

 

PAPIAMENTUERA

PAPIAMENTU, PAPIAMENTO, PAPIAMENTU

 

Language family: Creole, Iberian based.

Language codes:

        ISO  639-1    - 

        ISO  639-2    pap 

        ISO  639-3    pap

Glottolog: papi1253.

Linguasphere: 51-AAC-be.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: papiamentu, papiamento, papiamen ):

curaçoleño alt papiamentu [PAE].

curassese alt papiamentu [PAE].

papiam alt papiamentu [PAE].

papiamen alt papiamentu [PAE].

papiamento alt papiamentu [PAE].

papiamentoe alt papiamentu [PAE].

papiamentu [PAE] hizk. Nederlandar Antillak; baita Aruba, Herbeheereak, Puerto Rico, AEBetako Virgin Uharteak ere.

 

NEDERLANDAR  ANTILLAK

 

papiamentu (papiamento, papiam, papiamentoe, papiamen, curaçoleño, curassese) [PAE] 179.000 hiztun (1998), populazioaren % 84 (1995); herrialde guztietako populazio osoa 329.000. Curaçao, St. Maartens, Bonaire uharteak Venezuelako kostatik urrun eta Nikaraguako uharteetatik urrun. Hhalaber mintzatua Aruba, Herbeheereak, Puerto Rico, AEBetako Virgin Uharteetan ere. Creole, Iberieran based.  Hizkuntza espainierartzen ari da, zeina prestigiotsua baita. Eskolan eta turistekin nederlandera erabiltzen dute, espainiera espainieradun pertsonekin, ingelesa turistekin. Domeinu guztiak; adin guztietakoak. 20 bat milak 2. hizkuntza dute. Papiamentuera eta nederlandera biak erabiltzea ez dute kontsideratzen edukazio-falta. Hala ere, nederlandera ezin erabiltzeak erlazio sozial eta politikoak galarazten die eta gogaitu egiten dira. Hhiztegia, gramatika; 1. mailako hezkuntzan lehen 2 urteetan irakatsia; prentsa. Hiru dialekti nagusi. Hala ere, nederlandera ezin erabiltzeak erlazio sozial eta politikoak galarazten die eta gogaitu egiten dira. Ikus sarrera nagusia

 

ARUBA

 

papiamentu (papiamento, papiam, curaçoleño, curassese, papiamentoe) [PAE] 70.000 hiztun (1999ko estimazioa). Creole, Iberieran based. Hizkuntza espainierartzen ari da, zeina prestigiotsua baita. Papiamentuera eta nederlandera biak erabiltzea ez dute kontsideratzen edukazio-falta.

 

Hizkuntza / lengua: papiamentuera / papiamentu / papiamento / papiamentu.

Hiztunak / hablantes (2014): 329.000 (Wikipedia).

Herrialdea / país: Antilla Nederlandarrak. Curaçao eta Bonaire (187.000, ofiziala), Aruba (73.000, holandera ofiziala), Herbehereak (60.000).

 

 

HISTORIA. Oinarritzat portugesa eta espainiera dituen kreolera. Curaçao holandesek kolonizatu zutenean XVII. m.aren hastapenetan, bertako hizkuntzarik mintzatuenak espainiera eta portugesa izango ziren, lehenengo Hispanoamerikan kokatu eta gero Inkisizioari ihesean han errefuxiatu ziren juduek eramanda. Judu haiek gogor saiatu ziren afrikar esklaboen merkataritza holandesean, eta Curaçao merkatalgune garrantzizkoa izan zen.

 

 

Papiamentuera oso erabilia dute klase sozial guztiek  Antilla Nederlandarretako 3 uhartetan. Garai modernoan, gaztelanizazio prozesu bat ari da ematen (portugesak ez du jada eraginik) eta hiztegiaren % 85 bat jatorri espainiarrekoa da eta gainerakoa elementu neederlandar, portuges, afrikar eta ingelesek osatzen dute.

 

1634an holandesek okupatu zituzten uharteak. Orduko populazioa 1.415 indigenak eta 32 espainiarrek osatzen zuten. 1648an ekin zioten portugesek Afrikatik esklabo beltzak erruz eramateari.

1795ean, uharteak frantsesen menpera pasatu ziren, 1800ean ingelesen protektoratuan jarri zituzten  eta 1802an berriro Holandaren menpera igaro ziren. Ezarri zen hizkuntza neederlandera izan zen, baina piamentera da populazioaren gehienak erabiltzen duen hizkuntza, saldoka eten gabe bertaratutako esklaboek eta kolonoek moldatua, neederlandera idazteko eta holandar kolonoekin komunikatzeko bakarrik erabiltzen delarik. Baina mugimendu abertzaleei esker, piamentuerak poliki-poliki literatura, egunkariak, irratiak, aldizkariak eta web guneak bereganatu ditu.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. Papiamentueraren ezaugarriak dira sisipasa, yeismoa, hasierako h aspiratzea, s bustitzea –gaztelaniazko s edo Ө-ri dagokiona- (šegu ‘ciego’, ‘itsua’), r maiz galtzea (palaba ‘palabra’, ‘hitza’), sudurkaritzearen garapena (n edo m artikulatzeraino iristen dena: pampel ‘papel’, ‘papera’) etab.

 

Morfosintaxia. A) e artikuluak ezaugarritzen du. B) Izenek ez dute generoa bereizten: mucha halaber da muchacho (mutila) eta muchacha (neska). Mucha bonita halaber izan daiteke  “chico guapo” (mutil polita) edo “chica guapa” (neska polita). C) Adjektiboaren forma bakarra (maskulino eta femeninoarentzat) oso erabilia da (nobo, nuevo, nueva, berria; marga, amargo, amarga, garratza). D) Izenordain pertsonalen sistema originala du: mi; bo; ele, el, e  singularrerako; nos; boso; bosonan; nan pluralerako. E) Plurala -nan atzizkiaz seinalatzen du: homber ® hombernan (gizona / gizonak). F) Aditzaren izaera aldaezina nabarmentzen da, jokatzeko formak adierazteko, partikulak edo laguntzaileak erabiliz: a, ta (e ta mira, él mira, berak begiratzen du); tabata, burutugaberako; lo, futurorako (lo mi cantá, cantaré, abestuko dut). Esan nahi baita, aditzek ez dute flexiorik eta ez dira morfologikoki jokatzen. G) Hitzen ordena perpausean Subjektua + Aditza + Osagarria da (SVO). H) Hona hemen papiamentueraz lehen 10 zenbakiak: un (1), dos (2), tres (3), cuater (4), cincu (5), seis (6), siete/shete (7), ocho (8), nuebe (9), dies (10).

Idazkera. Oso gutxi idazten da eta latindar alfabetoz.

 

 

HISTORIA. Lengua de formación criolla con base en el portugués y español. Cuando Curaçao fue colonizada por los holandeses a principios del s. XVII, las lenguas más implantadas en la localidad debieron de ser el español y el portugués en boca de los judíos instalados primero en Hispanoamérica y refugiados después allí tras su huida de la Inquisición. Aquellos judíos participaron activamente en el comercio holandés de esclavos africanos, del que la isla de Curaçao fue un importante nudo comercial.

El papiamento es ampliamente utilizado por todas las clases sociales en 3 de las islas de las Antillas holandesas. Modernamente se observa un proceso de castellanización (ya no cuenta el portugués) y un 85 % del vocabulario es de origen español y el resto está constituido por elementos nederlandeses, portugueses, africanos e ingleses.

En 1634 ocuparon las islas los holandeses. La población era de 1.415 indígenas y 32 españoles. En 1648 comenzó el flujo de esclavos negros que los portugueses llevaban de África.

 

En 1975 las islas pasaron a poder de los franceses, en 1800 fueron puestas bajo protectorado inglés y en 1802 volvieron de nuevo a Holanda. La lengua oficial impuesta fue el neerlandés, pero el papiamento es la lengua que se usa por la mayor parte de la población, configurada por esa oleada sucesiva de esclavos y colonos, limitando el neerlandés al lenguaje escrito y la comunicación con los colonos holandeses. Pero debido a los movimientos nacionalistas poco a poco el papiamento fue extendiéndose a la literatura, así como periódicos, radio, revistas, y sitios web.

 

 

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. Los rasgos del papiamento son el seseo, el yeísmo, la aspiración de la h inicial, la palatalización de la s     -correspondiente a la s o Ө del castellano- (šegu ‘ciego’), la pérdida frecuente de la r (palaba ‘palabra’), el desarrollo de la nasalización (que llega a formar una n o m articulada: pampel, ‘papel’), etc.

Morfosintaxis. A) Se caracteriza por el artículo e. B) Los nombres no distinguen género: mucha es tanto muchacho como muchacha. Mucha bonita puede ser “chico guapo” o “chica guapa”. C) Uso bastante extendido de una sola forma del adjetivo (masculino o femenino) para los dos géneros (nobo, nuevo, nueva; marga, amargo, amarga). D) Sistema original de pronombres personales: mi; bo; ele, el, e para el singular; nos; boso; bosonan; nan para el plural. E) El plural se indica con el sufijo -nan: homber ® hombernan (hombre / hombres). F) Destaca el carácter invariable del verbo, que, para expresar las formas conjugadas, se sirve de partículas o auxuliares: a, ta (e ta mira, él mira); tabata, para el imperfecto; lo, para el futuro (lo mi cantá, cantaré). Es decir, los verbos en papiamento carecen de flexión por lo que no se conjugan morfológicamente. G) El orden de las palabras en la frase sigue el esquema Sujeto-Verbo-Objeto (SVO). H) Los 10 primeros números en papiamento son: un (1), dos (2), tres (3), cuater (4), cincu (5), seis (6), siete/shete (7), ocho (8), nuebe (9), dies (10).

 

 

Escritura. En su escaso uso escrito, usa el alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

NEDERLANDS-PAPIAMENTS / HULANDES-PAPIAMENTU, Handwoordenboek / Dikshonario, Sidney M. Joubert, 25x18, 397 or., Curaçao, 1999.

 

PAPIAMENTUERA ALFABETOA

ALFABETO DE PAPIAMENTO

 

Alfabeto

Papiamentu
(Curazao)

Papiamento
(Aruba)

Español

Aa

kas

cas

casa

Bb

bisiña, brùg

bisiña, brug

vecino, puente bendecido

Cc

sènter

center

centro

Dd

dilanti, Dòkter

dilanti, dokter

delante, doctor

Dj/dj

djis, indjan, djaka

djis, indjan, djaca

inmediatamente, indio, rata

Ee

edukashon

educación

educación

Ff

fòrti, fout

forti, fout

fuerte, error

Gg

garashi

garashi

garaje

Hh

hap, hòfi

hap, hofi

bostezo, huerto

Ii

isla

isla

isla

Jj

ya, jamer!

ya, pech!

¡sí,lástima!

Kk

kantor,korànt

kantoor, corant

oficina, periódico

Ll

lep, lat

lip, laat

labio, tarde

Mm

mondi, muzik

mondi, muziek

monte, música

Nn

nochi,na

nochi, na

noche, hacia/en

NJ/nj

Spaña, gañadó

Spaña, gañado

España, engañado

Oo

orloshi

holoshi

reloj

Pp

prezu, pushi

preso, pushi

preso, gato

Rr

rùstig/trankil

rustig/trankil

tranquilo, calmado, sereno

Ss

stilte, spar, spìl

keto, spaar, spiel

silencio, proteger, espejo

Tt

turismo, te

turismo, te

turismo, hasta

Uu

urgensha, eksponé

urgencia, expone

urgencia, exposición

Vv

vòs, bisibel

vos, visibel

zorro, visible

Ww

wàk, kaya, wènkbrou

wak, caya, wenkbrauw

ver, calle, cejas

Xx

 

 

 

Yy

yuna

yuna

ayunar

Zz

sùit

zuid/suit

sur

 

Vocales
modificadas

Papiamentu
(Curazao)

Papiamento
(Aruba)

Español

è

nèchi, lès, kèrk

nechi, les, misa

bonito, lección, iglesia

ò

kòpi

copi

taza

ù

bùs, trùk

bus, truck

bus, camión

ü

hür, yüni, yüli

huur, juni, juli

alquilar, junio, julio

ij (pronunciación: ei)

rei, preis

rey, prijs

rey, precio

 

Hiztegi-erkaketa / Comparison of vocabularies

 

English

Portuguese

Papiamentu

Guinea-Bissau

Cape Verdean* **

Spanish

Catalan

Welcome

Bem-vindo

Bon biní

Bô bim drito

Bem-vindo***

Bienvenido

Benvingut

Good morning

Bom dia

Bon dia

Bon dia

Bon dia

Buenos días

Bon dia

Thank you

Obrigado

Danki

Obrigadu

Obrigadu

Gracias

Gràcies

How are you?

Como [é que] [tu] vais / [você] vai? Como está? Como estás (tu)?

Kon ta bai?

Kumá ku bo na bai?

Kumo bu sta?

¿Cómo te va?

Com et va?

Very good

Muito bom

Mashá bon

Mutu bon

Mutu bon

Muy bien

Molt bé

I am fine

Eu estou bem/(bom)

Mi ta bon

N' sta bon

N sta bon

Yo estoy bien

Jo estic bé

I, I am

Eu, eu sou

Mi, Mi ta

N', Mi i

N, Mi e

Yo, yo soy

Jo, soc jo

Have a nice day

Passa/Passe/Tenha um bom dia

Pasa un bon dia

Pasa un bon dia

Pasa un bon dia

Pasa/Tenga un buen dia

Passa un bon dia

See you later

Vejo-te depois/ Te vejo depois/ Até logo

Te aweró/ Te despues

N' ta odjá-u dipus

N ta odjâ-u dipôs, Te lógu

Te veo después/ Hasta luego

et veig després

Food

Comida / Vianda

Kuminda

Bianda

Kumida

Comida

Menjar

Bread

Pão

Pan

Pon

Pon

Pan

Pa

Juice

Sumo (not common in Brazil) / Suco

Djus

Sumu

Sumu

Zumo (common in Spain) / Jugo (common in Latin America)

Suc

I like Curaçao

Eu gosto de Curaçao

Mi gusta Kòrsou

N' gosta di Curaçao

N gosta di Curaçao

Me gusta Curazao

M'agrades Curaçao