a-saila Paezera | Gramateka

Paezera

 

PAEZERA

PÁEZ, PÁEZ, PAEZ

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

Language family: Paezan.

Language codes:

        ISO  639-1   -  

        ISO  639-2   -  

        ISO  639-3   pbb

Glottolog: paez1247.  

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: nasa yuwe):

nasa yuwe alt páez [PBB].

páez [PBB] hizk. Kolonbia.

 

KOLONBIA

 

páez (nasa yuwe) [PBB] 118.845 hiztun talde etnikoan (1998, Arango). Central Andes Range Popayán ondoan, Cauca. Paezan. Dialektoak: pitayo, paniquita (panikita). Ustezko elebitasun maila espainieraz % 0,50, % 1,25, % 2,13, % 3,10, % 4,2, % 5,0; eskoletan hizkuntza nagusia espainiera da hezkuntzan. Kontatzen da talde etnikoko partaide guztiek ez dutela paezera mintzatzen (1999). Hiztegia, gramatika, SOV.

 

Hizkuntza / lengua: paezera / páez / páez / paez.

Hiztunak / hablantes (2002): 118.845 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Kolonbia, Cauca departamendua.

 

 

HISTORIA. Paeztarrek Kolonbiako Kauka departamenduan mintatzen duten hizkuntza, nasa yuwe ere deitua, txibtxa hizkuntza familiakoa da. Hiztunei buruz, Kolonbiako bigarren hizkuntza indigena mintzatuena da wayuunaikiren  (guajira) ondoren. Nasa edo paez  izeneko herriak mintzatzen du (pats eskuina, Kauka ibaiarena).

Badakigu 1 630ean izan zirela paeztarren lurraldean sartu ziren misiolariak dotrina bat egin asmoz eta hizkuntza honetan lehenengo idazkia 1.641ean publikatu zuen Juan de Rivera aitak. Baina garaiko estudiorik onena Eugenio del Castillo y Orozco, Talagako apaiz jaunarena da, zeinak idatzi baitzuen “Vocabulario Páez-castellano, Catecismo, Nociones Gramaticales y dos pláticas”.

Azpimarratu beharra dago paeztar herriak ongi jakin zuela  konkista eta kolonizazioaren aurka erresistentzia egiten eta gaur ere hor jarraitzen duela  zailtasun askoren artean. Gaur (1.991) paeztarrak mendikate zentralaren bi aldeetan bizi dira eta mendebaldeko mendikatera migratzeko joera handia dute.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Lau bokal ahokari (a, e, i, u) eta 4 sudurkari (ã, ẽ, ĩ, ũ) ditu eta bokal luzeak eta laburrak erregistratzen ditu, aurkaritasun fonologikoan 16 segmentu bokaliko emanez. B) Hogeita hemezortzi fonema kontsonantiko ditu eta kontsonante sabaikarituak, hasperenduak eta sabaikaritu-hasperenduak oso ugari.

Morfosintaxia. A) Hizkuntza aglutinatzaile edo eranskarizat jotzen da. Perpausaren ordena Subjektua + Osagarria + Aditza dira. Izena adjektiboaren aurrean jartzen da. B) Izenak atzizkien bidez deklinatzen dira eta kasuak nominatiboa, akusatiboa, datiboa, ablatiboa, lokatiboa eta instrumentala dira. C) Hiru hitz mota sailkatu dira: izena, aditza eta kalifikatzaileak. Izenei sexua aplikatzeko arra/emea hitzak erabiltzen dira: alku (txakur arra), alku u’y (txakur emea). D) Lehenengo eta bigarren pertsona singularreko izenordainak ezberdinak dira genero femenino eta maskulinoarentzat eta plurala beti femeninotik hartzen da. Hirugarren pertsona neutroa da. E) Aditza eratzeko bi mota daude: analitikoa eta sintetikoa. Aditzak bi taldetan banatzen dira: aditz dinamikoak (aktiboak) eta aditz estatiboak (egoerak eta kualitateak adierazten dituztenak). Lehenengoek [-ku] atzizkia hartzen dute eta estatiboek [-a]. Aditza jokatzeko denbora, modu eta aspektuaren atzizkiak erabiltzen dira eta 2. pertsonan femeninoaren nahiz maskulinoaren atzizkiarekin. Intentsitate aurrizkiak izan ditzake.

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Lengua hablada por los paeces en el departamento del Cauca, Colombia, también llamada nasa yuwe y que pertenece a la familia lingüística chibcha. Es la segunda lengua indígena colombiana en cuanto al número de hablantes, después del wayuunaiki (guajira). Es hablado por el pueblo nasa o páez (de pats ‘derecha’ del río Cauca).

 Se tiene noticia de que desde 1.630 hubo misioneros que se internaron en territorio páez con el ánimo de hacer un catecismo y el primer escrito sobre esta lengua sale a la luz en 1.641 de la pluma del P. Juan de Rivera. Pero el principal estudio de la época es del cura de Tálaga, D. Eugenio del Castillo y Orozco, quien escribió un “Vocabulario Páez-castellano, Catecismo, Nociones Gramaticales y dos pláticas”.

 

Hay que resaltar que el pueblo páez supo resistir al ímpetu avasallador de la conquista y colonización y que hoy subsiste en medio de múltiples dificultades. Actualmente (1991) los paeces están asentados en las dos vertientes de la cordillera central y se ha dado una importante corriente migratoria hacia la cordillera occidental.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Posee 4 vocales orales (a, e, i, u) y cuatro nasales (ã, ẽ, ĩ, ũ) y registra vocales breves y largas, por lo que el número de segmentos vocálicos en oposición fonológica es de 16. B) Posee 38 fonemas consonánticos, siendo una peculiaridad la abundancia de consonantes palatalizadas, aspiradas y palatalizadas-aspiradas

Morfosintaxis. A) Es considerada como lengua aglutinante. El orden de la oración es Sujeto + Objeto + Verbo. El nombre precede al adjetivo. B) Los sustantivos se declinan mediante sufijos que marcan los casos nominativo, acusativo, dativo, ablativo, locativo e instrumental. C) Se han identificado 3 clases de palabras: nombre, verbo y cualificativos. D) Los nombres reciben una determinación de sexo con ayuda de los lexemas macho / hembra: alku (perro), alku u’y (perra). D) Los pronombres de primera y segunda persona singular son diferentes para los géneros femenino y masculino, su plural deriva en cualquier caso de la forma femenina. La tercera persona es neutra. E) Hay 2 tipos de construcción verbal: analítica y sintética. Los verbos se dividen en 2 grupos: verbos dinámicos (activos) y verbos estativos (indican estados y cualidades). Los primeros sufijan [-ku] y los estativos [-a]. El verbo se conjuga con sufijos de tiempo, modo y aspecto y en la segunda persona con sufijo de género femenino o masculino. Puede tener prefijos de intensidad.

 

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

LENGUAS ABORÍGENES DE COLOMBIA. Estudios gramaticales de la lengua páez (Nasa Yuwe), Descripciones nº 7,  Tulio Rojas Curieux, Rocío Nieves Oviedo eta Marcos Yule Yatacué,  24x16,5, 135 or., Bogotá, 1991.

 

FONOLOGIA

 

Bokalak

 

 

Aurrekoak

Erdikoak

Atzekoak

Itxiak

i ĩ i’ ĩ’

 

u ũ u’ ũ’

Ertainak

e ẽ e’ ẽ’

 

 

Irekiak

 

a ã a’ ã’

 

 

Kontsonanteak

 

 

Ezpainkariak

Hobikariak

Lamino-sabaikariak

Belarrak

Glotalak

 

laua

sabai.

laua

sabai.

laua

sabai.

laua

sabai.

laua

sabai.

Herskari gorrak

p

pʲ

t

ƫ

ʦ

ç

k

c

ʔ

 

Herskaro hasperenduak

pʰ

pʲʰ

tʰ

ƫʰ

ʦʰ

çʰ

kʰ

cʰ

 

 

Herskari aurresudurka-riak

mb

mbʲ

ⁿd

ⁿdʲ

ʣ

ʣ̢

ɡ

 

 

 

Herskari sudurkariak

m

 

n

ɲ

 

 

 

 

 

 

Frikari gorrak

 

fʲ

s

ʃ

 

 

 

 

h

ɧ

Frikari ozenak

 

vʲ

 

 

 

 

 

 

 

 

Albokariak

 

 

l

ʎ

 

 

 

 

 

 

Hurbilkariak

w

 

 

 

 

j