a-saila Malayalamera | Gramateka

Malayalamera

MALAYALAM, MALABAR, MALAYALAM

 

Language family: Dravidian, Southern, Tamil-Kannada, Tamil-Kodagu, Tamil-Malayalam, Malayalam.

Language codes:        

ISO  639-1   ml

ISO  639-2   mal

        ISO  639-3   mal

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: മലയാളം):

alealum alt malayalam [MJS].

malayalam [MJS] hizk. India; baita Arabiar Emirerri Batuak , Bahrain, Erresuma Batua, Fiji, Israel, Malaysia, Qatar, Singapur.

malayalani alt malayalam [MJS].

malayali alt malayalam [MJS].

malean alt malayalam [MJS].

maliyad alt malayalam [MJS].

malayal alt malayalam [MJS].

 mallealle alt malayalam [MJS].

mopla alt malayalam [MJS].

moplah dial malayalam [MJS].

 

INDIA

 

 malayalam (alealum, malayalani, malayali, malean, maliyad, mallealle, mopla) [MJS] 35.351.000 hiztun (1997, IMA); herrialde guztietako populazio osoa 35.706.000 edo gehiago. Kerala, Laccadive Uharteak eta auzo estatuak; halaber mintzatua Arabiar Emirerri Batuak, Bahrain, Erresuma Batua, Fiji, Israel, Malaysia, Qatar eta Singapurren ere. Dravidian, Southern, Tamil-Kannada, Tamil-Kodagu, Tamil-Malayalam, Malayalam. Dialektoak: malabar, nagari-malayalam, malayalam, south kerala, central kerala, north kerala, kayavar, namboodiri, moplah, pulaya, nasrani, nayar. Kasta dialekto komunalak: namboodiri, nayar, moplah, pulaya, nasrani; Kerala estatuko hizkuntza; cochin juduek Keralan malayalamez mintzatzen dira; hizkuntza nazionala; malayalam idazkera.

 

SINGAPUR

 

malayalam (alealum, malayalani, malayal, malayali, malean, maliyad, mallealle, mopla) [MJS] 10.000 hiztun, populazioaren % 414.000ko talde etnikoan (1993). Dravidian, Southern, Tamil-Kannada, Tamil-Kodagu, Tamil-Malayalam, Malayalam. Malayalam idazkera. Ikus sarrera nagusia Indian.

 

Hizkuntza / lengua: malayalamera / malayalam / malabar / malayalam.

Hiztunak / hablantes (2001): 35.960.000 (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: India Kerala estatua,  hego-mendebaldean (35.920.000), Singapur, Malasia, Bahrain, Fiji, Israel, UAE (Arabiar Emirrerri Batuak), Malaisia, Qatar, Erresuma Batua, AEB (40.000).

 

 

HISTORIA. Hego Indiako hizkuntza dravida, jatorriz Kerala estatukoa, 20 bat hizkuntza biltzen dituen familiakoa, hauen artean erabilienak tamilera (zeinen oso hurbilekoa den), teluguera eta kannarera izanik. Drav. mala ‘mendia’ eta alam ‘kosta’. Malayalamera tamilera zaharretik eratorria da, honengandik XII. eta XV. m.etan zehar bereizi zelarik. Tamilerarekin 2 desberdintasun handi ditu: aditzaren forma pertsonalak galtzea eta mendeetan zehar sanskritotik maileguak hartzeko joera, hau kultura bikainago baten ezaugarri bezala kontsideratua zelako. Malayalamerak hartzen duen indiar lurraldea Indiako eskolatuena kontsideratzen da.

Malayalamerazko testu literario zaharrena  Ramacarita (XIV. m) da. Obra originala zaharragoa izan bide da.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Bokal ugari ditu (laburrak eta luzeak); ez hainbeste kontsonante, sanskritoaren fonemak adierazteko behar hainbat eta beste 3 letra hots tipiko dravidei dagozkienak. B) Sandhia nahikoa hedatua dago. C) Azentua, gutxi markatua, lehenengo silabak hartzen du.

Morfosintaxia. A) Sustantiboek 3 genero dituzte (maskulinoa, femeninoa eta neutroa); 2 numero ditu (singularra eta plurala, hau  -ar, -kal edo -mar erabiliz seinalatzen delarik). B) Deklinabideak 7 kasu ditu: nominatiboa, akusatiboa, datibo personala, datiboa, instrumentala, posesiboa eta  lokatiboa. C) Adjektiboak izenen aurretik doaz eta hitz autonomo bezala eskas dira. D) Aditz sistema  oso zabala du eta benetan erraza, pertsonen morfemarik eta numerorik gabe, aginteran izan ezik; perpausaren amaieran agertzen da. E) Postposizioez baliatzen da. F) Sanskritotik hartu maileguak ugariak dira, baina oraintsu ingelesaren inbasioa ari da jasaten teknikaren alorrean. G) Hona hemen malayalameraz lehenengo 10 zenbakiak: oru (1), rantu (2), nunnu (3), nalu (4), añju (5), aru (6), eru (7), ettu (8), ompatu (9), pattu (10).

Idazkera. Silabario oso aberatsa du loturak egiteko eta devanagariaren eskemak kopiatzen ditu era ia zehatzean. Alfabetoak marrazki benetan konplexuak ditu. Batzuetan arabiar karaktereekin ere idatzi izan da.

 

 

HISTORIA. Lengua drávida del sur de la India, propia del estado de Kerala y hermana de un grupo de unas 20 lenguas, entre las más habladas el tamil, de la que está muy próxima, el telugú y el canarés. También llamada malayalam (drav. mala ‘montaña’, alam ‘costa’).  El malabar deriva del tamil antiguo, del que se alejó entre los ss. XII y XV. Hoy destacan 2 grandes diferencias con el tamil: pérdida de las terminaciones de las formas  personales del verbo, y su propensión a dejarse influir durante siglos por el sánscrito, lengua considerada como marca de una cultura refinada. La región india por donde se extiende el malabar pasa por ser una de las regiones más escolarizadas de la India.

El texto literario más antiguo en malabar es el Ramacarita (s XIV). La obra original debe de ser anterior.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Dispone de un amplio número de vocales (largas y breves); pobre en consonantes, las necesarias para reproducir los fonemas del sánscrito y 3 letras más que corresponden a sonidos típicamente drávidos. B) El sandhi está bastante extendido. C) El acento, poco marcado, recae en la primera sílaba.

Morfosintaxis. A) Los nombres tienen 3 géneros (masculino, femenino y neutro; 2 números (singular y plural que se señala con -ar, -kal o -mar). B) Posee 7 casos: nominativo, acusativo, dativo de persona, dativo, instrumental, posesivo y locativo. C) Los adjetivos, que como palabras independientes son muy escasos, preceden a los nombres. D) El sistema verbal es amplio y considerablemente sencillo y no tiene morfemas de personas y número, excepto en el imperativo; aparece al final de la oración. E) Utiliza posposiciones. F)  Son numerosos los préstamos del sánscrito, pero recientemente la influencia del inglés invade las necesidades del campo de la técnica. G) Los 10 primeros números en malabar son: oru (1), rantu (2), nunnu (3), nalu (4), añju (5), aru (6), eru (7), ettu (8), ompatu (9), pattu (10).

 

 

 

Escritura. Utiliza un silabario muy rico en ligaduras que copia de manera casi exacta los esquemas del devanagari. El alfabeto malabar presenta dibujos particularmente complejos. A veces se ha escrito con caracteres árabes.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

LEARN MALAYALAM IN A MONTH, Indian languages series, Simple, Smooth, Scientific, Accurate, Mukundan Nair,  18x12, 175 or., New Delhi, (?).

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

ENGLISH – MALYALAM, Connect! series, The traveller’s handy phrase book, Rupa, 14x9,5, 158 or.,  New Delhi, 2007.

 

MALAYALAMERA  ALFABETOA

MALAYALAM ALPHABET   

 

 

Malayalam idazkera lehen aldiz vazhappalli idazkun batean agertzen da K.o. 830. urte inguruan. XIII. m.aren hasieran malayalam idazkera hasi zen garatzen brahmi idazkeraren ondorengoa zen vattezhuthu (idazkera biribila) izeneko idazkeratik abiatuta. Malayalama inprentarako desegokia zenez, 1970eko eta1980ko  hamarkadetan zehar idazkeraren bertsio sinplifikatu eta eraberritu bat jarri zen abian. Malayalama erregularki idazten dute baita ere musulmanek arabiar idazkeraz Singapur eta Malaysian, eta batzuetan baita Keralan ere  musulmanek.

Hau alfabeto silabikoa da non kontsonante bakoitzak bere bokal inherentea duen. Diakritikoak, dagokien kontsonantearen gainean, azpian, aurrean edo atzean ager daitezke, bokal inherentea aldatzeko erabiltzen dira. Silabaren hasieran agertzen direnean, bokalak letra independente bezala idazten dira.

Kontsonante batzuk elkarrekin gertatzen direnean, konjuntzio-sinbolo bereziak erabiltzen dira letra bakoitzaren parterik funtsezkoenak konbinatuz.

 

 

Malayalam first appeared in writing in the vazhappalli inscription which dates from about 830 AD. In the early thirteenth century the Malayalam script began to develop from a script known as vattezhuthu (round writing), a descendant of the Brahmi script. As a result of the difficulties of printing Malayalam, a simplified or reformed version of the script was introduced during the 1970s and 1980s. Malayalam is also regularly written with a version of the Arabic script by Muslims in Singapore and Malaysia, and occasionally by Muslims in Kerala.

This is a syllabic alphabet in which all consonants have an inherent vowel. Diacritics, which can appear above, below, before or after the consonant they belong to, are used to change the inherent vowel. When they appear the the beginning of a syllable, vowels are written as independent letters.

When certain consonants occur together, special conjunct symbols are used which combine the essential parts of each letter.

 

Bokalak (svaram) / vowels 

 

 

Bokalen diakritikoak ka-rekin / vowel diacritics with ka

 

 

Oharra / Note

 

 

Bokalen diakritikoekin konbinatuta kontsonante batzuk formaz aldatzen dira. Hau ez da gertatzen idazkeraren era sinplifikatuan.

 

 

When combined with vowel diacritics some consonants change shape. This doesn't happen in the simplified version of the script.

 

 

Kontsonanteak (vyanjanam) / Consonants

 

 

Konjuntzio-kontsonanteen sail bat / A selection of conjunct consonants.

 

 

Numeralak. Bertsio sinplifikatuak urdinez agertzen dira.

Numerals. The simplified versions are shown in blue.

 

 

Testu-lagina / Sample text

 

 

Letraldaera / Transliteration

Manuṣyarellāvarum tulyāvakāśan̄n̄aḷōṭum antassōṭum svātantryattōtumkūṭi janiccavarāṇ. Anyōnyam bhrātrubāvattoṭe perumāṛuvānāṇa manuṣyannu vivēkabuddhiyum manaṣṣākṣiyum siddhamāyirikkunnat.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskbideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

 

 

Testu-lagin luzeagoa / Longer sample text (Tower of Babel)

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

മലയാളം (Malayalam)

  1. ഭൂമിയില്‌ ഒക്കെയും ഒരേ ഭാഷയും ഒരേ വാക്കും ആയിരുന്നു.
  2. എന്നാല്‌ അവര്‌ കിഴക്കോട്ടു യാത്ര ചെയ്തു, ശിനാര്‌ദേശത്തു ഒരു സമഭൂമി കണ്ടു അവിടെ കുടിയിരുന്നു.
  3. അവര്‌ തമ്മില്‌: വരുവിന്‌, നാം ഇഷ്ടിക അറുത്തു ചുടുക എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര്‌ ഇഷ്ടിക കല്ലായും പശമണ്ണു കുമ്മായമായും ഉപയോഗിച്ചു.
  4. വരുവിന്‌, നാം ഭൂതലത്തില്‌ ഒക്കെയു ചിതറിപ്പോകാതിരിപ്പാന്‌ ഒരു പട്ടണവും ആകാശത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരവും പണിക; നമുക്കു ഒരു പേരുമുണ്ടാക്കുക എന്നു അവര്‌ പറഞ്ഞു.
  5. മനുഷ്യര്‌ പണിത പട്ടണവും ഗോപുരവും കാണേണ്ടതിന്നു യഹോവ ഇറങ്ങിവന്നു.
  6. അപ്പോള്‌ യഹോവ: ഇതാ, ജനം ഒന്നു അവര്‌ക്കെല്ലാവര്‌ക്കും ഭാഷയും ഒന്നു; ഇതും അവര്‌ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നു; അവര്‌ ചെയ്‌വാന്‌ നിരൂപിക്കുന്നതൊന്നും അവര്‌ക്കു അസാദ്ധ്യമാകയില്ല.
  7. വരുവിന്‌; നാം ഇറങ്ങിച്ചെന്നു, അവര്‌ തമ്മില്‌ ഭാഷതിരിച്ചറിയാതിരിപ്പാന്‌ അവരുടെ ഭാഷ കലക്കിക്കളക എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.
  8. അങ്ങനെ യഹോവ അവരെ അവിടെനിന്നു ഭൂതലത്തിലെങ്ങും ചിന്നിച്ചു; അവര്‌ പട്ടണം പണിയുന്നതു വിട്ടുകളഞ്ഞു.
  9. സര്‌വ്വഭൂമിയിലെയും ഭാഷ യഹോവ അവിടെവെച്ചു കലക്കിക്കളകയാല്‌ അതിന്നു ബാബേല്‌ എന്നു പേരായി; യഹോവ അവരെ അവിടെനിന്നു ഭൂതലത്തില്‌ എങ്ങും ചിന്നിച്ചുകളഞ്ഞു.