a-saila Kihundera | Gramateka

Kihundera

Language family: Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrou Bantu, Central, J, Shi-Havu (J.50).

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    -

        ISO  639-3    hke

Glottolog: hund1239.

Guthrie code: JD. 51.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: kihunde):

kihunde alt hunde [HKE].

hunde [HKE] hizk. Kongoko Errepublika Demokratikoa.

kobi alt hunde [HKE].

rukobi alt hunde [HKE].

 

KONGOKO ERREPUBLIKA DEMOKRATIKOA

 

hunde (kihunde, kobi, rukobi) [hum] 200.000 hiztun  (1980, UBS). Ipar Kivu Probintzia, Masisi eta Rutshuru lurraldeak. Dirudienez Ugandan batere ez. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrou Bantu, Central, J, Shi-Havu (J.50), Kihunde. % 75eko antz lexikala temboarekin. % 65ekoa nandiarekin, % 57koa Nyangarekin eta shiarekin,  50 batekoa lega-shabundarekin.

 

Hizkuntza / lengua: kihundera / hunde / kihunde / kihunde.

Hiztunak / hablantes (2002): 200.000 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Kongoko Errepublika Demokratikoa.

 

 

HISTORIA. Hunde talde etnolinguistikoa 200 bat mila prtsonak osatzen zuten1980an, eta Kongoko Errepublika Demokratikoan bizi dira ekialdean, Nord-Kivu probintzian Masisi eta Rutshuru eskualdeetan.  Beren hizkuntza, kihunde, halaber deitzen da kobi eta rukobi.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Bost bokal ditu: a, e, i, o, u ta 19kontsonante. Erdibokalak y eta w dira. B)  Intonazioak kihunderaz oso garrantzizkoak dira. Hiru tono ditu: altuak, baxuak eta altu-baxuen asoziazio bat eta altu beheranzko altuak.

Morfosintaxia. A) Posesiboek, sailka, objektu posedituarekin komunztatzen dute. B) Aditz bantuen infinitiboa beti ku edo ko hasten da, baina kihunderaz i hasten da. Berezitasun handi hau  kinyanga auzoarekin bakarrik partekatzen du. C) Izenordain pertsonalen subjektu aurrizkia aditzean txertatuta dauka beti, nola baiezkoetan hala ezezkoetan, aginteran izan ezik. D)  Orainaldiaren ezaugarria a aurrizkia da baiezkoetan eta ta ezezkoaetan. E) Hona hemen kihunderaz lehenengo 10 zenbakiak: ûma (muûma, kiûma, ngûma) (1), biri (babiri, bibiri, ibiri) (2), shatu (3), ne (4), tano (5), ndatu (6), linda/rinda (7), munane (8), mwenda (9), ikumi (10). Zero ez da zenbakia kontsideratzen eta bere ordez busha ‘huts’ edo ‘absentzia’ dute.

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. El grupo etnolingüístiko hunde formaban unas 200.000 personas en 1980, que viven en la región este de la República Democrática del Congo, en la provincia Nord-Kivu y en las regiones de Masisi y Rutshuru. Su lengua, kihunde, se denomina también kobi y rukobi.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Posee 5 vocales: a, e, i, o, u y 19 consonantes. Las semivocales son: y y w. B) Las entonaciones son muy importantes en kihunde. Posee 3 tonos: altos, bajos y una asociación de bajos y altos y altos descendentes.

 

Morfosintaxis. A) Los posesivos concuerdan, por clases, con el objeto poseído. B) El infinitivo de los verbos bantúes empieza siempre con ku o ko pero el kihunde se caracteriza por i. Esta gran particularidad comparte solo co la vecina kinyaga. C) El prefijo sujeto siempre está integrado en el verbo, tanto en afirmativas como negativas, salvo en el infinitivo. D) La característica del presente es a en afirmativa y ta en negativas. E) Los 10 primeros números en kihunde son: ûma (muûma, kiûma, ngûma) (1), biri (babiri, bibiri, ibiri) (2), shatu (3), ne (4), tano (5), ndatu (6), linda/rinda (7), munane (8), mwenda (9), ikumi (10). El cero no se considera número y se traduce por busha ‘vacío’, ‘ausencia’.

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS KIHUNDE, Kivu, R-D. Congo, Langue et culture, Jean-B. Murairi Mitima,  L’Harmattan, gramatika eta hiztegia, 21,5x13, 249 or., Paris,  2008.

 

Parlons kihunde liburuaren sinopsia:

 

Le kihunde, langue des Bahunde, est parmi les plus connues et les plus anciennes du Kivu, à l'Est du Congo-Kinshasa.

De nos jours, à l’instar des autres langues de la région, le kihunde est confronté  ay phénomène de la généralisation du kiswahili, l’une des quetra langues nationales, ainsi que du français, langue officielle du pasys.

  Cependant, contrairement à ces langues ‘nouvelles’, le kihunde est le seul capable de servir de support de la mémoire collective et de vecteur du patrimoine culturel et de la sensibilité de ses locuteurs locaux.

Pour les historiens, lenguistes, sociologues, antrhopologues et autres hommes de science, les termes en kihunde sont le fil conducteur vers l’explication de réalités recherchées.

Après la description du kihunde, ce livre présente un condensé de la grammaire, d'une conversation courante, de la culture des bahunde, et un riche lexique de kihunde-français et de français-kihunde.