a-saila Islandiera | Gramateka

Islandiera

ICELANDIC, ISLANDÉS, ISLANDAIS

 

Language family: Indo-European, Germanic, North, West Scandinavian.

Language codes:

        ISO  639-1    is

        ISO  639-2    ice  (B)

                              isl  (T)

        ISO  639-3    isl

Glottolog: icel1247

Linguasphere: 52-AAA-aa

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: íslenska):

icelandic [ICE] izk. Iceland; baita AEB, Kanada ere.

 

ISLANDIA

 

icelandic (íslenska) [ICE] 230.000 hiztun (1980, WA), herrialde guztietako populazio osoa 276.000 (1998, UN). Halaber mintzatua AEB eta Kanadan ere. Indo-European, Germanic, North, West Scandinavian. Apenas diferentziarik dialektoen artean (Nida, 1972). Ez da inherenteki ulerkorra faroerarekin. Hizkuntza nazionala, SVO.

 

Hizkuntza / lengua: islandiera / icelandic / islandés / islandais.

Hiztunak / hablantes (2002): 264.000 (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Islandia.

 

 

HISTORIA. Familia germanikoko eskandinaviar adarreko indoeuropar hizkuntza, zeinen parte baitira halaber norvegiera, daniera, suediera eta faroera, denak nordiko zaharraren orndorengoak. Vikingoek eraman zuten hizkuntza hau Norvegiatik Islandiara IX m.an. Bigarren eragina danimarkarra izan zuen, honen mendean egon baitzen uhartea 1380tik 1918ra. Gaur oraindik ere ezberdintasun gutxi ditu nordiko zaharrarekin. 1944ean lortu zuen independentzia.

 

Islandieraren obra handia, bere sagak, XII. eta XIII. m.koak dira. Hizkera xume eta bizian daude idatziak errezitatzeko. XVIII. m.az gero arautua dagoen hizkuntza politikak debekatua dauka atzerritar hitzak hartzea eta teknizismoak ere bere erroetatik sortu behar dituzte. Kontserbadorea denez, bere gramatika bereziki da zaila. Ahoskeran, ordea, aldakuntzak ezin izan dira kontrolatu. Apenas duen zatiketa dialektalik.

 

 

1590ean jada islandierara itzuli zen Itun Berria, hauxe delarik idatzitako bere dokumenturik zaharrena.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Duen sistema fonologikoa izugarri konplexua da bere grafia ugarirekin eta ahoskera kontestu fonikoaren araberakoa da. B) Azentua normalean hitzaren lehenengo silabak hartzen du.

 

Morfosintaxia. A) 3 genero ditu (maskulinoa, femeninoa eta neutroa). B) Substantiboen plurala -ur atzizkiarekin eratzen du: vir (laguna), virur (lagunak). C) Substantiboak 4 kasutan deklinatzen dira (nominatiboa, genitiboa, akusatiboa eta datiboa), eta berdin balio dute izenordain eta adjektiboentzat. D)   Aditzen infinitiboa -ar bukatzen da eta aurretik [að] eramaten du, ingeleseko to partikularen baliokidea.Gogorrak eta leunak bereizten dira eta boz aktibo, pasibo edo analitiko eta ertainean jokatzen dira orainaldi, agintera eta subjuntiboan. E) Perpausaren ohiko ordena Subjektua + Aditza + Osagarriak da. F) Hona hemen islandieraz lehenengo 10 zenbakiak:  einn (1), tveir (2), brír (3), fjórir (4), fimm (5), sex (6), sjö (7), átta (8), níu (9), tíu (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa gehi Áá, Æ æ, Ð ð, Éé, Íí, Óó, Öö, Úú, Ý ý, Þþ. XI. m.an, kristauak iristean, alfabeto gotikoa hartu zuten eta XIX. m.ra arte mantendu. Gaur latindar alfabetoa erabiltzen du zeinu propio batzuekin, hala nola eth [ð]  hortzartekari ozenarekin, ingeleseko th-ren antzekoa eta  thorn [θ]  hortzartekari gorrarekin, gaztelaniako c (e eta i-ren aurrean) edo z (a, o, u-ren aurrean) fonemaren antzekoa.

 

 

HISTORIA. Lengua indoeuropea de la rama escandinava de la familia germánica, de la que también forman parte el noeruego, el danés, el sueco y el faroés, todas ellas descendientes del nórdico antiguo. Es la lengua que los vikingos llevaron a Islandia en el s. IX procedentes de Noruega. Su segunda influencia fue danesa, bajo cuyo dominio estuvo la isla entre 1380 y 1918. Aun hoy muestra pocas diferencias con el nórdico antiguo. Fue independiente en 1944.

La gran obra del islandés, sus sagas en prosa, datan del s. XII y XIII. Fueron escritas en lenguaje sencillo y vivo para ser recitadas. La política lingüística, reglamentada desde el s. XVIII, prohíbe la entrada de palabras extranjeras y procura que los tecnicismos sean creados a partir de sus propias raíces.Su gramática es, por conservadora, especialmente difícil.En la pronunciación, sin embargo, los cambios no han podido controlarse. Apenas cabe hablar de fragmentación dialectal.

Ya en 1590 se tradujo al islandés el Nuevo Testamento, su documento escrito más antiguo.

 

 

LENGUA. Principales características. 

Fonética.A) Su sistema fonológico es extremadamente complejo con usos de demasiadas grafías cuya pronunciación depende del contexto fónico en que aparecen. B) El acento recae habitualmente en la primera sílaba.

Morfosintaxis. A) Dispone de 3 géneros (masculino, femenino y neutro). B) Forma el plural de los nombres con el sufijo -urvir (amigo), virur (amigos).C) Los nombres se declinan  en 4 casos (nominativo, genitivo, acusativo y dativo), que sirven también para pronombres y adjetivos. Los adjetivos concuerdan con los nombres. D) Los verbos en infinitivo terminan en -a y van precedidos por [að], equivalente al to inglés. Se distinguen los fuertes de los débiles y se conjugan en voz activa, pasiva o analítica y media en los modos indicativo, imperativo y subjuntivo. E) El orden habitual de la oración es Sujeto + Verbo + Complementos. F) Los 10 primeros números en islandés son: einn (1), tveir (2), brír (3), fjórir (4), fimm (5), sex (6), sjö (7), átta (8), níu (9), tíu (10).

Escritura. Alfabeto latino más Áá, Æ æ, Ð ð, Éé, Íí, Óó, Öö, Úú, Ý ý, Þþ. Hacia el s. XI, con la llegada del cristianismo, adoptó el alfabeto gótico que utilizó hasta el XIX. Hoy utiliza el alfabeto latino, al que se añaden algunos signos propios como el llamado eth [ð], que es una interdental sonora, como la th  del inglés, y thorn [θ], que es la interdental sorda, como la española c (ante e, i) o z (ante a, o, u).

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

ICELANDIC, Teach yourself, P.J.T. Glendening, 18x11, 190 or., London, 1961.

LEARNING ICELANDIC, Grammar exercises, Mál og menning, Edukia: 1 kafli: Personal pronouns and common verbs. 2 kafli: Gender. 3 kafli: Number. 4 kafli: Verbs – Present tense. 5 kafli: Declension of nouns, the definite article, adjectives and numerals. 6 kafli: Making sentences. 7 kafli: Past tense. Answers, Gudrún Theodórsdóttir, 24x16,5, 111 or., Reykjavík, 2008.

LEARNING ICELANDIC, complete grammar, incorporated disc, Auður Einarsdóttir, Guðrún Theodórsdóttir, María Garðarsdóttir eta Sigríður Þorvadsdóttir, 24x16,5, 160 or., Reykjavík, 2008.

L’ISLANDAIS DANS VOS BAGAGES, Notions élémentaires, Anne Wolkoff and Høst & søns Forlag, 17x10,5, 63 or., 1998.

L’ISLANDAIS de poche, Assimil évasion, Un guide de conversation original et facile, les mots clés, les expressions courantes, les coutumes locales, d’après Richard H. Kölbl,  14,5x10,5, 206 or., France, 1999.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

 ÍSLENSK-ENSK, Icelandic-English pocket dictionary, 35.000 íslensk uppflettiorð, 14x10, 1076 or., Orðabókaútgafan, 1990.

ICELANDIC-ENGLISH / ENGLISH-ICELANDIC, Arnold R. Taylor, Hippocrene Books, 15x10, 177 or., New York, 1999.

 

ISLANDIAR ALFABETOA

ICELANDIC ALPHABET

 

Islandiar alfabeto modernoa. 32 letra ditu 

Icelandic modern alphabet. It consits of 32 letters

 

Majuscule Forms (also called uppercase or capital letters)

A

Á

B

D

Ð

E

É

F

G

H

I

Í

J

K

L

M

N

O

Ó

P

R

S

T

U

Ú

V

X

Y

Ý

Þ

Æ

Ö

 

Minuscule Forms (also called lowercase or small letters)

a

á

b

d

ð

e

é

f

g

h

i

í

j

k

l

m

n

o

ó

p

r

s

t

u

ú

v

x

y

ý

þ

æ

ö

 

 

 File:Latin letter Ð.svg
Eth

File:Latin letter Þþ.svg
Thorn

 File:Icelandic handwriting.JPG

A handwriting extract; the special Icelandic letters ð, þ, and í are visible.

 

Letren izenak ingelesez / The names of the letters in english are:

 

Letrak

Izenak

IPA

Hots balio tipikoa

Aa

a

[a]

between English 'father' and 'cat'

Áá

á

[au̯]

the "ow" in "cow"

Bb

[pjɛ]

'p' with no puff of air.

Dd

[tjɛ]

't' with no puff of air.

Ðð

[ɛð̠]

the "th" in "the" (always inside a word, not at the front).

Ee

e

[ɛ]

"eh" like the "e" in "end"

Éé

é

[jɛ]

a shorter sounding "yeah"

Ff

eff

[ɛfː]

(same as in English sometimes, see notes)

Gg

[cɛ]

(same as in English sometimes, see notes)

Hh

[hau̯]

(same as English)

Ii

i

[ɪ]

the "i" in "win"

Íí

í

[i]

the "e" in "we"

Jj

joð

[jɔð̠]

said as a "y" or an aspirated "y" (see notes)

Kk

[kʰau̯]

'k' with a puff of air.

Ll

ell

[ɛtl̥]

(same as in English)

Mm

emm

[ɛmː]

(same as in English)

Nn

enn

[ɛnː]

(same as in English)

Oo

o

[ɔ]

the "our" in "four" (British English)

Óó

ó

[ou̯]

"oh"

Pp

[pʰjɛ]

'p' with a puff of air.

Rr

err

[ɛr]

rolled, as in Spanish, but slightly more delicately

Ss

ess

[ɛs]

always an unvoiced "s" never a voiced "z" sound

Tt

[tʰjɛ]

't' with a puff of air.

Uu

u

[ʏ]

'i' in 'in' but rounded.

Úú

ú

[u]

like the "ou" in "you"

Vv

vaff

[vafː]

similar to English 'v'

Xx

ex

[ɛxs]

like the hard German "ch" followed by an s

Yy

ypsilon y

[ʏfsɪlɔn ɪ]

same as 'i'

Ýý

ypsilon ý

[ʏfsɪlɔn i]

same as 'í'

Þþ

þorn

[θ̠ɔrn̥]

"th" as in "thing" (always at the front of a word, with some exceptions)

Ææ

æ

[ai̯]

"eye"

Öö

ö

[œ]

"e" in "end" but rounded, from the middle of the mouth

 

 

Islandiar alfabetoa / Icelandic alphabet (íslenska stafrófið)

A a

Á á

B b

D d

Ð ð

E e

É é

F f

G g

H h

I i

a

á

e

eff

ge

i

Í í

J j

K k

L l

M m

N n

O o

Ó ó

P p

R r

S s

í

joð

ell

emm

enn

o

ó

err

ess

T t

U u

Ú ú

V v

X x

Y y

Ý ý

Þ þ

Æ æ

Ö ö

 

u

ú

vaff

ex

ufsilon y

ufsilon ý

þorn

æ

ö

 

The letters C (se), Q (kú) and W (tvöfalt vaff) are also used but only in foreign loanwords. The letter Z (seta) is no longer used in Icelandic, except in the newspaper Morgunblaðið

 

Islandiar ahoskera / Icelandic Pronunciation

 

 

Testu-lagina islandieraz / Sample text in Icelandic

 

Hver maður er borinn frjáls og jafn öðrum að virðingu og réttindum. Menn eru gæddir vitsmunum og samvisku, og ber þeim að breyta bróðurlega hverjum við annan.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)