a-saila Euskerazaintza | Gramateka

Euskerazaintza

EUSKERAZAINTZA

EUSKERAREN ERRI AKADEMIA

 

Academia Popular de la Lengua Vasca

L´Academie Populaire de la Langue Basque

 

 

EUSKERAZAINTZA

 1. S. B. N.: 1132-1318

Legerako Gordetza: BI-1928-87

Konponketa: Flash Composition, S. L. - Bilbao

 

 

Zuzenbideak

Getaria 21 - Donostia

1. Larreategi, 14 - Bilbao

 

 

1. EUSKERAZAINTZA

        Azala: Gure agurra.

        Euskerazaintza (Euskeraren erri-akademia). Legeztatzea eta Erri zuduzkotasunaren Aldarrikapena ezagutzea. Madrid’eko Barne Ministeritzak. 1980-XII-10.

        Estatutos de “Euskerazaintza”.

        Hainbat. Uŕestarazu’tar Andoni: Euskeraren ebazkizuna. Bixente Latiegi: Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran (I). Luis Arostegi: Lauaxeta’ren olerkien gizatasuna. Latxaga: Pedro Ignacio Barrutia’ren “Acto para la Noche Buena” Latxaga jaunak argitaratua aurkezten. Augustin Zubikarai: Ondarroa eta inguruko toponimia (Jarraitzeko). Euskerazaintza: Euskera lantzen. Olazar’tar Martin’ek: Euskerea Bizkaian.

        Liburuak. Anes Arrinda: “Denbora berrietako eliza” liburuaren aurkezpena. Zubiri’tar Iñaki: “Betiko” ta “betirakori” buruz zeozer. Aita Onaindia: Liburugintza. Zatarain’dar Anbrosi: Izan du ala Edun du?

        Gogoratu beharrekoak. “Elbire Andereñoa” Olerki-Sariketa. Gaztetxoentzat “Elbire Andereñoa” Ipuin-Sariketa.

        Gure omenduak. A. Z.: Etxaniz’tar Nemesio, 24x17, 48 oŕ., 1987.

 

2. EUSKERAZAINTZA

        Azala. Anbortsi Zatarain: -Gu bagoaz. -Ni baita.

        Olerti. Luis Arostegi: Lauaxeta’ren olerkigintza. Martin Olazar: Nemesio Etxaniz, giza-eskubideen kezkati. Bixente Latiegi: Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran (II). Zubiri’tar Iñaki: Nintzan… Nintzake…

        Euskera lantzen. Euskerazaintza: gaztelania-euskera hiztegia. Augustin Zubikarai: Ondarroa ta inguruko toponimia. Ondarroa Kortzeleko irudiak (Jarraipena).

        Irazkintza. Urrestarazu’tar Andoni: Gure kezkak (jarraitzeko). Anes Arrinda: Aita Santi omendua (Jarraitzeko).

        Zinema. Anes Arrinda: Zine gioia. Anai arteko gorrotoa: Gipuzkoa eta Naparroa (Jarraitzeko). Azala: Deba’ko Itxuarena (Etxaniz’en papel artean aurkitua), 24x17, 56 oŕ., 1988.

 

III. EUSKERAZAINTZA

        Azala. Nikolas Ormaetxea “Orixe”. Lino Akesolo: Irizpidea (Jaime Balmes’en “El Criterio” Jose Zinkunegik euskeratuta).

        Elerti. Luis Arostegi: Lauaxeta’ren asmua olerkiak burutzean. Atetan nago (“Lauaxeta”k Gasteiz’ko espetxean, il aurrean idatzitako olerkia).

        Edesti. Latiegi’tar Bixente: Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran (III). Mitxelena’tar Manuel: Euskal idazle biren eungarren urtea: Robustiana Múgica, “Tene” eta Juliana de Azpeitia (Azpeitia’tar Julene) (Argazkiak). Yon Oñatibia’ren oroimenez (Argazkia, “Euzkadi Group”en zuzendari). Euskotar umeen aldez. Euli baten edestia (Euliak berak edestua, “Kirikiño” saria, 1933). Aita Onaindia: “Tene” omendua.

        Euskera Lantzen. A. Zatarain: gaztelania-euskera hiztegia. Kerexeta: Berrio-Otxoa. Taldean: Ikusi ta… zer ikasi? Augustin Zubikarai: Arrantzako deitura batzuk. Euskerazaintza: Elbire Zipitria andereñoaren omenezko IV sariketa.

        Albiste eta berri. Juan Gorostiaga. Nikolas Barrenetxea ta Uribasterra. Goian Begoz.

        Zinema. Anes Arrinda: Zine gioia. Anai arteko gorrotoa: Gipuzkoa eta Naparroa. Andres de Mañarikua eta Nuere saria. Azala: A. Martzel Andrinua: Balendin Berrio-Otxoa bertsolarien zaindari, 24x17, 52 oŕ., Jorrailla-ekainilla, 1988.

 

IVEUSKERAZAINTZA

        Azala. Jakakortajarena’tar txomin. Pedro Puxana:  Ikako jokabidea.

        Edesti. Latiegi’tar Bixente: Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran. Bederatzigarren mendeko lau idazki (I) (Jarraituko du).

        Irazkintza.  Zubiri’tar Iñaki: Ikertu, aztertu, billatu ta arakatu aditzai buruz. Olazar’tar Martin’ek: Elorrio’ko Balendin Deunaren eskutitzak.

        Ereserti. Karmel Iturria: Nemesio Etxaniz musikalari (Omenaldia Azkoiti’ko Udaletxean).

        Gizartizti. Arrinda, Anes eta Donato: Lege-gizona, arma gizona, eliz-gizona (Aperire terram gentibus, Jentilleri Lurreko ateak iriki).

        Euskera Lantzen. Zatarain’tar A.: Gaztelania-euskera iztegia. Aita Onaindia: “Matxin Burdin”.

        Olerti. Lino Akesolo: Jakakortajarena’ren olerkikintza.

        Eŕi-Yakintza. Augustin Zubikarai: Berastegi. Gaztañaga’tar Jesus’ek: Jakakortajarena’tar Txomin. Apaiz, olerkari, euskaltzale, gizon arrigarri. Sukia’tar Joxe Marik: Berastegiko On Txomin Apaiza. Iakakortaxarena’tar Txomin: Erlezaintzako iztegitxoa. Jakakortajarena’tar Txomin: Burgos aldeko eizak. Iakakortaxarena’tar Txomin: Sorgin-laia. Azala: Iakakortexarena’tar Txomin apaiza, 24x17, 52 oŕ., Uztailla-Irailla, 1988.

 

 V. EUSKERAZAINTZA

        Azala. Gure eskeintza: Euskerazaintza’ren zenbaki au, euskal maisu zan Ormaetxea’tar Nikola “Orixe” zanari eskeintzen diogu. Oñatibia’tar Manu’k: Baserria ta euskera.

Gizartizti. Arrinda Anes eta Donato: Euskal-Erriko merkataritza legorrez eta itxasoz. Muniategi’tar Sabin: Eguzkitza-tar Jon Gurutz (1875-1919).

Edesti. Latiegi’tar Bixente: Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran. Bederatzigaŕen mendeko lau laŕuki (II).

Irazkintza. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Euzkal aditza.

Eŕi-Yakintza. L. Akesolo: Orixe abertzale.

Yakintza. A. Zatarain: “Orixe”ren bertsokerak.  Ormaetxea: “Orixe”ren karta bat (Jakakortajarena’ri idatzia). Itzai zekena.

Olerti. Aita Onaindia: “Orixe” ta olerkigintza. M. Lekuona: “Salmutegia” “Orixe”. Ormaetxea:  Orixe’ren irispide batzuk. Orixe: Zataraindar Anbuluxi’ri Pauberat. Orixe: Béthaŕam’dik.

Albisteak. Jazinto Karraskedo Olarra jaunaren eriotza. Liburu berriak. Munduko pasiotarren nagusi (Jose Agustin Orbegozo). N. Ormaetxea “Orixe”: Beti lagun. Azala: Nikolas Ormaetxea, “Orixe” (1888-1961): Bere idaztiak, 24x17, 52 oŕ., Urrilla-Gabonilla, 1988.

 

 VI. EUSKERAZAINTZA

        Azala. Tene’k: Argiaren Egutegia (1936-2036). Olazar’tar Martin’ek: Abostegia ta Izkelkiak.

Irazkintza. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Goi-yakintza’runtz urbiltzeko nayean euzkeraz egindako uŕats txikiak. II itza. Oñatibia’tar Manu’k: Arantzazu ta Bergara’ko batzarren ondoren.

Edesti. Latiegi’tar Bixente: Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran. Bederatzigaŕen mendeko lau laŕuki (III).

Yakintza. Jakakortaxarena’tar Txomin: Kezka eta amets.

Gizartizti. Arrinda Anes eta Donato: Euskal-Erriko merkataritza (II).

Euskera Lantzen. Zatarain’dar A.: Gaztelania-euskera iztegia. Taldean: Utsak... Akatsak... Okerrak... Munitibarko Udala. Aita Onaindia: “Orixe” Orexa’n omendua (1888-1988).

Eŕi-Yakintza. Muniategi’tar Sabin: Azpeitia’tar Julene “Arritokieta”. Arrinda’tar Anes’en itzaldia omenaldian:  Tene Mujika. Juan Gorostiaga: Kresala’ren euskaltasuna eta euskalkerea. J. Mugartegi: Bertsolariak eta Txomin Agirre. Zubiri’tar Iñaki: Izadi’ko liburuaren aurkezpena. Etxeberria’tar P.S.J.: Itzak. Manu: Erdera baztertua, diskriminatua? Azala: Omenaldiak: Lino Akesolo. Santi Onaindia. Yon Onatibia, 24x17, 56 oŕ., Urtarrilla-Epailla, 1989.

 

VII. EUSKERAZAINTZA.  Azala: Aita Santi Onaindia (Argazkia).     Irazkintza. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Euzkera, euzko-gogo-lantzearen oñaŕia.

Edesti. Latiegi’tar Bixente: Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran. Bederatzigaŕen mendeko lau laŕuki (IV).

Yakintza. Aita Olabide’k egiña: Eziña egiña. Manuel Urreta “Gurasobide”: Erro, Juan Bautista.

Gizartizti. Arrinda, Anes eta Donato: Ogibide edo langintzak.

Elerti. Formosa: Etxeberri S.J.: Saguño.

Yakintza. Aita Onaindia: Euskera dala-ta (I). Gaztañaga’tar Jesus’ek: Kintana’ren arrazoiak eta euskera. Muniategi’tar Sabin: “Tene”. Eusebio Erkiaga: Aita Lino Akesolo. K. Etxenagusia: Aita Linoren lan ezkutuak (Argazkia). Augustin Zubikarai: Dima. Gaztañaga’tar Jesus’ek: Txuri ta Gorri liburu berriak. Euskerazaintza: Elbire Zipitria idaz sariketak (Argazkia). Olerti sariketa. Idazkiak. Luis Arostegi: Aita Lino olerkari. Azala: Aita Lino Akesolo’ri omenaldia (1989, uztailla’ren 1’gnean), 24x17, 64 oŕ., Jorrailla-Ekainilla, 1989.

 

VIII. EUSKERAZAINTZA.  Azala: “Zeleta”  (Argazkia). 

Elerti.  Lino  Akesolo: Noiz  erabilli  -tzaz atzizkia?

Irazkintza. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Euzkera ta euzkal-bizia.

Olerti. Muniategi’tar Sabin: Ama euskera.

Gizartizti. Arrinda, Anes eta Donato: Ogibide ta langintzak.

Irazkintza. Gastañaga’tar Jesus: Oñatibia’tar Jon eta euskera “irakasbidea”.

Euskera Lantzen. Gastañaga’tar Jesus: Euskerazko akatsak zuzentzen. Anes Arrinda: Errietako izenak.

Elerti. Felipe Yurramendi: Txomin Agirre, kolokan? (Argazkia).

Yakintza. Aita Onaindia: Euskera dala-ta (II). Olazar’tar Martin’ek: Euskal abostegia: ixtera jokerea.

Euskera Lantzen. Zatarain’dar A.: Gure lanak. Hilario Artolazabal: Euskeraren etorkizuna. J.M. Etxebarria: A. Lino Akesolo euskal aztertzaille. Luis Arostegi: Lino Akesolo. Bizitza eta izakera zertzeladak. A. Zubikarai: Eguraldiak, deitura eta esaerak. Azala: Lino Akesolo (Argazkia). Idazlan guztiak, 24x17, 56 oŕ., Uztailla-Irailla, 1989.

 

 IX. EUSKERAZAINTZA. Azala: AitaMokoroaren bilduma (argazkia)

 Elerti. L. Akesolo: –ko atzizkiaren erabillera bi.

Irazkintza. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Goi-yakintza’runtz urbiltzeko nayean euskeraz egindako uŕats txikiak: Oldozmena.

Edesti. Latiegi’tar Bixente: Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran. Bederatzigarren mendeko lau larruki (V).

Yakintza. Luis Egia: Filosofi gaietarako iztegi txikia (I). Zatarain’dar Anbrosi’k: “Soiñ” itzaren adierazpenaz. Olazar’tar Martin’ek: Euskal abostegia: III Abogaiñeratzea.

Erri-Yakintza. Aita Onaindia: Euskera dala-ta... Etxeberri: Aata.

Ereserti. Jose A. Garate: Aita Nemesio Otaño (I) (Jaraitzeko).

Gizartizti. Miren Elena Etxeberri: “Sortitzantz-Iakintza eta izkuntzerrien edestia” (I) (Laurak Bat batzokian emandako itzaldia, 1988) (Jarraitzeko). Gastañaga’tar Jesus: Euskerazko akatsak zuzentzen. “Euskerazaintza”: Lenengo bederatzi zenbakietan idatzi duten edo agertu diran lanen egilleen zerrenda eta bakoitzaren lanen deitura eta agertu zan zenbakiaren zeaztasunak. Azala: Jose Basterretxea (“Oskillaso”): Iruñea ala Iruña? 24x17, 64 oŕ., Urrilla-Gabonilla, 1989.

 

X. EUSKERAZAINTZA. Azala: Arozena’tar Andoni hil zaigu. Irazkintza. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Euzkera’rentzako norabideak. Aita Lino Akesolo: Bizkaiko euskerearen aurka (Eguna, 1989-12-28).

        Edesti. Latiegi’tar Bixente: Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran. 867’ko larruki bat (I).  

Gizartizti. Maria Elena Etxeberri de Irujo: Sortitzantz-iakintza eta izkuntzerrien edestia” (II) (Jarraipena).

Yakintza. Luis Egia: Filosofi gaietarako iztegi txikia (II). Madina’tar Beniño: Euskerazaintza. J. Exea Angiozar’tar Otxoa: Andoni Urrestarazu’ren euskal-eliztiaren aurkespena. Anes Arrinda: Bixente Latiegi. Elizaren historia eun urtez (I) (1814-1914) (Jarraitzeko).

Elerti. Zatarain’dar A.: Euskeraz, euskarazaz, euskaratzaz, euskereaz. Batzarra, Lekeitio’n 1883-ko Epaillaren 18-an: Lekeitio’ko arrainzaleak Londres’ko erakusketan (1883). Gaztañaga’tar Jesus: Arozena’tar Andoni. Aita Patxi Etxeberria’ren eriotza. Azala: Manterola tar Gabirel, Omenaldia Zeanuri’n epaillaren 17’na, 24x17, 64 oŕ., Urtarrilla-Epailla, 1989.

 

XI. EUSKERAZAINTZA. Azala: Manterola ta Urigoitia tar Gabirel, Omenaldia (1890-1990). Gaztañaga’tar Jesus’ek: Etxeberria’tar Patxi: apaiz eta Jesulagun idazlea.

Edesti. Latiegi’tar Bixente: Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran. 867’ko larruki bat  (II).

Irazkintza. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Goi-yakintza’runtz urbiltzeko nayean euzkeraz egindako uŕats txikiak: zentzumena - gogamena - asmamena.

Yakintza. Luis Egia: Filosofi gaietarako iztegi txikia (III). Anes Arrinda: Bixente Latiegi’ren Elizaren historia eun urtez (II) (1814-1914).

Elerti. Zatarain’dar Anbrosi’k: Ni naiz eta i aiz. Asier Etxaburua, “Ametsaundi”, 17 urte: “H”ren arauak. Gaztañaga’tar Jesus’ek: Akatsak eta erderakadak. Josu Cabodevilla Lusarreta: Aetzen uskaraz (I). Gaztañaga’tar Jesus’ek: -ko, -rako, -tarako noiz eta nola erabili (Jarraitzekotan). A. Zubikarai: Txomin Agirregaz itxas giroan. Muniategi’tar Sabin: Garmendia-Kortadi’tar Jon “Zeleta”. Gamiz’ek: Manterola’tar Gabirel’eri (Zeanuri’n, 1990-3-17). Muniategi’tar Sabin: Zeleta. Azalean: Manterola ta Urigoitia tar Gabirel abade idazleari Zeanuri’n. Argazkiak, 24x17, 64 oŕ., Jorrailla-ekainilla, 1990.

 

XII. EUSKERAZAINTZA.  Azala: A. Zubikarai: Sabin Muniategi joan zaigu.

Erri-Yakintza. Lino Akesolo: Eusko-Deya (1916-1923).

        Edesti. Latiegi’tar Bixente: Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran. 867’ko larruki bat  (III). Madina’tar Benino: Zuzendariari idazkia.

        Yakintza. Luis Egia: Filosofi gaietarako iztegi txikia (IV).

Irazkintza. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Goi-Yakintza. Zentzun, zentzu.

Ereserti. Jose A. Garate: Nemesio Otaño (II) (Jarraipena).

Elerti. Josu Gabodevilla: Aetzen uskaras. Arrinda’tar Anes: Sukia “Beltza” kardenala. Oñatibia’tar Jon’ek: Oyartzun, Oiartzun, Oihartzun. Gaztañaga’tar Jesus’ek: Iraola’tar Errupin jaunari beartutako erantzun bat.

Nafar-Izkuntza. Gaztañaga’tar Jesus’ek: Garde’tar Martzelino, apaiz napar euskaltzalea (Argazkia).

Olerti. Aita Onaindia: Sabin Muniategi Astorika (1912-1990). Muniategi’tar Sabin: Kirikiñoa. Gaztañaga’tar Jesus’ek: Muniategi’tar Sabin: Ipuin abestikor ariñak (1990). A. Zubikarai: Aita Mokoroa eta aita Santi Onaindia. Aita Anton Zavala S.J.: Ortik eta emendik. Elbire Zipitria VI – Sariketak. Olerti sariketa. Olazar’tar Martin: Toki-izenen atzizkiak: -ana -ena. “Euskeraren besoetan jaio nintzen”, 24x17, 64 oŕ., Uztailla-Irailla, 1990.

 

XIII. EUSKERAZAINTZA.  Olazar’tar Martin: Plorentzi Oillar “Drogosa” (Aurkezpena). Uŕestarazu’taŕ Andoni: Euzkeraren Batasuna. Anes Arrinda: Bixente Latiegi’ren Elizaren historia eun urtez (III) León XIII (II).

Edesti. Latiegi’tar Bixente: Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran. 867’ko larruki bat  (IV).

Elerti. Josu Cabodevilla: Aetzen uskaras.

Erri-Yakintza. Lino Akesolo: Iparragirre eta Gernikako Arbola (Ilun batzuk argitzen).

Elerti. Maribel Aierza: Etxeberriako euskera atzo eta gaur. Zatarain A.: Asko etorri dira ala asko etorri da?

Irazkintza. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Goi-yakintza goi-yakintza’runtz urbiltzeko nayean euzkeraz egindako urrats txikiak: oroimena.

Erri-Yakintza. Manuel Lekuonak Gernikan bildu eta EFn 1933an argitaratua: Marijesiak. A. Zubikarai: Argi bidean. Según el lingüista Federico Krutwing (?): “Ha fracasado el proceso de euskaldunización”, I.V (Argazkia). Gaztañaga’tar Jesus’ek: Akatsak eta erderakadak. Aita Onaindia: Lanaren poza. Etxaburua’tar Asier: Bizkaitarroi diñotsuet. Etxaburua’tar Asier: Euskeratze-bideetan. G. Garmendia Esnaola’k: Garde’tar Martzelino apaiz euskaltzaleari omenaldia Karkaztelu’n (Argazkia). Liburu barriak. Azala: Aurre-Apraiz’ek: Esakerak, 24x17, 64 oŕ., Urrilla-Gabonilla, 1990.

 

XIV. EUSKERAZAINTZA.  Azala: Txomin Garmendia: Euskeraren aberastasuna zertarako?

Edesti. Latiegi’tar Bixente: Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran. 869’garren urteko larruki bat  (I).

 Irazkintza. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Euzkeraren behaŕa. Rosa Miren Pagola euskaltzain urgazle. Anes Arrinda: Izkera eta eziketa (Julene Azpeitia’ren omenez). Intxaurrondo’ko Pedrotxo. Josu Cabodevilla: Aetzen uskaras (Jarraitzeko).

Elerti. Aita Onaindia: De re poetica. Lino Akesolo: Euskera batuaren billa (Ernani’n emandako itzaldia) (Jarraitzeko). Jemein’dar Keperin’en lanetik Otarri’k euskeratua: Abandoko neologo aundia. Arana Goiri tar Sabin, euskal itz-berri asmatzaille aparta izan zan. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Eginbide nagusia. A. Zatarain: Idazte arauak.

Erri-Yakintza. Lino Akesolo: Naiko ala nai izango. Aita Onaindia: Aita Goiria karmeldarra, gizona. Luis Arostegi: I. Sabin Muniategi: bizitza eta olerkiak. S.M.: Itxasoa. A.Z.: S. Onaindia. Euskal Literatura (VI). Gaztañaga’k: iñoiz, iñor, iñon, ezer. Oñatibia’tar Manu: Esaldi jatorrak. Azala: Gaztañaga’tar Jesus’ek: Akatsak eta erderakadak, 24x17, 64 oŕ., Urtarrilla-Epailla, 1991.

XV. EUSKERAZAINTZA. Azala: Oroitarria apurtu (Garde’tar Martzelino apaiz euskaltzaleari errian egindako omenaldian eraikitakoa) (argazkia).

Elerti. Umandi: Laburpenak dirala-ta. Iakakortaxarena’tar Txomin (“RH Ezezkorra Euskaldunetan” liburutik): Euzko odola. Begi-luze: Erderakadak.

Edesti. Latiegi’tar Bixente: Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran. 871an Araba’ko Larruki bat (I). Lino Akesolo: Euskera batuaren billa (III) (Jarraipena). Benigno Madina: Udaberrikoa.

Elerti. Josu Cabodevilla: Aetzen uskaras (Jarraitzeko). Gaztañaga’tar Jesus’ek: Erderakadak eta akatsak. A. Z.: “Neure idazlan bilduma” Etxaburu’tar Jose Mari “Kamiñazpi”. Etxaburu’tar Jose Mai (“Kamiñazpi”): Itzaurrea. Aita Onaindia: Gureari ekin. A. Zatarain: Orduen liturgia, argi naiko batzuk. A. Zubikarai: Esaldi eta esaera batzuk. Augustin Zubikarai eta Juan Fdez. Egiguren: Markiña-Xemein I. Etxaburua’tar Asier’ek: Nere ikuspegitik. Arrinda’tar Anes: Euskaldunak munduan. Iñigo Loiola’ko (16 or.). Txomin Garmendia: RH ezezkorra. Oñatibia’tar Manu: esaldi jatorrak. Azala: Zubiri’tar Iñaki: Odei gorriztak, 24x17, 64 oŕ., Jorrailla-Ekainilla, 1991.

 

XVI. EUSKERAZAINTZA.  Azala: Iraultza aurrerakoia: noizko?

Irazkintza. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Goi-Yakintza. Adin – antze. Lino Akesolo: Azkue aitasemeak aurrez aur barriro: Parnasorako bidea eta Poesía Bascongada.

Edesti. Latiegi’tar Bixente: Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran. 871’an Araba’ko Larruki bat (II). Kamiñazpi: Urtean=urtetan; asko=askotan. Josu Cabodevilla: Aetzen uskaras (Jarraitzeko).

Irazkintza. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Goi-yakintza’runtz urbiltzeko nayean euzkeraz egindako uŕats txikiak: oroimena. Irudimena. Mañu Oñatibia: Esaldi jatorrak.

Edesti. Anes Arrinda: Euskaldunak munduan: Xabier.

Ereserti.  S.O.: Euskal-ereslari bikaiñak: Rabel. P. Berrondo: edo-ta. Gaztañaga’tar Jesus: Erderakadak eta akatsak. Arbasoen-izkuntza zaleak. Jakintza Elkartea. Eŕi Euzkera: Euskera garbitzen (Campaña contra la erderización del Euzkera). Aita Onaindia: Olerki – sariketa. Euskerazaintza: “Elbire andereñoa” VII Ipuin-sariketa.

Liburuak. Gaztañaga’tar J.: Jesus’en billa. Iganderoko gogoetak. Olazar’tar Martin’ek: Urrats. Baserria, euskerea, zintzotasun.  Olazar’tar Martin’ek: Yanoz. Elebarrietan, kondaira irakasle. Azala: Erderakadak, 24x17, 64 oŕ., Uztailla-Irailla, 1991.

 

XVII. EUSKERAZAINTZA.  Azala: Manu Oñatibia: Esaldi jatorrak.  Gaztañaga’tar Jesus’ek: Akesolo’tar Lino, Goian Bedi! (Argazkia).

        Yakintza. Anes Arrinda: Izkuntza eta eziketa. Ramu. Umandi: Alkaŕ lagundu beaŕ.

Edesti. Latiegi’tar Bixente: 871’n Araba’ko Larruki bat.

Elerti. Aita Onaindia: Aita Lino Akesolo, bertso-zale. “Kamiñazpi”: “Bear” eta “nai” ren tokia.

Liburuak. Jakakortajarena’tar Txomin: Liburu berri bat eta euskerarekiko okerbideak.

Irazkintza. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Goi-yakintza’runtz urbiltzeko nayean - Naimena. Benigno Madina: Euskera dala eta lastoa astintzen.

Elerti. Josu Cabodevilla: Aetzen uskaras. Euskerazaintza’ren Araudia.

Erri-Yakintza. Arbasoen Izkuntza Zaleak, Jakintza Elkartea, Erri Euskera: Euzkera’ri buruzko argi-bideak. Euzkera garbitzen (Campaña contra la erderización del Euzkera). Erderakadak. A. Zubikarai: Euskal senik ez daigun galdu. Leiaketa: “Elbire Zipitria” leiaketa. 1991. Olerkiak.  Ugarte’tar Martin: Zazpi izarrak (Edo, zazpi auntzen ipuia). Lenengo Saria. Zubiri’tar Iñaki: Urgeldian. Azala: Argazkiak,  24x17, 64 oŕ., Urrilla-Gabonilla, 1991.

 

XVIII. EUSKERAZAINTZA.  Azala: Etxeko goraberak. Oñatibia’tar Manu: Bizkaierak bizirik irauterik bai ote? Bizkaieraren etorkizuna irakaskintzan. Olazar’tar Martin’ek Erakundearen lendakaritza artu ebanean esandakoak: Euskerazaintzaren lan-sailleetan lortuak eta lortzekoak.

Edesti. Latiegi’tar Bixente: 871’n Araba’ko Larruki bat (Jarraipena).

Erri-Yakintza. Arrinda’tar Anes: Tene Mujika idazle euskalduna. Arrinda’tar Anes: Ikastolari buruzko berriak (Deba’tik, 25 urte beteak, 1989). Zubikarai’tar Augustin: Aratuzteen deiturak. Augustin: Gaztañaga’ren oroiz. Gaztañaga’tar Jesus’ek: Adiskide baten aolkuak. J. Gaztañaga: Eriotza ta ilketak. Gaztañaga tar Jesus (Bere illeta otsailla’ren 1’an, Errezil’en).

Irazkintza. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Goi-yakintza’runtz urbiltzeko nayean euzkeraz egindako urŕats txikiak. Ayurŕia. Aita Onaindia (Arrinda’ren “Jainko txikiak”, 17-8-9’gn oŕialdeetan): “Umandi”ren euzkal-eliztia euskeraz idatzita. Larogeitazortzigaŕen ikaskaya. “Mari’ren moŕoyak”.

Irazkintza. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Euzkerari buruz azpegi berezia. Gaztañaga’tar Jesus’ek: Erderakadak eta akatsak. J. Gastañaga eta “Taldeak”: Erdera geiago. Oñatibia’tar Manu: Jasotako esaldi jatorrak.

Elerti. Jose Mari Etxaburu “Kamiñazpi”: Santurtze ala Santurtzi? Otxanda Zarrabe: Erria eta gu. A.Z.: Galde erantzunak. L.I.U.: Euzkerazaintzako zuzendari jaunari. Kamiñazpi: Probintziak.

Liburuak. Olaizola tar Manuel idazleak: Euskal senaren mintzoa. Zubiri’tar Iñaki idazleak: Amesen ildotik. Latiegi tar Bixente idazleak: Apostoluen eta martirien denborako eliza. Zubikarai tar Augustin idazleak: Zeregiñak. Beste liburu batzuk: Errose Buztintza, “Mañariko” idazleak: Ipuñak. Goitia tar Xabier idazleak: Euskal umeak atzerrian. Jose Antonio Oar-Arteta idazleak: Zaar-barri. Sabino Arana Kultur Elkargoak: Espetxean. Joxe Migel Barandiaran (G.B.). Azala: Euskerazaintza: ¡Agerian salatzen dugu!, 24x17, 64 oŕ., Urtarrilla-Epailla, 1992.

 

XIX. EUSKERAZAINTZA.  Azala: Etxeko goraberak (25 urte).

Edesti. Latiegi’tar Bixente:  Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran (871’ean  Araba’ko Larruki bat) (Jarraipena). Arrinda’tar Anes: Tierno-Kabria (Geure Historiaren aztarnak Euskeraren Sabelean). Gaztañaga’tar Jesus’ek: Erdal-eragiña gure aditzetan (Euskerazaintzaren oarra).

Irazkintza. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Goi Yakintzaruntz. Oarmena.

Erri-Yakintza. Iñaki Goikoetxea: Eusko folklore aleak. Benigno Madina: Euskalerria. J. M. Azpiri: Orrazkerari buruz. Umandi: Euzkeraren auzia mendeetan barna.

Elerti. Jsús Iribarren: Oinarrizko itzen arduretan. Liburu barriak. Augustin Zubikarai idazleak: Markina-Xemein II. Micaela J. Portilla idazleak: Por Alava a Compostela (del paso de San Adrian al Ebro). Eusko-Ikaskuntzak: Olerti (1985-1986). Olerti 1991. Errose Bustintza “Mañariko”  idazleak: Ipuiñak. Jokin Otaegi olerkariak: Eguberri. Zubiri’tar Iñaki olerkariak: Amesen ildotik. F. Larrinoa idazleak: Urtiak joan zaizkit. Iñaki Goikoetxea idazleak: Iñigo Loiolakoa. Euskaltzaindiak fotokopiz argitaratua: Jaquin-bide (“Jaquin-bide, Iritarautia-Españiako-Neurgidaren, edo Constitucio-berriarn erara adrezatua-Erritarren arguidaraazeko-eta-eskola maisuen usorako-erderatik Eusquerara itzuli du-Apez Vicario On D.J.F.A. Gipuztarrac-1820 urtean). Olaizola’tar Manuel idazleak: Euskal senaren mintzoa. Latiegi’tar Bixente idazleak: Apostoluen eta martirien denborako Eliza (Aita Onaindia). Arrinda’tar Anes: Don Joxe Miel Barandiaran Garai bateko oroitzapenak (Argazkiak). Euskal abostegia eta onen oguzkatzea Mungialde, Bermeo ta Ondarroa’n (Euskerazaintza erri-akademira sartzeko itzaldia) Euskerazaintza (Paulin’ek Itzaldiko atsedenaldian abestutako bertsuak). Paulin: Ongi etorri. Latiegi’tar Bixente: Olazar’tar Martin jaunaren itzaldiari erantzuna. Paulin: Gaurko jaiari. Azala: Euskerazaintza: Erri-euskera zaintzen eta indartzen, 24x17, 64 oŕ., Jorrailla-Ekainilla, 1992.

 XX. EUSKERAZAINTZA. Azala: Benigno Mendia: Gaztediari ongi etorria.

Edesti. Latiegi’tar Bixente: IX mendean 872’ko lau Larruki. Irazkintza. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Euzkeraren arerioak.

Erri-Yakintza. Arrinda’tar Anes: Periko Fortuna’ren asta-penak. Aita Onaindia: Illetak joaz. Albisu ta Ayerdi’tar Anastasio’k: Euskal-erria’ren etorkizuna…! (Ikastolako jaialdi baterako antzerkitxoa).

Didaktika.  Anes: Bere eta aren arazoa. Zubikarai’tar Augustin: Ondarroa’ko abizenak.  Kortajarena tar Andoni: Aita Villasante’ren aolkuak. Euskerazaintza: “Elbire andereñoa” VIII ipuin sariketa. Legarreta’tar Asier: Mungia-aldeko esakerak. Txori Erreka: Gure folklorea. Ondarroa. Azala: Erri-esaerak. Oñatibia’tar Manu’k: Esaldi jatorrak, 24x17, 64 oŕ., Uztailla-Irailla, 1992.

 

XXI. EUSKERAZAINTZA.  Azala: Zubikarai tar Augustin, Erriko Seme Txit Argi izendatua Ondarroa’n, Udal batzarrean (Argazkia).

Edesti. Latiegi’tar Bixente: Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran (871’ko Larruki Bat).

Irazkintza. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Goi-Yakintza’runtz urbiltzeko nayean euzkeraz egindako uŕats txikiak. Izadia. Aita Onaindia: Itsasoko ura.

Elerti. Egillearen izenik gabe: Itxas bizitza eta gure euskera. Anes Arrinda: Augustin Zubikarai’ren Akademi-sarrerari erantzuna (Irailla. 1992) (Argazkia). Julen Urkiza: Lino Akesolo. Idazlan guztiak. Irugarren liburua. Lino Akesolo: Senar-emazte ala esposoak? (Argazkia). Olazar’dar Martin: Erri euskeraren azterketa. A.Z.: Erri-miñez. Zubialde: Eusko Folklore. Ondarroa. Kirkillak bat eta kirkillak bi. Txori Erreka: Euzko-Folklore.

Edesti. Arrinda’tar Anes: Alos torrea.

Erri-Yakintza. Zubegi: Gabon kantak Euskalerrian. Asier Legarreta: Mungia aldeko seaska kantak. Mungialdeko esaerak. Malax-Etxebarria’tar Jon: Esaera zarrak.

Irazkintza. Urrestarazu’tar Andoni: Okeŕak ugari. “Kalamua”: Euskaldunok maite ote degu gure euskerea. Saski Naski: Erri euskera kasetetan. Liburu barriak. Urte Barri. Azala: Argazkiak. Zubiri’tar Iñaki: Euskerea nora...?, 24x17, 80 oŕ., Urrilla-Gabonilla, 1992.

 

XXII. EUSKERAZAINTZA.  Azala: Omenaldiak. Onaindia tar Santi.

        Edesti. Latiegi’tar Bixente: Euskal izenak Erdiaroko idazkeran. 872’ko Larruki bat (Amaia).

        Erri-Yakintza. Oñatibia’tar Manu: Magnetofono bidez erri-euskera jasotzen  (Izketan: Debako Sindika baserriko Arriola ta Albistur’tar Josefa).

        Irazkintza. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Goi-yakintza’runtz urbiltzeko nayean euskeraz egindako uŕats txikiak. Alde ta aldi. Olazar’tar Martin’ek: Gotzainak eta euskerea euskalerrian.

        Erri-Yakintza. Lino Akesolo: Santiago Bideko euskal kantak. Zubikarai’tar Augustin: Arrain eta itxaski batzuen izenak (18 or.).  Arrinda’tar Anes: Milia Lastur’ko. Anes: Okerrak zuzentzen. Arranegi’ko Anes: Lekeitioko kantak 1920’tik 1930ra. Liburu barriak. Aita Onaindiak aurkeztuak: Odak eta epodoak. Aita Felix Zubiaga olerkariak: Oi Enmanuel!  “Lizardi” saria. Aita Akesolo karmeldarraren Idazlan Guztiak. Aita Fermin Iralagoitia buru dela Eubako Pasiotarrak: Desliluraren parabolak. Sabin Muniategik: Biotzeko lorak. Egunkarietako olerkaria eta “Goiz-Aize. Eguneroko olerkiak. Errose Bustintza “Mañariko” antolatzailleak: Ipuiñak. Xabier Mendiguren’ek: Sei ipui amodiozko. Aita Onaindia’k: Bizkaiko olerkariak.  Asier Legarreta: Mungialdeko ume-kantak. Asier Legarreta: Mungialdeko esaerak. Malax-Etxebarria’tar Jon “Kalamua”: Esakera zarrak. Azala: Omenaldiak: Albisu tar Anastasio. Oñatibia tar Manuk jasoak: Esaldi jatorrak, 24x17, 64 oŕ., Urtarrilla-Epailla, 1993.

 

XXIII. EUSKERAZAINTZA.  Azala: Txomin Garmendia: On Txomin Jakakortejarena il zaigu.

Elerti. Arrinda’tar Anes: Euskera eta antxiñako Europa (Euskerazaintza Akademira’ko sarrera-itzaldia, Deban, maiatzak 15, 1993).  Esaera zarrak. Zubikarai tar Augustin: Arrinda’ri erantzun ariña. Euskera jator eta bizi-bizia?

Yakintza. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Euzkeraren eŕaztasunak eta zailtasunak.

Elerti. Zatarain dar Ambrosi: Euskaltzaindiaren erabakiak (1992.5.29). Zatarain dar A.: Duan eta duen. Asier Legarreta: Mungialdeko esakerak. Asier Legarreta: Mungialdeko ume-kantak eta kopla zarrak. Aita Onaindia: Itxasoa. Latiegi’tar Bixente: Euskal-izenak Erdiaroko idazkeran. 872’garren urteko bigarren Larrukia. Olazar’tar Martin’ek: Katxaba-itzak eta euskerea. Malax-Etxebarria tar Yon: Agur Txomin Aitari. A. Zubikarai: Txomin Jaka Kortajarena. Azala: P. Berrondo: Agur eta zorionak, On Txomin! Oñatibia tar Manu’k jasoak: Erriaren esaldi jatorrak, 24x17, 64 oŕ., Jorrailla-Ekainilla, 1993.

 

XXIV.  EUSKERAZAINTZA. Azala: Latiegi’tar Bixente’ren liburua: Elizak eta Estaduak bat egin zuten denborako Eliza (306’garren urtetik 476’garren urtera). Latiegi’tar Bixente: Euskal izenak Erdiaroko idazkeran. 872’garren urteko bigarren larrukia (Jarraipena).

        Irazkintza. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Izaera, izakera, izaneza, betikotasun. Segurola’tar J.: Euskeraren sustarrak azalketa eta adierazpenak (I). Arzelus’tar Amale’k: Erri-euzkeraren azterketa. Asier Legarreta: Mungialdeko ume-kantak eta bertso zarrak. Asier Legarreta: Mungialdeko esakera-zaar eta esaldi jatorrak. Olazar’tar Martin’ek: Bizkai’ko euskerearen izkerak.

        Yakintza. Aita Onaindia: Bedarkiak eta abereak (Argazkia, Arrinda’ren itzaldia Deba’n). Maxiatzalle: Arrinda’tar Anes: Koprogenak. Joxe A. Garate: Auritz. Azala: Egillearen izenik gabe: Ikusi, entzun eta irakurten diranak. Oñatibia’tar Manu’k jasoak: Esaldi-Jatorrak, 24x17, 64 oŕ., Uztailla-Irailla, 1993.

 

XXV. EUSKERAZAINTZA.  Azala: Oñatibia’tar Manu’k jasoak:  Erriaren esaldi jatorrak. Latiegi’tar Bixente: Euskal-izenak Erdiaroko idazkeran. 872’garren urteko larruki bat (jarraipena). Arrinda’tar Anes’ek: Kardaberaz Bazkuna eta Lekuona “Zaarra” (Argazkia).

       Irazkintza. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Euzkera’ren jatoŕia. Segurola’tar J.: Euskeraren sustarrak azalketa eta adierazpenak (II). Solozaba tar Paulin: Orain irurogeta-zortzi urte umien aztera ta eziera zelan ikusten zan…? Zubiri’tar Iñaki: Antxiñako bizimodua. Dorronsoro’tar Juan: “Beasain” izena dala ta.

       Yakintza. Oñatibia’tar Jon: Euskera erakusketan metodoak duan zer ikusia. Legarreta’tar Asier: Mungialdeko esakerak. Jatabe’ko igerkizunak. Jatabe’ko kopla zaarrak. Malax Etxebarria’tar Yon “Juanito Josealderen semia”: Esaera zarrak.  Artolazabal Ilari: “Mundu”ko “Hemengo gauzak”.  Aita Onaindia: Liburu barriak: 1) Aita Lino Akesolo’ren Idazlan Guztiak. Iru ale. 2) Urrestarazu’tar Andoni Umandi idazleak: Euskera’ren ebazkizun aundia. 3) Juan Gurutzekoaren urte urrena ospe biziz egin nairik egiñiko lana: Donibane gurutz olerkari. 4) Euskal amerikar … Zamakola. “Juan Domingo de Zamacola y Jauregui”, Aita Antonio Unzueta karmeldarrak  argitara emona. 5) Bizkaiko olerkariak. “Milla Euskal Olerki Eder”, “Olerti”. 6) Euskal literatura (VI). Etor, Geure Mendea, seigarren alea. Arrinda’tar Anes: Anes ez da Ane. Benigno Madina: Eutsi euskera-eta Euskalerriari. M.O.: Au izkera jatorra. Azala: Oñatibia’tar Manu’k jasoak: Erriaren esaldi jatorrak. Oñatibia’tar Manu’k jasoak: Erriaren esaldi jatorrak, 24x17, 64 oŕ., Urrilla-Gabonilla, 1993.

 

XXVI. EUSKERAZAINTZA.  Azala: Ikusi, irakurri eta entzuten diranak. Zubiri’tar Iñaki: Lauaxeta olerkaria. Paulin: Lauaxeta. Olazar’tar Martin’ek:  Zubiri’tar Iñaki euskerazaiñaren sarrera itzaldiari erantzuna. Uŕestarazu’taŕ Andoni: Goi-Yakintza. Sorkaridia. Exea’tar Yosu (Gasteiz): “Umandi”ren oroitzapenetan.

       Erri-Yakintza. Arzelus’tar Amale’k: Erri-euzkeraren azterketa. Anes Debako parroko zaarra: Jose Ventura de Landa, idazle euskeldun eta Debako parrokoa. Anes’ek: Unamuno eta euskeraren eriotza. Olazar’tar Martin’ek: Urrestarazu’tar Andoni (Umandi).

Edesti. Latiegi’tar Bixente: Euskal-izenak Erdiaroko idazkeran. 872’ko larruki bat. Goikoetxea’tar J.: Iztueta’ren langintz-iztegiak. Legarreta’tar Asier: Santa Ageda aintziñako Bizkai’ko eran. Anastasio Albisu Ayerdi: Azkoiti’ko parrokiaz zenbait berri…! Azala: Aurre’tar Anton: Biozkadak. Oñatibia’tar Manu’k jasoak: Erriaren esaldi jatorrak, 24x17, 64 oŕ., Urtarrilla-Epailla, 1993.

 

XXVII. EUSKERAZAINTZA.  Azala: Malax-Etxebarria’tar Yon: Esaera zarrak.

Edesti. Latiegi’tar Bixente: Euskal-izenak Erdiaroko idazkeran (872’tik 873’ra bitarteko 4 larruki) (I). Joxe Aierbe: Ogeita bost urte geroago. Arrinda’tar Anes’ek: Gau-arrantza, olagarrua eta adokiñak.

Erri-Yakintza. Albisu’tar Anastasio: Azkoitiar batzuen ateraldiak...!!!

Elerti. Latiegi’tar Bixente:  Kerexeta’ri erantzuna (“Donostia” itzaren “a” atzizkiari-buruz). Arrinda’tar Anes’ek: Euskaltzaindia eztaietan. H’ak salbatu du Euskera.

Erri-Yakintza. Solozabal’dar Paulin: Altzibar-Aretxu-Luaga’tar Rokegaz egindako jardunaldia. Paulin: Ume kontuek. Anes Lazkao’ko: Garai gaiztoetako idazle euskaldunak. Legarreta’tar Asier: Bizkaia’n entzundako esaldiak. Mungialdeko banakako berbak (Jarraitzeko).

Euskera Lantzen. Zatarain’dar Anbrosi: Itz elkartuen osaera eta idazkera. Zubiri’tar Iñaki: (-z, -az, -gaz) eta (-kin, -rekin) atzizkiai buruzko eritxiak. Euskerazaintza: Euskerazaintza ta idazleak.

Liburuak. A.Z.: “Ixilgorde baten bizikaskizunak eta oroitzapenak”. Azala: Oñatibia’tar Manu’k jasoak: Erriaren esaldi jatorrak, 24x17, 64 oŕ., Jorrailla-Ekainilla, 1994.

 

XXVIII. EUSKERAZAINTZA.  Azala: Oñatibia’tar Manu’k jasoak: Esaldi jatorrak.

Erri-Yakintza. Arrinda’tar Anes: Euskaltzaindiak 25 urte betetzean batuaren arazoa. Solozabal’dar Paulin: Euskera izkuntza jatorra, jakintsua ta ederra. Olazar’tar Martin’ek: Solozabal’dar Paulin’en sarrera-itzaldiari erantzuna. Latiegi’tar Bixente: Euskal-izenak Erdiaroko idazkeran (872’tik 873’ra bitarteko 4 larruki) (II).

Erri-Yakintza Anastasio Albisu Ayerdi: Jesus’en lagundiko Arana’tar Jose Ignazio aita..!

Euskera Lantzen. Arranegi’ko Anes’ek: Apostoluen eta martirien denborako Eliza. Latiegi’tar Bixente: Iru eskutitzei erantzuna. Tomas Uribeetxebarria Bizkai’ko aldun jaunari (gazteleraren sorkuntzan euskerak izan zezakean eraginmenari-buruz). Bixente: Bigarren eskutitzari erantzuna. Jauregizuria’tar Segundo jaun adiskideari (eskerrak emanez eta zerbait eskatuz). Latiegi’tar Bixente: Irugarren eskutitza. Jaime Kerexeta idazle txit ezagunari (bere laguntza onartuz eta eskerrak emanez). Legarreta tar Asier: Mungialdko esakera zarrak eta beraien esanaia. Anastasio Albisu Ayerdi: Erraondo’ko txistularia...!  (Antzerkia). Agerretxo, Iñaki Goikoetxea, S.J.: Erriari entzun eta bildutakoak (Jarraitzeko). Azala: Oñatibia’tar Manu’k jasoak: Esaerak eta ezaupidea. Esaldi jatorrak, 24x17, 64 oŕ., Uztailla-Irailla, 1994.

 

XXIX. EUSKERAZAINTZA.  Azala: Erritar esaerak. Euskaldunen kontuak. Euskerazaintza: Euskaltzaindiari. Latxaga: Euskara mestizua.

Edesti. Latiegi’tar Bixente: Euskal-izenak Erdiaroko idazkeran (872’tik 873’ra bitarteko 4 larruki) (III).

Yakintza.  Pedro Puxana, arabarrak: Iruzkiña. Anes’ek: Biblia. Jainko eta gizonen ar-emanak. Solozabal’dar Paulin: Solozabal’dar Paulin’ek Etxeberria’tar Bingenegaz egindako jardunaldiaren ezaugarritzat. A.A.A.: Euskaldunak munduan. Lavigerie. Agerretxo, Iñaki Goikoetxea, S.J.: Erriari entzun eta bildutakoak (Jarraipena). Anastasio Albisu Ayerdi: Errietako gizon prestuak. Jose Maria Albisu Sarasola (1882-1955). Berri emale, Anes: Anastasio Albisu’ri omenaldia, Azkoiti-n. Aita Onaindia: Amoroto jaietan.

Yakintza. Zubikarai’tar Augustin: Iztegi jatorrak aztertzen. Azala: Latiegi’tar Bixente: Arruazu’ko euskera dala-ta Gorka Obejero Ganboa jaunari erantzuten.  Oñatibia’tar Manu’k jasoak: Esaldi jatorrak, 24x17, 64 oŕ., Urrilla-Gabonilla, 1994.

 

XXX. EUSKERAZAINTZA.  Azala: Solozabal’dar Paulin’ek batuak: Esaerak. Arruatzu’ko Udal Euskarataldeak antolatutako mai ingurua: Ardura eta kezkak euskeraren jokabidean. Euskalerri euskalduna? Bai, denak ados baina zein euskara ereduarekin? Arruatzu’tik Iruña’ra (Batua ta euskalkiak).

        Edesti. Latiegi’tar Bixente: Euskal-izenak Erdiaroko idazkeran (873’tik 884’ko larruki bi). Pedro Puxana, arabarrak: Bizkaierazko aditza atzo eta gaur. Latxaga: Euskal aditza noizkoa ote? (Jorge Oteiza’ri eskeñia aditza eta gaia atsegin zaizkiolako). Legarreta’tar Asier: Jatabeko bertsoak: Felixiana Inebasoko’ri ipiñiak (24 bertso). Iñaki Gaminde: Jatabeko Feliziana. Zatarain’dar A.: Euskeraren batasuna lortzeko bidea. Angel Kareaga: Bariñako armistei errotakuak. Umandi: “Z” izkiren betekizun bat. Lekuona’tar Manuel: Santa Clara’ren kanta zaar bat. Kopla “goticoak” (I) (10 kopla). Azala: Oñatibia’tar Manu’k jasotako esaldi jatorrak, 24x17, 64 oŕ., Urtarrilla-Epailla, 1995.

 

XXXI. EUSKERAZAINTZA.  Azala: Solozabal’dar Paulin: Esaerak.  Arruatzu’ko Udal Euskarataldeak antolatutako mai ingurua: Ardura eta kezkak euskeraren jokabidean. Euskalerri euskalduna? Bai, denak ados baina zein euskara ereduarekin? Arruatzu’tik Iruña’ra (Batua ta euskalkiak).

Yakintza. Zatarain’dar Anbrosi: Euskera irakasten. Zatarain’dar Anbrosi: “Milla pezetako papera”. Latxaga: Aita Erroman Bera’tarra ta euskara.

Yakintza. Aita Onaindia: Guda ondorengo euskal olerti giroa. Gotzon Garate: Bizkaiera.

Edesti. Latiegi’tar Bixente: Euskal-izenak Erdiaroko idazkeran (Begiraldi Orokor Bat) (I). Umandi: Ola gizon eta burniaren abestia (26 bertso). Zubikarai’tar Augustin: Antxoa eta itxas-errietako esaera batzuk.

Edesti. Egaña tar Gotzon: Aldian eta edestian barrena. Latxaga: Euskal sinismen zarraren jakintsua: Anes Arrinda Albisu. Latxaga: “Diario Vasco” izparringiaren il-txartelak. Azala: Oñatibia’tar Manu’k jasoak: Esaldi jatorrak, 24x17, 64 oŕ., Jorrailla-Ekainilla, 1995.

 

XXXII. EUSKERAZAINTZA.  Azala: Paulin: Esaerak. Guda ondorengo euskal olerti giroa. Gotzon Garate: Bizkaiera.

Edesti. Latiegi’tar Bixente: Euskal-izenak Erdiaroko idazkeran (Azken Begiraldi Orokor Bat) Aztertutako Larrukietan Agertu Zaizkigun Doneen Izenak (II).

Erri-Yakintza. Egaña’tar Gotzon: Izkuntza, kultur-altxor baliotsua. Leen, orain eta geroan. Gotzon Egaña: Pixu aundiko maxiaketak. Euskeraren geldokian trenak iges. Latiegi’tar Bixente: “H”aren auzia bukatzeko bidea. Latxaga: Liburuak eta idazleak. Iñaki Zubiri Aberzale ta idazle langillea. Latxaga: Andoni Kortajarena Euskeraren gudaria. Anastasio Albizu Ayerdi: Urrategi’z zenbait berri bertsotan…! (XXVI bertso). Agurra (4 bertso).

Olerti. Latxaga: Aditza Inazio Larramendi’ren olerkietan. Oñatibia tar Manu: Oiartzun’go seme bat Zaragoza’n ikasle ta maixu.

Yakintza. Olazar’tar Mertin’ek: Euskerearen izkiak eta ikurrak (Abedea). Zubikarai’tar Augustin: Solozabal dar Paulin. Anes Arrinda: Peli Markiegi, desterruan illa. Markiegi Olazabal sendia. Gaberdi (Olerkia). Jaunaren ost biguna (4 bertso). “Zintzo”. (7 bertso, Donibane Lohitzun, 19-VIII-37). Ama onaren abestia (8 bertso, Donibane Lohitzun, 10-6-37). Zubikarai’tar Augustin: Berbabarri, izperri = neologismoak. Azala: Uriguen’tar Zenon: Esaerak. Oñatibia’tar Manu’k jasotakoak: Esaldi jatorrak, 24x17, 64 oŕ., Uztailla-Irailla, 1995.

 

XXXIII. EUSKERAZAINTZA.  Azala: Gabon inguruko esaera zarrak.

Edesti. Latiegi’tar Bixente: Euskal-izenak Erdiaroko idazkeran (II atala). Balpuesta’ko gotzaidiaren larrukiak (IX mendea). Amale Arzelus: Arzelus eta Toledo’tar Ander, “Luzear” izenordez ezagutua. Zubikarai tar Augustin: “Amale”ri erantzuten.

Yakintza. Pedro Puxana: Bizkaiko Forua eta ainbat jakingarri.

Erri Yakintza. Latxaga: Zigardiberea baserria euskal iturri. Aurren jolas ta ipuien bilduma. Patxiko ta Anton. Kukurruko. Asto zarra mukizu. Izarren euskal yakintza. Atseskia: aozko ipui berriak. Kalakarrotea. Ken zakurra emendik. Ez duzu funtxikan. Maria, Maria ez dakizu. Ba’ zuzi?

Erri Yakintza. Latxaga: Euskal itzak Andola’n (Andosilla) Naparroa’n. Latxaga: Augustin Zubikarai / Euskal idazleen artean erraldoia. Latxaga: Paulin Solozabal euskeraren urrezko langillea. Zatarain dar A.: Gure Aita. (Gure aita gaztelaniaz, inglesez, italieraz eta prantzesez). Duan eta duen. Legarreta’tar Asier: Santiago eta Santana mazuzte koloreko (6 kopla). Berango’ko kopla zarrak. Eustakio “Eulie” Laukiztarrak jarritako bertsoak: Zortzi nobioak (13 bertso). Malax-Etxebarria tar Jon: Esakera zarrak. Latiegi’tar Bixente: On Jaime Kerexeta’ren gutun bat. Azala: Oñatibia tar Manu’k jasoak: Esaldi jatorrak, 24x17, 64 oŕ., Urrilla-Gabonilla, 1995.

 

XXXIV. EUSKERAZAINTZA.  Azala: Paulin: Aita Santi Onaindia Euskerazaintzakoa.

Elerti. Latiegi’tar Bixente: Euskal-izenak Erdiaroko idazkeran (II atala). Balpuesta’ko gotzaidiaren larrukia (IX mendea).

Edesti. Latxaga: Euskara ta erromatarrak.

Erri-Yakintza. Pedro Puxana: Bizkaiko foruaren euskerazko leen itzulpena. Latxaga: Arzelus’tar Amale andereño idazlea.

Elerti. Latxaga: Aita Onaindia euskal olerkarien artean txapeldun. Zubikarai’tar Augustin: Aita Santi Onaindia. Anastasio Albisu Ayerdi: Auntz-basatia... (Antzerkia). Azala: Oñatibia’tar Manu’k jasoak: Esaldi Jatorrak, 24x17, 64 oŕ., Urtarrilla-Epailla, 1996.

 

XXXV. EUSKERAZAINTZA

Edesti. Latiegi’tar Bixente: Erdiaroko euskal-izenen idazkera. Balpuesta’ko gotzaien IX mendeko idazkiak 804’eko larruki bat (I). Latiegi’tar Bixente: On Jaime Kerexeta’ren gutun bati erantzuna (Izen baten etimologia dala-ta).

Elerti. Zatarain’dar A.: –Gu bagoaz  –Ni baita.

Yakintza. Latxaga: Edertilanak eta euskara. Latxaga: Imanol Mitxelena euskararen bultzagillea Hendaia’n. Anastasio Albisu Ayerdi: Azkoiti’ko gabon-sariak…!  Josemari Murua: Euskerazaintzan (Egilea euskerazaintzan). Zubikarai tar Augustin: “Euskerazaintza” aldizkaria. Lanak eta idazleak. Iñaki Martiartu: Euskera zoragarria - Ume txikien berbakerea. Gure gaiak. Manuel Lekuona: Euskeraren batasuna. Euskaltzaindiaren 50 urtebetetzea, euskeraren batasuna. Manuel Lekuona: Arantzazu’ko Batzarra (Kritika). Manuel Lekuona: Batasuna eta H, eta Arantzazuko Batzarra. Zatarain’dar A.: Euskaltzaindia’ri, biotz-biotzez. Zatarain’dar A.: Euskaltzaindia’ri, “batua”ri buruz. Azala: Oñatibia’tar Manu’k jasotako esaldi jatorrak, 24x17, 64 oŕ., Jorrailla-Ekainilla, 1996.

 

XXXVI. EUSKERAZAINTZA. Azala: Oñatibia’tar Manu’k jasotako esaldi jatorrak.

Edesti. Oñatibia’tar Manu: Esaldi jatorrak. Latiegi’tar Bixente: Erdiaroko euskal-izenen idazkera (II atala) Balpuesta’ko Gotzaidiaren larrukiak (IX mendea). 804’eko idazki bat (IV).

Yakintza. Latxaga: Intza’r aita Damaso’ren itzaurrea ez argitaratua. Latxaga: Bixente Latiegi goimallako euskeraren langillea.

Herri-Yakintza. Pedro Puxana, arabarrak: Bizkaierazko eta gipuzkoerazko aditza. Itzaurre laburra. Egigain’ek: Ainbat erriren eta izkuntzen suntsipena. Euskeraren biziraupen miresgarria.

Herri-Yakintza. Osintxu’k: Justo Garate’ren ondarea. Aditu baten “autobiografia”. Liburu berria. Junes Casenave-Harigile: Zankamehe (Ipuina). Anastasio Albisu Ayerdi: Uso-zuria (antzerkia). Imanol Mugika Alberdi: Kukulla’ra gogo eta biotzez. Errioxara ibillaldia Euskerazaintza’rekin irailla’ren 21’tian. Glosa Emilianense. Ainbat: Kukulla Kogollako San Millan (XII bertso). Aita Santi Onaindia (Omenaldia). Azala: Oñatibia’tar Manu’k jasoak: Esaldi jatorrak, 24x17, 64 oŕ., Uztailla-Irailla, 1996.

 

XXXVII. EUSKERAZAINTZA.

Yakintza. Aita Santi Onaindia’ri egindako omenaldiko argazkiak.

Zenbaki onetako gaiak. Egileor Jon’ek: Aita Santi Onaindia’ri omenaldia. Kirsti Kalliosalo: Helsinkitik Aita Santi gogoratzen. Aita Onaindiaren idazki bat: Kisti eta Aita Santi (Aita Onaindiaren idazkien artean aurkituta). Latiegi’tar Bixente: Erdiaroko euskal-izenen idazkera (II atala). Balpuesta´ko Gotzaidiaren larrukiak. 804’eko idazki bat (V) (Argazkia). Arrinda’tar Anes: Astigarribia eta Tritium Tuboricum. Pedro Puxana, arabarrak: Euskera “berria”? Zatarain’dar A.: Lhande ta Lafitte’ren iztegiko LL eta Ñ’ dun itzak. Latxaga: “Basarri” bersolarien urrezko erregea. Latxaga: Martin Garzia Alkorta euskal begi ernea. Latxaga: Euskerazaintza ta Errioxa. Latxaga: “Rikardo Arregi” delako kazetaritza saria. June Casenave: Bortüzale. Egaña’tar Gotzon: Don Nemesio Etxaniz, Sudupe’ren eskutik. Anastasio Albisu Ayerdi: Uso-zuria (Antzerkia). Azala: Oñatibia’tar Manu’k jasotako euskal esaldiak, 24x17, 64 oŕ., Urrilla-Gabonilla, 1996.

 

XXXVIII. EUSKERAZAINTZA. Azala: Apirilla eta esaerak.

Edesti.  Latiegi’tar Bixente: Erdiaroko euskal-izenen idazkera (II atala). Balpuesta’ko Gotzaidiaren larrukiak. 804’eko idazki bat (VI). Latiegi’tar Bixente: Ueska’ko urian XVII mendean euskaraz?

Yakintza. Pedro Puxana, arabarrak: Bizkaiera-gipuzkoera: berdin eta ezberdin. Zatarain: Koine baten bearra? Uŕestarazu’taŕ Andoni: Olabide’tar Erraimunda Yosulaguna. Umandi: Itanoa gero eta gutxiago erabiltzen. Egillearen izenik gabe: Europako izkuntzak: quid/RTL (radio-télévision-Luxemburg) urtekaritik euskeratuak. Latxaga: Aita Ibero’n oraindik argitaratu gabeko eskutitza. Fray Evangelista de Ibero: Carta del P. Ibero (Hijar, Teruel, 7-VI-09, R.P. Roman de Vera, Lekarotz). Etxaburua’tar Asier: Balmes’en Irizpidea (El Criterio)ko iztegia. Junes Casenave: Jondane Johane Gaüa. Arrinda’tar Anes: Song, Txinako Mandarina. Egaña’tar Gotzon: Erritasunak ez du paperen bearrik. Erkiaga’tar Eusebio: Lengo eta oraingo kezkak, zelan dua bizkaerea? Azala: Itxasoa eta esaerak. Oñatibia’tar Manu’k jasotako esaldi jatorrak, 24x17, 64 oŕ., Urtarrilla-Epailla, 1997.

 

XXXIX ETA XL. EUSKERAZAINTZA.

XOMORROAK. Euskal inguruetako izen eta deiturak. Euskerazaintza’k egindako ikerlanak. Azala: Zenbat deitura ditu euskeraz “mariposa” delakoak?  XOMORROAK: 27 irudi. Euskerazaintza. J.M. San Sebastian “Latxaga”: Xomorroak euskal errietako literaturan. Xomorro ei buruz ikerlanerako galderak. Egindako lanen zerrenda: Araba, Baxe Nafarroa, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi Nafarroa, Xiberoa. Araba: Aramaio, Domaikia, Obekuri, Urbisu. Baxe-Nafarroa: Aldude, Izturitze. Bizkaia: Ajangiz, Elorrio, Ispaster, Iurreta, Lemoa, Markina, Mungia, Muxika, Zornotza, Meñaka. Gipuzkoa: Azpeitia, Bidania (Bidegoian), Deba-Itziar (Lastur), Donosti, Eibar, Oñati, Orexa, Zarautz. Lapurdi: Sara. Nafarroa: Aezkoa, Aldatz, Arbizu, Bera, Elgorriaga, Etxalar, Ulzama. Xiberoa: Altzai/Alcay. Zubikarai’tar Augustin (bateratzaillea): Erriz-erriko deiturak: Xomorroei buruz ikerlanerako galderetatik artu diran erantzunetako sailkapen laburra. Zubikarai’tar Augustin (bateratzaillea): Esaera ta jakingarriak. Azala: Zomorro eta kidekoen esaera zarrak, 24x17, 128 oŕ., Jorrailla-Ekainilla eta Uztailla-Irailla-Epailla, 1997.

 

XLI. EUSKERAZAINTZA.

Yakintza: Joxemari Murua’k: Latxaga Euskerazain (Joxemari San Sebastian Zubillaga Doktorea). Antoine d’Abbadie’ren biografia: “Latxaga”ren itzaldia: Antoine d’Abbadie: Bere bizitza, bere lanak, bere idazkiak, Nicolas Soralucekiko arremanak, Agustin Chaho’ren lankide, olerki-lorezko jaiak, euskal giroaren bizigarri, Vinson’ek egindako lanaren oñarria.Latiegi’tar Bixente: Bixente Latiegi’ren aurkezpena. “Latxaga”ren itzaldia. Antoine d’Abbadie’ren eskutitz ezezaguna Soraluce’ri egiña. Antoine D’Abbadie’ren eskutitza: lenengo orrialdea. Antoine d’Abbadie’ren eskutitza: bigarren orrialdea. Eskutitzaren arkitzea. Eskutitzaren barrena. Eskutitzaren mamia. Nor da Antoine d’Abbadie? Nor da Nocolas de Soraluce? (1820-1884). Zaletasuna antza aundikoa. Vinson’ek egindako lanaren oñarria. Eskutitzaren garrantzia. Langille bakana (Trabajador excepcional). Amaia. Atseskia: Antoine d’Abbadie’ren euskal arreman berexiak. Bibliografia orokorra. D’Abbadie’ren liburuak. Nicolas de Soraluce Zubizarreta’ren  liburuak. Antoine d’Abbadie’ren esku idatziak. Olazar’tar Martin’ek: Olazar’tar Martin’en erantzuna. Paulin: Itzaldi bitarteko bertsoak. (2 bertso). Latxaga adiskide on (3 bertso).  Latiegi’tar Bixente: Uesca’ko euskerari-buruzko gure saiaketen egoera. Pedro Puxana arabarrak: Bizkaiera-gipuzkoera: berdin eta ezberdin (II). Ezberdintasunak. Ezberdintasunak. Augustin Zubikarai: Manu Oñatibia. Azala:  Maria Dolores Agirre idazle, itzultzalle, antzerki zuzendari andrearen eriotza. Olazar: Esaerak, 24x17, 64 oŕ., Urrilla-Gabonilla, 1997.

 

XLII. EUSKERAZAINTZA. Azala: Olazar: Esaerak.

Yakintza. Latxaga: Euskera izkuntza bat ote?

Edesti.  Latiegi’tar Bixente: Erdiaroko euskal-izenen idazkera (II atala). Balpuesta’ko Gotzaidiaren larrukiak. 804’eko beste idazki bat. On Manuel Lekuona’ren liburutatik: Kardaberaztarrak eta euskerazaintza. Aita Augustin Kardaberatz euskal-idazle. Arostegi’tar Jokin eta Arrinda’tar Anastasi’k: Kardaberaztarrak. Kardaberaz liburuen zerrenda. Kardaberaz liburuxkak. Patxi Arizabalo: Euskal itz eta esanahi berrien sorbideak. Olazar’tar Martin, Euskerazaintzaren lendakariak: Euskal erabilkera batzuk. Zataarin: Landucci’ren iztegitik artuak (ñ, ll, rr  idazteari buruz). A.Z.: Itxastarrei entzunak. Azala: Olazar’tar Martin’ek: Esaera bereiziak. Arrinda’tar Anes: Sukia’tar Jose Mari (Argazkia), 24x17, 64 oŕ., Urtarrilla-Epailla, 1998.

 

XLIII. EUSKERAZAINTZA. Azala: Gure irakurleei.

Edesti. Latiegi’tar Bixente: Erdiaroko euskal-izenen idazkera (II atala).  Balpuesta’ko Gotzaidiaren larrukiak. 804’ko larruki bi (Jarraipena).

Yakintza. Pedro Puxana arabarrak: Bizkaiera/gipuzkoera: berdin/ezberdin (III). Eezberdintasunak. Gizarte-sikologia. Arrinda’tar Anes: Boccaccio-Decameron eta euskaldunak. Latxaga: Urteko illabeteak Bera’n. Urrestarazu A.: Euskeraren alde. Iritziak.

Edesti. Pedro Puxana: Otsaundiko Batzarre Nagusi bat Gernika’n. Egillearen izenik gabe: Prudentzi deuna euskalduna. Etxaburu’tar Jose Mari: Abizena ta izena “tar”egaz lotuta. Zubiri’tar Iñaki: Utsak arteztuten. Ikuŕitza: Aramendi: Arana Goiri’tar Sabin eta euskera. Egaña’tar Gotzon: Izkuntz-lanketariak ingudean. Euskerazaintza: Udako eginkizunak eta ikastaroak. Azala: Amale: Esaldi ta itz traketsak. Olazar’tar Martin’ek: Euskerearen esaera bereiziak, 24x17, 64 oŕ., Jorrailla-Ekainilla, 1998.

 

XLIV / XLV. EUSKERAZAINTZA. LIBURU GORRIA.

Azala: Gure irakurleei.

Zenbaki onetako gaiak. Kaferena’k aukeratua: Euskerazaintza’ren liburu gorria (1968-1998, euskeraz, gaztelaniaz eta prantsesez). Oñatibia’tar Manu’k: Arantzazu ta Bergarara’ko Batzarren ondoren. “Euskerazaleak eta Kardaberaz” (1978): Bergara’ko Batzarrera ez agertzea erabaki dugu. Euskerazaintza. Lino Akesolo, Lendakaria: Kanpotar euskalari guzieri. Lino Akesolo, Lendakaria: To all foreign Basque language scholars. Lino Akesolo, Lendakaria: A todos los euskerólogos extranjeros. Euskerazaleak discrepa de Euskaltzaindia. El Diario Vasco (30-7-1978), Entrevista de Santiago Aizarna con Felipe Yurramendi: Euskerazaleak discrepa de Euskaltzaindia. Arrinda’tar Anes’ek: Euskaltzaindiak 25 urte betetzean  batuaren arazoa. Jose de Arteche (“Zeruko Argia”: 1970-VIII-9’an): Lotsa Gorriz. Arrinda’tar Anes’ek: El batua no sirve para nada. Finis coronat opus. Gure gaiak.  Manuel Lekuona: Euskeraren batasuna. Euskaltzaindiaren 50 urtebetetzea eta euskeraren batasuna. Manuel Lekuona: Arantzazu’ko batzarra (Kritika). Manuel Lekuona: Batasuna eta H, eta Arantzazuko batzarra. Don Manuel Lekuona, expresidente de Euskaltzaindia (El Diario Vasco, 17-9-1978): De la Academia me echaron los “hachetistas”. Anes Arrinda (1994): “H’ak salbatu du euskera”. A. Arrinda (“Aozko Literatura” liburutik, 1975): Lekuona “zaarra”. A. Zubikarai (1991): Euskerazaintza sorrera bidean. Ministerio del Interior. Departamento de Cultura. Procedimiento para solicitar reconocimiento de Utilidad Pública. Araudia. Estatutos. Bazkide sortzaillen zerrenda. A. Zubikarai (1991): Euskal senik ez daigun galdu. Oñatibia’tar Manu’k (1988): Baserria ta euskera.  Oñatibia’tar Manu’k: Esaldi jatorrak. Gaztañaga’tar Jesus: Euskerazko akatsak zuzentzen. Gaztañaga’tar Jesus’ek (1990): Akatsak eta erderakadak. J. Gaztañaga eta “Taldeak” (1992): Erdera gehiago. Akesolo’tar Lino A.: Euskera batuaren billa. A. Arrinda (1975): Euskeraren batasuna eta euskalkien indarra. Gure Lurra. Goikoetxea’tar Iñaki: Leiñuen euskerea. Paco Aristi’k Jexus Gaztañaga’ri egindako elkar-izketa (Diario Vasco, 1989): Jesus Gaztañaga’k ez du etsi. B. Latiegi (1985): Opiniones de escritores castellanos. Zubiri’tar Iñaki: Itxartu zaiteze. Gotzon Garate (1995): Bizkaiera. Kepa: Non itziten zaitue, Bizkai’ko euzkera maite ori? Olazar’tar Martin’ek (1992): Deustu’ko Ikastetxe Nagusian mai-ingurua (Bizkaiko euskerea gai dala). Idazkolakoak: Eusko Lege-Biltzarrari. Iñaki Martiartu (1997): Mendebaldeko euskera XX mende goienean. Olazar’tar Martin’ek (1998): Mendebalde Kultur Alkarteari. B. Latiegi / D. Oñatibia (“Euskaltzaindiari Epaiketa” liburutik, 1982): Iparraldekoen oitura. Malaxetxebarria tar Jon “Kalamua” (1992): Gazteen joera izatea. “Nora doa gure euzkera?”. A. Zubikarai (1990): Argi bidean. Federico Krutwig: “Ha fracasado el proceso de Euskaldunización”. Eusko Jaurlaritza: Euskeraren Erabilpena Arauzkotzezko Oinarrizko Legea. Ley básica de Normalización del Uso del Euskera. Euskeraren Normalizazio bidean urrats berriak. Felix Ibargutxi (“Joskera lantegi”): “Altube ikasi gabe beste muturrera jo zuen jende askok”, dio Juan Garziak. Dirulaguntza-gaiaren azalpena / Descripción del programa o actividad. Patziku Perurena (El Diario Vasco, 28-11-92): Hizkuntz mailen nahastea. Euskerazaintza, Ibon Sarasolak Ander Usabiagarekin elkarrizketa: “Euskararen Batasuna pikutara doa”. Euskerazaintza’k: Ibon Sarasolak uste du “‘chicanotze’ prozesu bat”  ari dela gertatzen. El Diario Vasco (19-6-1998): Bordak Sarasolari: “Ez dugu literaturaren irakurketa filologiko jansenistarik nahi”. José Lasa Apalategi (Ensayos críticos sobre la unificación literaria del vascuence, 1973): Una hipótesis plausible mirando al futuro. Euskerazaintza’k Eusko Kontseilu Nagusiari: Euskaltzaindia, Gernikako Estatutuaren seigarren artikulua aldatzearen alde. Protesta de Euskaltzaindia por su marginación del Estatuto. Latiegi’tar Bixente (Diario de Navarra, 1997): García Márquez “Nobel”duna eta Euskaltzaindia. Antonio Ortega, México: México: el “spanglish” hace una dura competencia al españolOpinión de Don Gonzalo Torrente Ballester, escritor y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. Lema que figura en el emblema de la Real Academia de la Lengua Española: limpia, fija y da esplendor. Bixente Latiegi: Opinión de don Ramón Menéndez Pidal. Juan Cantavella: Fernando Lázaro Carreter: “Me irritan los que se ganan la vida con las palabras pero no las cuidan”. Euskerazaiñei itaunak-1988’an: Euskera batua bai ala ez? Zelan?  “Latxaga”: Euskera izkuntza bat ote? Olazar’tar Martin’ek: Bizkaiko euskerearen aurka (Eguna, 1989-12-28). Oñatibia’tar Manu (1992): Bizkaierak bizirik irauterik bai ote? Euskerazaintza: Bizkaieraren etorkizuna irakaskuntzan. Euskerazaintza: “Euskal Literatura VI” - Etor liburutik Santi Onaindia’k bizkaierari buruz. A. Zubikarai (1981): Gure Athenas’en. Jm. M.: Eraskiña. Azala. Paulin: Euskera (3 bertso). Allegretto (Orixerena): Zatozkida Goi-Arnas eizu nerekin lan, eŕi baten arnasa mamitu dezadan. Geroak esan beza eŕi bat izan zan edota ats emaiogun ontan iraun dezan, 24x17, 190 oŕ., Uztailla-Irailla eta Urrilla-Gabonilla, 1998.

 

XLVI / XLVII. EUSKERAZAINTZA.

Azala: Gure irakurleari.

Atarikoa. Olazar’tar Martin. 

Zenbaki onetako gaiak.  Pedro Puxana Agirregabiria: 1899 urtean Arabako Aramaion izan ziran Fiestas Éuscaras/Euskal Jaien mendeurrena/eungarren urtea. Letiegi’tar Bixente: Euskera Uesca’ko urian XIV mendetik XVII’era. 1349’ko dokumentua (1349’ko dokumentu baten originalaren kopia eta birridazketa, Archivo Municipal de Huesca, Manuscrito Nº 2, “Revista de Archivos y Museos” 1913, pág. 2). XVI mendeko dokumentua (1561’ko dokumentu baten originalaren kopia eta birridazketa, Rosa Aierbe’k egiña. Archivo Prov. Huesca, Protocolo 615, p. 13 v). Joxemari Murua: Orixe’ren Euskaldunak. Orixe’k Lizardi’ri: Beti Lagun (9 bertso). Robert Puchulu: Euskal ezezko zenbait ze/ez/eze/e/ehe/ul. A/na/ka/la/sa ezezkoen zerrenda. Jesus María Alkain: Latxaga’ren liburu berriaren aurkezpena (Euskal Sena liburua). Luis Arostegi: Lino Akesolo: gizona eta lana (Euskerazaintza’ko leenengo leendakaria). Arrinda’tar Anes: San Roke dantza. Ezpatadantza. Paulo Arzelus: Azoka Elkartea-Xango Baita. Atutxa’tar Paul: Bidalgoa. Moles i Carrera’k: Selluak euskaraz (Itzultzaille: Atutxa’tar Paul). Latxaga: Euskara Errioxan berpizten. J. M. Murua: Euskerazaintzaren lanak (Euskal Asteak). Olazar’tar Martin’ek: Euskerea, batez be bizkaierea, leen, orain eta gero (Amorebieta’ko Karmeldarren Ikastetxean emandako itzaldia). Atutxa’tar Paul’ek: Sabino’ren nortasuna (Amorebieta’ko Karmeldarren Ikastetxean emandako itzaldia). Anes Arrinda: Euskerea da gure edestiaren gordeleku, (Deba’ko jakingarriak). Urrestarazu’tar Andoni (Umandi): Euzkeraren arerioak. Urrestarazu’tar Andoni: Nere bizitza. Urrestarazu’tar Andoni: Olabide’ren asmoak euskal-itz berrieri buruz. Jm. Murua’k: Andoni eta euzkera. Euskera aldatz gora (8 bertso). Iñaki Martiartu: Esaera jatorrak. Atsotitzak-1. Iñaki Martiartu: Euskal esaldiak. Esaldi ta itz traketsak, 24x17, 142 oŕ., Urtarrilla-Ekainilla eta Uztailla-Gabonilla, 1999.

 

XLVIII. EUSKERAZAINTZA.

Azala: Gure irakurleari.

Atarikoa. Olazar’tar Martin.

Zenbaki onetako gaiak. Olazar’tar Martin: Alkartuta naiz banaka / lortuak eta lortzekoak (Bilbao’n, 2000-03-18). Latiegi’tar Bixente: Erdiaroko euskal-izenak: IX mendea,  Balpuesta’ko Gotzaitegiaren idazkiak.  804’ko iraillaren 17’ko larruki bat. Arrinda’tar Anes: Agarre baserria. Olazar’tar Martin’ek: Bizkaierea. Juan Dorronsoro Zeberio: Intxaur-ondoak eta intxaur-jolasak. Arrinda’tar Anes’ek: Euskalerriko merkataritza legorrez eta itsasoz. Olazar’tar Martin’ek: Gernika’ko Batzar-etxea. Garrantzia, zin-eleizea, aritza, erakustokia (Museoa), agiritegia, zuzendaritza, Batzar Nagusiak. Bizkaiko 37 jaunen izenak eta urteak. Iniaki Martiartu: Udaleko euskera-teknikariak eta mendebaldeko euskerea. Arrinda’tar Anes: Naparro eta Frantzia’ko erreinoa. Joxemari Murua’k: Gure  kontuak, argi eta garbi. Arizabalo’tar Patxi’k: Esanai eta itz berriak. Zubiri’tar Iñaki: Euskerea ta asmalaritza (2.000’ko otsaila’ren 21’an gintza-asmalarien alkargoan Zubiri’tar Iñaki’k emondako itzaldia). J.M. Murua’k: On Manuel Lekuona’ri (G.D.), 24x17, 80 oŕ., Urtarrilla-Ekainilla, 2000.

 

XLIX. EUSKERAZAINTZA.

Azala: Gure irakurleari.

Atarikoa. Olazar’tar Martin.

Zenbaki onetako gaiak. Olazar’tar Martin’ek: Lortuak eta lortzekoak (2000n. urtean). Mitxelena’tar Manuel eta Atutxa’tar Paul: Zelan zaindu ziran osorik epaituen mezuak. Olazar’tar Martin’ek: Ogeta amaseigarren urteko guda ta elertia. Olazar’tar Martin’ek: Santuak nortzuk eta zergaitik? Olazar’tar Martin’ek: Lauaxeta’ren espetxeko agiriak. I. eskutitzak. II. Olerkiak. III. Azken-naia (Testamentua). Atutxa’tar Paul: Azkarraga eta Mozo’tar Jose Mari (Lur Gorri). Idaz-lanak. Azkarraga’tar Gotzon’ek (euskeratu: Olazar’tar Martin’ek): Gotzon Azkarraga Lur-Gorri’ren lobearen agiria. Askoren artean: Jesus Peña’ren eredua. Olazar’tar Martin’ek: Gudako espetxeratuen itzak, 24x17, 62 oŕ., 2001.

 

 L. EUSKERAZAINTZA.

Atarikoa. Olazar’tar Martin Euskerazaintzaren Lendakaria. 

Latiegi ta Eraso’tar Bixente’k: Aragoi’ko Izen euskaldun zarrak Erdiaro garaiean. 828’ko larruki bat (I). Olazar’tar Martin’ek: Abizenetako berbak (gaur galduta). Robert Puchulu: Euskal ezezkoak: ikerketa konparatiboa (lan errepikatua, aurrekoa utsunez betea agertu zalako). Anes Arrinda: Euskaldunak eta Europa. 1.- Euskal-izkera eta geneak Europan zear. 2.- Cro-Magnon eta euskaldunak. 3.- Euskaldunen odola eta geneak. 4.- Euskaldunak kanpotarren begietatik. 5.- Laburpen eta ondorio-ak. Olazar’tar Martin’ek: Abizenetako atzizkiak. Latiegi’tar Bixente’k: Izen euskaldunen idazkera Gipuzkoa’n antzintean. Olazar’tar Martin’ek: Toki-izenak eta abizenak (2n. moltzoa). Atutxa’tar Paul: Euskaldunak Europan (Bilbao’ko Euskal-Astean-2002). Euskerazaintza: “36’ko gudan su-izkillatutako idazle gazteak” (liburuaren aurkezpena eta egunkarietan agertu diran iruzkiñak). Latiegi’tar Bixente’k (Diario de Navarra’n agertua): Euskerazaintza’ren izateko arrazoia, 24x17, 112 oŕ., 2003.

 

 LI. EUSKERAZAINTZA.

Atarikoa. Olazar’tar Martin Euskerazaintzaren Lendakaria. 

Urteko ekintzak. Olazar’tar Martin.

Zenbaki onetako gaiak. Olazar’tar Martin’ek: Izkuntzalaritza (Saussure’ren liburuaz). Atutxa’tar Paul: Zergaitik O.N.U.? (Euskaldunak gaur). Olazar’tar Martin: Euskal elertia. I. Idazki zarrak (1300-1514). II. Klasikuak (1514-1690). III. Larramenditarrak edo apolojistak (1690-1865). IV. Aranatarrak eta azkuetarrak 1865-1936). V. Guda-aurre ta ostekoak (1936-1968). VI. Erribide ta batu-berri (1968-2000). Atutxa’tar Paul: Lurgorri’ri omenaldia Aramaiona’n (Euskerazaintzak eskatua) (Lurgorri’ren argazkia). Olazar’tar Martin-ek: Euskalkiztia (Euskerearen dialektologia). Olazar’tar Martin’ek: Euskerearen edestiari begira. Anes Arrinda: Euskaldunak eta inguruko erriak. Olazar’tar Martin’ek: Margolaritza. I. Edertiaren barruan. II. Artzuloetan. III. Arri barri eta erri zarrak. IV. Margolari elendarrak. V. Margolari grekoak. VI. Islam’darren margolaritza. VII. Erromatarren margolaritza. VIII. Basati margolariak, Karlomagno, Oton, mozarabeak. IX. Margolari bitzantziotarrak. X. Margazki erromanikoak. XI. Gotiku tankerako margolaritza, txikia. XII. Margolari italiar eta flamenko zarrak. XIII. Parnaso-gaiñean. XIX. Barrokoa ta margolariak. XV. Barroko-ondoren gaur-arte. Latxaga (Lizarra’n, 2001-IX-21): Euskerari buruz agiri nagusia. I. Nondik asten dogun billaketa. II. Euskera, izkuntzen sendia. III. Amagandiko izkuntzaren garrantzia. IV. Amish’tarren eredua. V. Euskera batua. VI. Naparroa’ko euskera – galtzaille nagusia. VII. Gizakien alkar bizitza, jakintzazko askotasunean. VIII. Eleizea nora-ezean. IX. Mezurik aundiena. Olazar’tar Martin’ek: “Euskarari buruz Agiri Nagusia’ri oar batzuk. Latxaga (Lizarra, 2001-IX-21): Manifiesto acerca del euskera. I. Punto de partida de nuestra investigación. II. El euskera, una familia de lenguas. III. Importancia de la lengua materna. IV. El ejemplo de los amish. V. El batua. VI. El euskera navarro – el gran perdedor. VII. La convivencia humana en el pluralismo cultural. VIII. La iglresia en la cuerda floja. IX. Mensaje capital, 24x17, 104 oŕ., 2003.

 

LII. EUSKERAZAINTZA.

Atarikoa. Olazar’tar Martin Euskerazaintzaren Lendakaria.

Zenbaki onetako gaiak. Olazar’tar Martin’ek: Lortuak eta lortzekoak (2003). Olazar’tar Martin’ek: Frankoak eta baskoiak. Olazar’tar Martin’ek: Done Riktrudis, lekaime euskalduna. Olazar’tar Martin’ek: Done Amand, euskaldunen apostolua. Olazar’tar Martin’ek: Bertsolaritza. Latiegi’tar Bixente: Aragoi’ko izen euskaldun zarrak Erdiaro garaiean. 828’ko Bigarren Larruki Bat. Olazar’tar Martin’ek itzuli ta laburtua: A. Kanpion eta P. Broussain’en txostena euskera batua dala-ta. Olazar’tar Martin’ek: Serorak kentzen. Atutxa’tar Paul: Askatasuna ta menpea. Askatasuna Bizkaian (38 or.). Olazar’tar Martin’ek:  Erbesteko euskerazaleak. Olazar’tar Martin’ek: Zesar Borjia Naparroa’n. Olazar’tar Martin’ek: Milia Lastur’ko. Anes Arrinda:  Euskera orain 2.000 urteko arlosetan (25 or.). I. Noizkoak geran (Franko-Kantauri-Kultura). II. Etnolojiaren bideak (Mari sorgin guztien Erregiña, aztiak eta sorgiñak, Mari eta leizeak, lamiñak eta Maide, Gaueko, leizeetako marrazkiak, Prakagorri, Basajauna, jentillak). III. Erromatar aldare euskaldunak (Beigorritxo deo, Aritxo deo, Asto illuno deo, Abel-abelgorri deo,  Erge deo). IV. Illargia. V. Mendiak. Argazkiak. Azala: Olazar’tar Martin’ek:  Euskal Lurra. Gure egurastia (klima). Triku-arriak (dolmenak) euskalerrian, 24x17, 104 oŕ., 2004.

 

LIII. EUSKERAZAINTZA.  

Atarikoa. Olazar’tar Martin Euskerazaintzaren Lendakariak.

Zenbaki onetako gaiak. Olazar’tar Martin’ek:  Euskerazaintza, Euskaltzaindia eta euskerea errian. Joxemari Murua Goñi: 2004 urteko jardueren azalpena. Olazar’tar Martin’ek:  2004n. urtean egiteko lanak. Joxemari Murua’k: Euskerazaintzako gaur egungo idazleak. Joxe Mari Murua Goñi: Okerrak zuzentzen. Gaztañaga’tar Jesus’ek: Akatsak eta erderakadak. Olazar’tar Martin’ek:  Loiola’ko Iñaki deuna Bilbao’n? Olazar’tar Martin’ek:  Latiñetik euskerara etorritako berbak. Olazar’tar Martin’ek:  “N” galkorra. Olazar’tar Martin’ek:  Ogeta amaseiko guda eta Euskalerria (Hugh Thomas’ek diñoana). Olazar’tar Martin’ek:  Bizkai’ko Jaunik zarrenak (ez ziurrak). Olazar’tar Martin’ek:  Euskaldunai zergarik ez. Olazar’tar Martin’ek:  Euskalerria’n aita santu: VI Adriano. Olazar’tar Martin’ek:  Ziortza’ko Andra Mari. Atutxa’tar Paul: Bereiztasuna’ri lotsa. Olazar’tar Martin’ek:  Bixente Ferrer santua Bizkaia’n. Olazar’tar Martin’ek:  Izaro Bermeo’n. Olazar’tar Martin’ek:  Euskerea ta japonerea. Latiegi ta Eraso’tar Bixente: Aragoi’ko izen euskaldun zarrak Erdiaro garaiean. 850’ko larruki bat, 24x17, 64 oŕ., 2004.

 

LIV. EUSKERAZAINTZA.

Atarikoa. Olazar’tar Martin Euskerazaintzaren Lendakariak.

Zenbaki onetako gaiak.  Olazar’tar Martin’ek: Euskera zarra: seniderik?  Euskerea munduko eta Europa’ko izkuntzen artean. Euskerearen edesti laburra. K.a. I gizakditik III’era. Euskereak zergatik irauten dauan ainbeste. Idatzi-gabeko izkuntza baten indarra. III-X gizaldietan. Erdi-aroko euskerea (XI-XV gizaldietakoa). Euskera klasikua (XVI-XVIII gizaldietan). Berbazko euskalkiak eta idatziak. Barri-aldiko euskerea (XVIII-XX). Euskera batua: 1968. Erromatarren denporan. Erdi-ugarteko izkuntza zarrak eta euskerea. Euskera zarra edo arkaikoa zelakoa zan. Euskera zar edo arkaikoaren lur-zabaltasuna. Euskerearen senideak edo antzekoak diran izkuntzak. Euskera zarra (arkaikoa)’ren aurrekoa. Euskerea ta iberoen izkuntza. Euskerea ta bereberen izkuntza. Euskerea eta Kaukaso-aldeko izkuntzak. Euskerea ta Siberia-aldeko  izkuntzak. Senide txikiak. Latiegi Eraso’tar Bixente: Aragoi zarreko erri-izen euskaldunak. 850’ko bigarren larruki bat. Atutxa’tar Paul: Euskaldunak eta Europaren batasuna. I. Europa-aurrera. II. Erromatarren ostean. III. Godoen ostean. IV.  Jokabide okerrak. V.  Jokabide zuzenak, 24x17, 70 oŕ., 2004.

 

 LV. EUSKERAZAINTZA.  

Atarikoa. Olazar’tar Martin Zuzendariak.

Zenbaki honetako gaiak. Latiegi ta Eraso’tar Bixente: Aragoi’ko toki-izen euskaldunak Erdiaro garaiean (893). Atutxa’tar Paul: Europa’ren erkidetasuna (25 or.). I. Euskalerria. II. Europa. III. Erriarteko Kristau Demokrazia’ren edestia (D.I.C.) 1.927’an Kolonia’ko Biltzarra. Anberes’eko batzarra. Paris’eko batzarra. Luxenburgo’ko batzarra. Koloniako batzarra. IV. Europa’ko Kristau-demokrata Alderdi’akaz euskaldun’en artu-emon sakonak. V. Europa’ren erkidegoa. VI. Euskalerria’n. Joxemari Murua’k: Euskalgintza. 2005erako egitasmoa. Jarduerak. Gure kontuak argi eta garbi, 24x17, 48 oŕ., 2005.

 

LVI. EUSKERAZAINTZA.

Atarikoa. Olazar’tar Martin Zuzendaria. 

Zenbaki onetako gaiak. Olazar’tar Martin’ek: Latiegi ta Eraso’tar Bixente (+2005-06-27, argazkia). Olazar’tar Martin’ek: Filosofia. I. Gaillurra: Sokrates, Platon eta Aristoteles. II. Eskolastika goi-maillara. III. Eskolastika gorengo maillan. IV. Argituak. V. Erromantasuna/romanticismo. VI. Alemania’ko ideia-bidekoak. VII. Gaurko filosofia: beste mundu bakoak. Gaurko filosofia: beste mundura begira dagozanak.  VIII. Agirikozaleak eta izatezaleak (Fenomenalistak eta eksistentzialistak). Azkenengo 50 urteak.  Geigarria: gure aldiko filosofia España. Geigarria: filosofo euskaldunak. Xole Erbiti: Euskara sustatzeko unitatearen burutza. Deialdia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen atal, bulego eta unitate parekatuetarako 104 buru merezimendu lehiaketa bidez izendatzeko. 1) Euskararen sustapenaren aurrekariak. 2) Legeria. 3) Euskara sustatzeko unitatearen sorrera. 4) Hezkuntza Departamentuaren gaur egungo egitura organikoa. 5) Baldintzak eta baliabideak. 6) Antolaketa tekniko-administratiboa. 7) Irakasleendako prestakuntza jarduerak. 8) Euskararen sustapen eta berrikuntzarako jarduerak. Xole Erbiti: Olerkiak. Iruña’n Olerki-sariketa (Lan sarituak). A) Bortziriak. Julen Errandonea Martin (Bera: Rikardo Baroja Ikastetxea). B) Gauerdian itsasertzean. Edurne Urzain Andueza (Tafalla-Ikastetxekoa). 1º Saria. C) Irati ibaia. Alaitz Berrio (Tafalla’ko Eskiroz Ikastola). Iker Joseba Laka Guenaga: Euskal izenorde zarrak Lazarraga’n / Los viejos pronombres euskéricos en Lazarraga (24 oŕ.). Continuación de los trabajos publicados en la revista FLV (1).  Además de otras variantes más modernas, pronombres personales que se atestiguan en el manuscrito euskérico de Juan Pérez de Lazarraga: I: Para 1ª persona del singular ‘yo’: ne-ur-c, ne-ur, ne-ur-cheau, ne-ur-gaz. II. Para 2ª persona del singular ‘tú’: e-ur-c. III. Para 1ª persona plural ‘nosotros’: gue-ur-cheoc, gue-ur. IV. Para 2ª persona plural ‘vosotros’ (acepción antigua): çe-ur-c, çe-ur-gana, çe-ur-ganik. çe-ur. V. Un genitivo excepcional. Apéndice al artículo “Los viejos pronombres euskéricos en Lazarraga”. Artzeluz’tar Amale’k: Euzkera Naparroa’n. A) Euzkera XVI’gn. mendean. B) XIX’gn. mendea. C) Ele-bitasuna. J.M. Murua’k: Bertsolaritzaren astapenak. Atutxa’tar Paul: Euskalerria ta inguruko erriak. I Zatia: Beste erri batzuen erasoa Euskalerriari. 1) Kromañon gizona euskaldunen jatorria? 2) Keltiarrak. 3) Greziarrak. 4) Erromatarrak. 5) Erromatarrak eta kristiñauak. 6) Godoak. 7) Mauritarrak. 8) Euskerea ta demokrazia Europa osora. 9) Akitania: lau zatitatik bat Galian. 10) Baskonia’ko dukat-erria. 11) Karlomagno. 12) Normandoak. 13) Euskaldunak gurutza-gudetara. II Zatia: Nafarroa’ko erregetza. Asturias-Leon eta euren ondrengo Gaztela’r erregetza. J.M. Murua’k: Kardaberaz Jakintza Bazkuna-ren bidetik (1924+2005). Olazar’tar Martin’ek: Euskal Lurra. Elertia. I. Aldia: Idazki zarrak. II. Aldia: Iparraldeko idazle zarrak. III. Aldia: Larramenditarrak. IV. Aldia: Barrikuntza: Azkue ta Arana. V. Aldia: Batu berri ta erribide. Azala: Joxemari Murua’k: Bixente Latiegi-ri (G.B.) (1919-2005), 24x17, 192 oŕ., 2005.

 

LVII. EUSKERAZAINTZA. Argazkiak: Jose Maiza ta Mari Krutz Auzmendi (Artxulo-Urbasa).

I.  Kanta zarrak Artxulo baserrian. XXI kanta zar eta bakoitzaren oarra. Artxulo baserri arrigarria Etxarri-Aranaz’en dago, Urbasa’n ondo ezarria, Arzabaingo malkorpean, erritik urruti. Euskal kulturaren mintegia.  Jose Maiza’ren sendia euskal koblariak. I. San Migel’en kanta zar bat (X bertso, musikarekin). II. Aranzazu. III. Txekorrena. IV. Anka motza. V. Askotxo eraman nuen. VI. Mañeru’n kargatu. VII. Txerriarena. VIII. Galtzak jario. IX. Nobioena. X. Lekunberri’kozarri azalarenian. XI. Gurutze santu ori. XII. San Jose’ri. XIII. Franzesaren idea. XIV. Alemanak eta franzesan gerra. XV. Otsoak astoa nai zuen. XVI. Sugandilla kuskur. XVII. Alkarri tapue botatzen. XVIII. Ardia zezin. XIX. Ai ai ai mutillak. XX. Euskal jota. XXI. Jesus maitea Aizkorri’n dago. Latxaga: II.- Amodiozko kobla zarrak. Amodiozko kobla zar eta berriak, idazti berean, idazteko tresnaz (iru orrialde), 24x17, 64 oŕ., 2006.

 

LVIII. EUSKERAZAINTZA.

Atarikoa. Olazar’tar Martin Zuzendariak.

Zenbaki onetako gaiak. Olazar’tar Martin Zuzendariak: Lortuak eta lortzekoak (2006).  Artzelus’tar Amale’k: Ikastolak. Guda aurreko ikastolak. Naparroa’ko euskal eskolak (ikastolak). Baztan’go ikastola. Españia’ko “gerra zibilla” Naparroa’n. Franco’ren garaiko ixilpeko ikastolak. Iker Joseba Laka Guenaga: Euskeraren adizki zarrak nondik nora (28 oŕ.).  Construcción del origen de la conjugación euskérica desde su creación hasta nuestros días. Continuación de su trabajo publicado en el nº LVI. I. Presente de indicativo del auxiliar intransitivo. II. Pretérito de indicativo del auxiliar intransitivo. III. Presente subjuntivo del auxiliar intransitivo. IV. Pretérito de subjuntivo del auxiliar intransitivo. Jon Amozarrain eta Jokin Astobiza: Atsotitzak eta esakerak (Azkue’gandik artuta). I. Azkue’ren atsotitzak (erderaz esan naia). II. Azkue’ren esakerak (erderaz esan naia). Etxaburua’tar Asier: Bear-bearreko iztegitxoa (gaztelania-euskera, 1089 itz), 24x17, 112 oŕ., 2006.

 

LIX. EUSKERAZAINTZA.

Atarikoa. Olazar’tar Martin Zuzendaria.  

Zenbaki onetako gaiak. Olazar’tar Martin: Aita Santi Onaindia’ren lana zabaltzen. Euskerazaleak alkartearen eta Amorebieta-Etxano’ko udalaren artean Ituna. Egillearen izenik gabe: Internet. Teoria. Internet = informazinoa = web guneak. Praktikea. Informazioa billatzea maiuskulak eta minuskulak erabilita. Zer egin geinke topau dogun informazinoa liburu formatuan dagoanean. Atutxa’tar Paul: Juana Albrit eta Nafarroa’ko erregetza (III) (40 oŕ.). 1) Nafar errege-etxeak eta III’n Juana. 2) Arista’tarren errege-leiñua. 3) Txanpaña’ko errege-leiñua. 4) Ebreux’tarren errege-leiñua. 5) Nafarroa’ko erreiñuan-gaztelatar leiñuko erregeak (Trastamara). 6) Foix’tarren errege-leiñua. 7) Ondorioa. Latxaga: Ana Marin margolari ziñezkoa. Ana Marin un grito del alma, un alarde del color. Iker Joseba Laka Guenaga: Marcas de las flexiones verbales de las terceras personas (23 oŕ.).  Continuación de su trabajo publicado en el nº LVIII. I. Argumentos para rechazar las teorías de los Sres. R.L. Trask y R. de Rijk. II. Presente de indicativo, transitivas, directas, familiares. Futuro de indicativo, transitivas, directas, familiares. Potencial-futuro-presente, transitivas, directas, familiares. Presente de indicativo, transitivas, indirectas, familiares. Futuro indicativo, transitivas, indirectas, familiares. Potencial-futuro-presente, transitivas, indirectas, familiares. Presente de indicativo de verbos sintéticos intransitivos, familiares egon “estar”, etorri “venir, joan “ir”, ibili “andar”, jarrai “seguir”. Presente de indicativo de verbos sintéticos transitivos, familiares ekarri “traer”, eraman “llevar”, erabili “hacer andar algo, mover, menear”, jakin “saber”. Latxaga: San Frantzisko Xabierren kantu zar bat. Juan Carlos de Guerra: “Euskalerriaren alde” aldizkarian (Lekeitio’n artua. Cantares de San Francisco Javier), 24x17, 96 oŕ., 2007.

 

LX. EUSKERAZAINTZA.

Ataikoa. Olazar’tar Martin Zuzendariak.

Zenbaki onetako gaiak. Latxaga: San Frantzisko Xabierren kantu zar bat. Latxaga: Euskara Aragoien (Argazkiak: Santa Orosia’ren baseliza, Aragoi’ko txirularia, Yebra’ko dantzariak). Latxaga: Ametsetan Agatzez. Amaitzea (Argazkia: Jaka’ko merkatua). Iker Joseba Laka Guenaga: Pasivismo y ergativismo en el verbo euzkériko (20 oŕ.). El euskera en la Huesca de los siglos XIV al XVII (22 oŕ., argazkia: Lorenzo Peña, Federico Balaguer eta Vicente Latiegui, Huesca 1997-II), fotokopia, 24x17, 64 oŕ., 2007.

 

LXI. EUSKERAZAINTZA.

Atarikoa. Olazar’tar Martin Zuzendariak.

Zenbaki onetako gaiak. Barroeta ta Amorrortu’tar Klaudio: San Antonio Maria Claret misiolari apostolikoa. Olazar’tar Martin Lendakariak: Batzar Nagusi bereizia. Iker Joseba Laka Guenaga: Auxiliares transtivos *edun y *ezan (33 oŕ.). Legarreta’tar Asier: Guda-osteko bertsolariak.

I. Gerra ondoa. II. Txapelketa: 60tik 67ra. III. 65.tik aurrera: bertsolaritza soziala eta politikoa. IV. 68.tik 80.ra. V. Txapelketak berriro. VI. Bertsolaritzaren arrakasta berria. VII. Ikastaroak. VIII. Bertsolari eskolak. IX. Euskaldun berriak. X. Emakumezkoak. Atutxa’tar Paul:  Euskalerriaren askatasuna’ren edestia (I).

I. Europa’n, Kromañon’en asiera ta zabalkuntza. II. Afrika’ko ekialdea eta Europa’ren mendebal ta ekialdeak zelako jendekuntza’tan geratu zan bananduta? III. Europa’ren mendbaldean euskaldunak. IV. Noz agertu ziran keltiarrak? V. Europa’n zelako mogimenduak asten dira ortik aurrera. VI. Euskalerria edo euskerea, zelako lurraldeetan geratu zan Kelti’iberiak ondoren? VII. Mundu ezagun oneitan, noz eta nundik asten dira menperatzailletasunezko oitur-zikiñezko mugi-aldi orreik? VIII. Euskalerria zelan eta zelango aukerakin agertu zan urte-bitarte orreitan? Atutxa’tar Paul:  Euskalerriaren askatasuna’ren edestia (II).

I. Mundu edo orduko Europa, laterritasunaren arloan zelan egon zan antolatuta? Eta orduko euskaldunak… erri bateko sendimenduan alkartzen ziran? II. Godo’ak. III. Euskalerria’ren aukera, errege-jauntzan antolatzeko. IV. Euskalerria’ren errege-jauntza’ren sortzea. V. Zelako baldintzatan sortu genduzan antolamendu barri orreik? VI. Gure Euskalerriaren askatasunerako zelango arazoak sortu ziran jaun-erregeak aukeratu genduzenetik? VII. Nafarroa’n. VIII. 1.789-1.804’ko urte artean Frantzia’n iraulketa. IX. Euskalerria’ren askatasunezko edestiaren ondorioa. X. Euskalerria’ri begira. Atutxa’tar Paul:  Euskalerriaren askatasuna’ren edestia (47 oŕ.) (III), 24x17, 128 oŕ., 2008.

 

LXII. EUSKERAZAINTZA.

Atarikoa. Olazar’tar Martin’ek. 

Zenbaki onetako gaiak. Atutxa’tar Paul: “Agur Martin” (Olazar eta Uribe’tar Martin Abadearen il-mezua [Goian Bego]). Olazar eta Uribe’tar Martin’ek: Lortuak eta lortzekoak (2008). Iker Joseba Laka Guenaga: Observaciones a un artículo del Sr. Domene (28 oŕ.). Comentarios al artículo publicado por el Sr. José Fernando Domene Verdú en la revista FLV, año XXXIX, núm. 105, mayo-agosto 2007, titulado “Los afijos temporales vascos”, correspondientes a los afijos de la conjugación euskérica.

Atutxa’tar Paul: Euskalerria’ren egia: Aberri lez sortzen (I). Atutxa’tar Paul: Euskalerria’ren egia: Asiera eta erromatarrak (II). Atutxa’tar Paul: Euskalerria’ren egia: Menéndez Pidal’ek ez diñoana (III). Atutxa’tar Paul: Euskalerria’ren egia: Erri-askatasuna ta jakintza (IV). Atutxa’tar Paul: Euskalerria’ren egia: Jakintzaren edestia (V). Atutxa’tar Paul: Euskalerria’ren egia: Jakintza ta izkuntzak (VI). Atutxa’tar Paul: Euskalerria’ren egia: Zergaitik latin-kumeai leentasuna (VII). Atutxa’tar Paul: Euskalerria’ren egia: Europa’ko antolamendua’ren aurrean (VIII).

Iker Joseba Laka Guenaga: Flexiones verbales tripersonales (13 oŕ.). I. Pacientes o absolutos, dativos y agentes o ergativos. II. Agente o ergativo en tercera persona singular. Verbo euki. III. Flexiones tripersonales con pacientes de primera y segunda personas, 24x17, 78 oŕ., 2008.

 

LXIII. EUSKERAZAINTZA.

Atarikoa. Atutxa’tar Paul.

Zenbaki onetako gaiak. Legarreta ta Legarreta’tar Asier: Bertsolaritza (24 oŕ.). I. Koplariena. II. Kanta zaarrena. Xole Erbiti: Merzelino Garde (I) Euskera, Nafarroako Erriberan (Argazkiak). Erbiti’tar Bakarne: Marzelino Garde (II). a) Aurtzaroa. b) Apeztegia. Olerkiak. Erbiti ta Arbilla’tar Bakarne: Marcelino Garde (III) – Erronkarin apez. Olerkiak, 24x17, 61 oŕ., 2009.

 

LXIV. EUSKERAZAINTZA. Atutxa’tar Paul: “Agur!! Solozabal ta Solozabal’tar on-“Paulin”. Atutxa eta Agirre’tar Paul: Lortuak eta lortzekoak (2008).

        Izadia zaindu . Atutxa’tar Paul: Euskal Toki-izenak Munduan” eta “Euskal edestia”.

I. Europa’ko jakintsuen esanetan, kromañon denborako giza-jakituria eta gaurko giza-jeneak zelan dagozan. II. Homo sapiens edo kromañoi gizarte areik, zelako jendekuntzagaz osotu ebezan, orduan ezagutzen ziran Afrika, Asia eta Europa’ko lurraldeak? III. Munduko gizatasuna’ren “etorki edo guraso-ondoko” izatea. IV. Arri-aroan…, euskeraren mintzotasuna nondik nora egiten zan eta erro-bardiñetik sorturitako ezberdintasunak non? V. Mundu zabalean, euskal toki-izenak eta itzak. VI. Gure edesti aurretik, Asia, Ejipto, Ario eta edo Indoeuropearen edesti laburra. VII. Zer edo nortzuk izan ziran etrusko’ak? VIII. Zer edo nortzuk izan ziran arabe eta mauritarrak? IX. Etruskoak, latiña’ren jaiotza eta erromatarrak. X. Katolikotasunaren onartzea eta ondorioak. XI. Godo’ak. XII. Gure erdi-mendeko Euskalerria, jaun eta erregetzaren sarrera. XIII. Euskerea’k Euskalerria’ri, zelako irudiagaz itxuratzen dautso? XIV. Euskaldunak zer egin?, 24x17, 76 oŕ., 2009.

 

LXV. EUSKERAZAINTZA.

Atarikoa. Klaudio Barroeta Amorrortu Lendakaria.

Zenbaki onetako gaiak. Atutxa eta Agirre’tar Paul Idazkaria: Lortuak eta lortzekoak (2.010). Atutxatar Paul: Bizkaiko Jauntza Euskalerrian. Itzaldiaren zatiak. I. 1) Edesti arloan euki dodan idazlarien laguntza. 2) Bizkaiko jauntzaren sorkuntza. 3) Bizkaiko Batzar Nagusiaren baldintzak, jaunakin alkar aditzeko. 4) Bizkaiko Batzar Nagusiak, izendadtutako jaunak, kendu eikiezan emon jakien jaurkintza lekutik? 5) Bizkaitarrentzat, zein izan da  beti Jauntzak ekarri leikien arriskua? 6) Jauntzak ekarri leikien arriskua nondik agertzen jaku? II. 1) Bizkaian, izan ziran Eleiz-Aurreko Batzarrak, Uri ta Iribilduak, XVIIIgarren gizaldi erdian. 2) Gernikako Lege-batzarra. 3) Bizkaiko Batzar Nagusiaren izkuntza. 4) Noz, zelan ta zergaitik sartu zan latinkume edo gaztelera gure Batzar-Nagusietan? 5) Pase Forala zergaitik sortu zan? 6) Gaztelar erregeak, zelako ibilbidea egiten eben gure Bizkaiaren Foruai ziñ egiteko? III. Bizkaiko 37 Jaunak, 24x17, 99 oŕ., 2010.

 

LXVI. EUSKERAZAINTZA.

Atarikoa. Claudio Barroeta Amorrortu Lendakaria.

Zenbaki onetako gaiak. Patxi Otamendi: Mario Benedetti. Atsegin dudan jendea. Basilio Sarobe Aldave. Idazkera laguntzailea: Jesus Goldaraz Lizaso: Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizek egindako lana (I). Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizek egindako lana (II). Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizek egindako lana (III). Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizek egindako lana (IV). Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizek egindako lana (V). Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizek egindako lana (VI). Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizek egindako lana (VII). Euskalerriko Posta. I. Euskal kulturaren sustraiak (Latxaga). II. British Enciclopediaren azterketa (Paulo Atutxa). III. Erri txikien nortasuna (Latxaga). IV. Euskalerriko nortasuna (Josu Iturrioz). V. Postako izenak euskera (Martin Olazar-Latxaga).  VI. Euskadiko Jaurlaritza 1937an egindako zorrobidea. 18 eredu. VII. Ana Marin Margolaria ziñezkoa (Latxaga). VIII. Pilotariak Euskal jolasen oiñarriak (Josu Iturrioz). IX. Euskaldun berriak (Latxaga). Garrantzi aundiko itzak euskeraz. Erriaren yakintza jaso bearra. X. Eredu batzuen agerketa (Latxaga), 24x17, 77 oŕ., urtea-1, 2010.

 

LXVII. EUSKERAZAINTZA.

Atarikoa.

I. Atutxatar Paul: Karlistadako gudak Euskalerrian (1.833-1.839). 1) Zertarako edo Zeren billa. b) Berezko Baita. d) Euskalerrian. e) Munduan. II. 1) Euskal Jabetza edo Señorioetan eta Espainako erregetzaren iraspen artean, zelangoak izan ziran  euki ebezan arremonak. 2) Foruaren itzak zer esan gura eban Espainol eta Euskaldun eritzietan. 3) Borboi leiñua, Erregetzaren eragipeneko maillara igotea. 4) Errege maillan zabaldu. 5) Vn. Felipe. 6) VIIn. Fernando. III. 1) Karlistaren gogoetak edo asmoak. 2) Espainako jaurkintzan Foruak zaintzeko bear ziran baldintzak Aragoi, Balentzian edo ta Kataluñan. 3) Euskalerrian. 4) 1.833-1.876eko urte bitartean, Karlistadako Gudak. IV. Kadizeko konstituzio edo jaurgo barriaren liberal kristino aldetik aukeratu ziran gudal nagusiak, 24x17, 100 oŕ., urtea-2, 2011.

 

LXVIII. EUSKERAZAINTZA.

Atarikoa. Barroetatar Klaudiok.

Zenbaki onetako gaiak.  Eusko Jaurlaritza: 2011ko irailaren 16ko ebazpena, “Euskerazaintza” elkarteak eskatutako Estatutu-aldaketa Erregistro Nagusian inskribatzen duena. Atutxatar Paul: Euskalerria edo Euskadi “Berezko sorterri edo aberria da” (62 orrialdeko euskal edesti-lana), Oarketak, Bibliografia,  24x17, 97 oŕ., urtea-1, 2011.

 

LXIX. EUSKERAZAINTZA. Atarikoa.  II. Karlistada (1839-1876). I. Atutxatar Paul: Karlistadako gudak Euskalerrian (1.840-1.872). 1. Zatia. 1.839an Marotoren saldukeria. 1.840-1.844ko urte bitartean, Euskalerriak “Bakearen ordez”, menpeko legeekin ordaindu bear ebazanak. Toledoko kaizartza edo Toledoren kaizarkeria. Euskaldunak. 2. Zatia. Edestiaren aria berrezkuratuta. 1.844-1.860 urte bitartean edestilariak esaten dautsoen IIn guda karlista. 3. Zatia. Karlista alderdiaren era berritze edo antola barria. VIIn Karlos errege-nai onen bizi kondaira. Saboyatar I Amadeo, Aostako dukearen bizi kondaira  laburra. 4. Zatia. 1.872ko matxintasuna. Santa Kurtz apaizaren bizi kondaira. Lizarraga eta Eskiroztar Antonioren bizi kondaira. Dorregarai eta Domingeratar Antonioren bizi kondaira laburra. 5. Zatia. Karlistaren arteko gertaera oneik: Antonio Piralaren “Historia contemporànea” liburuko bigarren atalean 1.843tik XIIn Alfonsoren eriotzararte, 1.011, 12, 13, 14garren orrialdean aurkituko dozuez. 1.874ko urtean agertutako aldizkariak. Kataluniako ekitaldietan. Euskalerriko ekitaldietan. Arabaren galduera. Karlistadaren bigarren edo irugarrengo gudaren amaiera. Menperatzaillearen aldia amaitu ote  da? 6. Zatia. Lan guztiaren ondorioa. Erantzunak. Aberriak ote dira baiña, Norkerizko asmokin gizarte ezberdintasunakaz sortzen diran batzagotasunak? Euskalduntasunaren nortasunezko aberria. Norkeri bitartez sortutako aberriak, Bibliografia, 24x17, 104 oŕ., 2012.

 

LXX. EUSKERAZAINTZA. Klaudio Barroeta Amorrortu Lendakaria: Atarikoa.  Patxi Otamendi: Thomas Merton, Kentucky-ko monjea. Iñaki Martiartu: Bakioko Toponimia.  Josu Mirena Alday Otxoa de Olano, cmf: Klaretarrak Euskalerrian: 1. Karisma baten iraupen istorikoa. 2. Euskalerriko klaretar Erkidegoaren lurralde eta apostoliku egituraketa (Patxi Otamendik euskeratua). Landajuela, Anton (argazkia). Arratia deritxon aranean 1914gn urtean lotazillaren 4an jayo nintzan. Aldi artan ene jayoterri. Bideak.  Mizkin eta mizkinkeriak. Urtean birritan dirutsu. Txarria. Mixinoyak. Aste Guren. Agate Deuna. Eskiljoteari buruz zerbait geiago. Illeta. Uguzta, Bateo. Elizakoak. San Joan Suak. Sañoa. Azoka, zeia. Salerosketa. Errotak. Igorrebaso, Basauntz-ako eta Santa Luzialdeko astoak. Jostaketak. Kastorran jokatzea. Gartza. Kinkin. Tronpa. Izerrean. Fubola. Pelota. Txoriak. Karramatoa (goitibera). Tranbia (tximistburdia). Beste jolasketa bat. Mariaren alabak eta luistarrak. Txantela. Uger-egitea. Amaren azarikeria. Neskatil ugerlariak. Txitxiburruntzi, Basokoipetsu. Txirritxirriak, kirkillak. Bola ta Txirlo (jarraituko da), 24x17, 94 oŕ., 2012.

 

 LXXI. EUSKERAZAINTZA. Klaudio Barroeta Amorrortu Lendakaria: Atarikoa 2013. Atutxa’tar Paul: Kristobal Kolon, Nafarroako IVn Karlos erregearen “Semea izan ote zan?”

 1. zatia. Egillea’ren aurkezpena. Idaz lan onen aurkezpena. Legezko Araudia. Sasikumetasunean jaiotakoaren aurkako legeak.
 2. zatia. IIn Karlos “Txarra”. IIn Karlosen seme-alabak: Mafarroako Maria, IIIn Karlos “Biotz Andikoa”, Nafarroako Bona, Nafarroako Pedro, Nafarroako Felipe, Nafarroako Juana, Nafarroako Blanka. I Blanka, Nafarroako erregiña. Aragoiko errege IIn Juan “Guzurti-Aundia”. Nafartarren anai-arteko guda. Nafartarren Bianako Printzea IVn Karlos. Foix’eko I Leonor Nafarroako Erregiña. Aragoiko IIn Fernando katolikua. Gaztelako I Isabel erregiña katolikua.
 3. zatia. Nortzuk izan ziran Kolon’tar Juan eta Kolon’tar Margalida? Kolon’tar Kristobal’en bizitza. Edesti onen aria ostera berrezkuratua.
 4. zatia. Lenengo, bigarren, irugarren, laugarren eta azkeneko itsasaldiak. Kolonen azkeneko oñaze edo nekeak eta beren eriotzea.
 5. zatia. Lan guzti onen ondorioa. Gaurko menpetasunezko joko zitalaren sorbide edo iturburua. Kolon’tar Kristobal, bere izaeraren jakin-eza. Euskalerriari begira. Zer egin? Gazteari zer esan? Oso-oso bibliografia oparoa, 24x17, 99 oŕ., 2013.

 

LXXII. EUSKERAZAINTZA. Euskerazaintza eta “Euskera Batua”. Atarikoa 2013.    

1. Atala. Euskeraren Batasuna eta Euskal Sena.

2. Atala. 1.1. Goaz batuaren bidean izandako batzuk aipatzera. Istori apur bat egiñez.

3. Atala. Euskerazaintzaren Liburu Gorria. 1.2.1. Euskaltzaindia, Aranzazu eta Bergara´ko Batzarrak. 1.2.2. Euskerazaintzaren sorrera.1.2.3. Euskal sena. 1.2.4. Euskeraren batasuna eta euskalkiak. 1.2.5. Euskeraren batasuna eta bizkaiera. 1.2.6. Aipamen berezi batzuk. 1.2.7. Andik eta emendik. 1.2.8. Iritzi eta ondorio batzuk.

4. Atala. Euskal sena.

 3.1. Atala. Edabideetan, euskera asko txukundu dute, alarik ere ondoren dijoaztenak orain ere entzun aal izaten ditugu, terteka.

 3.2. Atala. Euskal sena (jarraipena). 3.3. Euskal sena. Geiegizkoak eta okerrak. 3.4. Euskal sena. Zergatizkoen edo kausalen esaldiei buruz: Atzizkiak: lako, la eta, eta, nez, nez gero (-n ezkero), tearren, teagaitik. Aurrizkiak: ze, zeren, ezen bada ba ze, zergaitik. 3.5. Euskal sena. Bein baiño geiagotan aipatu dugun “Euskara urbano eta funtzionalari” buruz gertatutakori, batzuk “euskerantoa” deitu zioten. Eta ez zuten arrazoi makala. Ona adibide batzuk.

4. Atala. Ondorio gisa. Euskerazaintza, Euskeraren Erri-Akademiak.

 Geigarriak. 1. Euskerazaintza. Euskeraren Erri Akademia. 2. Akatsak eta erderakadak, Jexux Gaztañagak jasokoetatik. 3. Bizkaierarik ez dute aipatzen, arlote gisan ez bada. 4. Lino Akesolo: Kanpotar euskalari guzieri. Gernikan, 1980-VIII-25.

 Lino Akesolo. Bere bizitza eta lanak. Dimatarra. Karmeldarra. Euskerazaintzaren lehen lehendakaria. Karmengo Argia aldizkariaren zuzendaria. Fiskalak esana: “Hasta el título es separatista”. “Esa revista es una excitación a la Rebelión”. 12 urte eskatu, 16 urte leporatu, 3 urte bete. 6 bat hizkuntza menderatzen zituen. Bibliografia lanetan 328 titulu ditu, aldizkarietan 281 artikulu. “Ortik eta emendik. Repertorio de locuciones del habla popular vasca”: 3.600 orrialde  2 aletan, 90.000 lokuzio. “Genio y lengua”.

On Manuel Lekuona. Oiartzuarra. Apaiza. Idazlan guztiak Kardaberaz bilduman, 12 ale. Aozko literatura, Euskal etnografia, Euskeralogia, Arte izti, Istoria, e.a. La métrica vasca, Gasteizko Eliz-Barrutiko Kristau-Ikasbidea, La poesía popular vasca, Gabon kantak, Literatura oral euskérika, Eun Dukat-antzekia, Del Oiartzun antiguo, Zigor operaren liburuxka. Kardaberaz Jakintza Bazkunako sortzailea. Euskaltzain Osoa. Poliziarekin goraberak (1978):

 – ¡Por qué se escondió Ud.?

 – Me habían fusilado a dos hermanos. Uno cura como yo, más joven que yo. Me lo cogieron, me lo llevaron y me lo fusilaron a Martín. Está enterrado en Usurbil. Del otro que era soltero, ni siquiera sabemos dónde está enterrado.

 – Pero, ¿por qué? ¿Eran gudaris, capellán de gudaris, decía misas en campaña?

 – Nada-Nada. Tenían las fichas hechas de antemano.

  – Yo estuve oculto 4 años en un convento de Lasarte. Y 14 años confinado en Calahorra. El servicio lo pagué escribiendo monografías de la catedral y dos parroquias.

 – Usted ha sido presidente de Euskaltzaindia. ¿Cuándo dejó la presidencia?

  – Los “hachetistas” me echaron valiéndose de un panfleto anónimo.

 Euskerazaintza-Euskeraren Erri Akademiaren sortzaileak: Agirre, Mª Dolores. Akesolo, Lino. Arostegi, Luis. Arrinda, Anes. Arzelus, Amale. Azurtxa, Joxe Joakin. Barandiaran, Gaizka. Eizmendi, Iñaki “Basarr”. Elosegi, Jesus. Gaztañaga, Jesus. Jakakortajarena, Txomin. Kerejeta, Jaime. Latiegi, Bixente. Mokoroa, Justo Mª. Olazar, Martin. Onaindia, Alberto. Onaindia, Santi. Oñatibia, Dionisio “Dunixi”. Oñatibia, Jon. Oñatibia, Manu. Orbegozo, Joxe Agustin. San Sebastian, Josemari “Latxaga”. Solozabal, Paulin. Sukia, Angel. Urrestarazu, Andoni “Umandi”. Urruzola, Estanis “Uxola”. Yurramendi, Felipe. Zatarain, Anborsi. Zubikarai, Augustin. Zubiri, Iñaki.

        Eusko Ikaskuntza. Eizagirre´tar Jose: Eusko Ikaskuntzaren V. Kongresuko kronika.

 1. M. Azkue. Bergarako Batzar-egunetan, 1920ko azaroaren 3-an irakurritako lana: Euskalerriko oitura ta sineskeritxu bat edo beste.

        Bitoriano Gandia. Ez dut errezatuko erdaraz.

 1. Euskal Erresistentzia. Murua´tar Joseba Mirena: Giza eskubideen aldarrikapen unibertsalaren urtean gertatua, 24x17, 99 oŕ., 2013 (2).

 

LXXIII. EUSKERAZAINTZA. Euskalerriaren edestia I.

        Aurkezpena. Atutxa’tar Paul: Euskalerriaren Edestiaren I’go atalaren Atarikoa.

 1. Zatia. Euskalerriaren Edestia. Aurkezpena. Itauna eta erabagia. Idaz-lan onen aldizkariak. Omosapiensen aurreko Neandertal gizakia. Europa sortzen. Omosapiens eta Kromañoien sorkuntza. Goi-Paleolitiko aldia. Zer diñoe jakintsuak gaur, Euskalerriari eta Europari buruz? Asia eta Europan. Jakintsuak izkuntzari begira. Euskerea zer dan ez-dakienagaitik entzuten doguzenak. Erlijoa. Sorgiñak. Legeak. Nungo zabaltasunean bizi ziran euskaldunak, Paleolitiko-Neolitiko eta Eneolitiko aldian? Mundu zabalean Euskal toki-izenak eta itzak. Eneolitiko edo denbora iragankorra azkeneko arrialditik, tupiki edo Menast’eko aldiraiño.
 2. Zatia. Omo-Sapiensen ta aurreko Neandertal gizakia. Europa sortzen. Omosapiens edo Kromañoien sorkuntza. Goi-Paleolitiko Aldia. Omosapiensen zabalkuntza. Zer diñoe jakintsuak gaur Euskalerriari eta Europari buruz? Barandiaran eta Aierbetar On-Joxemiel Jauna. Altunatar Jesus. Wennemanntar Teo, germaniar ele-jakintzaren maixua, Fostertar Peter, Kanbridgesko ikastetxe nagusia genetika’ren irakaslea, eta Ameltar Elisabeth berrien idazleak. Zubiaga ta Legarretatar Felix. Mikel Iriondo giza iztilaria. Gandiak idazle edo asmalari Arjentinarra. Asia eta Europan, Omosapiens edo kromañoien orubea ta antolakuntza. Omosapiensen giza Europan sartu eta ugaritzen asi zanetik: senditasuna, izkuntza, legeak, erlijioa eta gizarte artean ardurazko artuemonak. Zer izango ote da Euskerea, Euskaldunentzat? Zer esan nahi dau Indoeuropeotu-baga orrek? Euskerea zer dan ez-dakienengaitik entzuten doguzanak. Euskaldunon orduko erlijioa eta izkuntza. Sorgiñak, gezurrezko ipuiak, zitalkeria edo ta zantzailkeriak gure Euskalerrian. Iriondotar Mikel. Legeak. Nun edo nungo zabaltasunean bizi ziran Euskaldunak, Paleolitiko Neolitiko eta Eneolitiko aldian? Krutwigtar Federiko. Juan Martin Elexpuru. Euskal toki-izenak Eskozia, Gales, Irlanda, Ingalaterra, Kaukaso eta bereber inguruan. Karl Bouda euskalaria.

        III. Zatia. Eneolitiko, edo denbora iragankorra azkeneko arri-alditik, tupiku edo Menast-eko aldiraiño. Negreltar Frantzizko edo Pako karmeldarra. Ekialdeko jendekuntza. Asia, Afrika eta Europa’ko gizartearen leen jendekuntza. Egipto,  Grezia ta Etruskoaren edesti laburrak. Europan, Ibero edo ta Tartesoren bigarren txandako agerkera egongo ote zan? Tartesoen ostean, Turt, Turdetano edo Turduloen agerpena. Keltiaren etorkizuna. Keltiarren agerkera.

 1. Zatia. Erromatarren sorkuntza, kartajinesaren aurkako borrokak, eta euskaldunak aldebiekaz euki eben artu emona. I.go guda punikoak. IIIn guda punikoak. I’go atal onen ondorioa. Euskerea. Fenizia´ren aurkezpena. Berez sortua = Jaiotza = Aberria. Euskalerria. Askatasuna. Legea. Demokrazia. Askatasuna. Gizartearen eskubideak. O.N.U. Eskubideak eta Legeak. Egillea: Atutxa´tar Paul. Zornotza´n 2.014´an Otsailla´ren 26´an, 24x17, 98 oŕ., 2014 (1).

 

LXXIV. EUSKERAZAINTZA. Euskalerriaren edestia II.

        Atarikoa. Atutxa’tar Paul: Euskalerriaren Edestiaren II’go atalaren Atarikoa.

        I Zatia. Euskalerriaren Edestia II. Aurkezpena. Keltiarrak. Euskalerria edo ta euskerea, zelako lurraldeetan geratu zan, keltiarrak britaniara zabaldu ta euskal-kelti edo keltiberiar ondoren. Erromatarrak eta euskaldunak.

 1. Zatia. Sarrera ta erromatarren k.a. edestia, godoakin alkartu arte. 300 urteko pretoraren aginteak, euren “Pax Romana”ren zeregiñ guztiakaz ezereztu ebazan. Arrio eta Eusebio Nikomediako gotzaiña. Katoliko hitza. 325eko Nizearen Eleiz Batzar Nagusia. Flabio ta Klaudiotar Juliano ziñ-ukatzaillea. Oar garrantzitsuak. “Gaurko-Euskaldunaren-Izatasuna”. Zelan sartzen diran godoak. Sueboen alderraiezko etorkizuna. Koinbrako uriaren armarria eta Klodobeo Frankotar erregearen aldaketa. Bandaloen alderraiezko etorkizuna. Godoen sorkuntza, Ostrogodoak eta Bisigodoaren aldia Europa onetan. BisigodoakAkitaniaren Tolosako erregetzan eta erdi-ugarte onetan. Toledoko kaizartza edo Toledoren kaizarkeria. Oar garrantzitsua. Zer ziran frankoak gurentzat mauritarrak etorri ziran arte. Franko erreiñuaren banaketak. Merobinjioaren erregetza. Eristaltar Pipino. Akitaniako Dukaterria. Euskalerriko edestian, IIn atal onen “Ondorioak”: I. Zatian. 2. Zatian. Egillea: Atutxa´tar Paul, Zornotzan 2.014ko Urrilla´ren 10ean.
 2. 1936. Txomin Garmendia, 2014´ko Apirillean: 1936´ko Gerraren ondorengo gosetea. Txomin Garmendia, 2014´ko Apirillean: Aurrerapenak, 24x17, 97 oŕ., 2014 (2).

 

LXXV. EUSKERAZAINTZA. Euskalerriaren edestia III.

        Atarikoa. 1.- Mauritarren agerpen eta ezarketa. Akitaniako, Baskonia eta Gaskuñako dukaterriak. Iruñako Erregetza. Bizkaiko Jauntzaren sorkuntza. 2.- Bizkaiko Batzar Nagusiaren baldintzak. Zer sortu jakien mauritarrei. Zelan geratu zen Euskalerria. 3.- Ariztarren Errege-Leiñua. Jimeno Nafartarren Errege-Leiñua. III Santxo Aundiaren ondorioa. Nafarroako Erregetza.

        TXANPAÑAKO ERREGE LEIÑUA

        4.- Sano errez irakurteko ta ulertzeko eran idatzirik dago istoria au. Gramatika eta sintaxialdetik akats barik. 5.- Istoriatzale aldetik esan bear gai garrantzitsua landuten dakiala. 6.- Gauza bat oartuko nioke istoria-gille bateri. Ezer kontaketan kontatu bear dauela Erriari jagokona.

        Txaloak, benetan Atutxa Jaunari, sekulako lan garrantzitsu ta nekegarri egokiro erakutsiagaitik. Gerokoak geiago ta dotoreago goratu dagiala. AGURAINDIK, 2015.03.13.

        I Zatia. Euskalerriaren Edestia III. Aurkezpena. Mauritarren agerkera ta ezarpena. Asturiasko erregetza. Karolinjio kaisar-erregetzaren sorkuntza. Akitaniako dukaterria. Baskoniako dukaterria. Gaskuñako dukaterria. Banu Kasitarrak. Iruñako erregetza. Bizkaiko jauntza.

 1. Zatia. Bizkaiko batzar nagusiaren baldintzak, Jaunakin elkar aditzeko. Bizkaiko batzar nagusiak, izendatutako Jaunak kendu eikiezan emon jakien jaurkintza lekutik? Eta zeintzuk izan ziran Asturias, Leon, Gaztela ta franko erregearen katoliko arauetatik Euskalerrirentzako sortu ziran arazoak eta gero Europako erregetegi guztietatik? Zer sortu jakien mauritarrei? Zelan geratu zan Euskalerria errege jaunen antolakuntzazko denbora orreitan, katoliko ta islamnen eritzi bi orrein bitartean eta inguruko erregeakaz inguratuta?

        III. Zatia. Euskal Nafar errege eta Bizkaiko jaunen zerrendagaz, euskal edestia argitzen. Nafar errege ta nafar leiñuzko etxeak. Aritzatarren Errege-Leiñua. Jimenotarren Errege-Leiñua. Bizkaiko Jauntzaren sorkuntza. IIIn Santxoren ondorioa. IIIn Santxok euki zituzen seme-alabak. Bizkaiko 12 Jaunak. Nafarroako Erregetza. Lingua Navarrorum. Hable usted en cristiano / en katoliko. Txanpaña’ko Errege-Leiñua.

        Atutxa’tar Paul, Zornotza’n 2.015’eko urtean Epaillaren 3’an, 24x17, 98 oŕ., 2015 (1).

 

LXXVI. EUSKERAZAINTZA. Euskalerriaren edestia IV.

        Atarikoa. Txalo beroak emonaz Atutxa’tar Paulo lanaren egilleari, edozein irakurleari eskatuko neuskio, irakurriaz batera, ausnartu eta aztertu dagiala bere kautan, EUSKALERRIAREN nortasuna gero eta ezagunago ta maiteago izan dagian. Amorrortu ta Barroeta’tar Klaudio.

        4n Ataleko I. Zatia. Gurutzada Santuak. Euskalerriko edo ta Nafarroako gurutzadak. 878ko urtean, Asturias’en alde egindako gurutzada. Nafartarren gurutzadak mauritarren aurka. Nafartarrak Errioxa berreskuratzera. Leoneko erreiñura egindako gurutzada; Mindonia edo Britoniako borroka. Azkenean, euskal-nafartarren garaipena. 978ko urtean, nafartar IIn Santso Abarka denboran, Gormazeko borroka. 1002ko urtean, IIIn Santso Aundiaren erregetzan, Kalatañazorreko guda. 1044ko urtean Kalaorra mauritarrengandik berreskuratzea. Gaztelako VIn Alfonso ta Nafarroako Vn Santso Ramirez’ek, Toledoko uria berreskuratu. Kordobaren berreskuratzea. Nabas’eko gurutzada sakratua. Marsellatik gurutzatuen irteera eta Tauroko mendiaren borroka. I Teobaldoren itzulera, Nafar erregetzara. Nafar Gurutzadaren Ondorioa.

 1. Zatia. Vn Teobaldo Txanpañako ta Brieko konderri leiñuan, eta II Nafar erregetzan. Txanpañako ta Brie’ko konderriaren IIIn Enrike, Nafarroako errege I Enrike izenagaz. Txanpaña ta Brieko konderriaren Juana konde-andrea, Nafar erregiña bere senar I Felipe Ederra ezkon-lagun lez, I Juana’ren izenakin. Gernikako Lege-Biltzarra. Bizkaiko Batzar-Nagusiaren Izkuntza. Noztik ete, edo zergatik sartu zan latin-kume edo gaztelera ori gure Batzar Nagusietan? Zergaitik sortu oteko zan Pase Forala? Txanpaña ta Brieko kondea, Frantzia ta Nafarroako errege il-ondoko Ijuanaren izenagaz. VN Felipe Luzea,Txanpaña ta Brieko kondea, Nafar eta Frantziako erregea. Nafarroako erregearen aria ostera artuta, IIn Karlos Nafar erregea. Bizkaiko Jauntzaren aria ostera artuta, 20n Bizkaiko Jauna. Nafarroako erregearen aria ostera artuta, IIIn Karlos Biotz Andiko Nafar erregea.  IIIn Karlosek, Trastamaratar Leonorren ezkontza bidetik, seme/alaba oneik euki ebazan. Atutxa’tar Paul, Zornotza’n, 2015eko urtean Irailla’ren 16’an, 24x17, 98 oŕ., 2015 (2).

 

 LXXVII. EUSKERAZAINTZA. Euskalerriaren edestia V.

 Atarikoa. Eskuartean daukagun lanari, istoriagintzari, begiratuz, ikuspuntu oneik azpimarratu geinkoz: 1º Zer dan edestia, egin eta idaztea. 2º Euskalerrian, egiten den edestia. 3º Noz eta nortzuk dira, edestia idazten dabenak. 

EUSKALERRIAREN EDESTIA V.

5n Ataleko 1'go Zatia. 1) Erromatar katolikotasunezko aritik. 2) I ALfonso Gudalaria Nafar-Aragoiko erregea. 3) VIn Santso Jakintsua. 4) VIIn Santso Azkarra edo ta Indartsua. 5) I Teobaldo Nafar erregea. 6) II Teobaldo Nafar erregea. 7)  Kolonigilleen Iribilduak, gogora ekarteko. 8) Bizkaiko Jauntzan, euskal-sendiaren babeserako izanda be, Urien kolonizazioakaz, Euskalerrian euki ganduzan arrotz biurtzeko arazoak, erri onein bitartez asi ziran. Oneik dira iribildu ziran Bizkaiko erriak, eta jakin bear doguna da, danak edo geienak Logroñoko arrotz foruan iribildu zirala: Balmaseda (1199), Bermea (1236), Lanestosa (1285), Plentzia (1299), Bilbao (1300), Otxandio (1155), Portugalete (1322), Lekeitio (1355), Ondarroa (1327), Areatza (1338), Markina (1355), Elorrio (1356), Gernika (1366), Gerrikaitz (1366), Durango (1372), Ermua (1372), Ugao (1375), Mungia (1376), Larrabetzu (1376), Errigoitia (1376), Orduña (1229). 9) 4n ataleko omndorio labur bat, Euskalerriaren orduko etsaitasunaren iturria argituz, ulertu ostean, 5n atalean argitu dagiguzan, nortzuk izan ziran ari orretatik etorten ziranak, gure Euskalerriaren aurka. 10) Bizkaiko Jaunak.

2n Zatian. 1) I Blanka, Nafar erregiña. IVn ataleko amaieraren aria artuz. 2) I Blankaren bizitza Nafarroako erregiña lez. 3) Nafarroako I Blanka eta IIn Juanek, euren ezkontza bidez euki ebezan seme/alabak, oneik izan ziran. 4) Bizkaiko Jauntzaren aria artuta, 23n Bizkaiko Jauna eta gure Foru Legearen Baimena. 5) Nafar erregetzaren aria ostera artuta, Aragoiko errege IIn Juan Maltzur Aundiaren bizi kondaira. 6) Nafartarren, anai-arteko guda. 7) Aragoiko jaurkintza. 8) Oar-labur baten bidez, emen ikusten doguna. 9) IIn Juanek, bere bigarren ezkontza bidez, Gaztelako Enrikeztar Juanagaz euki ebazan alaba-semeak, oneik izan ziran. 10) Eta IIn Juanek legezko ezkontzatik kanpo euki zituzen seme/alabak. 11) Fernandez de Kordoba, Ayala ta Enrikeztar Juana. 12) Enrikeztar Juanaren zereginak, erregiña lez. 13) Nafartarren Bianako Printzea lez, IVn Karlosen kondaira. 14) Oartxo bat emen. 15) IVn Karlosek, euki ebazan alaba-semeak. 16) IVn Karlos Bianako Printze onek, euki zituzen emakumezko maitaleak. 17) Beaumont eta Agramontdarrak. 18) Bizkaiko jauntzaren aria ostera artuta, 24n Bizkaiko jauna. 19) 25n Jauna, Bizkaiko Jauntzan. 20) Fernando eta Isabel errege katolikoak, euki ebazan seme-alabak. 21) Taket-arteko ondorio labur-bat, Bizkaiko Jauntza onetan. 22) Bizkaitzarrak, Jauntzagaitik ordaindu bear ginduzan dirutzak, Gaztelako erregeakaz itzarmentzen asi gintzazanetik. 23) Nafar erregeen aria ostera artuta, Nafarroako I Leonor. 24) I Leonorren  ama-aita ta neba-aiztarren eriotzak. 25) I Leonorren bizi kondaira. 26) Nafarroako Gazteluak ezereztuten. 27) I Leonor eta bere senar Foixeko Gaston kondeak euki ebezan seme-alabak. 28) Bizkaiko Jauntzaren aria ostera artuta, 26n Bizkaiko Jauna. 29) I Juana, Zoroa esaten eutsoenaren, bizi kondaira laburra. 30) I Juanak euki ebazan aundiki izenak. 31) I Juanak bere senar Anbsburgoko I Felipe Ederragaz euki ebazan seme alabak. 32) Nafar Ego-aldeko menpetasunaren edesti laburra, Bizkaitar Jauntzaren kondaira onetan. 33) Ondorio laburra, Bizkaiko Jauntza onetan. 34) Nafar erregearen aria ostera artuta, Foix'tar leiñuan, I Frantzisko Febo edo Feboren izenagaz ezagutu zan Nafar erregea. 35) Nafarroako erregetzan, Foix'eko I Kataliñ erregiña. 36) Nafarroako  I Kataliñ erregiñak bere senar Foix'eko IIIn Juan'egaz euki ebazan alaba semeak. 37) Aragoiko IIna eta Gaztelako Vn Fernandoren bizi kondaira laburra. 38) Kristobal Kolonen, bizi kondaira laburra. 39) Leen, sasikumetasunean jaiotakoaren  aurkako legeak. 40) Mallorka ugartearen asierazko edesti ta Kolonen alditan bizi ziran jendearen jakituri ta nortasunezko zeregiñaren aurkezpena. 41) Mallorkako ugartean bizi ziran Juduak, mapagintzan jakiten ebana. 42) Nortzuk izan ziran Kolontar Juan eta Kolontar Margalida?. 453) Itxas-lasterkari ta Itxas-lapurrak. 44) Kolontar Kristobalen bizitza. 45) Oar txiki bat zati onetan. 46) Kolonen bizitzako edestia ostera berrezkuratuta.47) IIn Julio Aita Santua, Frantzisko XIIn Luis, IIn Fernando katolikua, eta Nafartar I Juanaren eriotzeak. 48) FERNANDOren BIDETIK ZISNEROS KARDINALA. 49) Nafarroako IIn Enrike eta espainiako I Karlos. 50) Ego-Naparroa askatzeko gudan, Nafarroako IIn Enrike ta Frantziko I Frantzisko erregeak baituta, Atutxa'tar Paul, Zornotzan, 2.016'ko Otsaila'ren 29an, 24x17, 98 oŕ., 2016 (1).

 

  LXXVIII. EUSKERAZAINTZA. Euskalerriaren edestia VI.

Atarikoa 2016-2. Ementxe, begi aurrean dozuen "Euskal Eestia VI" deritxon idazlanak, esan lei, ederto betetan dauzela idazle jator baten legean. Bere irakurle bazara, gozatu al izango dozu arloaren zear ikusiko dozun edertasunagaz. Barroeta ta Amorrortu'tar Klaudiok.

 EUSKALERRIAREN EDESTIA VI.

 1. Zatia. 1) Euskalerriaren edesti onetan, VIn ataleko aurkezpena. 2)  Bizkaiko batzar-nagusiak, izendatutako Jaunak kendu eikiazan emon jakien jaurkintza lekutik? 3) Eta zeintzuk izan ziran Asturias, Leon, Gaztela, ta franko erregearen katoliko arauetatik Euskalerrirentzako sortu ziran arazoak ta gero Europako erregetegi guztietatik? 4) Baita zelangoa oye zan Katolikotasunezko legea, Europako erretegiguztientzat? 5) Nundik atarako ote eban Franko'k, esqten eban "todo queda bien atado", esaera ori?

Sarrera. Nabarmenezko aldaketak sortuko ziran emendik aurrera Europa osoan. 1) Nafarroako IIn Enrike. 2) Ego-Nafarroa askatzeko gudan, Nafarroako IIn Enrike ta Frantziko I Frantzisko erregeak baituta. 3) Ingalaterrako atazoan, VIIIn Enrike eta Kalbino. 4) IIIn Juanaren ezkontzazko arazoak, konpontzeko alegiñetan. 5) Frantziko errege I Frantzisko. 6) I Frantzisko, atzerritarrezko gudak. 7) Gaztelako I Karlos erregea. 8) I Karlosen ezkuntza. 9) Ondorengo lez, I Karlos artu ebazan izen-buruak.  10) Oar txiki bat emen. 11) Ohar txiki bat emen. 12) I Karlosek euki ebazan borroka nagusiak Frantziako I Frantziskoren aurka, Europan aita santuak euren buru gaiñetan dingilizka ipinten eban kaisartzazko domiña eroateagaitik  zan. 13) Luteroen bidez, Gaztelanian agertu ziran erlojiozko arazoak. 14) Turkoen aurkako borrokak. 15) Indias edo Ameriketako lurrak erri barriekaz kolonizetako, bertan jaiotako odoljariozko menperatzeak, I Karlosen denboran. 16) I Karlosek, bere ezkontzagaz euki ebazan alaba-semeak. 17) Eta ezkontzatik kanpoeuki zituzen seme-alabak. 18) 27.gn. Juana, Bizkaiko Jauntzan. 19) Oar txiki bat emen.

  2. Zatian. 1) IIIn Juana, Nafarroako erregña. 2) IIIn Juanaren ezkontza, eta izan ebazan alaba-semeak. 3) IIIn Nafar-erregiñaren, erlijiozko gora berak.4) Lenengo erlijiozko guda. 5) IIIn Juana, maisu andiakaz alkartuta, erlijiozko askatasunaren alde. 6) Erlijiozko bigarren gudak. 7) Erlijiozko irugarren gudak. 8) Leizarraga'tar Joannes. 9) IIIn Juana Nafar erregiñaren bizitza ostera artuta. 10) Frantziko IIn Enrike erregea.11) IIn Enrikek, euki ebazan alaba-semeak. 12) Frantziko IIn Frantzisko erregearen bizi kondaire. 13) Frantziko IXn Karlos'en bizi kondaira. 14) IIIn Enrike, Frantziko erregea. 15) Frantziko IIIn Enrike, Poloniako errege lez. 16) IIIn Enrike, Frantziko errege lez. 17) Nafarroako IIIn Enrike erregea. 18) Nafarroako IIIn Enrike erregea, Frantziko IVn Enrike lez. 19) Nafarroako IIIna eta Frantziko IVn Enrike onek, euki ebazan alaba semeak. 20) Frantziko Iraultzaren ondorioz, erregeen gorputzakaz egin ebena. 21) Gaztelako IIn Felipe erregea. 22) IIn Felipe, Milaneko dukea. 23) IIn Felipe, Napoleseko errege. 24) IIn Felipe, Ingalaterra ta Irlandako errege. 25) Gaztelako Igoa eta Alemaniako kaiserraren Vn Karlosek, bere seme IIn Feliperi apur apurka, euki ebazan erregetzazko jabetzak emoten. 26) Frantziren aurkako gudak 27) Gaztelako IIn Felipe, Bealdeko Erriaren errege ta Borgoñako dukea izateko euki ebazan arazoak. Eta IIn Felipe, Gaztela, Sizilia eta Indiaseko errege. 28) IIn Felipek, bere Karlos semeagaz euki ebazan arazoak. 29) 1.568-1.571ko urte bitartean. Alpujarrasko matxintasuna. 30) IIn Felipe, Portugaleko errege lez. 31) 1.590-1.591ko urte bitartean, Aragoiko larri-une ta Perez'tar Antonio. 32) Oar txiki bat emen. 33) IIn Feliperen edestia ostera artuta, izan ebazan alaba-semeak. 34) IIn Feliperen eriotza. 35) 28garrengo Jauna, Bizkaiko Jauntzan. 36) IIIn Felipe, Gaztelako errege. 37) IIIn Felipek euki zituzen izen buruak. 38) IIIn Felipek euki ebazan alaba-semeak. 39) 29garrengo Jauna, Bizkaiko Jauntzan. 40) IV Felipe, Gaztela edo Espainiako errege. 41) 1.621-1.43ko urte bitartean, Olibares duke-kondearen txanda. 42) Olibares eta errigizartearen ekandua. 43) Olibares eta Erri-Diruaren berrikuntza. 44) Olibares eta gudalozteen batzangotasuna. 45) Olibaresek, atzerritarrez erabili eban politika. 46) IVn Felipek, izan ebazan alaba-semeak, Atitxa'tar Paul, Zornotzan, 2.016'ko Otsaila'ren 29an, 24x17, 98 oŕ., 2016 (2)

 

  (LXXVIV ?). EUSKERAZAINTZA. Euskalerriaren edestia VII.

 

 EUSKERAZAINTZA. Euskalerriaren edestia VIII.

Sarrera. Euskal demokraziaren batzar-legeak. 1) Europaren Mendebaleko Euskalerria. 2) Euskaldunaren berezko "baita". 3) Munduan. 4) Bizkaiko Jauntzan. 5) Bizkaiko batzar-nagusiak, izendatutako Jaunak kendu eikiezan emon jakien jaurkintza lekutik? 6) Eta zeintzuk izan ziran, Asturias, Gaztela, Erroma ta Franko erregeak, katolikotasunean batzangotzeko, Nizeatik ekartzen ebazan legeak, Euskalerrian sortu dagien hainbeste  arazo, eta gero, Europako erregetegi guztietatik zabaldu zitezen? 7) Baita, zelangoa ote zan Katolikotasunezko legea, Europako errege guztientzat? 8) Zergaitik sortu zan Pase Forala, edo Foru Baimenaren Legea? 9) Isabel ta Fernando Katolikuak, Bizkaiko Jaunak lez. 10) Kondañok Foru Baimenagaitik, aurkezten dauskuezan egiztatuak. 11) Kondañok, aurkezten dauskuzan gertakizunezkoen froga batzuk. 12) Gure Euskalerriaren VIIIn Ataleko Edestiari ostera ebatuta, aldizkariaren egitaraua. 13) Gure edestiari ostera ebatuta, Frantziko Iraultza. 14) Frantziko iraultza. 15) 1.789koOrokorrezko Laterriak. 16) Oar txiki bat emen. 17) Frantzezaren konstituzioari bideak zabaltzen. 18) Frantziko Bateratze edo Elkartzearen Besta-Burutik, Barennes'eko Iges aldira. 19) 1.791-1.792ko urte bitartean, Legegille Batzar ta erregetzaren itzaltze edo erorialdia. 20) Austria eta Prusiaren aurkako Frantzezaren guda. 21) Frantzezaren bigarren iraultza, eta Lenengo errepublikea. 22) 1.792ko urtetik 1.795eko urteraiño, Itun edo Aberriaren Ongundeko jaurkintza. 23) XVIn Luisen ilketa eta Europatik lenengo alkartea Frantziaren aurka. 24) Itun edo Ongundearen, Rosellon edo Auñamendietako borrokak. 25) Frantzian, Gizon eta Mundu edo Uritar Eskubideen Adieraztea. 26) XVIIn Luis erregea. 27) 36n. Juana, Bizkaiko jauntzan. 28) Baztan'eko ibarra, eta Ongundeko frantzez Batzarraren aurka euki eben guda. 29) Napoleon eta frantzezaren jaurkintzan, artezpideko agintaritza. 30) Napoleoneneskuetan, frantzezaren jaurpide osoa. 31) 1.799ko urtetil, 1.804ko urteraiño Kontsulgoen jaurkintza. 32) Napoleon, orokorrezko kontsula. 33) Npoleon frantzez kaisertzaren kaisar jaun. 34) IVn Karlos espainitarren errege. 35) Floridablankaren jaurkintza. 36) Aranda kondearen jaurkitza. 37) Godoy'tar Manuelen leen aldiko jaurkintza. 38) Saabedra ta Urkijoren jaurkintzak. 39) Godoy'en bigarren aldiko jaurkintza. 40) Azkeneko larri-unea. 41) IVn Karlosen atzerriratzea eta eriotza. 42) IVn Karlosen ezkontza eta euki zituzen alaba-semeak. 43) Bonaparte'tar I Jose, Pepe Bonbil edo Botellaren izenagaz ezagutu zan, I Napoleonen anaia. 44) XVIIIn Luis Frantziko erregea. 45) Napoleonen, jaurkintzazko 100 egunak. 46) XVIIIn Luisen, bigarrenezko jaurkintz taldea.  47) XVIIIn Luisen eriotzea eta ondorengotasuna. 48) Frantziko Xn Karlos. 49) Frantziko Xn Karlosen koroatzea. 50) Uztaillaren iraultza. 51) VIIn Fernando. 52) 37gn Jauna Bizkaiko Jauntzan. 53) Bizkaiko azken jauntza onen ondorio laburra. 54) Euskalerriko Edestian VIIIn atal onen Ondorioa, Atutxa'tar Paul, Zornotzan 2.017ko urtean Abenduaren 14an, 24x17, 97 oŕ., 2017 (1)