a-saila Ehtremeñoa | Gramateka

Ehtremeñoa

EXTREMADURAN, EXTREMEÑO, ESTRÉMADURAIN

 

Language family: Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Western, Gallo-Iberian, Ibero-Romance, West-Iberian, Castilian.

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    roa

        ISO  639-3    ext

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: ehtremeño).

cahtuö alt extremaduran [EXT].

cahtúo alt extremaduran [EXT].

ehtremeñu alt extremaduran [EXT].

extremaduran [EXT] hizk. Espainia.

extremeño alt extremaduran [EXT].

extremeño alt extremaduran [EXT].

northern extremaduran dial extremaduran [EXT].

 

EXTREMADURA (Espainia)

 

extremaduran (extremeño, ehtremeñu, cahtúo, cahtuö) [EXT] 200.000 hiztun aktibo, gehi 500.000 erabiltzeko gai direnak, elebakar batzuk barne (1994, T. Erickson). Hiztun gehienak iparraldeko dialektodunak, 1.100.000 pertsonako talde etnikoan. Extremadurako erregio autonomoa (salbu fala mintzaeraren harana ipar-mendebaldean, unada batzuk mendebaldean portuges dialektodunak eta unada batzuk ekialdean espainiera dialektodunak), eta auzoko eremu gutxi batzuk. Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Western, Gallo-Iberian, Ibero-Romance, West-Iberian, Castilian. Dialektoak: norther extremaduran (artu ehtremeñu), central extremaduran (meyu extremeñu), southern extremaduran (bahu ehtremeñu). Erlazionatua ekialdeko tur-leonese dialektoarekin; dialektoak ulergarriak beren hiztunen artean. Eskolara joan diren hiztunak egoera formaletan eta arrotzekin espainieraz mintzatzen dira; hiztun gehienak 30 urtez gorakoak (1994); hauek ehtremeñoa edozein kontestutan erabiltzen dute; SVO.

 

Hizkuntza / lengua: ehtremeñoa / extremaduran / extremeño / estrémadurain.

Hiztunak / hablantes (2002): 200.000 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Extremadura (Espainia).

 

 

HISTORIA. Erromaniar familiako dialekto edo hizkuntza indoeuroparra, Extremadura eskualdean mintzatutako latinaren ondoriozkoa.

Ezerk bereizten baditu Extremadurakoak, Extremaduratik at dabiltzanean gehien identifikatzen dituena, hain zuzen ere hitz egiteko beren berezitasuna da. Extremadurar elearen prestijio eskaxa kontuan izanik, mintzaira orala izan da eta jende klase pobreenetan babestu da. Eskolagabeen kultura izan da, horregatik, beren herriko hizkuntzaren erroak mantendu dituena.

Ehtremeñoa Extremadurako ipar-mendebaldean eta Salamancako hegoaldearen parte batean mintzatzen den hizkera da, baina ez du maila ofizialik mintzatzen den komunitateetan. UNESCOren 2009ko Munduan Arriskuan dauden Hizkuntzen Atlas berrian astur-leoneraren dialekto bezala agertzen da. Kantabrierarekin duen antzagatik, autore batzuen ustez biak hizkuntza bat eta bera dira. Castúo izena ere hartzen du, baina Luis Chamizo poetak 1920ko hamarkadan sortutako hitz modernoa denez, aipatu hitzak nahasmena sor dezake, horrela deitzen baitzaie hegoaldeko trantsitoko hizkera gaztelarrei ere gainerako Extremaduran, hain zuzen ere mota honetako hizkeran idatzitako obra baterako asmatu baitzen hitza hasiera batean, nahiz eta gero Extremadurako hizkera guztientzat aplikatua izan den oro har.

 

Normalean hiru aldaera jotzen zaizkio ehtremeñoari: garaia edo iparrekoa (artu ehtremeñu), zentrala edo ertaina (meyu ehtremeñu) eta behekoa edo hegoaldekoa (baju ehtremeñu).

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Azenturik gabeko bokalen artean zalantzak, era askotako eraginez: aurrizkien nahasmena, inguruko fonemen eragina, analogia etab. B) Diptongoen alterazioa, diptongoa bokal bakarrera murrizteagatik: deciochu, benti, trenta, concencia, cuhtión, nahiz diptongo berriak agertzeagatik: comienzal, ehcomienzal, huegal, atuertal. o eta e amaierakoak hurrenez hurren u eta i bezala ixtea. C)  -ado/-ada, -ido/-ida eta beste kasu askotako amaieretan bokal arteko -d- desagertzea. D) maesu, maesa bezalako kasuetan kotsonante-nmultzo osoak desagertzea. E) Azken silabak galdu eta sinplifikatzea: crudo ordez cru, cruel. F) Hitzaren barruan fonemen metatesia: guijarro ordez higarru, ladear ordez daleal, Gabriel ordez Grabiel, etab. G) ue- hasten diren diptongoen aurrean g- garatzea: Güélaga, Güehca, Güelba, güesu, güertu, cacagüé. H) Perpausaren zati guztiak hartzen dituzten bihurdurak: anduve ordez andé, vaya ordz baiga, viniste ordez binihtih, etab. I) Bihurdura sintaktikoak, hala nola baldintzeraren ordez subjuntiboaren iraganaldi burutugabea etab. J) Hitzaren eta silabaren hasierako, tarteko eta amaierako  kontsonanteen aspirazioa: higu, buhu, peh, etab. K) Lehenengo 10 zenbakiak ehtremeñoz hurrengoak dira: unu (1), doh (2), treh (3), cuatru (4), cincu (5), seih (6), sieti (7), ochu (8), nuebi (9), dieh (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa. Ez ditu v, w eta x hizkiak. Bere ortografia ez zen finkoa Errege Katolikoen garaian eta XVIII. m.aren hondarrean ere zalantzaz idazten zen oraindik.

 

 

HISTORIA. Dialecto o lengua indoeuropea de la familia románica, resultado del latín hablado en la región de  Extremadura.

Si  hay algo que distingue a los extremeños, algo por lo que se les identifica fuera de Extremadura, es su peculiar modo de hablar. Dado el escaso prestigio social del habla extremeña, ésta ha sido transmitida y se ha refugiado, principalmente, en las clases menos favorecidas. Ha sido la cultura de los incultos, la que les ha conservado en su mayor autenticidad, las raíces lingüísticas de su pueblo.

 

El extremeño es una modalidad hablada en el noroeste de Extremadura y una parte del sur de Salamanca pero carece del rango oficial en las comunidades donde es utilizada. Aparece como un dialecto del astur-leonés en el nuevo Atlas de Lenguas en Peligro en el Mundo de la UNESCO del 2009. Su parecido con el cántabro hace que ciertos autores lo cinsideren una misma lengua. También recibe el nombre de castúo, aunque además de ser un término creado modernamente por el poeta Luis Chamizo en la década de 1920, dicho término puede llevar a confusión, pues también se denomina así a las hablas castellanas meridionales de tránsito con el leonés habladas en el resto de Extremadura y es precisamente para una obra escrita en un habla de esta índole para lo que fue creado el término originalmente, aunque más tarde se popularizara para referirse a todas las hablas de Extremadura en general.

Usualmente se consideran tres las variedades del extremeño: alto o del norte (artu ehtremeñu), central o medio (meyu ehtremeñu) y bajo o del sur (baju ehtremeñu).

 

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Vacilaciones en las vocales átonas, por influjos de distinto tipo: confusión de prefijos, acción de fonemas vecinos, analogía, etc. B) Alteración de diptongos, bien por reducción del diptongo a una sola vocal: deciochu, benti, trenta, concencia, cuhtión,  bien por aparición de nuevos diptongos: comienzal, ehcomienzal, huegal, atuertal. Cerrazón de o, e finales en u, i  respectivamente.   C)  Desaparición  de la  -d-   intervocálica    en    las    terminaciones -ado/-ada, -ido/-ida y en otros muchos casos. D) Desaparición de grupos consonánticos completos en el caso de maesu, maesa. E) Pérdida y simplificación de sílabas finales: cru en lugar de crudo, cruel. F) Metátesis de los fonemas dentro de la palabra: higarru por guijarro, daleal por ladear, Grabiel por Gabriel, etc. G) Desarrollo de una g- ante los diptongos que comienzan por ue-: Güélaga, Güehca, Güelba, güesu, güertu, cacagüé. H) Distorsiones morfológicas que afectan a todas las partes de la oración: andé por anduve, baiga por vaya, binihtih por viniste, etc. I) Distorsiones sintácticas, como es el empleo del pretérito imperfecto de subjuntivo en lugar del condicional, etc. J) Aspiración de consonantes iniciales, medias y finales de palabra y de sílaba: higu, buhu, peh, etc. K) Los 10 primeros números en extremeño son: unu (1), doh (2), treh (3), cuatru (4), cincu (5), seih (6), sieti (7), ochu (8), nuebi (9), dieh (10).

Escritura. Alfabeto latino. No conoce las letras v, w y x. Su ortografía aún no era fija en los tiempos de los Reyes Católicos y continuaba vacilante entre los escribanos de la región a finales del s. XVIII.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PRIMERA GRAMÁTICA EHTREMEÑA, Pablo Gonzálvez González, Mª José Gonzálvez Domínguez eta Trinidad Gonzálvez Domínguez,  22,5x16,5, 633 or., Cáceres, 1995

 

Hitzak alderatzeko taula / Comparative tables

 

Latin

Italian

French

Spanish

Portuguese

Extremaduran

English

Basque

altum

alto

haut

alto

alto

artu

high

garai

quasi

quasi

presque

casi

quase

cuasi, abati

almost

ia

dicere

dire

dire

decir [de'θir]

dizer

izil [i'ðil]

to say

esan

facere

fare

faire

hacer [a'θer]

fazer

hazel [ha'ðel]

to do

egin

focum

fuoco

feu

fuego

fogo

hueu

fire

su

flammam

fiamma

flamme

llama

chama

flama

flame

gar

legere

leggere

lire

leer

ler

leel

to read

irakurri

linguam

lingua

langue

lengua

língua

luenga/léngua

language

hizkuntza

lumbum

lombo

lombe

lomo

lombo

lombu

loin

azpizun

matrem

madre

mère

madre

mãe

mairi

mother

ama

mirulum

merlo

merle

mirlo

melro

mielru

blackbird

zozo

monstrare

mostrare

montrer

mostrar

mostrar

muestral

to show

erakutsi

nostrum

nostro

notre

nuestro

nosso

muestru/nuestru

ours

gure

tussem

tosse

toux

tos

tosse

tossi

cough

eztul

 

 

 

Kuadro honetako hitzak ipar ehtremeñokoak dira soilik.

 

 

The words in this table refer only to High Extremaduran

 

 

Testu-lagina/ Textual example

 

 

Extremeñoz

 

 

Euskaraz

 

 

Ingelesez

 

 

El estremeñu es una luenga palrá nel noroesti de la comuniá autónoma d'Estremaúra.

 

 

Ehtremeñoa Estremadurako Autonomi Erkidegoko ipar-mendebaldean mintzatzen da.

 

 

Extremaduran is a language spoken in the northwest of the autonomous community of Extremadura.