b-saila Chortiera | Gramateka

Chortiera

 

 

CHORTIERA

CHORTI, CH'ORTI', CHORTI

 

Language family: Mayan, Cholan-Tzeltalan, Cholan, Chorti.

Language codes:

        ISO  639-1   -  

        ISO  639-2   -  

        ISO  639-3   caa

Glottolog: chor1273.  

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: ch'orti):

chortí [CAA] hizk. Guatemala; baita Honduras ere.

 

GUATEMALA

 

chortí [CAA] 31.500 hiztun (1990, SIL). Bi herrialdeetako populazio osoa 31.500 hiztun edo gehiago. Hondurasekin ekialdeko muga, Honduraseraino; halaber mintzatzen da Hondurasen. Mayan, Cholan-Tzeltalan, Cholan, Chorti. Adin guztietakoak. 'chorte' ez da izen zuzena; lehenago Quiriguan eta Isabal esparruan mintzatu eta orain iraungia dagoen 'choltí'aren ezberdina da. Hiztegia, gramatika, VOS.

 

HONDURAS

 

chortí [CAA] 10 hiztun, talde etnikoko 4.200etik (1997, R. Reeck). Cofan departamendua, Guatemalaren mugan zehar. Mayan, Cholan-Tzeltalan, Cholan, Chorti. Ikus sarrera nagusia Guatemalan.

 

Hizkuntza / lengua: chortiera / chorti / ch'orti' / chorti.

Hiztunak / hablantes (2002): 31.500 edo gehiago (Ethnologue).

Herrialdea / país: Guatemala, Honduras.

 

 

HISTORIA. Chortiera Guatemalako ekialdean mintzatzen diren hizkuntzetako bat da, bereziki La Unión-en, Zakapan, eta halaber Txikimulako Jokotanen eta Kamotanen. Hizkuntza hau ch'ol hurbileko familiakoa da eta duela 3.000 urtetsu bereizi zen mendebaldeko taldetik. Espainiar hiztunez inguratua dagoelako, ch'orti'era berehala galtzeko arriskuan aurkitzen da. Honela bada, hezkuntza, kultura eta hizkuntzaren munduan ardurak dituztenek ez badute sostengatzen, bere desagerpena iristear dago. Xinkerari gertatu zaiona gerta dakioke, 60 urtez gorako hiruzpalau hiztunek mintzatzen dutela. Hondurasen 4.200 ch'orti'tarretik, 10 hiztun bakarrik geratu ziren 1997an.

 

 

 

XVI. m.aren hasieran ch'orti'tarrak konfederatuta bizi ziren, paiakiar erreinu edo  jaurerri bezala ezagutzen zen antolamenduan. Espainiar konkistaren garaian Copán Galel izan zuten buruzagi gidaria, aurre egin zien Hondurasen gaurko Copán Ruinas-en eta gero El Salvadorko Citalá-n, non garaitua izan zen eta, beraz, errenditu eta ebangelizazioa onartu behar izan zuen.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. Ch'orti'erak 5 bokal ditu bakarrik beste hizkuntza maiek ez bezala.

 

Morfointaxia. A) Maiar hizkuntzetan, aditzek pertsonarekin eta subjektu eta objektuaren numeroarekin komunztatzen dute. B)  Izenek pertsonarekin eta edukitzailearen numeroarekin komunztatzen dute eta izen erlaziozkoek pertsonarekin eta erlazioa seinalatzen zaion izenaren numeroarekin. C)  Adjektiboek ere izenekin komunztatzen dute, hauek numeroa modifikatzen dutelarik, nahiz eta oso murritza izan ezaugarri hauek dituzten adjektiboen kopurua. D) Perpausaren oinarrizko ordena Subjektua + Aditza + Objektua da. E) Chortierak artikuluaren funtzioa betetzen duten 2 forma ditu. Eta forma bakarra du genero eta numeroarentzat.

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. El Ch'orti' es uno de los idiomas que se habla en el oriente de Guatemala, específicamente en los municipios de La Unión, en Zacapa, así como en Jocotán y Camotán, en Chiquimula. Esta lengua pertenece a la familia más cercana, el ch'ol, el cual se separó del grupo occidental aproximadamente hace tres mil años. Por estar rodeado de hablantes castellanos, el idioma ch'orti' está en peligro inminente. En este sentido, si las instituciones educativas, culturales y lingüísticas no pueden apoyarlo, en especial su forma escrita, su extinción no estaría muy remota. Podría ocurrirle lo mismo que al idioma xinka, que únicamente lo hablan dos o tres personas con más de 60 años. De los 4.200 chortí en Honduras, quedaron sólo 10 hablantes del idioma chortí en 1997.

Para principios del siglo XVI los chortís se organizaban en una confederación conocida como reino o señorío Payaquí.[] Durante la conquista española fueron liderados por Copán Galel quien presentó resistencia en la actual Copán Ruinas en Honduras y posteriormente en Citalá El Salvador, siendo en esta última derrotado, con lo cual aceptó la rendición y la evangelización.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. El idioma ch'orti' tiene únicamente 5 vocales normales a diferencia de otros idiomas mayas.

Morfosintaxis. A) En los idiomas mayas, los verbos concuerdan con la persona, número del sujeto y objeto. B)  Los sustantivos concuerdan con la persona y núnero de un poseedor y los sustantivos relacionales concuerdan con la persona y número del sustantivo cuya relación se indica. C) También los adjetivos concuerdan con los sustantivos, estos modifican al número, aunque es muy reducido el número de adjetivos que tienen estas características. D)  El orden básico de la construcción de la frase en ch'orti' es Sujeto + Verbo + Objeto. E) En cuanto al artículo, en el idioma ch'orti' existen 2 formas que hacen la función del artículo. F) Tiene una misma forma para género y número.

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

GRAMÁTICA DEL IDIOMA CH'ORTI', Proyecto lingüístico Francisco Marroquín, Vitalino Pérez Martínez, 20,5x16, 159 or., Guatemala, C.A., 1994.

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

DICCIONARIO CH'ORTI', Ch'orti' – español, P.L.F.M., Vitalino Pérez Martínez, Federico García, Felipe Martínez eta Jeremías López, 20,5x16, 272 or., Guatemala, 1996.