a-saila Yukpera | Gramateka

Yukpera

 

YUKPERA

YUKPA, YUPA, YUPA

 

Language family: Carib, Northern, Coastal.

Language codes:

        ISO  639-1   -   

        ISO  639-2   -  

        ISO  639-3   yup 

Glottolog: yukp1241.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: yupa, macoita, manso):

carib motilón alt yukpa [YUP].

northern motilón alt yukpa [YUP].

yucpa alt yukpa [YUP].

yuko alt yukpa [YUP].

yukpa [YUP] hizk. Kolonbia; baita Venezuela ere.

yupa alt yukpa [YUP].

 

KOLONBIA

 

yukpa (yuko, yupa, yucpa, northern motilón) [YUP] 2.500 hiztun (1976, SIL); bi herrialdeetako  populazio osoa 3.000. Serranía de Perijá, Cesar Departamendua, Augustín Codazzi Udalerria eta ipar eta hegoaldeko auzo udalerriak, Kolonbia eta Venezuelaren mugan. Río cascará dialektoa Agustín Codassi Udalerrian dago Casacará Ibaian eta Caño Irokan zehar. Caqo Padilla-La Laguna txikia da eta ipar urrunagoan dago. Maracas ibaia hegoaldera dago Becerril Udalerrian. Halaber mintzatua Venezuelan ere. Carib, Northern, Coastal. Dialektoak: río casacará (Iroka), río maracas, caño padilla-la laguna, coyaima. Gutxienez 5 dialekto zabal Venezuelako 2 barne; Ruhlenek dio coyaima dialektoa zela; río cascará  eta río maracas dialektoak dira suguruenez zabalenak eta aski ezberdinak agian hizkuntza bereizi bezala kontsideratzeko. Venezuelako dialektoek río maracasaren antz handiagokoak dirudite; dialekto hiztun ezberdinen arteko harremanak badirudi batzuetan etsaikorrak izan direla iraganean; gaur beren artean nolabaiteko kontaktuan daude; erlaziorik ez chibchan motilonarekin (Bari). Antz lexikal eskasa Venezuelako japreirarekin (Luis Oquendo U. of Zulia-Venezuela). Gizonezkoek espainiera erabil dezakete baina erosi eta saltzeko bakarrik. Indartsu dago.

 

VENEZUELA

 

yukpa (yuko, yucpa, yupa, northern motilón) [YUP] 500 hiztun. Kolonbiaren muga inguruko eskualdeak, Zulia Estatuan. Carib, Northern, Coastal. Dialektoak: yrapa, río negro. Antz lexikal eskasa japreirarekin (Luis Oquendo); ’manso’ du agian beste izen bat. Ikus sarrera nagusia Kolonbian.

 

Hizkuntza / lengua: yukpera / yucpa / yupa / yupa.

Hiztunak / hablantes (2009): 6.000 (Wikipedia).

Herrialdea / país: Venezuela, Kolonbia.

 

 

HISTORIA. Yukpatarrak Perijá mendizerraren inguruan bizi diren indioak dira. Hainbat talde osatzen dituzte, hala nola japreriak, sabreak, sabrileak, atapsiak, etab.

 

XVI m.an zehar, karibear hedakuntza moztua geratu zen espainiar indarrekin topo egin zuenean, apenas zeharkatu ahal izan zituzten ekuadore termikoa (Venezuela) eta Santa Marta mendizerra,  eta Perijá mendizerra egokitu zitzaien bizitzen geratzeko. Historiak eskualde horretan jartzen ditu bizitzen, japreriak, sabreak, sabrileak, txakeak eta indioekin batera.

 

1954an aponzito yukpatarrek emigratu egin zuten lur onen bila, eurenak kreolen nekazaritza-abeltzaintzen aziendek inbaditu eta kendu egiten baitzizkien.

Irteera antolaturik, Cipriano, Manuel, Eustoquio, López Contreras zahar kazikeak eta beste batzuk buru zituztela abiatu ziren. Ehiza eta arrainak gezien bidez lortzen zituzten eta mendiko frutekin hornidura bermatua zeukaten. Baina euren harridurarako hara nola aurkitu ziren lehenago emigratu eta auzoko izan zituzten japreriekin.

Japreriek esan zieten jada ez zutela izen hori, “ayansi” baizik, “astirotxoak” alegia (aya ‘astiro’; n eufonikoa; si amaiera txikigarria). Beren bizitza hain zen kaxkarra ezen ez baitzuten erremintarik lanerako, hilobiak suaren bidez egiten baitzituzten, makilekin zirriborroak eginez ereiten baitzuten. Areago, bisitariek aurkitu zuten zuhaitz handi baten azalarekin janzten zirela, zuhaitzari azala osorik desitsatsi, leuntzeko gaineko azala edo tegumentua kendu barnekoa utziz, txabusina edo yupatarren “koricha” baten antza hartzen zuelarik. Jantzi bitxi honen ale bat Tukucoko Misio Museoan kontserbatzen da gaur bertan ere.

 

Azkenik, “aponzitoak” agurtu ziren atzera itzuliko zirela esanez. Hasiera batean nahikoa lan izan zuten elkar ulertzen, “ayansiak” oso azkar mintzatzen zirelako, hitzak ongi ahoskatu gabe, baina berehala desagertu zitzaizkien oztopoak.

1956an Adolfo de Villamañán eta Prudencio de Santelos Aita Misiolari Kaputxinoek bisitatu eta 23 lagun bakarrik aurkitu zituzten, bi arrantxo osatuz Guasare eta Sokuy ibaien ondoan.

 

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Bokalak gaztelaniaren berdinak ditu, baina yukperak baditu tarteko hotsak gaztelaniak ez bezala: ä, ö, ü. B) Hitz orok du azentu prosodikoa, konposaketan edo aglutinazioan izan ezik eta enklitikak. Azentu grafikoa gaztelaniaren arauen arabera erabiltzen da. Hitzak oxitonoak, paroxitonoak, proparoxitonoak eta gainproparoxitonoak izan daitezke.

 

 

Morfosintaxia. A) Aditzak trantsitiboak, intrantsitiboak, bihurkariak eta elkarkariak izan daitezke. Aditza galderazko bihurtzeko, si desinentzia ezartzen zaio: amora tómatoSI? ‘zuek joango zarete?’ B) Hona hemen yukperaz lehenengo 10 zenbakiak: kuma/etobe (ezkerra) (1), koja (2), kójer (3), kojatka/etpekoxa (berriro bi) (4), omatka (5), onkora/tobeoma (itobe-yoma: ezker eskua) (6), unka (7), kojerarko-tobeoma (8), yakónjuro/kojarkatobeoma (lau ezker eskua) (9), omatuyaka (eskuak zabalik)/omara (oma-tubara: esku denak)/omatiaka (oma-tuyaka: esku osoak, biak) (10), omase pisá (esku-oinak) (20).

Idazkera. Latindar alfabetoa. 

 

 

HISTORIA. Los yupas son indios que viven a lo largo de la Sierra de Perijá, Venezuela. Forman varios grupos, tales como japrerias, sabres, sabriles, atapsi, etc.

A principios del s. XVI la expansión caribe se vio frenada por el encuentro con las fuerzas hispanas, de suerte que apenas sí rebasaron el ecuador térmico (Venezuela) y la Sierra de Santa Marta (Colombia), tocando a la Sierra de Perijá servir de asiento a los caribes. La historia los menciona como pobladores de esa zona y juntamente con los indios japrerias, sabres, sabriles, chaques, etc.

El año 1954 los yupas aponcito emigraron en busca de buenas tierras, pues las suyas se las iban invadiendo las haciendas agropecuarias de los criollos.

 Organizaron su salida, yendo como jefes los ancianos  caciques Cipriano, Manuel, Eustoquio, López Contreras y otros. Sus flechas les proveían  de caza y pesca y con las frutas del monte quedaba asegurado  el bastimento para la expedición. Pero cuál no sería su sorpresa al encontrarse  a sus antiguos vecinos japrerias, que habían emigrado anteriormente.

Los japrerias les dijeron que ya no se llamaban así, sino ‘ayansi’, equivalente a “los despacitos” (aya ‘despacio’; n eufónica; si desinencia de diminutivo). Su vida era tan mísera, que carecían de herramientas para trabajar, tenían que hacer las tumbas a fuerza de fuego, sembraban valiéndose de garabatos de palo. Incluso hallaron los visitantes  que tenían un vestido de la corteza de un gran árbol, despegándolo alrededor, sin romperla, y quitándole la corteza  o tegumenmto superior, habían dejado el tejido interior, que semejaba una bata o “koricha” de los hombres yupas. Un ejemplar de tan original vestido se conserva actualmente en el Museo Misional del Tukuco.

Al fin se despidieron los “aponcitos” prometiendo volver más adelante. Al principio tuvieron algún inconveniente para entenderse al hablar, debido a que los “ayansi” hablaban muy rápido y no pronunciaban las palabras; pero luego desaparecieron los tropiezos.

En 1956 también llegaron a visitarlos los Misioneros Capuchinos Padres Adolfo de Villamañán y Prudencio de Santelos y solamente hallaron 23 individuos, que formaban 2 rancherías en los ríos Guasare y Sokuy.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Las vocales son las mismas de la lengua castellana, pero existen en el yupa sonidos intermedios cuya expresión  obliga a echar mano de letras ajenas: ä, ö, ü. B) Toda palabra lleva acento intensivo o prosódico, menos en composición o aglutinación y las enclíticas. El acento gráfico se emplea de acuerdo con las reglas  de la ortografía castellana. Las palabras pueden ser agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas.

Morfosintaxis. A) Los verbos pueden ser transitivos, intransitivos, reflexivos, recíprocos. Si se desea dar sentido interrogativo al verbo, se le añade, en forma enclítica, la desinencia si: amora tómatoSI? ‘¿vosotros vais?’ B) Los 10 primeros números en yupa son: kuma/etobe (izquierda) (1), koja (2), kójer (3), kojatka/etpekoxa (otra vez dos) (4), omatka (5), onkora/tobeoma (itobe-yoma: izquierda-mano) (6), unka (7), kojerarko-tobeoma (8), yakónjuro/kojarkatobeoma (cuatro-izquierda-mano) (9), omatuyaka (manos-extendidas)/omara (oma-tubara: manos-todas)/omatiaka (oma-tuyaka: manos completas, ambas) (10), omase pisá (manos-pies) (20).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

 

DICCIONARIO ILUSTRADO YUPA-ESPAÑOL / ESPAÑOL-YUPA, Félix Mª de Vegamián, capuchino, 22x15, 383 or., Caracas, 1978.