a-saila Witxiera | Gramateka

Witxiera

WICHI, WICHÍ, WITCHI

 

Language family: Mataco- Guaicuru, Mataco.

Language codes:

        ISO  639-1   -   

        ISO  639-2   -  

        ISO  639-3   -  

Glottolog: wich1261.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: wichi):

 “mataco” güisnay iraingarria alt wichí lhamtés güisnay [MZH].

“mataco” iraingarria alt wichí lhamtés [güisnay [MZH].

“mataco” nocten iraingarria alt wichí lhamtés nocten [MTP].

“mataco” pilcomayo iraingarria alt wichí lhamtés güisnay [MZH].

“mataco” vejoz iraingarria alt wichí lhamtés vejoz [MAD].

bolivian “mataco” iraingarria alt wichí lhamtés nocten [MTP].

güisnay alt wichí lhamtés güisnay [MZH].

nocten alt wichí lhamtés nocten [MTP].

noctenes alt wichí lhamtés nocten [MTP].

oktenai alt wichí lhamtés nocten [MTP].

vejos alt wichí lhamtés vejoz [MAD].

wichí lhamtés güisnay [MZH] hizk. Argentina,

wichí lhamtés nocten [MTP] hizk. Bolivia; baita Argentina ere.,

wichí lhamtés vejoz [MAD] hizk. Argentina; baita Bolivia ere.

 

ARGENTINA

 

wichí lhamtés güisnay (“mataco” güisnay, güisnay, “mataco” pilcomayo, “mataco”) [MZH] 15.000 hiztun (1999). Iparraldea, Pilcomayo ibaiaren barrutia. Mataco-Guaicuru, Mataco. “Mataco” izena iraingarritzat daukate. Herriaren izena ere “wichi” da eta hizkuntza ‘wichi lhamtés’.

wichí lhamtés nocten (“mataco” nocten, nocten, noctenes, oktenai) [MTP] 100 hiztun Argentina. Iparraldea, Tartagalen beheko muga. Mataco-Guaicuru, Mataco. Ikus sarrera nagusia Bolivian.

wichí lhamtés vejoz (“mataco” vejoz, vejos) [MAD] Bi herrialdeetako populazio osoa 25.000 (1991, UBS). Ipar eskualdea: Chaco, Formosa, Salta, Jujuy. Normalean Tobaren mendebaldean, Bermejo Ibai Ibarrren eta Pilcomayo ibaiaren goialdean. Halaber mintzatua Bolivian ere. Mataco-Guaicuru, Mataco. Dialektoa: bermejo vejoz. Ez da ulergarria beste chaco hizkuntzekin. Elebitasun maila espainierarekin % 0,0, % 1,80, % 2-3 19, % 4-5 1. Hizkuntza familiari halaber deritza “mataco-mataguayo”.

 

BOLIVIA

 

wichílhamtés nocten (“mataco” nocten, oktenai, nocten, noctenes, bolivian “mataco”) [MTP] 1.427 hiztun (1978, SFM). Bi  herrialdeetako populazio osoa 1.530 edo gehiago. Ipar erdialdeko Tarija Departamendua, Pilcomayo Ibaiaren hego-mendebaldea, Cordillera de Pirapo. Halaber mintzatua Argentinan ere. Matako izen gaitzesgarritzat dute. Mataco-Guaicuru, Mataco.

 

Hizkuntza / lengua: wichi / wichi / wichí / witchi.

Hiztunak / hablantes (2008): 40.000 (Alejandra Vidal, Verónica Nercesian).

Herrialdea / país: Argentina, Bolivia.

 

 

HISTORIA. Wichitarrei buruzko informazio gehiena XVII. eta XVIII. m.etako jesuita eta frantziskotarren misioetatik jaso da. Lehen misioa 1690ean iritsi zen, baina porrot egin zuen. 1771an Zentako frantziskotarren misioak harrera hobea izan zuen. Hala ere, espainiarrek boterea galdu ahala, misio hauek ere lur jo zuten.

Badirudi wichitarren lurraldea XVIII. m.az gero aldatu egin zela, beren existentzia eta kokapenari buruz lehen informazio zehatza iritsi zenean.

Alejandro Corrado Tarijako aita franziskotarrak dioenez, wichitarrak nomadak ziren; euren etxeak egitura xumekoak ziren eta oihanean sakabanatuak. Corradok dio wichitarrek nagusiki arraina eta algarrobo leka jaten zutela eta baita otarraina ere, baina “pozoitsua ez zen edozer gauza jaten zutela, baita arratoiak eta matxinsaltoak ere”.

Bere hitzetan, wichitarren artean “dena guztiena da”, bakoitza guztiaren jabea da (eta ezer ezarena). Gizonak arrantzan eta ehizan egiten dute eta ia beste lan guztia emakumezkoek dagite.

 

Sinesmen erlijiosoei buruz, Corradok idatzi zuenez, mediku wichitarrek gaixoak “kantuz eta harat-honat erabiliz" sendatzen dituzte, espiritu on eta gaiztoan sinesten dute eta difuntuaren arima abere berraragitzen da. Aspaldiko sailkapen batek 2 taldetan banatzen ditu wichidunak: phomheley (lit. ibaiaren goi-aldean bizi den jendea) eta chomlheley (lit. ibaiaren behealdean bizi den jendea) Pilcomayo eta Bermejo (Teuco) ibaien ibilbideari jarraituz.

Wichitar gizartea matrilineala da, pertsonak amaren klanari dagozkio. Ezkondu ondoren, senarrak mugitzen dira emazteen herrietara.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Serie fonologikoa nahikoa zabala da herskari eta ozen bakun, glotaldu eta hasperenduekin. B) Fonema bokalikoen  kopurua ez da berdina eskualde batetik beste batera.

Morfosintaxia. A) Nagusiki atzizkiak baliatzen ditu. B) Polisintesirako joera nabarmena. C) Izen posesibo inalienable eta alienableak bereizten ditu. D) Aditzek gutxienez 2 morfema dituzte 15 posizio motarekin. E) Atzizki multzo bereizi bat du giza objektuak adierazteko.

 

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. La mayoría de la información disponible sobre sobre el pueblo wichi procede de las misiones de jesuitas o franciscanos de los ss. XVII y XVIII. La primera misión llegó  en 1690, pero fracasó. En 1771 la misión franciscana de Zenta fue mejor recibida. Sin embargo, con la pérdida del poder español, estas misiones también fracasaron.

El territorio wichi parece haber cambiado desde el s. XVIII, cuando se tuvo la primera información precisa sobre la existencia y asentamiento de ellos.

Según el padre Alejandro Corrado, franciscano de Tarija, los wichi ertan nómadas; sus casas eran simples estructuras desperdigadas en la selva. Corrado afirma que los wichi vivían principalmente de pescado y algarroba y también de langosta, pero "que comían cualquier cosa que no fuera venenoso, incluso ratas y saltamontes".

En palabras de Corrado, entre los wichí "todo es en común", cada uno es dueño de todo (y nada). Los hombres pescan (en el río Pilcomayo) y cazan y las mujeres hacen prácticamente todo el trabajo.

En cuanto a las creencias religiosas, Corrado escribió que los hombres de medicina wichí luchan contra la enfermedad "con el canto y el traqueteo", que los wichí creen en un espíritu bueno y un espíritu malo, y que el alma del difunto se reencarna en un animal. Una vieja clasificación distingue 2 grupos: el phomheley (lit. gente que vive río arriba) y chomlheley (lit. gente que vive río abajo) siguiendo el curso de los ríos Pilcomayo y Bermejo (Teuco). 

La sociedad wichí es matrilineal, las personas pertenecen al clan de las madres. Una vez casados, los maridos se trasladan a los pueblos de las esposas.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) La serie fonológica es bastante amplia con oclusivas y sonoras simples, glotalizadas y aspiradas. B) El número de fonemas vocálicos cambia de una región a otra.

Morfosintaxis. A) Predominantemente utiliza  sufijos. B) Marcada tendencia a la polisíntesis. C) Distingue entre nombres posesivos inalienables y alienables. D) Los verbos consisten al menos de dos morfemas con 15 clases de posiciones. E) Posee un grupo separado de sufijos para indicar objetos humanos.

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

ESTUDIO DEL LÉXICO WICHÍ (MATACO-MATAGUAYA), Aportes al conocimiento de algunas situaciones de contacto y desplazamiento lingüístico en el Chaco argentino, Alejandra Vidal eta Verónica Nercesian, 24x16, 18 or., Buenos Aires, 2009.

LA NEGACIÓN EN WICHÍ (MATACOMATAGUAYO), Conicet-Universidad Nacional de Formosa, Verónica Nercesian,  24x16, 12 or., Buenos Aires, 2008.

LOANWORDS IN WICHÍ, A MATACO-MATAGUAYAN LANGUAGE OF ARGENTINA, Alejandra Vidal eta Verónica Nercesian, 24x16, 24 or., Buenos Aires, 2009.