a-saila Sefardiera | Gramateka

Sefardiera

LADINO, SEFARDÍ, LADIN

 

Language family: Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Western, Gallo-Iberian, Ibero-Romance, West Iberian, Castillan.

Language codes:

         ISO  639-2  -

         ISO  639-2  lad

         ISO  639-3  lad

Linguasphere: 51-AAB-ba … 51-AAB-bd.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: איספאנייול Espanyol גֿודיאו  -איספאנייול Djudeo-espanyl - לאדינו Ladino)

dzhudezmo alt ladino [SPJ].

haquetiya alt ladino [SPJ].

haquetiya dial ladino [SPJ].

judeo spanish alt ladino [SPJ].

judezmo alt ladino [SPJ].

judezmo dial ladino [SPJ].

ladino [SPJ] hizk. Israel; baita Puerto Rico ere.

sefardi alt ladino [SPJ].

spanyol alt ladino [SPJ].

 

ISRAEL

 

ladino (judeo spanish, sefardi, dzhudezmo, judezmo, spanyol, haquetiya) [SPJ] 100.000 edo gehiago hiztun (1985); herrialde guztietako populazio osoa 160.000 edo gutxiago (1992); halaber daude talde etnikoak Salonikan, Grezia; Sofian, Bulgaria; Jugoslavian; lehenago baita Marokon ere; halaber mintzatua Puerto Rico eta Turkian (Europa) eta AEBetan ere. Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Western, Gallo-Iberian, Ibero-Romance, West Iberian, Castillan. Dialektoak: judezmo (judyo, jidyo), ladino, haquetiya (aketia, hakitia). Balkanetako dialektoari areago eragin diote turkierak eta grekoak; Ipar Afrikako dialektoari areago eragin diote arabierak eta frantsesak; hiztun gehienentzat ez dago hizkuntza nagusirik; ez dago elebakarrik; ‘dzhudezmo’ izena judu linguistek eta judu turkiarrek erabiltzen dute; ‘judeo-spanish’ latindar filologoek; ‘ladino’ legoek , bereziki Israelen; ‘hakitia’ marokoar juduek; ‘spanyol’ beste batzuek; erretoerromar  taldearen ladinoaren ezberdina; hebrear (rashi) alfabetoak ez du balio bokal diferenteak behar dituelako; dagoeneko badaude testuak hebrear idazkeran; egunkariak, irrati emanaldiak. Jewish.

 

Hizkuntza / lengua: sefardiera / ladino / sefardí / ladin.

Hiztunak / hablantes (2001): 100.000 (Ethnologue).

Herrialdea / país:  Israel

 

 

HISTORIA. Familia erromanikoko indoeuropar hizkuntza, judezmo edo sefardiera espainola ere deitua, gaztelaniaren eboluziotik bereizia eta Errege Katolikoek 1492ko martxoan Espainiatik kanpora egotzi zituzten juduen ondorengoek mintzatu eta kontserbatua. Juduek Espainiari Sepharad deitzen zioten eta hemendik dator izena. Judezmo izenak juduen hizkuntza esan nahi du. Hainbatek era okerrean ladinoa ere deitzen dio, baina hau hizkuntza arkaikoago baten izena da, hots, hizkuntza-kalko moduko bat rabinoek testu bibliko hebraitarrak gaztelaniara itzultzeko erabilia. Ladinoa ez da mintzatzen gaur eta sefardieraren formazioa baino lehenagokoa da.

 

Uste da 200.000 judu (medikuak, finantzariak, artesauak, nekazariak ere bai) garai hartan turkiar Inperioaren  mendebaldera exiliatu ziren (Grezia, Turkia), nahiz eta baita Balkanak, Siria eta Egiptora ere. Ongi etorriak izan ziren halaber Venezia, Erroma, Napoles, Livornon etab. Salonikan judu sefardiak bertako populazioaren erdia baino gehiago ziren, 30 sinagogekin.

 

Sefardiera gaztelaniaz aparte erabilia, arkaizante bihurtu zen eta inguruko hizkuntzen eraginak onartu zituen, baina literatura propioa garatu zuten, aberatsa, batez ere ipuin eta legendetan. Sefardieraren hiztunak era drastikoan murriztu ziren II. Mundu Gerraren ondorio dramatikoen kausaz. Prentsa ere izan du Istanbulen (Turkia), non turkierarekin batera hainbat orri publikatzen dituzten eta baita Sarajevon ere (Bosnia-Hertzegovina). Bai erabilpen idatzian zein mintzatuan sefardiera  gainbeheran aurkitzen da. Israelen hebreera modernoak ordezkatu du eta munduko beste lekuetan lekuko hizkuntzak ari dira ordezkatzen. Ferraran, Italia, 1553an azaldu zen sefardieraz Bibliaren lehenengo itzulpena.

 

 

 

XX. m.aren erdialdean sefardierak 150.000 hiztun inguru zituen. Batez ere Israelen mintzatzen da, baina baita Turkian, Balkanetan, Amerikako Estatu Batuetan eta Latinoamerikan ere.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. Hizkuntzak Espainiatik kanporatuak izan ziren garaiko gaztelaniaren ezaugarri asko mantentzen ditu, baina gaztelaniaren hainbat erabilpenekin ulertzeko ez du arazorik, nahiz eta hiztegiak oso izaera arkaizantea izan eta inguruko hizkuntzek eragin handia eman. Sefardieraren gramatika eta bere hiztegia (guztiaren % 60) gaztelanian daide oinarrituak. Hala ere, kontsonanteen fonologiaren eta lexikoaren parte batek areago dute galego-portugesaren antza gaztelania modernoarena baino. Sefardierazko arinda portugesez ainda da, galegoz aínda, asturieraz aína edo enaína, baina gaztelaniaz aún; sefardierazko fija, favla portugesez filha, fala dira, galegoz filla, fala, asturieraz fila, fala, aragoieraz filla, fabla, katalanez filla, baina gaztelaniaz hija, habla.

 

Morfologia. Izenordainei gagozkienez, sefardierak mantendu egin ditu (singular informala), vos (singular formala) eta vosotros (plurala); usted eta ustedes ez dira existitzen.

Idazkera. Latindar alfabetoz idazten da, baina hebraikoa ere erabili izan da.

 

HISTORIA. El español sefardí o judezmo es lengua indoeuropea de la familia románica, separada de la evolución del español y conservada durante generaciones en boca de los herederos de los judíos expulsados de España por los Reyes Católicos en marzo de 1492. Los judíos llamaban a España Sepharad, de ahí el nombre. El de judezmo, también utilizado, significa lengua de los judíos. Hay quien erróneamente la llama ladino, que es el nombre dado a una lengua más arcaica que designa una especie de lengua-calco utilizada por los rabinos para traducir al castellano los textos bíblicos hebreos. El ladino no se habla y es anterior a la formación del español sefardí o judeo español.

Se calcula que unos 200.000 judíos (médicos, financieros, artesanos, incluso agricultores) se exiliaron hacia el oeste de lo que por entonces era el Imperio turco (Grecia, Turquía), aunque también los Balcanes, Siria y Egipto. En Venecia, Roma, Nápoles, Livorno también se sintieron bien recibidos. En Salónica los judíos sefardíes llegaron a constituir  más de la mitad de la población, con 30 sinagogas.

El uso del sefardí, ajeno a los cambios del castellano, se hizo arcaizante y aceptó las influencias  de las lenguas en cuyos dominios se instalaron, lo que no les impidió desarrollar una literatura propia, rica, sobre todo, en cuentos y leyendas. El número de hablantes del sefardí se redujo drásticamente después de las dramáticas circunstancias de la II Guerra Mundial. Se ha difundido en prensa con alguna publicación en Estambul (Turquía), donde comparte sus páginas  con textos en turco, y en Sarajevo (Bosnia-Hertzegovina). Tanto en su uso escrito como oral hoy el sefardí se encuentra en decadencia. En Israel es sustituido  por el moderno hebreo, en los demás lugares del mundo es absorbido  por las lenguas del dominio. En Ferrara, Italia, apareció el año 1553 la primera traducción de la Biblia al sefardí.

A mediados del s. XX el sefardí tenía 150.000 hablantes. Es hablado fundamentalmente en Israel, pero también Turquía, los Balcanes, Estados Unidos y América Latina.

 

LENGUA.Principales características.

Fonética. La lengua conserva muchas características del español de cuando fueron expulsados de España, que no impiden la intercomprensión con otros usos del español, aunque sí se aleja  mucho de ellos por el carácter arcaizante de su vocabulario y por la influencia de las lenguas con que ha convivido. La gramática del sefardí y su vocabulario (aprox. 60% de su totalidad) están basados en el castellano. Sin embargo, la fonología de las consonantes y parte del léxico se parece más al gallego-portugués que al moderno castellano. Al sefardí aninda corresponde en portugués ainda, en gallego aínda, en asturiano aína o enaína, mientas en castellano aún; al sefardí fija, favla corresponden en portugués filha, fala, en gallego filla, fala, en asturiano fia, fala, en aragonés filla, fabla, catalán filla y en castellano hija, habla.

Morfología. En cuanto a los pronombres, el sefardí mantiene (singular informal), vos (singular formal) y vosotros (plural); usted y ustedes no existen.

 

 Escritura. Se escribe con el alfabeto latino, aunque también se ha usado el hebreo.

 

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

DICCIONARIO BÁSICO LADINO-ESPAÑOL, Biblioteca Nueva Sefarad, Volumen III, Pascual Pascual Recuero, 20x13,5, 153 or., Barcelona, 1977.

 

SEFARDIERA ALFABETOA

LADINO ALPHABET

 

Sefardiera, hebreera bezalaxe, eskuin-ezker irakurtzen da. Judutar karaktereak eta beren hotsak

Ladino is read from right to left (!), like Hebrew. The Jewish Characters and the Sounds They Represent

 

Letter

Transcription

Called

Sound (English)

Use (Ladino)

 

a

alef

a

amar love

 

al

al

al

balta ax

 

b

bed

b

buskar to look for

 

v

ved

v

axarvar beat

 

g

gimal

g

xaragan lazy

 

j

gimal

zh

ajustar add

 

ch

gimal

ch

chikes youth

 

d

daled

d

din religious law

 

dh

daled

dh

sudhor sweat

 

h

e

a

xaftona beating

 

u

vav

u

karpus watermelon

 

o

vav

o

dos two

 

z

zayn

z

kazal village

 

j

zayn

zh

mujer woman, wife

 

kh

xed

ch

xaber news

 

t

ted

t

atabafar suffocate

 

i

yod

i

purimlik Purim present

 

e

yod

e

bel waist

 

k

kaf

k

kavo(d) honor

 

kh

xaf

ch

beraxa blessing

 

kh

xaf

ch

korex bookbinder

 

l

lamed

l

lamber lick

 

m

mem

m

myel honey

 

m

mem

m

xamam bath-house

 

n

nun

n

na here! behold

 

n

nun

n

baragan courageous

 

ny

nun

ny

sinyal sign

 

s

samex

s

sutlach rice pudding

 

silent

ayn

 

meara cave

 

p

pe

p

paras money

 

f

fe

f

fin end

 

f

fe

f

saraf money changer

 

s

sadik

s

sedaka charity

 

s

sadik

s

_ amares ignoramus (lit., peasant)

 

k

kof

k

kavzar to cause

 

r

resh

Guttural r

raki arak

 

sh

shin

sh

shavon soap

 

s

sin

s

maase story

 

t

taf

t

tora Torah

 

t

taf

tor d

meshared servant

 

Letter

Position in Word

Called

Sound (English)

Use (Ladino)

 

begining and middle

alef

a

atar tie

 

end

ai

ai

ai there

 

middle and end

au

au

baul trunk

 

y

yod

y

yamar call

 

y

yod

y

yo I

 

y

yod

y

ayudar help

 

ye

yod

ye

yevar carry

 

ey

yod

ey

rey king

 

ay

alef

ay

tramvay streetcar

 

end

au

au

chay tea

 

beginning

e

e

es is

 

middle and end

yod

e

ves time

 

middle and end

ea

ea

meatad half

 

middle and end

ee

ee

kreer believe

 

middle and end

ei

ei

krei I believed

 

middle and end

eo

eo

shasheo dizziness

 

beginning

i

i

i and

 

middle and end

yod

i

chini plate

 

beginning

au

u

uzar use

 

middle and end

shurek

u

asur prohibited (by religious law)

 

middle and end

uy

uy

muy very

 

middle and end

ua

ua

(g)uay woe

 

middle and end

ue

ue

jues judge

 

middle and end

ui

ui

siguir continue