a-saila Mamera | Gramateka

Mamera

 

 

MAMERA

MAM, MAM, MAM

 

Language family: Mayan, Quichean-Mamean, Greater Mamean, Mamean.

Language codes:

        ISO  639-1   -  

        ISO  639-2   - 

        ISO  639-3   mam

Glottolog: mamm2141.  

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: qyol mam):

comitancillo mam alt mam, central [MVC].

huehuetenango mam

huehuetenango mam alt mam, northern  [MAM].

mam alt honduran mískito dial miskito [MIQ].

mam marquense alt mam, central [MVC].

mam occidental alt mam, central [MVC].

mam quetzalteco alt mam, southern [MMS].

mam, central [MVC] hizk. Guatemala.

mam, northern [MAM] hizk. Guatemala; baita Mexiko ere.

mam, southern [MMS] hizk. Guatemala.

mam, tajumulco [MPF] hizk. Guatemala.

mam, todos santos cuchumatán [MVJ] hizk. Guatemala; baita Mexiko ere.

ostuncalco mam alt mam, southern  [MMS].

quetzaltenango mam alt mam, southern  [MMS].

san jaun ostuncalco mam alt mam, southern  [MMS].

san marcos comitancillas mam alt mam, central [MVC].

western mam alt mam, central [MVC].

western mam alt tacaneco [MTZ].

 

GUATEMALA

 

mam, central (comitancillo mam, western mam, mam occidental, mam marquense, san marcos comitancillas mam) [MVC] 100.000 hiztun (1992, Wes Collins SIL). San Marcos departamendua (10 hiri); San Miguel Ixtahuacángo hiriak (18.000) eta Concepción Tutapa (30.000) hiriak kontsidera litezke norther mameraren dialekto. Mayan, Quichean-Mamean, Greater Mamean, Mamean. % 77ko antz lexikala tajamulco eta comitancilloarekin; adin guztietakoak. Hiztegia, gramatika.

mam, northern (huehuetenango mam) [MAM] 180.000-200.000 hiztun (1998, SIL). Bi herrialdeetako populazio osoa 180.000-200.000. Mendebalde Huehuetenango departamendua (San Sebastián eta beste hiri batzuk) eta San Marcos departamendua, 17 hiri; Mexikon ere mintzatua. Mayan, Quichean-Mamean, Greater Mamean, Mamean. VSO.

mam, southern (san juan ostuncalco mam, ostuncalco mam, quetzaltenango mam, mam quetzalteco) [MMS] 125.000 hiztun (1991, SIL). Quetzaltenango departamendua (9 hiri), Retalhleu departamendua (hiri bat); Mendebalde Ostuncalco eskualdea (San Juan Ostuncalco, San Martín Sacatepéquez eta beste hiri batzuk). Mayan, Quichean-Mamean, Greater Mamean, Mamean. Dialektoa: san martin sacatepéquez mam (san martin chile verde mam). VSO.

mam, tajamulco [MPF] 35.000 hiztun (1992, W. Collins SIL). San Marcos departamendua, Tajamulco eta Ixchiguán hiriak. Mayan, Quichean-Mamean, Greater Mamean, Mamean. % 77ko antz lexikala comitancilloarekin; harrotasun etnikoa oso sendoa.

mam, todos santos cuchumatán  [MVJ] 50.000 hiztun (1998, SIL). Bi herrialdeetako populazio osoa 60.000. Huehuetenango departamendua, Todos Santos hiria. Hhalaber mintzatua Mexikon ere. Mayan, Quichean-Mamean, Greater Mamean, Mamean. VSO.

 

MEXIKO

 

mam, northern [MAM] 1.000 edo gehiago hiztun; mam guztiak Mexikon: 28.000 (1980ko errolda). Chiapas, Pacayaldik at La Mesilla mugaren ondoan eta Ojo de Aguan Guadalupe ondoan. Mayan, Quichean-Mamean, Greater Mamean, Mamean.  Hauek bi kolonia dira Guatemalatiko northern mam indioenak; gehienak Cuilco edo San Ildefonso Ixtahuacangoak bertakoak dira. Ikus sarrera nagusia Guatemalan.

mam, todos santos cuchumatán [MVJ] 10.000 (1991, SIL). Cacahuatán eta Tapachula, Chiapas. Mayan, Quichean-Mamean, Greater Mamean, Mamean. Ikus sarrera nagusia Guatemalan.

 

Hizkuntza / lengua: mamera / mam / mam / mam.

Hiztunak / hablantes (2001): 320.000 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Guatemala (300.000) eta Mexiko (10.000).

 

 

HIASTORIA. Penutie familiako amerindiar hizkuntza, maia multzo handikoa eta, beraz, kitxeeera, yukatekoa, kaktxikelera eta katxiera ere hartzen dituen talde zabalekoa.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Hamar bokal ditu, 5 luzeak eta 5 laburrak. B)

Mamerak 27 kontsonante ditu, stopglotala barne. C) Kontsonante ejektiboak eta frikari erretrorreflexiboak bereizten ditu eta bokal luze eta laburrak. D) Izen mugatu eta mugagabeak ere bereizten ditu eta morfema bat dauka plurala markatzeko, nahiz eta normalean aditz-komunztadurak informatu. E) Izenordainentzat ez du forma independenterik. Hauek enklitikoak dira eta aditzei lotuak agertzen dira. F) Pluraleko lehenengo pertsonan gu inklusiboa (mintzatzen den pertsona barne) eta esklusiboa bereizten ditu. G) Aditzek morfemak erroari eransten dizkiote: aspektua, direkzioa, pertsona. H) Perpausaren ohiko ordena Aditza + Subjektua + Objektua da. I) Zenbakikuntzaren sistemak 20ko oinarria zuen, oso konplexua 10eko oinarria duen ingururako. Horregatik mamerak 20 zenbakiaz gorako zenbaki denak espanierazkoekin ordezkatu ditu. J) Zenbaki kardinalak eta ordinalak substantiboen aurretik joaten dira eta adjektiboak substantiboen ondoren joatea eskatzen dute.Normalean zenbakiak espainieraz erabiltzen dituzte 20 gora. Zenbakikuntza-sistema hamartarra da, baina lehenago hogeitarra zen. K) Hona hemen mameraz lehenengo 10 zenbakiak: juun (1), kab (2), oox (3), kyaaj (4), jwe7 (5), qaq (6) wuuq (7), wajxaq (8), b’elaj (9), laaj (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Langua amerindia de la familia penutie heredera de la utilizada por la civilización maya y, por tanto, perteneciente a este amplio grupo que incluye también el quiché, el yucateco, el kaqchiquel y el cachí.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Posee 10 vocales, 5 largas y 5 breves. B)

Posee 27 consonantes, incluida la stop glotal. C) Dispone de consonantes eyectivas y fricativas retrorreflejas y distingue entre vocales largas y breves. D) Distingue también entre nombres definidos e indefinidos y tiene un morfema para señalar el plural, aunque habitualmente informa de ello la concordancia verbal. E) No dispone de formas independientes para los pronombres. Son éstas enclíticas y aparecen unidas a los verbos. F) En la primera persona del plural distingue un nosotros inclusivo (incluida la persona que habla) y exclusivo. G) Los verbos aglutinan los morfemas a la raíz: aspecto, dirección, persona... H) El orden habitual de la oración es Verbo + Sujeto + Complemento. I) Tenía un sistema numeral con base 20, muy complejo en el entorno de la base 10. Por eso el mam ha sustituido por los nombres españoles todos los números superiores al 20. J) Los números cardinales y ordinales preceden a los sustantivos y requieren que otros adjetivos vayan después del sustantivo. Generalmente usan números del español para cantidades mayores que 10. El sistema de numeración actual es decimal, pero antes era vigesimal. K) Los 10 primeros números en mam son: juun (1), kab (2), oox (3), kyaaj (4), jwe7 (5), qaq (6) wuuq (7), wajxaq (8), b’elaj (9), laaj (10).

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

GRAMÁTICA MAM, Ttxoolil Qyool Mam, B’aayil: Eduardo Pérez; Ajb’ee: Odilio Jiménez, 20,5x16, 438 or., Guatemala, 1997.

 

FONOLOGIA / PHONOLOGY

 

Bokalak / Vowels

 

Short

Front

Central

Back

Close

ii /iː/

u /ʉ/

uu /u͍ː/

Near-Close

i /ɪ/

 

 

Mid

ee /eː/

 

oo /o͍ː/

Mid-low

e /ɛ/

 

o /ɔ/

Open

 

a /ä/

aa /ɑ͍ː/

 

Kontsonanteak / Consonants

 

 

Bilabial

Alveolar

Postalveolar

Retroflex

Palatal

Velar

Uvular

Glottal

Normal

Palatalized

Plosive

Normal

p /p̪ʰ~ɸʰ/

t /tʰ/

 

 

 

k /kʰ/

ky /kʲ~kɕʰ/

q /qʰ/

' /ʲʔ/

Ejective

 

t' /tʼ~ɗ/

 

 

 

k' /kʼ/

ky'/kʲʼ~kɕʼ/

q' /ʛ/

 

Implosive

b' /ɓ/

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasal

m /m/

n /n/

 

 

ny/ɲ/

n /ŋ/

 

 

 

Fricative

w /v/

s /s/

xh /ʃ/

x /ʂ~ʐ/

 

 

 

j /χ/

 

Affricate

Normal

b /β/

tz /t͡sʰ/

ch /t͡ʃʰ/

tx /ʈ͡ʂʰ/

 

 

 

 

 

Ejective

 

tz' /t͡sʼ~dzʼ/

ch' /t͡ʃʼ~dʒʼ/

tx' /ʈ͡ʂʼ~ɖʐʼ/

 

 

 

 

 

Flap

 

r /ɾ/

 

 

 

 

 

 

 

Approximant

w /ʋ/

l /l~ɺ/

 

 

y /j/

w /w/