a-saila Maia | Gramateka

Maia

MAIA

 

ITZÁ, MAYA, MAYA

Language family:

Language codes:

        ISO  639-1  -   

        ISO  639-2 / 5   myn

        ISO  639-3  -  itz

Glottolog: maya1287.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: ):

icaiche maya alt itzá [ITZ].

itzá [ITZ] hizk. Guatemala.

maya alt itzá [ITZ].

petén itzá maya alt itzá [ITZ].

yucatec maya alt itzá [ITZ].

 

GUATEMALA

 

itzá (petén itzá maya, yucatec maya, icaiche maya, maya) [ITZ] 12 hiztun (1986, SIL). Ipar erdialdea, Petén Itzá Lakuaren iparraldea San José Peténen, 15 minutu autoz Florestik; iraungia Belizen. Denak dira zaharrak (1986); hizkuntza iraungitzear dago Guatemalan, baina talde etnikoak kultura indiarra mantentzen du; Belizeko talde etnikoak espainiera mintzatzen du. Iraungitzear.

 

Hizkuntza / lengua: maiera / itzá / maya / maya.

Hiztunak / hablantes (2001): 5.500.000 g.g.b.

Herrialdeak / países (Lenguas del Mundo, Rafael del Moral, 2002):

kitxeera: Guatemala (1.120.000).

yukatekoera: Mexiko (Yukatan) eta Belize (1.054.000).

kaktxikelera: Guatemala (990.000).

tzeltalera: Mexiko (Txiapas, 390.000)

kektxilera: Guatemala (Alta Verapaz, 335.000) eta Belize (15.000).

tzotzilera: Mexiko (Txiapas, 340.000).

mameera: Guatemala eta Mexiko (320.000).

txoloera: Mexiko (Tabasko eta Txiapas, 190.000).

huastekoera: Mexiko (San Luis Potosí, Veracruz eta Oaxaka, 180.000).

ixilera: Guatemala (62.000).

atxiera: Guatemala (54.000).

pokontxiera: Guatemala (54.000).

txontalera: Mexiko Tabasko eta Txiapas, 50.000).

pokomanoera: Guatemala (50.000).

tojolabalera: Mexiko (Txiapas, 50.000).

jakaltekoera: Guatemala (Huehuetenango, 27.000) eta Mexiko (10.000).

kanjobalera: Mexiko (Txiapas, 20.000) eta Guatemala (Huehuetenango, 15.000).

tzutujilera:  Guatemala (34.000).

txujera: Guatemala (22.000) eta Mexiko (10.000).

txortiera: Guatemala (31.000).

takanekoera: Guatemala (Takana, 20.000) eta Mexiko (Txiapas, 1.000). Aguakatekoera: Guatemala (17.000).

mopan maiera: Belize (7.000) eta Guatemala (3.000).

sipakapensera: Guatemala (San Marcos, 6.000).

 

 

HISTORIA. Zibilizazio maiak erabilitako hizkuntzaren ondorengo diren amerindiar hizkuntzen familia. Penutierazko hizkuntzekin sailkatzen dira normalean eta batzuetan baita hizkuntza muskoganekin ere. Maieradun bizilagun zaharrenak seguraski K.a. 3. milurtearen azken aldikoak dira.

 

Zibilizazio maia izan zen seguraski Mundu Berriko bikainena, bere hondakin arkitektonikoei bagagozkie. Bere garapen handiena K.o. III. eta IX. mendeen artean kokatzen da. Asmatu zuten egutegiaren arabera, munduaren hasiera K.a. 3144. urtean finkatu zuten. 400 urteko periodo bakoitzari baktun deitu zioten, eta beren zibilizazioaren amaiera 13. baktunarekin kointziditu zuen, gutxi gorabehera 1000. urtean. Historialari askok aipatu zibilizazioaren erorkundea bertakoen usteari atxikitzen diote, horrela gertatu behar zuela uste zutelako. Oinarritzat daukate ehunen bat hiri ustez bat-batean hustu zirela. Astronomiaren ezagutza harrigarria lortu zuten eta baita kalkulu oso zehatzak egitea ere europar zibilizazioak baino askoz lehenago aurkitu baitzuten zeroaren erabilerari. Baina ez zituzten ezagutzen gurpila, burdina eta neurri-unitateak.

Gaur hizkuntza maien erabilera galtzen ari da gaztelaniaren mesedetan. Maiera klasikoaren ondorengo hizkuntzen hiztunak 5.500.000 inguru dira. Gehienak Guatemalan bizi dira. Mexikon ia denak Yukatan penintsulan biltzen dira (600 bat mila pertsona, indigenak). Honduras, El Salbador eta Belizeko lurraldeetan ere bizi izan ziren, non gaur oraindik herexak badauden.

Bi kultura protagonikoen arteko  kontaktuan, maia eta europarraren (kasu honetan espainiarraren) artean, maiak eduki esoteriko eta zeremoniala zuten glifo edo piktografia konplexu batzuez baliatzen ziren, sistema hau elite oso sofistikatu batek bere mesederako bakarrik erabiltzen zuelarik, “mezu sakratu” kriptiko hauen bidez betidanik agrafoak ziren herritar masen baitan kontrol sozio-politikoa eta erlijiosoa mantentzen zuelarik. Antzinateko literatura maia bertsio kitxe edo kaktxikelen bitartez ezagutzen da.

 

Puntu kardinalak koloreen bidez izendatzen dira: gorria = ekialdea; zuria = iparraldea; beltza = mendebaldea eta horia = hegoaldea.

M. Zavalarentzat maiera latindar hizkuntzak baino errazagoa da.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Bokal labur eta luzeak dauzka, hauek bokala errepikatuz adierazten direnak, eta bokal berrartikulatuak (itxitura glotalarekin), 2 tonoko sistema dauka eta gehienek errespetatzen dute harmonia bokalikoa. B) Maierak 7 fonema kontsonantiko ditu espainierak ez dituenak eta honela adierazten dira: ch’, k’, t’, ts, ts’, x, '.

Morfosintaxia. A) Ez dute generoa bereizten. B) Zenbakikuntzaren sistema hogeitarra dute. C) Aditz sistemak 4 aditz mota bereizten ditu atzizkien edota artizkien bidez: egintza adierazten dutenak, osagai zuzena dutelako trantsitiboak direnak, obligazioaren esanahia dutenak eta egintza ohikoa edo iraunkorra adierazten dutenak. Maiera zaharrak egitura ergatiboa izan zuen, hizkuntza batzuetan oraindik ere mantentzen dena, yukatekoeran adibidez. Gaurko maiera batzuek bi forma pasibo bereizten dituzte. D)  Perpausaren ohiko ordena da Aditza + Osagarriak  + Subjektua, nahiz eta batzuetan bai onartu Aditza + Subjektua + Osagarriak ere. E) Hona hemen maieraz lehenengo 10 zenbakiak: jun (1), ka’ (2), óox (3), kan (4), ho (5), uac (6), uuc (7), uaxac (8), bolon (9), lahun (10).

Idazkera. 800 eta 1000 ikurrezko idazkera sistema hieroglifiko oso konplexua erabili zuten. Diego Landakoa apezpikuak (1524-1579) hizkuntza 29 ikurrezko alfabetoz hornitu zuen baina ez zen oso baliozkoa gertatu. Geroago aurkitu zen eskribau maiek sistema hieroglifikoa erabiltzen zutela silabategi bezala. XVI. m.az gero latindar alfabetoa erabili da.

 

HISTORIA. Familia de lenguas amerindias herederas de la lengua utilizada por la civilización maya y habitualmente clasificadas, aunque con adscripción confusa, en la familia de lenguas penuties y a veces también con la familia de lenguas muscóganas. Los hablantes más antiguos de maya pertenecen probablemente al final del tercer milenio a. C.

La civilización maya fue pro-bablemente la más brillante del Nuevo Mundo, a juzgar por sus restos arquitectónicos. Su periodo de mayor desarrollo se sitúa entre los ss. III y IX d. de C. Idearon un calendario que fijaban el principio del mundo en el año 3144 a. de C. Cada periodo de 400 años fue llamado baktun, y el fin de su civilización coincidió con el baktun 13, más o menos hacia el año 1000. Muchos historiadores atribuyen el desmoronamiento de la civilización a la creencia de sus habitantes de que así debía ocurrir. Se amparan en la sorprendente prueba de un centenar de ciudades muertas que parece haber sido repentinamente abandonadas. Alcanzaron un altísimo conocimiento de la astronomía, lograron cálculos muy precisos gracias a haber descubierto el uso del cero mucho antes que la civilización europea. Sin embargo desconocían la rueda, el hierro y las unidades de medida.

Hoy las lenguas mayas pierden progresivamente su uso a favor del español. Unas 5.500.000 personas hablan lenguas mayas herederas de la clásica. La mayoría de los hablantes habitan en Guatemala. En México se concentran casi todas en la península de Yucatán (600.000 personas, de extracción indígena). Alcanzaron incluso territorios de Honduras, El Salvador y Belice, donde aún quedan algunos restos.

 

En el momento del contacto entre las dos cultura protagónicas, la maya y la europea (en su modalidad española), los mayas se servían de unos glifos o complejas pictografías  de contenido esotérico y ceremonial,  destinado para el consumo y uso exclusivo  de una élite muy sofisticada, que por medio de este sistema de “mensajes sagrados” crípticos, mantenía el control socio-político y religioso sobre las masas populares, desde siempre ágrafas. La antigua literatura maya se conoce solamente a través de versiones quichés o cakchiqueles.

Los puntos cardinales se designan mediante colores: rojo=este, blanco=norte, negro=oeste y amarillo=sur.

 

Para M. Zavala, el maya es más sencillo que los idiomas latinos.

 

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Posee vocales breves y largas, estas representadas por vocales repetidas y vocales rearticuladas (con cierre glotal), usa un sistema de 2 tonos y la mayoría de ellas respetan la armonía vocálica. B) La lengua maya utiliza 7 fonemas consonánticos que no existen en español y se representan como ch’, k’, t’, ts, ts’, x, '.

Morfosintaxis. A) No distinguen el género. B) Utilizan un sistema de numeración vigesimal. C) Su sistema verbal distingue mediante sufijos o infijos 4 tipos de verbos: los que significan acción, transitivos por la presencia del complemento directo, los que contienen significado de obligación y los que representan una acción habitual o durativa.  El antiguo maya tuvo estructura ergativa, aún conservada en algunas lenguas como el yucateco. Algunas lenguas actuales distinguen dos formas de pasiva. D) El orden habitual de la oración es Verbo + Complementos + Sujeto, aunque también admite el de Verbo + Sujeto + Complementos. E) Los 10 primeros números en maya son: jun (1), ka’ (2), óox (3), kan (4), ho (5), uac (6), uuc (7), uaxac (8), bolon (9), lahun (10).

 

 

Escritura. Utilizaron un complejo sistema jeroglífico de escritura formado por entre 800 y 1000 signos. El obispo Diego de Landa (1524-1579) dotó a la lengua de un alfabeto de 29 signos que fue en la práctica poco útil. Más tarde se descubrió que los escribas mayas utilizaron el sistema jeroglífico como silabario. A partir del s. XVI se ha utilizado el alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

GRAMATICA MAYA, escrita por M. Zavala, edición facsimilar hecha por José Díaz-Bolio, originala 1896koa, 94 or., Yucatán, 1974.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

DICCIONARIO ESPAÑOL-MAYA-ESPAÑOL, Juan Ramón Bastarrechea Manzano, ErmiloYah Pech eta Fidencio Briceño Chel, Maldonado editores, 4. edizioa, Mérida-Yukatan, 1998.

DICCIONARIO MAYA de bolsillo, (2 ale), Español-Maya / Maya-Español, más de 6.500 palabras, Dante, 2. edizioa, 15x9,5, 254 or., Yukatan, 2007.

DICCIONARIO MAYA-ESPAÑOL, Tomo I, Calepino de Motul, Ramón Arzápalo Marín, colaboradores: Rosana de Almeida, Mª Isabel López Rosas, Patricia Martel Díaz-Cortés, Carlos Strassburger Frías, Alejandro Villanueva González, Universidad Nacional Autónoma de México, 28,5x22, orrialdeak: 1-788r., México, 1995.

DICCIONARIO MAYA-ESPAÑOL, Tomo II, Calepino de Motu, Ramón Arzápalo Marín, Colaboradores: Rosana de Almeida, Mª Isabel López Rosas, Patricia Martel Díaz-Cortés, Carlos Strassburger Frías, Alejandro Villanueva González, Universidad Nacional Autónoma de México, 28,5x22, orrialdeak: 789-143, México, 1995.

DICCIONARIO MAYA-ESPAÑOL, Tomo III, Calepino de Motul, Ramón Arzápalo Marín, colaboradores: Rosana de Almeida, Mª Isabel López Rosas, Patricia Martel Díaz-Cortés, Carlos Strassburger Frías, Alejandro Villanueva González, Universidad Nacional Autónoma de México, 28,5x22, orrialdeak: 1435-2182, México, 1995.

ESPAÑOL-MAYA, vocabulario, Edición facsimilar, hecha por José Díaz-Bolo, compuesto por los profesores M. Zavala y A. Medina, Mérida de Yucatán, 1898, Área Maya / Mayan Area, 19x13,5, 72 or., Mérida, Yucatán, 1975.

GRAMATICA MAYA, M. Zavala, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Yucatán, edición facsimilar del año 1896, 20,5x13,5, reimpresión de 2003, Mérida de Yucatán,  1975.

GRAMATICA MAYA, M. Zavala, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Yucatán, edición facsimilar del año 1896, 20,5x13,5, reimpresión de 2005, Mérida de Yucatán,  1975.

 

 

Bibliografia

 

TUKUL MAAYA, K’ulb’il Yol Twitz Paxil (Academia de Leguas Mayas de Guatemala), Boletín lingüístico e informativo, ALMG (Academia de las lenguas mayas de Guatemala), edición especial nº 3, Edukia: I. La cultura y los habitantes. Francisco Ortiz Gómez). II. Formación periodística en idiomas mayas. III. Oficialización de los idiomas indígenas. IV. En torno al chalchiteco. IV. ¡Basta de humillaciones! (Pedro Pablo Sánchez Méndez, Presidente, ALMG), Guatemala, 1998.