a-saila Latina | Gramateka

Latina

LATINA

LATIN, LATÍN, LATIN

 

Language family: Indo-European, Italic, Latino-Faliscan.

Language codes:

        ISO  639-1   la

        ISO  639-2   lat

        ISO  639-3   lat

Languasphere: 51-AAB-a

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: lingua latina):

latin [LTN] Vatikanoa.

latina alt latin [LTN]

 

VATIKANOA

 latin (latina) [LTN] Indo-European, Italic, Latino-Faliscan. Erromatar liturgia katolikoan erabilia. Saioak berpizteko. Vatikanoko Latin Fundazioa 1976an sortu zen. Hizkuntza nazionala. Hiztegia, irrati-programak. Iraungia.

 Hizkuntza / lengua: latina / latin / latín / latin.

Hiztunak / hablantes: ama-hizkuntza duenik ez /Sin hablantes de lengua materna.

Herrialdea / país: Vatikanoa.

 

 

HISTORIA. Latina hizkuntza italikoen artekoa da, Tiber (Lazio) bailaran nekazarien herri batek mintzaturiko indoeuropar hizkuntza. Indoeuropar hizkuntzaren adar italikoaren adarkadura bat da latina. Familia italikoko hizkuntzak dira oskera eta unbrera, baina ez etruskera, nahiz eta batzuetan hala uste izan. Erromaren sorrerako (K.a. 753) hizkuntza da eta K.a. 509. urteaz gero Hiriak, errepublika bihurturik, goraldi bati ekin zion eta honekin batera bere hizkuntza konkistaturiko lurraldeetan hedatu zen. K.a. III m-an, Italia osoa erromatar izanik ere, latina nekazarien eta merkatarien hizkuntza zen. Eskolatu eta jakintsuentzat eta baita hainbat herritar girotan ere, grekoa zen kultur hizkuntza. Ohitura hau luzatu eta indartu egin zen Grezia konkistatu ondoren, esklaboak Erromara eramanez, eta baita filosofoen eraginez ere. Lehen autore latinoek grekoz idatzi zuten (Livio Androniko), prestijioa zuen hizkuntza zelako. K.a. III eta II mm-etan grekoa zen, zalantzarik gabe, erromatarren hizkuntza kultoa. Eskoletan, grekoa lehen hizkuntza bezala irakasten zen eta autore grekoen itzulpena nahitaezko ariketa zen. Grezian, konkistatzaileena baino kultura jasoagoa zuenez, ez zen latina inoiz errotu.

K.a. 70ean eta K.o. 14an eratu zen mendebaldeko literatur hizkuntzarik  garaiena. Zesar, Zizeron, Tito Livio eta Virgilioren garaia zen eta Katulo, Lukrezio, Horazio eta Ovidio poetena ere bai, hauek latina erpin artistiko altuenetara jaso zutelarik. Seneka eta Tazito izan ziren jarraitzaileak.

Denbora luzez, Inperioa elebiduna izan zen. Eta hizkuntza idatziak bere batasuna mantentzen zuen bitartean, latin mintzatuak, berrikuntzei irekia, garatzen jarraitzen zuen aldi berean, hainbat hizkuntzatan sakabanatuz. Erromatarrek ez zuten inoiz beren hizkuntza inposatu ezta menderatuen hizkuntzen aurka ere inolako erasorik burutu, baina erromatar kulturaren guztizko indarrak edo ahuldu edo desagertarazi egin zituen. Iberoerak agian  K.a. I m arte iraun zuen, galoak bezalaxe; oskera dirudienez mende bat geroago iraungi zen eta etruskerak  K.o. II m-ra arte iraun zuen bizirik. Punikerak, Ipar Afrikan, K.o. IV m-ra arte iraun bide zuen. Euskarak gainditu zituen, guztien harridurarako,  oztopo guztiak. Uste izatekoa da elebitasuna hainbat mendetan luzatu zela. Kristautasunaren hedadurak latinaren errotze handiagoa ekarri zuen, Mendebaldean hizkuntza sakratu bihurtu zelarik. Bere liturgia guztiak latin zuen adierazpide.

Herritar latina hiztunen ahotan ehunka dialekto bilakatu zen. Erdi Aroaren hastapenetan Afrikatik erauzia izan zen (musulmanen inbasioa) eta Erresuma Batutik (germaniar inbasioa). Hainbat mendetan zehar politikaz sakabanaturik, herri konkistatu bakoitzak bere hizkeran bilakaera berezia jasan zuen eta, beraz, eskualde batean mintzatzen zen latina ez zuten ulertzen beste eskualdeetako biztanleek. Era askotako bilakaera honek hainbat hizkuntza ezberdinen sorkuntza ekarri zuen, hizkuntza erromaniko edo neolatinoak deituena. Erromantze hauek ziren: italiera, sardoa, erretikoa, probentzala, frantsesa, katalana, gaztelania (gaur espainiera deitua), galego-portugesa eta errumaniera.

Lehen idazki latinoak K.a. VI m.koak dira eta lehen testu osoak K.a. III m.a baino lehenxeago agertu ziren.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Bokal labur eta luzeak bereizten ditu. B) Azentua sistematikoki azken-aurreko silabak hartzen du hau luzea bada edo kontsonantea badu ondoren eta azken-herenak laburra bada.

Morfologia. A) Jeneroa bereizteko joera du (maskulinoa, femeninoa eta neutroa) eta numeroa (singularra eta plurala). B) Hitzak deklinatzeko 6 kasu ditu: nominatiboa, bokatiboa, akusatiboa, genitiboa, datiboa eta ablatiboa. C) Izen latinoek ez dute artikulua erabiltzen. Beharrezkoak direnean erakusleak erabiltzen ditu. D) Hasiera batean aditzek, indoeuroparrek bezalaxe, orainaldia (ekintza ez burutua) eta perfektua (ekintza burutua) adierazten zituzten. Denborak berandu eratuak dira, desinentziak erantsiz: -bo etorkizuna eratzeko zen: amare (maitatu) ® amabo  (< amare habeo, maitatuko dut). Aro historikoan, aoristoa galdu egin zuen erfektuarekin nahasiz. E) Latindar lexikoaren oinarria nekazariena zen, herriak erabiltzen baitzuen hizkuntza hura eta beharren arabera espezialdu ziren. F) Hona hemen latinaren zatiketa eragin zuten hainbat aldakuntza linguistiko:

·          Lexikoaren ondarea hitz kultuetatik ez baina herritarretatik bete zen: domus (jauregia) eta casa (etxola) hitzen artean casa herritarra hautatu zen; os (ahoa) kultua eta bucca herritarraren artean bucca hautatu zen; equus (zaldia) kultua eta caballus (zamaria) herritarraren artean caballus hautatu zen.

·          Hitzaren  azken soinu kontsonantikoak ez ahoskatzera jo zen: olim (lehenago) ® oli; idem (bera) ® ide.Joera honek deklinabidea desagertarazi zuen eta, aldi berean, hitzen funtzioa identifikatu eta honela anfibologiak ekidin ahal izateko, preposizioak beharrezko bihurtu ziren: Eo Romam (Erromara noa) Eo ad Roma bihurtu zen azken m ez zelako ahoskatzen.

 

.      Azenturik gabeko silabak galdu egin ziren: bokala lehenengo eta gero ondoko kontsonantea: frigida ® fricda ® fría (hotza), vetulus ® vetlus  ® viejo (zaharra).

·          Herri hizkerak txikigarriak erabiltzeko abusua zuen: auris  (belarria) ® auricula, genu (belauna) ® genuculus.

·          Doctior (jakintsuagoa), fortior (indartsuagoa) era trinkoak era analitikoen mesedetan galdu egin ziren magis edo plus erabiliz: más (espainieraz), mais (portugesez), plus (frantsesez), piu (italieraz).

·          Latin mintzatua eta klasikoa elkarren parean bizitzeak erromantzeetan bi termino sortzea ere ekarri zuen: catedra ® cátedra/cadera.

 

G) Erromatar zenbakikuntzak ere nekazal jatorria zuen: C = centum = 100 (ehun); M = mille (mila), baina besteentzat ez dago azalpenik, unitateentzat ezik, 3 edo 4 arte, hauek beste hizkuntza askotan bezalaxe seguruenez marratxoen bidez eratuko zirelarik.Linguisten ustez, L (50) eta D (500) alfabeto latinoan erabiltzen ez zituzten letra grekoen deformazioen bidez leudeke eratuak. 2.472 bezalako zifra bat idazteko 11 grafia behar dira: MM CCCC L XX II. Murrizteko prozedura batek kenketa formula sortu zuen. Honen arabera, handiagoen ezkerrean zeuden zifra txikiagoak kantitatea kendu egiten zuten: XC = 100 –10 = 90 eta era berean CD = 500 – 100 = 400. H) Latineko lehenengo 10 zenbakiak hurrengoak dira: unus (1), duo (2), tres (3), quattuor (4), quinque (5), sex (6), septem (7), octo (8), novem (9), decem (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa etruskeran oinarritu zen, Italiaren erdian K.a. lehen milurtean garatu zen zibilizazio distirant eta  misteriotsu baten herriarenean, honek Napolesen finkatu zen kolonia greko baten idazkeratik lehenago hartua zuelarik. Erromatarrek zertxobait aldatu egin zuten. c bidez transkribatu zuten gamma eta ez g bidez nahiz eta eragin etruskoz hala zegokion, baina g bat erantsi beharra izan zuten  beste hainbat modifikazioren artean. Latindar alfabetoa 21 letraz egon zen osatua. Lehen latindar alfabetoak ez zituen bereizten eta ezta mende askotan zehar ere,  i eta j, ezta u eta v ere, ez j ez eta u ez baitziren existitzen. Biak geroago sartu zituzten. k ez zen latindar letra eta jatorriz grekoak ziren hitzetan erabiltzen zen. y eta z grekotiko hainbat hitz transkribatzeko erabiltzen ziren. w hitz anglosaxoi batzuetan erabiltzen da.

 

 

HISTORIA. Lengua indoeuropea de las lenguas itálicas hablada por un pueblo de agricultores en el valle del Tíber (Lacio). El latín es una de las ramificaciones de la rama itálica del indoeuropeo. Lenguas de la familia itálica son el osco y el umbro, pero no el etrusco, como a veces se ha dicho. Es la lengua de la fundación de Roma (753 a.C.) y a partir del 509 a.C. la Ciudad, instaurada en república, inicia su ascenso y con él su lengua se expande al mismo tiempo que los territorios conquistados. En el s. III a.C., cuando toda Italia es romana, el latín sigue siendo lengua de campesinos y mercaderes. Para instruidos y eruditos, e incluso en medios populares, el griego es la lengua de cultura. Esta costumbre se perpetúa y acentúa  después de la conquista de Grecia con la llegada de esclavos griegos a Roma, pero también por la influencia de los filósofos. Los primeros autores latinos escribieron en griego (Livio Andronico), que era la lengua de prestigio. El griego era, sin duda, la lengua culta de los romanos en los ss. III y II a.C. En las escuelas, el griego era enseñado como lengua primaria y la traducción de autores griegos era un ejercicio obligatorio. En Grecia, país de cultura superior a los conquistadores, no arraigó nunca.

 

En los años 70 a.C. y 14 d.C. se gestó la lengua literaria más influyente  del mundo occidental. Era la época de César, Cicerón, Tito Livio y Virgilio, y también de los poetas Catulo, Lucrecio, Horacio y Ovidio, que elevaron el latín a las más altas cotas artísticas. Séneca y Tácito fueron sus continuadores.

Durante mucho tiempo el Imperio fue bilingüe. Y mientras la lengua escrita mantenía unificada su expresión, el latín vulgar o latín hablado, abierto a las innovaciones, seguía paralelamente su desarrollo y se fragmentaba en diversas lenguas. Los romanos nunca impusieron su lengua ni llevaron a cabo ninguna acción contraria a las lenguas de los vencidos, que fueron debilitándose o desaparecieron ante la fuerza arrolladora de la cultura romana. El íbero quizá permaneció hasta el final del s. I a.C., al igual que el galo; el osco se perdió tal vez un siglo más tarde, y el etrusco siguió vivo hasta el s. II d.C. El púnico, en el N de Africa, debió  de permanecer hasta el s. IV d.C. El vasco o euskera, inesperadamente, sobrevivió a todo aquello. Cabe suponer que el bilingüismo se prolongó durante siglos. La expansión del cristianismo contribuyó a un mayor arraigo de la lengua latina, que en Occidente se convirtió en lengua sagrada. Toda su liturgia halla en el latín su expresión.

 

El latín vulgar evolucionó en boca de sus hablantes hacia cientos de dialectos. En los albores de la Edad Media fue eliminado del África (invasión musulmana) y del Reino Unido (invasión germánica).  Al cabo de unos siglos de desmembración política, cada pueblo conquistado sufrió en su lenguaje una evolución particular, de modo que el latín hablado  en una región no era inteligible para los habitantes de las otras. De esta diversa evolución, el latín se dividió en diferentes lenguas, llamadas románicas o neolatinas. Éstas son: italiano, sardo, rético, provenzal, francés, catalán, castellano (hoy español), gallego-portugués y el rumano.

 

 

 

Las primeras inscripciones latinas son del s. VI a.C. y los primeros textos completos no aparecen hasta un poco antes del s. III a.C.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Distingue entre vocales breves y largas. B) El acento recae sistemáticamente en la penúltima sílaba si la vocal es larga o va seguida de consonante, y en la antepenúltima si es breve.

Morfología. A) Se muestra proclive a la distinción del género (masculino, femenino y neutro) y número (singular y plural). B) Las palabras se declinan en 6 casos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo. C) Los nombres latinos no llevan artículo. Cuando son necesarios se usan los demostrativos. D) Originariamente los verbos, al igual que los indoeuropeos, señalaban el presente (acción inacabada) y el perfecto (acción acabada). Los tiempos son de formación tardía, realizada mediante la adición de desinencias: -bo sirve para el futuro: amare (amar) hace amabo (< amare habeo, amaré). En la época histórica, perdió el aoristo al fundirlo con el perfecto. E) Las bases del léxico latino son campesinas, como el pueblo que usaba aquella lengua y luego se especializaron según las necesidades. F) He aquí algunos cambios lingüísticos que originaron la fragmentación del latín:

·       El patrimonio léxico se nutre más de palabras populares que de cultas: entre domus (palacio) y casa (cabaña),  eligieron la popular casa;  entre la culta os (boca) y bucca, eligieron la popular bucca; entre la culta equus (caballo) y caballus (acémila),  eligieron la popular caballus.

 

·       Los sonidos consonánticos finales de palabra tendieron a no pronunciarse: olim (antes) ® oli; idem (el mismo) ® ide.Esta tendencia acaba con las declinaciones, y al mismo tiempo, para identificar la función de las palabras y poder así evitar anfibologías, las preposiciones se convierten en imprescindibles: Eo Romam (voy a Roma) se transforma en Eo ad Roma porque ya no se pronuncia la m final.

·       Las sílabas inacentuadas tienden a desaparecer: primero lo hace la vocal y luego la consonante que la acompaña: frigida ® fricda ® fría, vetulus ® vetlus  ® viejo.

 

·       El lenguaje popular tiende a abusar de los diminutivos: auris  (oreja) ® auricula, genu (rodilla) ® genuculus.

·       Las formas sintéticas de los comparativos doctior (más sabio), fortior (más fuerte) cayeron en el olvido a favor de las formas analíticas con magis o con plus: más (español), mais (portugués), plus (francés), piu (italiano).

·       La coexistencia del latín hablado y del latín clásico ha facilitado que algunas palabras latinas hayan producido dos términos en lenguas romances: catedra ® cátedra/cadera.

G) La numeración romana tiene también origen rural: C = centum = 100; M = mille = mil, pero no hay explicación para las demás, salvo las unidades, hasta 3 ó 4, que podrían originarse sencillamente en pequeños trazos como en otras muchas lenguas. Los lingüistas explican la L (50) y D (500) por el uso de deformaciones sucesivas de letras griegas que no eran utilizadas en el alfabeto latino. Para escribir una cifra como 2.472, once grafías: MM CCCC L XX II. Un procedimiento de reducción  introdujo una fórmula  para sustraer. Según éste, las cifras inferiores a la izquierda de las superiores restaban la cantidad: XC = 100 –10 = 90 y del mismo modo CD = 500 – 100 = 400. H) Los 10 primeros números en latín son: unus (1), duo (2), tres (3), quattuor (4), quinque (5), sex (6), septem (7), octo (8), novem (9), decem (10).

 

 

Escritura. El alfabeto latino se inspira en el etrusco, pueblo de brillante y misteriosa civilización que se había desarrollado a lo largo del primer milenio a.C. en el centro de Italia, que su vez lo había tomado anteriormente de la lengua de una colonia griega que se había instalado en Nápoles. Los romanos lo modificaron ligeramente. La gamma fue transcrita  por una c y no por una g como correspondía, por influencia etrusca, lo que no impidió que necesitaran añadir una g, entre otras modificaciones. El alfabeto latino estuvo formado por 21 letras. Aquel primer alfabeto latino no disntinguía y tampoco lo haría durante muchos siglos, la i de la j, ni la u de la v, porque ni la j ni la u existían. Ambas se introdujeron posteriormente. La k era una letra ajena al latín y se usaba únicamente para las palabras de origen griego. La y y la z son letras del alfabeto griego para transcribir algunas palabras  de aquella lengua. La w ha llegado con algunas palabras anglosajonas.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

ENRIQUE BARRIGÓN GONZÁLEZ

GRAMÁTICA DE LA LENGUA LATINA, Parte Segunda, 4ª edición,  Enrique Barrigón González, 20x14, 16, or., Madrid, 1923.

EJERCICIOS DE TRADUCCIÓN LATINA, Parte segunda, 2ª edición,   Enrique Barrigón González, Catedrático de Latín,  Talleres Tipográficos Cuesta, Madrid, 1933.

GRAMÁTICA DE LA LENGUA LATINA, Parte Primera, 7ª edición,  Enrique Barrigón González, 20,5x15, 180 or., Madrid, 1940.

GRAMÁTICA DE LA LENGUA LATINA, Parte Segunda, 8ª edición,  Enrique Barrigón González, 20x14, 167 or., Madrid, 1942.

BLAS GOÑI eta EMETERIO ECHEVERRIA

 GRAMÁTICA LATINA, Teórico-práctica,  Blas Goñi eta Emeterio Echeverría, 11. edioa, Ed. Aramburu, 20,5x14,5, 520 or., Pamplona, 1948.

GRAMÁTICA LATINA, Teórico-práctica,  Blas Goñi eta Emeterio Echeverría, 15. edizioa, Ed. Aramburu, 20,5x14,5, 520 or., Pamplona, 1963.

BARTOLOMÉ BOSCH Y SANSÓ

 GRAMÁTICA LATINA, para todos los cursos del Bachillerato, Mossèn Alcover, Bartolomé Bosch y Sansó, Pbro., 21x15,5, 150 or., 1960.

PALAESTRA, Método de latín,  Bartolomé Bosch y Sansó, Pbro., Plan 1957, 21x15,5, 205 or., Palma de Mallorca, 1960.

 EDELVIVES

 GRAMÁTICA LATINA, Texto único para todo el bachillerato, Edelvives, Editorial Luis Vives, S.A., Zaragoza, 1963.

LENGUA LATINA, Traducción, 1er curso,  Edelvives, 116 or., Zaragoza, 1942.

LENGUA LATINA, Clave de la gramática, 2º curso,  Edelvives, 175 or., Zaragoza, 1942.

LENGUA LATINA, 2º curso,  Edelvives, 20,5x15, 299 or., Zaragoza, 1950.

GRAMÁTICA LATINA, Texto único para todo el bachillerato, Edelvives, Editorial Luis Vives, S.A., Zaragoza, 1963.

IGNACIO ERRANDONEA

 GRAMÁTICA LATINA, 4ª edición,  Ignacio Errandonea, S.J., Ed. Eugenio Subirana, Editor Pontificio, Barcelona, 1925.

GRAMÁTICA LATINA, 5ª edición,  Ignacio Errandonea, S.J., Ed. Eugenio Subirana, Editor Pontificio, 21x15, 325 or., Barcelona, 1927.

EMILIO FORNÉS

 CARTILLA DE LATÍN,  Emilio Fornés, S.I., 5. edizioa, 21,5x15, 115 or., Zaragoza, 1951.

GRAMÁTICA LATINA,  Emilio Fornés, S.I., 15ª edición, 21,5x15, 304 or., Zaragoza, 1957.

MÉTODO DE LATÍN, 3º y 4º Cursos de Bachillerato,  P. Emilio Fornés, S.I. 3. edizioa, Zaragoza, 1961.

V. GARCÍA DE DIEGO

 MÉTODO DE LATÍN, Primer curso, Gramática y ejercicios,  V. García de Diego, 21,5x15, 318 or., Ávila, 1931.

MÉTODO DE LATÍN, Segundo curso, Gramática y ejercicios,  V. García de Diego, 21,5x15, 320 or., Ávila, 1932.

 FRANCISCO GÓMEZ DEL RÍO

 MÉTODO DE LATÍN, 3º y 4º Cursos de Bachillerato,  Francisco Gómez del Río, S.M., Doctor en Filología clásica, Ediciones, S. M., Madrid, 1960.

GRAMÁTICA LATINA, Plan 1957,  Francisco Gómez del Río, Doctor en Filología clásica, Ediciones S.M., 21x15,5, 157 or., Burgos, 1968.

 BASILIO LAÍN GARCÍA

 GRAMÁTICA LATINA Y TRADUCCIÓN, 1º curso, 16. edizioa,  Basilio Laín García, Huesca, 1953.

GRAMÁTICA LATINA, Segundo Curso – Plan 1934, 5º año del bachillerato,  Basilio Laín García, Catedrático, 20,5x14,5, 222 or., Huesca, 1939.

MANUAL DE GRAMÁTICA LATINA. II. SINTAXIS,  Tercer Curso, 5ª edición,  Basilio Laín García, Catedrático, Artes Gráficas Vda. Justo Martínez, Huesca,  1938.

MANUAL DE TRADUCCIÓN LATINA, Primer grado,  Basilio Laín García, Madrid, 1935.

MANUAL DE TRADUCCIÓN LATINA, Segundo curso, Tercera edición,  Basilio Laín García, 20x13, 187 or.,  Madrid, 1936.

 RUFINO LANCHETAS

 GRAMÁTICA DE LA LENGUA LATINA, Primera parte, Fonología y morfología, 2. edizioa,  Rufino Lanchetas, 17,5x11, 239 or., Valladolid, 1922.

GRAMÁTICA DE LA LENGUA LATINA, Segunda parte, Sintaxis,  Rufino Lanchetas17,5x11, 274 or., Madrid, 1910.

JUAN PEREZ Y MALUMBRES

 GRAMÁTICA LATINA, Primer curso, Bilbao, 1901.

GRAMÁTICA LATINA, Teórico-práctica,  2. edizioa,  D. Juan Pérez  y Malumbres, Catedrático de Latín y Castellano, Imprenta de la Casa de Misericordia, 21X15, 255 or., Bilbao, 1895.

GRAMÁTICA LATINA, Teórico-práctica,  4ª edición,  D. Juan Pérez  y Malumbres, Catedrático de Latín y Castellano, Imprenta de la Casa de Misericordia, Bilbao, 1901 (?).

GRAMÁTICA LATINA, Teórico-práctica,  4ª edición,  D. Juan Pérez  y Malumbres, Catedrático de Latín y Castellano, Imprenta de Andrés P. Bilbao, 1901.

GRAMÁTICA LATINA, Curso 1º, Pérez y Malumbres, A los Sres. Cardenales... Urterik gabe.

 ÁNGEL PARIENTE

 LUDUS LATINUS, Antología, II, 4. edizioa,  Angel Pariente, La Coruña, 1939.

LUDUS LATINUS, 1er curso, 7. edizioa,  Ángel Pariente, Palencia, 1943

PENAGOS Y FLÓREZ eta PENAGOS Y BAEZA

 GRAMÁTICA LATINA, Teórico-práctica, Morfología, 9. edizioa, Ed. Sal Terrae,  Penagos y Flórez, S.I., 21x16, 176 + [87] or., Santander, 1957.

GRAMÁTICA LATINA, Teórico-práctica, Sintaxis, 8. ediz, Ed. Sal Terrae,  Penagos y Baeza, S.I., 21x16, 181 + [97] or., Santander, 1958.

 SANTIAGO SEGURA MUNGUÍA

ENEIDA, Virgilio, edición de Santiago Segura Munguía, Ed. Anaya, Edukia: I. El movimiento restaurador de Augusto. La leyenda de Eneas. II. Contenido argumental de La Eneida. III. De Troya a Cartago. La Leyenda de Troya. Troya en los poemas homéricos. ¿Hubo una guerra de Troya? IV. En el umbral del Lacio. Sicilia: Juegos fúnebres. Cumas: Descenso a los Infiernos. V. La "Ilíada italiana". Pueblos y héroes de Italia. Los pueblos de Italia a la luz de la Historia. VI. Algunos aspectos virgilianos. Originalidad. La religión, la moral. Sensibilidad virgiliana. VII. Notas gramaticales y estilísticas. VIII. Vocabulario, oso bibliografia oparoa,  21x15, 393 or., Madrid, 1968.

LATÍN, 3º curso,  Santiago Segura Munguía, Ed. Anaya, S.A., 1971.

LATÍN,  Ed. Anaya,  Santiago Segura Munguía, 24x16, 463 or., Valencia, 1982.

ANTONIO M. UGARTEMENDIA

 GRAMÁTICA LATINA, Segundo  Curso, 2ª edición,  Antonio M. Ugartemendía, Pbro. Catedrático de Latín, Editorial Arámburu, 20,5x14,5, 190 or., Pamplona, 1955.

GRAMÁTICA LATINA, Primer Curso, 3ª edición,  Antonio M. Ugartemendía, Pbro. Catedrático de Latín, Editorial Arámburu, 20,5x14,5, 190 or., Pamplona, 1957.

GRAMÁTICA LATINA, 4. edizioa,  Antonio Martínez Ugartemendía, Pbro., Catedrático de Latín, Editorial Arámburu, 20,5x14,5, 190 or., Pamplona, 1962.

GRAMÁTICA LATINA, Aprobada por Orden de 25 de Mayo de 1964,  Antonio Martínez Ugartemendía, Pbro., Editorial Arámburu, 20,5x14,5, 159 or., Navarra, 1966.

GRAMÁTICA LATINA, Para todos los cursos del Bachillerato,  Antonio Martínez Ugartemendía, Pbro., Editorial Arámburu, 20,5x14,5, Pamplona, 1966.

GRAMÁTICA LATINA, 1º Curso (3º Curso Bachillerato),  Antonio Martínez Ugartemendía, Pbro. Catedrático de Latín, Editorial Arámburu, 20,5x14,5, Pamplona, 1967.

LUDUS LATINUS, Para Bachillerato Elemental,  Antonio Martínez Ugartemendía, Pbro. 21x15, 207 or., Ed. Arámburu, Pamplona, 1962.

LUDUS LATINUS, Para Bachillerato Elemental,  Antonio Martínez Ugartemendía, Pbro. 21x15, 207 or., Ed. Arámburu, Pamplona, 1964.

LUDUS LATINUS, (3 ale), Método de Latín para el Bachillerato Elemental,  Antonio Martínez Ugartemendía, Pbro. Catedrático de Latín, Editorial Arámburu, 21x15, 207 or., Pamplona, 1967.

GRAMÁTICA LATINA, 1º Curso (3º Curso Bachillerato),  Antonio Martínez Ugartemendía, Pbro. Catedrático de Latín,  Editorial Arámburu, 20,5x14,5, Pamplona, 1969.

EDUARDO VALENTÍ FIOL eta M. OLIVAR DAYDÍ

 GRAMÁTICA ELEMENTAL DE LA LENGUA LATINA,  E. Valentí Fiol eta M. Olivar Daydí, Montaner y Simón, S.A., 21x13,5, 365 or., Barcelona, 1940.

LATÍN, 1º Curso,  Eduardo Valentí Fiol,  Catedrático, Bosch Editorial, Barcelona, 1970.

LATÍN, 2º Curso,  E. Valentí Fiol, Catedrático, Bosch Editorial, (3 ale), 21,5x16, 199 or., Barcelona, 1970.

 *******

****

*

 ЛΑТИНСКИЙ   ЯЗЬІК, (Testu-liburua, Hizkuntza latina, Testu liburua goi-irakaskuntzarako, Latin/errusiera hiztegia), Α.Α. Лерюгин eta Л. М. Лукьянвα, 22x14,5, 295 or.,  Москвα, 1986.

ЛАТИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ, Около 50.000 сЛов, Иззание 3-е, исправленное, 27x21, 846 or., Москвα, 1986.

300 EJERCICIOS GRADUADOS DE LATÍN, Reválida elemental, 5. edizioa,  E. Yániz García, Badu osagarria, 20,5x15, 134 or., Vitoria, 1966.

ARS DICENDI, Priscorum Potissimum Praeceptis et Exemplis, XXII editio stereotypa, Marietti, Taurini-Romae, MCMXXXV.

COLECCIÓN DE TRATADOS AUSILIARES PARA FACILITAR EL ESTUDIO Y ENSEÑANZA DE LA LENGUA LATINA, Segunda edicion, corregida, variada y mejorada considerablemente por su autor Don Justo Sacopardo, Profesor de Latinidad y Humanidades, Académico honorario de la Real Academia Greco-Latina, é Individuo de la  Subdelegacion de la misma establecida en la ciudad de Valladolid, Edukia: I. Ejemplos latinos y castellanos de oraciones. II. Testos latinos fáciles para que los niños principien a traducir. III. Ejemplos latinos y castellanos para la práctica y aplicacion de todas las reglas de la sintaxis latina. IV. Sintaxis figurada. Ejemplos latinos de las varias figuras de construccion. V. Copia ó catálogo de adjetivos y verbos con sus respectivos casos de construccion segun lo esplicado en la sintaxis. VI. Idiotismos, partículas y locuciones castellanas con su correspondencia latina, puestas por órden alfabético, 14,5x10, 413 or., Valladolid, 1834.

CVIČEBNICA JAZYKA LATINSKÉHO, Pre 9.-10, postupný ročník všeobecnovzdelávacích škôl,  Emanuel Kettner eta Július Spaniar.20,5x15, 218 or., Bratislava, 1955.

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE SINTAXIS LATINA, Bibliotheca Comillensis,  F. Javier Baeza, S.J., 2ª edición,  Aldus, S.A., de Artes Gráficas, Santander-Madrid, 1941.

ELEMENTOS BÁSICOS DE FILOLOGÍA Y LINGÜÍSTICA LATINAS,  Pere Quetglas i Nicolau, Ed. Teide, 21x15,5, 194 or., Barcelona, 1985.

EPIGRAFÍA LATINA, Edukia: I. Las letras y signos. II. Los nombres. III. Títulos, cargos y honores. IV. Los nombres y títulos de los emperadores y de la familia imperial. V. Inscripciones honorarias. VI. Inscripciones funerarias. VII. Inscripciones votivas. VIII. Inscripciones monumentales y de carácter público. IX. “Acta” públicos y privados. X. Inscripciones sobre objetos diversos. XI. Lectura y crítica de las inscripciones. XII. Estudio de las inscripciones mutiladas y normas para suplir los textos truncados. XIII. Datación de las inscripciones. XIV. Normas para la publicación de las inscripciones. XV. Apéndices, XV láminas, C.S.I.C. Instituto “Antonio de Nebrija”,  Pedro Batlle Huguet, Pbro., 2ª edición offset, 25x17,5, 242 or., Barcelona, MCMLXIII.

ESTUDIO Y ENSEÑANZA DE LA LENGUA LATINA, Colección de Tratados Ausiliares para facilitar el. Segunda edición, corregida, variada y mejorada considerablemente por su autor Don Justo Cacopardo, Tratados que comprende esta obra: I. Ejemplos latinos y castellanos de las varias clases de oraciones. II. Testos latinos fáciles para que los niños principien á traducir. III. Testos latinos y castellanos para la práctica y aplicación de todas las reglas de la sintaxis latina. IV. Sintaxis figurada. Ejemplos latinos de las varias figuras de construcción. V. Copia ó catálogo de adjetivos y verbos con sus respectivos casos de construcción segun lo esplicado en la sintaxis. VI. Idiotismos, pertículas y locuciones castellanas con su correspondencia latina, puestas por órden alfabético.  Ejemplos latinos y castellanos, 15x10, 414 or., Valladolid, 1834.

FONÉTICA LATINA, Enciclopedia Clásica Nº 5, Mariano Bassols de Climent,  21,5x14, 303 or., Madrid, 1962.

FONÉTICA LATINA, Enciclopedia Clásica Nº 5, Con un apéndice sobre Fonemática Latina por Sebastián Mariner Bigorra, Edukia: I. Los sonidos. La sílaba. El acento. Leyes fonéticas y analogía. Cambios fonéticos. II. Historia de la lengua latina. III. El alfabeto latino. IV. El acento latino. V. Origen, pronunciación y evolución espontánea. Vocales. Diptongos. Cambios cualitativos y cuantitativos. VI. Otras mutaciones del vocalismo latino. VII. Consonantes. Origen, transmisión, evolución y pronunciación. Las semivocales. Grupos de consonantes. Influencias recíprocas entre consonantes a distancia. VIII. Las sílabas. IX. Apéndice sobre la fonética latina, 6ª reimpresión,  Mariano Bassols de Climent, CSIC, 21,5x14, 303 or., Madrid, 1967.

FONÉTICA LATINA, Enciclopedia Clásica Nº 5, Con un apéndice sobre Fonemática Latina por Sebastián Mariner Bigorra, 6ª reimpresión,  Mariano Bassols de Climent, 6ª reimpresión, CSIC, 21,5x14, 303 or., Madrid, 1983.

GRAMÁTICA ELEMENTAL DE LA LENGUA LATINA,  D. Vicente Calatayud y Bonmatí, Catedrático de Latín y Castellano, 6ª edición ampliada, Imprenta de Ramón Clemente Rubisco, Ciudad Real, 1912.

GRAMÁTICA HISPANO-LATINA, TEÓRICO-PRÁCTICA, con arreglo al programa oficial, vigésima-segunda edición, Raimundo de Miguel, 19x12, 299 or., Madrid, 1883.

GRAMÁTICA LATINA,   Lic. Don Felipe Robles Dégano, Imp. y Encuadernación de Sigirano Díaz, 21,5x14,5, 246 or., Ávila, 1925.

GRAMÁTICA LATINA, Completa,  H. Petitmangin, Ed. Pax, 19x12, 207 or., San Sebastián, 1946.

GRAMÁTICA LATINA, Edición Privada pro Manuscripto,  E.G. Ibarrondo, 21x15, 342 or., Madrid, 1956.

GRAMÁTICA LATINA, 4ª edición,  P. Pedro Alvarez, Imprenta de J. Limia y G. Urosa, Madrid, 1875.

GRAMÁTICA LATINA, Primera parte,  M. Lecumberri Estella, Pamplona, 1942.

GRAMÁTICA LATINA, 1ª edición, III vol. Métrica,  Miguel Sánchez y Sánchez, Madrid, 1944.

GRAMÁTICA LATINA, Completa, Ed. Pax,  H. Petitmangin, “abrégé” de la Universidad y profesor de Liceo, traducida de la edición 22ª (384.000 a 417.000 ejemplares) por un profesor del Seminario Diocesano de Vitoria, 19x12, 205 or., San Sebastián, 1946.

GRAMÁTICA LATINA, 5. edizioa,  Manuel Marín y Peña, Madrid, 1963.

GRAMÁTICA Y COMPOSICIÓN LATINA, 10ª edición,  D. Luis Parral y Cristóbal, Zaragoza, 1910.

GRAMMATICA LATINA, P. Alvarus, Barcinone, 1909.

GUERRA DE LAS GALIAS, César, Colección Gredos Bilingüe, Libros I-II-II, Gredos, 16,5x12, 239 or., Madrid, 1949.

INTRODUCCIÓN AL LATÍN VULGAR,  Veikko Väänänen, Gredos, 431 or., Madrid, 2003.

JAZYK LATINSKÝ, 9-10, Státní Pedagogické Nakladatelství,  Jan Kábrt, Pavel Kucharský, Zdeněk Tyl, Augustin Wolf, 20x14, 302 or., Praha, 1956.

LATEINISCHES UNTERRICHTSWERK,  Eduard Bornemann, Ausgabe B, 5. edizoa, 22,5x16.130 or., Frankfurt, 1962.

LATI IZKUNTZAREN JOSKERA, Orixe, Bilbao, 1966.

LATIN, Teach Yourself Books, Hodder and Stoughton, Gavin Betts, 19,5x13, 361 or., Victoria, Australia, 1986.

LATIN, Lengua latina, Gramática y método, Primer curso, Plan 1967,   Cayo Fernández de Gamboa  eta Francisco Gómez, Ediciones, S.M., 1969.

LATIN 3e. Les belles lettres, Hatier, Colette Milès eta Sylvie Thornes, Kolaboratzailea: Marie-Claire Baillaud-Meunier, 25,5x18, 256 or., Paris, 1998.

LATINA II, SPN. Pro Gymnázia,  Alena Hakenová eta Kolektiv, 21x15, 156 or., Praha, 1979.

LATINSKÁ MLUVNICE, Pro Gymnasia Reálná i Reformní Reálná Gymnasia,  Kudrnovský, 21x15,5, 166 or., Praha, 1935.

LE LATIN SANS PEIN, par C. Desessard, Assimil, 21x15, 546 or., Paris, 1966.

LENGUA LATINA, 3º curso, Textos Everest,   P.S. Santamarta eta P.A. Montes, 21x15, 159 or., León, 1969.

LENGUA LATINA, Metodo I,  P. González Sedano, Publicaciones de la Institución Teresiana, Madrid, 1959.

MANUAL DE ESTILÍSTICA LATINA, 2ª edición, Enrique Basabe, S.I., Profesor de Humanidades Clásicas,  Editorial «Razón y Fe", S.A., Madrid, 1941.

MÉTHODE DE LANGUE LATINE, Cl. de 2ème et de 1ère, Librairie Hachette, A. Beslais eta Ed. Soufflet, 20x14, 362 or., París, 1945.

MÉTODO DE LATÍN, Por José Luis García Garrido, Doctor en Filosofía y Letras,  2ª edición,   Editorial Magisterio Español, S.A., Madrid, 1969.

MÉTRICA LATINA, Crusius, Kudeatzailea: Ángeles Roda, Barcelona, 1951.

PAULATIM I, Lingua Latina Omnibus, Mirador, Trea,  Jose Contreras Valverde eta beste, Asturias, 1992.

PETITE GRAMMAIRE LATINE, 6. edizioa,  E. Ragon, 17,5x11, 202 or., Paris, 1920.

RESUMEN DE GRAMÁTICA LATINA, Vox, Barcelona, (?)

RESUMEN DE GRAMÁTICA LATINA, Bibliograf, S.A., Barcelona, 1970.

RESUMEN DE GRAMÁTICA LATINA, Spes, Barcelona, 1970.

RUDIMENTA LATINITATIS, Część I, Teksty i Słownik, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,  Stanislaw Wilczyński eta Teresa Zarych, 23,517, 109 or.,  Wroclaw, 1998.     

RUDIMENTA LATINITATIS, Część II. Teksty i Słownik, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,  Stanislaw Wilczyński eta Teresa Zarych, 23,517, 90 or.,  Wroclaw, 1998.     

 Literatura

KAIO JULIO ZESAR

 GUERRA CIVIL, Bellum Civile, César, Gredos, 17x12, 63 or., Madrid, 1945.

GUERRA DE LAS GALIAS, César, Bellum Gallicum, Libri IV-V-VI, Gredos, Kudeatzaileak: Valentín García Yerba eta  Hipólito Escolar Sobrino, 16,5x12, 260 or., Madrid, 1947.

GUERRA DE LAS GALIAS, César, Libro VII, Gredos, Kudeatzaileak: Valentín García Yerba eta  Hipólito Escolar Sobrino, 16,5x12, 179 or., Madrid, 1947.

MARKO TULIO ZIZERON

 CATILINARIAS, Cicerón, 3ª edición revisada, Gredos, Kudeatzailea: Francisco Campos Rodríguez, Madrid, 1975.

CICERÓN. CATO MAIOR DE SENECTUTE, Cicerón, Textus selecti ad usum scholarum, Series humanistica, Introducción de Felipe Beitia, 19,5x13, 94 or., Vitoria, 1948.

DE AMICITIA, Cicerón, 2ª edición, Gredos, Colección Gredos bilingüe, Kudeatzailea:  Valentín García Yebra, 18,5x11,5, 140 or., Madrid, 1988.

DE AMICITIA, Cicerón, Colección Gredos bilingüe, Kudeatzailea:  Valentín García Yebra, 17x12, 133 or., Madrid, 1948.

DE RE PUBLICA, Cicerón, Col, Hombres y Obras, Ed. Bello, 1. edizioa, 21,5x15,5, 167 or., Madrid, 1958.

DE REPUBLICA, M. Tullii Ciceronis, Teoría del estado, Introducción y comentario: Félix Sánchez Vallejo, S.J., Ed. “Sal Terrae”, 21x15,5, 154 or., Santander, 1958.

DE SENECTUTE, Cicerón, Colección Gredos Bilingüe.Kudeatzailea: Áurea María Martín Tordesillas, 16,5x12, 157 or., Madrid,  Urterik gabe.

DE SENECTUTE, Cicerón, Colección Gredos.Kudeatzailea: Áurea María Martín Tordesillas, 16,5x12, 89 or., Madrid,  Urterik gabe.

DE SENECTUTE, Colección clásicos latinos, Crestomatía latina. XV, Texto latino, 16,5x12.36 or., Barcelona, 1945.

DEFENSA DEL POETA ARQUÍAS, Cicerón, 2. edizioa, Revisada por Antonio Fontán Pérez, Textos Clásicos Anotados, Gredos, 18,5x12, 25 or., Madrid, 1970.

DEFENSA DEL POETA ARQUÍAS, Cicerón, Gredos, Kuddeatzailea: Antonio Fontán Pérez, 16,5x11,5, 21 or., Madrid, 1948.

DISCURSOS CONTRA CATILINA, M. Tulio, Cicerón, Crestomatía Latina-XXII, 16,5x12, 60 or., Barcelona, 1956.

  1. CATILINAM, M. Tulli, Ciceronis, in. Orationes quatuor, Librairie Hachette, Quinziéme édition, Kudeatzailea: Maurice Levaillant, 15,5x10, 232 or., Paris, Urterik gabe.

 KINTIO HORAZIO FLAKO

LIBRO DE LOS EPODOS, Horacio, Colección de autores clásicos, griegos y latinos,  Fernando Crusat y Prats, 19x13,  17 or., Barcelona, Urterik gabe.

 *******

 INTRODUCCIÓN AL LATÍN VULGAR,  Veikko Väänänen, Gredos, 431 or., Madrid, 2003.

KORNELIO NEPOTE

DE VIRUS ILLÚSTRIBUS, Cornelii Nepotis, 2ª serie, Vol. 1, Kudeatzailea: P. Rufo Mendizábal, S.J., 17x12, 88 or., Bilbao, 1948.

LAS VIDAS, Cornelio Nepote, Crestomatía Latina-II, Ed. Bosch, Latinezko testua, 17x12, 132 or., Barcelona, Urterik gabe.

VIDAS DE GENERALES ILUSTRES, Nepote, Bosch, 17x13, Madrid,  1953.

LAS VIDAS, Cornelio Nepote, Ed. Bosch, 17,5x13, 86 or., Barcelona, 1943.

PUBLIO OVIDIO NASON

 TRISTIA, Crestomatía Latina-XX, Libro I,  P. Ovidio Nasón, 16,5x12, 29 or., Barcelona,  Urterik gabe.

 KAIO SALUSTIO KRISPO

 CONJURACIÓN DE CATILINA, De Coniuratione Catilinae, Salustio, Kudeatzailea: Manuel C. Díaz y Díaz, 16,5x12, 82 or.,  Madrid,  Urterik gabe.

GUERRA DE JUGURTA, Salustio, Kudeatzailea: Joaquín García Álvarez, 3. edizioa, Gredos, 17x12, Madrid, 1982.

GUERRA DE YUGURTA, Bellum Iugurthinum, Salustio, Kudeatzailea: Joaquín García Álvarez, Gredos, 17x12, 183 or., Madrid, 1948.

LUZIO ANEO SENEKA

 MEDEA, Edición bilingüe,  Lucio Anneo Séneca, Kudeatzailea: traducción en verso, Valentín García Yebra, Gredos, 19x12, 151 or., Madrid, 1982.

TITO LIVIO

AB URBE CONDITA, Tito Livio, Estudio y vida, Kudeatzailea: Santiago Segura Nunguía, 16,5x12, 152 or., Madrid, 1945.

AB URBE CONDITA, Tito Livio, Estudio y vida, Kudeatzailea: Santiago Segura Nunguía, 21x15,5, 216 or., Madrid, 1960.

HISTOIRE, Tito Livio II, Librairie Hatier, Les Classiques pour Tous nº 248, Kudeatzailea: Ch. Georgin, 18x11,5, 95 or., Paris, Urterik gabe.

TITE-LIVE, Tito Livio, Histoire Romaine, Tome Premier, itzul. Eugène Lasserre, Classiques Garnier, 18x11, 393 or., Paris, 1950.

 PUBLIO VIRGILIO MARON

 BUCÓLICAS, Virgilio, Crestomatía Latina-IX, Texto latino, Bosch ed. 17x12, 40 or., Barcelona, 1960.

ENEIDA, Virgilio, Selección, Kudeatzailea: Santiago Segura Munguía, Anaya, 21x15, 391 or., Madrid, 1968.

LA ENEIDA, Virgilio, Ed. Mater et Magistra, Kudeatzailea: Carlos Humberto Núñez, 2. edizioa, 21x15, 218 or., Burgos, 1965.

LES BUCOLIQUES, Virgile, Librairie Hachette, Kudeatzailea: Fréderic Plessis, 15,5x10,5, 89 or., Paris, 1927.

 *******

****

*

 BARTOLOMÉ BOSCH Y SANSÓ

ANTOLOGÍA LATINA, 1er volumen, 6ª edición, Kudeatzailea:  Bartolomé Bosch y Sansó, pbro, 179 or., Palma de Mallorca, 1951.

ANTOLOGÍA LATINA, 2º volumen, Kudeatzailea: Bartolomé Bosch y Sansó, pbro., Palma de Mallorca, 1943.

*******

ANTOLOGÍA LATINA,  Gredos, Hainbat latindar autore, Kudeatzailea: Instituzioak, 21x15,5, 215 or., Madrid, 1963.

ANTOLOGÍA LATINA, Eutropio, Nepote, Q. Curcio, César, Cicerón, Salustio, T. Livio, Ovidio, Virgilio, Horacio, 6. edizioa, Gredos, 219 or., Madrid, 1975.

AUTORES SELECTOS de la más pura latinidad, Escuelas Pías, Tomo Segundo, Barcelona, 1847.

ESTUDIO Y ENSEÑANZA DE LA LENGUA LATINA, Colección de Tratados Ausiliares para facilitar el, Segunda edición, corregida, variada y mejorada considerablemente por su autor Don Justo Cacopardo. Tratados que comprende esta obra: I. Ejemplos latinos y castellanos de las varias clases de oraciones. II. Testos latinos fáciles para que los niños principien á traducir. III. Testos latinos y castellanos para la práctica y aplicación de todas las reglas de la sintaxis latina. IV. Sintaxis figurada. Ejemplos latinos de las varias figuras de construcción. V. Copia ó catálogo de adjetivos y verbos con sus respectivos casos de construcción segun lo esplicado en la sintaxis. VI. Idiotismos, pertículas y locuciones castellanas con su correspondencia latina, puestas por órden alfabético.  Ejemplos latinos y castellanos, 15x10, 414 or., Valladolid, 1834.

ESTUDIOS CLÁSICOS, Tomo XII, Noviembre, Nº 55, 1968.

FLORILEGIO LATINO, Volumen tercero,  Jesús Pedraz, S.J., 6. edizioa, Ed. Sal Terrae, 17x12, 332 or., Santander, 1954.

FLORILEGIO LATINO, Volumen segundo,  Luis Penagos, S.J., 5º de bachillerato, 17, ed. Sal Terrae, 21x15, 174 or., Santander, 1973.

HORACE,  Corneille, Les classiques illustrés Hatier, 19,5x13, 95 or., Paris, 1967.     

ORATORIA Y EPOPEYA, 5º año bachillerato,  Basilio Laín García eta Vicente Tena Mateo, Zaragoza, 1943.

PROSA CRISTIANA, Vol. III, Antología de autores latino-cristianos, Kudeatzailea: Casimiro Sánchez Aliseda, 17,5x12, 377 or., Toledo, 1943.     

SELECTA EX OPTIMIS LATINITATIS AUCTORIBUS, Volumen Quartum, Editio secunda, correctior,  Eugenius Subirana, Barcinone,  MCMXIII.

SELECTA LATINA, Primer curso,  José Albiñana Mompó, Madrid, 1935.

SINTAXIS LATINA, Teórica y práctica, Cuarta edición,  Luis García, Catedrático,   Editorial Casa Martín 21,5x16, 222 or., Urterik gabe.

TEXTOS LATINOS, Enseñanza media, Cursos 1º y 2º, Vicente Blanco García, 2. edizioa, Madrid, 1940.

TIBER, Latin, B.U.P., 2º curso, Vicens-Vives,  M. Balasch eta L. Llopis, 265 or., Barcelona, 1988.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Sexta Edición, Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Jiménéz Lomas, 18x12,5, 332 or., Madrid, 1933.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Diccionario abreviado, cuarta edición, Spes, 17x12, 310 or., Barcelona, 1960.

oOo

VIVENTE GARCÍA DE DIEGO 

 LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Diccionario ilustrado, Prólogo: D. Vicente García de Diego, 3. edición, 20x13, 716 or.,  Barcelona, 1950.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Publicaciones y Ediciones Spes, García de Diego, 4ª edición, 16x12, 310 or., Barcelona, 1960.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Diccionario ilustrado, Prólogo: D. Vicente García de Diego, 5ª edición, 20x13,  Barcelona, 1950.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Spes, Prólogo: Vicente García de Diego, 5ª edición, 20x13,  Barcelona, 1960.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Diccionario ilustrado, Prólogo: D. Vicente García de Diego, 5ª edición, 20x13,  Barcelona, 1960.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Spes, Prólogo: Vicente García de Diego, 6ª edición, 716 or., 20x13,  Barcelona, 1960.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Spes, Diccionario ilustrado, Prólogo: D. Vicente García de Diego, 6ª edición, 20x13,  716 or.,  Barcelona, 1962.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Diccionario ilustrado, Prólogo: D. Vicente García de Diego, 6ª edición, 20x13,  Barcelona, 1964.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Spes, Prólogo: D. Vicente García de Diego, 6ª edición, 20x13, 724 or.,  Barcelona, 1969.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Diccionario ilustrado, Prólogo: D. Vicente García de Diego, 7ª edición, 20x13, 715 or., Barcelona, 1964.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Diccionario ilustrado, Prólogo: D. Vicente García de Diego, 7ª edición, 20x13, 715 or., Barcelona, 1970.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Spes, 8ª edición, Prólogo: Vicente García de Diego, 716 or.,20x13,  Barcelona, 1971.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Diccionario ilustrado, Pról. D. Vicente García de Diego,     9ª edición, 20x13,  Barcelona, 1972.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Diccionario ilustrado, Prólogo: D. Vicente García de Diego, 9ª edición, 20x13,  Barcelona, 1979.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Diccionario ilustrado, Prólogo: D. Vicente García de Diego, 9ª edición, 20x13,  Barcelona, 1979.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Diccionario ilustrado, Pról. D. Vicente García de Diego, 10ª edición, 20x13,  715 or.,Barcelona, 1973.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Diccionario ilustrado, Prólogo: D. Vicente García de Diego, 12ª edición, 20x13,  Barcelona, 1979.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Vox, Prólogo: Vicente 12ª edición, 20x13,   Barcelona, 1988.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Vox, Prólogo: Vicente García de Diego, 15ª edición, 20x13,  Barcelona, 1982.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Vox, Prólogo: Vicente García de Diego, 16ª edición, 20x13,  Barcelona, 1983.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Vox, Spes. Prólogo: Vicente García de Diego, 17ª edición, 20x13,   Barcelona, 1983.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Ed. Vox, Spes, Prólogo: D. Vicente García de Diego, 19ª edición, reimpresión, 20x13,  Barcelona, abril 1986.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Ed. Vox, Spes, Prólogo: D. Vicente García de Diego, 19ª edición, reimpresión, 20x13, 715 or., Barcelona, 1988.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Ed. Vox, Spes, Prólogo: D. Vicente García de Diego, 19ª edición, 20x13, 715 or.,  Barcelona, 1989.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Vox, Spes, Prólogo: Vicente García de Diego, 19ª edición, reimpresión, 20x13, 715 or.,  Barcelona, febrero 1990.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Vox, Spes, Prólogo: Vicente García de Diego, 19ª edición, 20x13, 715 or.,  Barcelona, 1991.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Vox, Spes, Prólogo: Vicente García de Diego, 19ª edición, 20x13,  Barcelona, 1992.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Vox, Spes, Prólogo: Vicente García de Diego, 19ª edición, reimpresión,  20x13,  717 or., Barcelona, julio  1994.

 LATÍN. Diccionario Ilustrado Latino-español / Español-latino, Vox – Spes, Prólogo: D. Vicente García de Diego, 20x13, 715 or., Barcelona, 2001.

EUSTAQUIO ECHAURI MARTÍNEZ

 LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO,  Diccionario básico, Eustaquio Echauri Martínez, 7. edizioa, 20x13,  Barcelona, 1963.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO,  Diccionario básico, Eustaquio Echauri Martínez, 7. edizioa, 20x13,  Barcelona, 1979.

 LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO,  Diccionario básico, Eustaquio Echauri Martínez, 8. edizioa, 20x13,  Barcelona, 1979.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO,  Diccionario básico, Eustaquio Echauri Martínez, 12. edizioa, 20x13,  Barcelona, 1989.

BIBLOGRAF

 LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Diccionario abreviado, 8. edizioa, Vox, Spes, Biblograf 13,5x9,5, 316 or., Barcelona, 1971.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Diccionario manual, 13. edizioa, Biblograf, 13,5x9,5, 316 or., Barcelona, 1983.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Diccionario abreviado, 12. edizioa, Biblograf, 13,5x9,5, 316 or., Barcelona, 1986.

GEORGII WILHELMI FREYTAGII

LEXICON ARABICO-LATINUM, Vol. I,   Georgii  Wilhelmi Freytagii, Librairie du Liban,  22,5x17,5, 544 or., Libano, 1975.

LEXICON ARABICO-LATINUM, Vol. II,   Georgii  Wilhelmi Freytagii, Librairie du Liban,  22,5x17,5, 538 or., Libano, 1975.

LEXICON ARABICO-LATINUM, Vol. III,   Georgii  Wilhelmi Freytagii, Librairie du Liban,  22,5x17,5, 524 or., Libano, 1975.

LEXICON ARABICO-LATINUM, Vol. IV,   Georgii  Wilhelmi Freytagii, Librairie du Liban,  22,5x17,5, 652 or., Libano, 1975.

KARL ERNST GEORGES

LATEINISCH-DEUTSCH, I. tomoa,  A-H, Ausführliches, Handwörterbuch,  Karl Ernst Georges, idazkera gotikoa, 22,5x15, 3107 or., Hannover, 1998.

LATEINISCH-DEUTSCH, II. Tomoa,  I-Z, Ausführliches, Handwörterbuch,  Karl Ernst Georges, idazkera gotikoa, 22,5x15, 3575 or., Hannover, 1998.

 *******

****

*

 ЛАТИНСКО РУССКИЙ СЛОВАРЬ, Около 50.000 слов, Иззание 3-е, исправленное, 27x21, 846 or., Москвα, 1986.

BÀSIC LLATÍ-CATALÀ, Diccionaris de l’Enciclopèdia, Resum de morfologia llatina, Dirigit per Antoni Seva i Llinares, 701 or., Barcelona, 1996.

ČESKO-LATINSKÝ SLOVNÍK, SPN, Lexicon Bohemo-latinum, Státní Pedagogické Nakladatelství, Publica Domus Editora Paedagogica,  Zdeněk Quitt eta Pavel Kucharský, 21,5x16, 901 or., Praha, 1992.

DE BELLO GALLICO, V. Caesar, AN tATH, Pádraic Ó Laoi,145 or., An Chéad Chló 1956.

DICCIONARIO DIDÁCTICO, Método práctico para entender el latín, D. Cayetano Soler, Pbro., 19x14, 170 or., Barcelona, 1911 (?).

DICCIONARIO MANUAL LATINO - ESPAÑOL Y ESPAÑOL – LATINO,  Plácido Múgica, S.J., Ed. Razón y Fe, 21,5x16, 608 or., Madrid, 1940.

DICŢIONAR ROMÂN-LATIN / LATIN-ROMÂN,  Marius Lungu eta Mariana Lungu, 770 or., Bucarest, Urterik gabe.

DICTIONÁRIUM LATÍNO-COREÁNUM,  20x14, 1040 or., Korea, 1995.

DICTIONARIUM LATINO-GALLICUM / DICTIONNAIRE LATIN-FRANÇAIS, Magnum  totius latinitatis lexicon, nouvelle édition, par Fr. Noël, 22x15, 1010 or., Paris, 1844. 

DICTIONNAIRE ÉTYMOLOGIQUE DE LA LANGUE LATINE, Histoire de mots, A. Ernout et A. Meillet, quatrième édition, Éditions Klincksieck, 28x21, 829 or., Paris, 1979.

DIZIONARIO DELLA LINGUA LATINA. LATINO ITALIANO – ITALIANO LATINO, La pronuncia del latino, Indice degli autori e delle opere,  Gian Biagio Conte, Emilio Pianezzola eta Giuliano Ranucci, Le Monnier, 24,5x17,5, 2420 or., Firenze, 2004.

DIZIONARIO ITALIANO-LATINO / LATINO-ITALIANO,   T. Vallauri eta C. Durando, Lexicon latini sermonis, Il calendario romano, Appendix complectens fabulas et nomina virorum, feminarum, regionum, urbium, oppidorum, montium, fluminum, quae in latinis scriptoribus occurrunt, La vita quotidiana dei romani,   Roma, 2001.

FRANÇAIS-LATIN, E. Sommer, extrait du Dictionnaire français-latin de L. Quicherat, revu et complété par Émile Chatelain, vingtième édition, Hachette, 24x15,5, 512 or., Paris, 1909.

FRANÇAIS-LATIN, Georges Édon., Libr. Belin, 1799 or., Paris, 1995.

ŁACIŃSKO-POLSKI, A-H. Tom 1, Wydawnictwo Szkolne Pwn, Redaktor naukowy: Józef Korpanty, 24x17, 847 or., Warszawa, 2001.

ŁACIŃSKO-POLSKI, I-Z, Tom 2, Wydawnictwo Szkolne Pwn, Redaktor naukowy: Józef Korpanty, 24x17, 847 or., Warszawa, 2003.

LATEINISCH-DEUTSCH,  Prof. Hermann Menge, Germany, 1955.

 LATEINISCH-DEUTSCH, Teil I.  Langenscheidt Groswörterbhch Latein, 26. auflage,  Prof. Dr. Hermann Menge, 26,5x19, 813 or., Berlin, 2001.

LATIN-ENGLISH / ENGLISH-LATIN, Cassell’s dictionary,  D.P. Simpson, M.A. Continuum, 23x16, xviii + 883 or., London, 2005.

LATÍN-ESPAÑOL, Nuevo Diccionario Etimológico y de las voces derivadas, Universidad de Deusto,  Santiago Segura Munguía, 24x17, 1251 or., Bilbao, 2001.

LATIN-FRANÇAIS,  Henri Goelzer, GF Flammarion, 17,5x10,5, 700 or., Paris, 1966.

LATIN-FRANÇAIS, Dictionnaire abrégé,  F.Gaffiot, Hachette, 24,5x16,5, 720 or., Paris, 1936.

LATIN-FRANÇAIS, Dictionnaire Hatier, A. Gariel, Paris, 1960.

LATÍN-GALEGO, Galaxia,  José Carracedo Fraga, 374 or., Vigo, 1999.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO, Diccionario ilustrado, 8ª ed. Barcelona, 1971.

LATINO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATINO,  Francisco Jiménez Lomas, 6ª edición, 18x12, 333 or., Madrid, 1933.

LATINO-ESPAÑOL ETIMOLÓGICO, Nuevo diccionario,  escrito con presencia de las obras más notables en este género publicadas en otros países desde la época del Renacimiento hasta nuestros días, enriquecido con un gran número de voces, frases y modismos extractados de los autores clásicos, seguido de un Tratado de Sinónimos y Vocabulario español-latino, por Raimundo De Miguel y el marqués de Morante, 17ª edición  corregida y aumentada, 26x17, 997 or., eta Español-latín: 256 or., Madrid, 1924.

LATINSKO-ČESKÝ SLOVNÍK, SPN. Státní Pedagogické Nakladatelství,  Pavel Kucharský eta Čestmír Vránek, 21x15, 483 or., Praha, 1957.

LATINSKT LEXIKON, Till Läroverkens Tjenst, I etymologisk uppställning, utarbetadt af Christian Cavallin, Förre Delen A-M, Senare Delen N-Z, 24x16, Stockholm, 1888.

 LEXICON JAPONICO-LATINUM, 18,5x13, 311 or., 2000.

LEXICON LATINO-JAPONICUM, Amplificatum emendatumque, Editio nova, Auctore: Hidenaca Tanaca, In aedibus Kenkyusha, 19,5x13,5, 729 or., Tokiensi, 1966.

LINGUA LATINA, Nuovo vocabolario della, Italiano-latino / latino-italiano, Mondadori-Eli,  Josè M. Mir eta Corrado Calvano, 559 or., 15x11. Milano, 1986.

LOTYNŲ-LIETUVIŲ / KALBŲ- ŽODYNAS, Antroji patikslinta ir papildyta laida, Kazimieras Kuzavinis, 24x17, 1147 or., Vilnius, 2007.

MAGNUM LEXICON NOVISSIMUM LATINUM ET LUSITANUM, Ad plenissimam scriptorum latinorum interpretationem accomodatum, RR. PP. MM. Fr. Emmanuelis Pinii Cabralii et Joseph Antonii Ramalii, Opera et Studio Emmanuelis Joseph Ferreira, E  typis A. Pillet et Dumoulin, 27x21,5, 841 or., Parisiis,  1833.

OXFORD LATIN DICTIONARY, Pocket, The World’s Most Trusted Dictionaries,  James Morwood, 19,5x13, 481 or., New York, 2005.

THESAURUS POETICUS LINGUAE LATINAE,  Louis Quicherat, Dictionnaire prosodique et poétique, 31ème éd. Librairie Hachette, 1251 or., Paris, 1922.

VOCABOLARIO DELLA LINGUA LATINA. LATINO-ITALIANO / ITALIANO-LATINO, 3ª edizione, I. Appendice linguistica: 1) Prefissi e suffissi. 2) Famiglie lessicali. 3) Sinonimi.  II. Appendice antiquaria: 1)  Pesi e mesure. 2) Monete. 3) Il calendario romano. 4) La misura del tempo. 5) Il culto pubblico: i sacerdoti. 6) Sistema onomastico. 7) La famiglia e la parentela. 8) La casa. 9) Cursus honorum. 10) Organizzazione militare. 11) Principali vie romane della penisola italiana,  Luigi Astiglioni eta Scevola Mariotti, 25,5x27, 2161 or., Milano, 1996.

 

LATINDAR ALFABETOA

LATIN ALPHABET

 Antzinako latindar alfabetoa / Ancient latin alphabet

 

 

Latindar alfabetoko lehen idazkunak K.a. VI. m.koak dira. Etruriar alfabetotik hartuak K.a. VII. m.an zehar. Y eta Z letrak alfabeto grekotikoak ziren mailegu grekoak idazteko. Noizean behin beste letra batzuk erantsi zitzaizkion latindar alfabetoa beste hizkuntza batzuek adoptatu zutenean.

 

Idazkera mota: eskuin-ezker, bustrofedoi edo ezker-eskuin.

 

The earliest known inscriptions in the Latin alphabet date from the 6th century BC. It was adapted from the Etruscan alphabet during the 7th century BC. The letters Y and Z were taken from the Greek alphabet to write Greek loan words. Other letters were added from time to time as the Latin alphabet was adapted for other languages.

Direction of writing: right to left, boustrophedon or left to right.

 

 

 

 

 

Erromatar alfabetoa latinarentzat: 23 letra.

Roman alphabet for Latin: 23 letters

 

 

 

Latindar alfabeto modernoa / Modern Latin alphabet

 

 

Latindar alfabeto modernoak 52 letra ditu, barne eginik maiuskulak eta minuskulak, gehi 10 numeralak, puntuazio markak eta beste hainbat sinbolo hala nola &, % and @.

 

 

The modern Latin alphabet consists of 52 letters, including both upper and lower case, plus 10 numerals, punctuation marks and a variety of other symbols such as &, % and @.

 

Maiuskulak / Uppercase

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Minuskulak / Lowercase

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 

Letra azentudunak eta karaktere bereziak

Accented letters & special characters

 

 

 

Aparteko hainbat letra / Some extra letters

 

 

Ligaturak (bi edo hiru letra elkarturik)

Ligatures (two or three letters joined together)

 

Hauek hainbat hizkuntzatan erabiltzen dira, hala nola frantses, alemaniera, islandiera, kroaziera eta nederlanderaz.

These are used in a number of languages including French, German, Icelandic, Croatian and Dutch.

 

 

Latin klasikoaren ahoskera berreraikia

Reconstructed pronunciation of Classical Latin

 

 

 

Testu-lagina latinez / Sample text in Latin

 Omnes homines dignitate et iure liberi et pares nascuntur, rationis et conscientiae participes sunt, quibus inter se concordiae studio est agendum.

 Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)