a-saila Kwakumera | Gramateka

Kwakumera

 

 

KWAKUMERA

KWAKUM,  KWAKUM,  KWAKUM

 

Language family: Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Northwest, A, Kako (A. 90).

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    -

        ISO  639-3    kwu

Guthrie code: A. 91

Glottlog: kwa1266

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoak: abakoum, abakum, akpwakum, bakoum, bakum, kpakum, pakum

abakoum alt kwakum [KWU].

abakum alt kwakum [KWU].

akpwakum alt kwakum [KWU].

bakum alt kwakum [KWU].

kpakum alt kwakum [KWU].

kwakum [KWU] hizk. Kamerun.

pakum alt kwakum [KWU].

 

KAMERUN

 

kwakum (akpwakum, abakoum, pakum, kpakum, bakum, abakum) [KWU] 3.700 hiztun (1992, SIL). Dimako eta Doume subdibisioak, Upper Nyong Dibisioa, Bertoua iparraldea eta Belabo Subdibisioan, Lom-and-Djerem Dibisioa, East Provence. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow BantuNortwest, A, Kako (A. 90). Ddialektoak: kwakum, beten (bethen, petem), til, baki (mbaki).

 

Hizkuntza / lengua: kwakumera / kwakum / kwakum / kwakum.

Hiztunak / hablantes (2007): 10.000  (2002,  SIL).

Herrialdea / país: Kamerun Ekialdea.

 

 

HISTORIA. Kwakumdarrek beren herriaren jatorri (mitikoa)  “Nilo Garaian” edota “Egipto Garaian” jartzen dute. Nekazariak dira, ibai ondoko kulturak baitira beren elikadurarako baliabide nagusiak. Erabiltzen dituzten teknikak dira gero abonatzeko basoa erretzea eta laborantza zientifiko alternatua. Artoa, manioka edo yuka, makaboa, banana, kuia, kakahuetea, patata, ananak ekoizten dituzte. Etxetik gertuago hazten dituzte piperrak, ahuakatea, mangoa, papaia, guaiaba… Erabiltzen dituzten erremintak nahikoa garatugabeak dira, hala nola aihotza, aitzurra, aizkora, landagailua, belarra biltzeko kakoa… Xafladun tresnak limaz zorrozten dituzte. Garraio-tresnak dira saski oso sakona emakumeak bizkarrean eramaten duena, eskorga eta bi gurpileko orga metalikoa, batzuek enbor handiak ebakitzeko trontza mailegatu dezakete baso berriak irekitzeko. Leinu bakoitzak bere alorrak lantzen ditu. Halaber egiten dute ehizan, arrantzan eta lakiozko ehiza ere. Denek elkarrekin jaten dute plater beretik elkartasun sinbolo bezala, alde batean gizonezkoak eta bestean emakumezkoak eta neska-mutilak (10-12 urte bitertaekoak). Filiazioa aitaren aldetikoa da eta egoitza patribirilokala. Bikote ezkonberriak senarraren aitaren auzoan hartu behar du etxebizitza. Emazteak, ordea, bere aitaren leinuko etxea mantendu egiten du. Leinu barruko harreman sexualak guztiz debekatuak daude.

Kwakumerak hainbat eragin jasan du, bereziki ewonderatik eta frantsesetik. Ewondera erdialde, hegoalde eta ekialdearen parterik handieneko hizkuntza behikularra da. Hizkuntza ofiziala frantsesa da (ingelesarekin batera) eta administrazioak eta misiolariek hedatu dute. Mezak maiz frantsesez ematen dira baina baita beste hizkuntza nazionaletan ere.

Lau dialekto ditu.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Kwakumerak 24 kontsonante ditu. Digrafoak edo artikulazio bikoitzeko fonemak hots bakarrekoak dira. B) Kwakumera hizkuntza tonikoa da. Tonuek aldaera ugari dituzte kontestuaren arabera. Tonu modulatuak puntualak baino arraroagoak dira eta ez dira inoiz agertzen hitzaren azken bokalean. C) Bere sistema bokalikoak 7 tinbre ditu, laburrak eta luzeak, eta beraz, 14 fonema ditu guztira.

 

Morfosintaxia. A) Bederatzi izen mota ditu, bakoitza bere atzizkiak markaturik. B) Izen kategoriak lexema guztien multzoa hartzen du esplizituki erreferentzia eginez izakiei (pertsona, animalia), gauzei (etxea, aiztoa) edo kontzeptu abstraktuei (sentsazioak, emozioak). C) Aditz nominala aditzari dagokion mailako atzizkia erantsiz eratzen da. D) Hona hemen kwuakumeraz lehen 12 zenbakiak: mćtù (1), ì-báá (2), ì-tátí (3), ì-níí (4), ì-tàán (5), tòwò (6), támbályἑ (7), ʃál (8), bùy (9), káámć (10), tἑtì (11), tɔɔʃìn (12).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Los Kwàkúm sitúan el lugar de origen  (mítico) de su pueblo en el “Alto Nilo” o en el “Alto Egipto”. Son agricultores, ya que son las culturas rivereñas el principal recurso alimentario. Han utilizado las prácticas técnicas de rastrojeras o montes quemados para luego abonarlos y el cultivo científico alternado. Cultivan el maíz, mandioca o yuca, macabo, banana, calabaza, cacahuete, patata, ananas. Alrededor de sus casas cultivan pimiento, aguacate, mango, papaya, guayaba… Las herramientas que utilizan son bastante rudimentarias: machete, azada, hacha, plantador, gancho para recoger la hierba… Todos los útiles de hoja son afilados con lima. Los medios de transporte son el cesto calado, que transportan las mujeres al hombro, carretilla y carro metálico de dos ruedas, algunos pueden alquilar una tronzadera para cortar troncos para abrir nuevos campos. Cada linaje cultiva su propio campo.Asimismo practican la caza, pesca y caza con trampa. Comen juntos del mismo plato como símbolo de solidaridad, por un lado los hombres y por otro las mujeres y niños (hasta 10-12 años). La filiación es patrilineal, la residencia es patrivirilocal. Una nueva pareja casada debe instalarse  en el barrio del padre del marido. Sin embargo, la esposa conserva su apartamento en el linaje de su padre. Las relaciones sexuales dentro de su propio linaje están severamente proscritas.

 

 

El kwakum ha asimilado diversas influencias, particularmente del ewondo y francés El ewondo es la lengua vehicular en una gran parte del centro, del sur y del este. El francés es la lengua oficial (al mismo nivel que el inglés) y ha sido difundido por la administración y los misioneros. Las misas se recitan a menudo en francés, pero también en las lenguas nacionales.

El kwakum posee 4 dialectos.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Posee 24 consonantes. Los dígrafos o fonemas de doble articulación son producidos de una sola emisión de voz. B) El kwakum es lengua tónica. Los tonos se encuentran bajo múltiples variaciones contextuales. Los tonos modulados son más raros que los puntuales y nunca aparecen sobre la última vocal de la palabra. C) Su sistema vocálico está caracterizado por 7 timbres, breves y largos, lo que hace 14 fonemas en total.

Morfosintaxis. A) Posee 9 clases de nombres, cada una marcada con su propio prefijo. B) La categoría de nombre agrupa todos los lexemas que hacen referencia explícitamente a seres (persona, animal), a objetos (casa, cuchillo) o a conceptos abstractos (sensaciones, emociones). C) El nombre verbal se forma añadiendo al tema verbal su correspondiente prefijo. D) Los 10 primeros números en kwakum son: mćtù (1), ì-báá (2), ì-tátí (3), ì-níí (4), ì-tàán (5), tòwò (6), támbályἑ (7), ʃál (8), bùy (9), káámć (10), tἑtì (11), tɔɔʃìn (12).

  Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS KWÀKÚM, Langue bantu de l’est Cameroun, Langue et culture, François Belliard, L’Harmattan, gramatika eta hiztegia, 21,5x13, 233 or., Paris, 2007.

 

Parlons kwàkúm liburuaren sinopsia:

 

Ce livre a pour objectif de présenter la langue et la culture des Kwàkùm, une population peu connue et jusqu’ici très peu étudiée d’agriculteurs bantu vivant dans la forêt tropicale de l'est du Cameroun. “Parlons qwàkúm” comprend deux parties  principales: une esquisse linguistique de la langue et un panorama décrivant la société et la culture.

Cet ouvrage  de vulgarisation s’adresse aussi bien au linguiste ou à l’ethnologue qu’au non-spécialiste désirant découvrir un peuple forestier africaine ou souhaitant manier les rudiments de cette langue avant de se rendre au Cameroun.