a-saila Kekchiera | Gramateka

Kekchiera

KEKCHÍ, Q’EQCHI’, KEKCHI

 

Language family: Mayan, Quichean-Mamean, Greater Quichean, Kekchi.

Language codes:

        ISO  639-1   -  

        ISO  639-2   -  

        ISO  639-3   kek

Glottolog: kekc1242.  

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: q’eqchi’):

cacché alt kekchí [KEK].

kekchí [kek] hizk. Guatemala; baita Belize eta El Salvador ere.

ketchí alt kekchí [KEK].

quecchí alt kekchí [KEK].

BELIZE

 

kekchí (ketchí, quecchí, cacché) [KEK] 9.000  hiztun (1995, SIL). Hegoaldea. Mayan, Quichean-Mamean, Greater Quichean, Kekchi. Ez oso desberdina Guatemalako dialektoaz, eta hiztunen arteko ulermena egokia. Ikus sarrera nagusia Guatemalan.

 

EL SALVADOR

 

kekchí (quecchí, cacché) [KEK] 12.286 hiztun. Mayan, Quichean-Mamean, Greater Quichean, Kekchi. SVO. Ikus sarrera nagusia Guatemalan.

 

GUATEMALA

 

kekchí (quecchí, cacché) [KEK] 400.000 hiztun (1998, SIL), herrialde guztietako populazio osoa 421.300. Ipar Alta Verapaz, hego Petén departamenduak Guatemalan. Belize eta El Salvadorren ere mintzatua. Mayan, Quichean-Mamean, Greater Quichean, Kekchi.  Ezberdintasun txikiak dialektoen artean, dialekto prestigioduna cobán (Alta Verapaz), adin gzutietakoak. Hiztegia, gramatika, SVO.

 

Hizkuntza / lengua: kektxiera / kekchí / q’eqchi’ / kekchi.

Hiztunak / hablantes (1995): 474.000 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Guatemala, Belize, San Salvador.

 

 

HISTORIA. Kektxiera           -espainieraz halaber idatzia kekchi eta q’eqchi’ Guatemalako Maia Hizkuntzen Akademiaren ortografian- izen bereko herriak erabiltzen duen hizkuntza da Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Izabal eta Quiché departamenduetan. Lurraldez hedatuena da eta hiztunez 4.a, gaztelania, kitxeera eta kaktxikeleraren ondoren. Guatemalan koofiziala. Bere ahoskera ez da erraza, oso zaharra da, Guatemalan lehenengoetakoa. Badaude El Salvadorren ere kektxieraz mintzatzen direnak, orain gutxiko emigrazioen ondorioz.

 

 

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Kektxierak 33 ikur alfabetiko ditu, 23 kontsonante eta 10 bokaletan banatuak. B) Bokalen lauki fonemikoan bokal labur eta luzeak agertzen dira. 5 dira laburrak eta beste 5 luzeak. Luzeak asko bereizten dira laburrekiko, bokal normalak baino gehiago irauten duelako. C) Bokal labur bat luze bilaka daiteke jende-giro ezberdin batean. D) Badu itxitura glotala ('), zeina bizkor eratzen baita ahots-kordak ixtean,  airea momentuz geraraziz. E) Azentua azken silabak hartzen du.

 

Morfosintaxia. A) Bi aditz mota daude: iragankorrak eta intrantsitiboak. Afixuen bidez pertsona, subjektu eta objektuaren numeroa, denbora/aspektua eta ekintzaren modua adierazten dira. B) Kektxierak erro intrantsitibo gutxi ditu, baina beste erro batzuetatik aditz intrantsitiboak era daitezke.

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

HISTORIA. El quekchi            -escrito también kekchi en español y q’eqchi’ de acuerdo con la ortografía de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala- es el idioma usado por el pueblo del mismo nombre, en los departamentos Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Izabal y Quiché de Guatemala y el distrito de Toledo de Belice. Es el idioma con mayor extensión territorial y el cuarto  en cantidad de hablantes depués del castellano, el quiché y cakchiquel. Co-oficial en Guatemala. Su pronunciación no es simple, es muy antiguo y uno de los principales pioneros de Guatemala. También hay hablantes de q’eqchi en El Salvador, producto de recientes emigraciones.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) El idioma q’eqchi’ cuenta con 33 símbolos alfabéticos, que se dividen en 23 consonantes y 10 vocales. B) En el cuadro fonémico de las vocales aparecen las cortas y prolongadas. Existen 5 cortas y 5 prolongadas. Las prolongadas se distinguen mucho de las cortas, con el tiempo que se añade a la pronunciación normal de la vocal. C) Una vocal corta puede volverse prolongada en un ambiente diferente. D) Posee el cierre glotal ('), que se forma rápidamente al cerrar las cuerdas vocales, deteniendo el aire por un momento. E) El acentorecae en la última sílaba.

Morfosintaxis. A)  Existen 2 tipos de verbos: transitivos e intransitivos. Mediante afijos se indican la persona, número del sujeto y objeto, el tiempo/aspecto y modo de la acción. B) En q’eqchi’ existen pocas raíces intransitivas, pero sí se pueden derivar verbos intransitivos de otras raíces o bases.

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

GRAMÁTICA DEL IDIOMA Q'EQCHI', Julio Alberto Tzul eta Alfonso Tzimaj Cacao, 20,5x16, 128 or., Guatemala, 2001.

 

KEKTXIKERA ALFABETOA

Q'EQCHI' ALPHABET

 

Kektxieraren ahoskera / Q'eqchi' pronunciation

 Q'ueqhi'

 

Kontsonanteak / Consonants

 

Table of consonant phonemes of Q'eqchi'

 

Bilabial

Alveolar

Post-alveolar

Alveo-palatal

Velar

Uvular

Glottal

Plosive

p ɓ (p b')

t tʼ (t t')

 

 

k kʼ (k k')

q qʼ (q q')

ʔ (')

Plosive
(loans from Spanish)

b (b)

d (d)

 

 

ɡ (g)

 

 

Affricate

 

ts tsʼ (tz tz')

 

tʃ tʃʼ (ch ch')

 

 

 

Fricative

 

s (s)

ʃ (x)

 

x (j)

 

 

Nasal

m (m)

n (n)

 

 

 

 

 

Tap/Flap

 

ɾ (r)

 

 

 

 

 

Lateral

 

l (l)

 

 

 

 

 

Semivowel

w (w)

 

 

j (y)

 

 

 

 

Bokalak / Vowels

 

Table of vowel phonemes of Q'eqchi'

 

Front

Central

Back

Close

i iː

 

u uː

Mid

e eː

 

o oː

Open

 

a aː

 

 

Testu-lagina kektxieraz / Sample text in Q'eqchi'

 

Chijunil li poyanam juntaq'eet wankil xloq'al naq nake'yo'la, ut kama' ak reheb' naq wan xna'leb'eb ut nake'reek'a rib', tento naq te'xk'am rib' sa' usilal chirib'ilrib'eb'.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)