a-saila Karibera | Gramateka

Karibera

 

KARIBERA

CARIB, KARIÑA, CARIBE

 

Language family: Carib, Northern, Galibi.

Language codes:

        ISO  639-1   -  

        ISO  639-2   car 

        ISO  639-3   car 

Glottolog: gali1262.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: Kaliña):

carib [CRB] hizk. Venezuela; baita Brasil, Guyana Frantsesa, Guyana (Ingelesa), Surinam.

carib alt carib [CRB].

caribe alt carib [CRB].

cariña alt carib [CRB].

galibi alt carib [CRB].

galibí alt carib [CRB].

kalihna alt carib [CRB].

kali'na alt carib [CRB].

kalinya alt carib [CRB].

maraworno alt carib [CRB].

western carib alt murato dial carib [CRB].

 

GUYANA (Ingelesa)

 

carib (cariba, cariña, kalihna, kalinya, galibi) [CRB] 475 hiztun edo gehiago (1991) 2.700 pertsonako talde etniko batean (1990, J. Forte). Mendebaldeko kosta eta ipar-mendebaldea. Carib, Northern, Galibi. Dialektoa: murato (myrato, western carib). Talde etnikoa amerindiarren % 6 da. Ikus sarrera nagusia Venezuelan.

 

SURINAM

 

carib (caribe, cariña, kalihna, kalinya, kali'na, galibí, maraworno) [CRB] 2.390 hiztun Surinameko herrietan (1980ko errolda). Hainbat gune ipar-kostaldean; Surinameko ekialdeko dialektoa da funtsezkoena Albina eskualdean eta Guyana Frantsesa, Brasil eta Venezuelan; mendebaldeko dialektoa Surinameko erdialdean eta mendebaldeko eskualdeetan eta Guyana ingelesean. Carib, Northern, Galibi. Dialektoak: muratu (myrato), western carib), tyrewuju (eastern carib). Txostenak dio erdialdeko dialektoaren hiztunak elebidunak direla eta srananerara makurtzen ari direla; gainera holandesa mintzatzen dute bigarren hizkuntza bezala; eskualde batzuetan adin guztietakoak; ekialdeko dialektoa da Surinamen prestigioduna; eurek hizkuntzari ’kari’na auran’ deitzen diote eta herriari ’kari’na’; holandesez ’kara’ibs’ da izena, frantsesez ’galibi’, espainieraz ’caribe’, ingelesez ’carib’. Hiztegia, gramatika. Ikus sarrera nagusia Venezuelan.

 

VENEZUELA

 

carib (caribe, cariña, kalihna, kalinya, galibi) [CRB] 4.000 eta 5.000 inguru hiztun Venezuelan (1978, J.C. Mosonyi), herrialde guztietako populazio osoa 10.000 (1991). Monagas eta Anzoategi estatuak,  ipar-ekialdea Orinoko Ibaiaren bokale ondoan, gehi komunitate gutxi batzuk Bolivar Estatuan, halaber mintzatua Brasil, Guyana Frantsesa, Guyana eta Surinamen. Carib, Northern, Galibi. Dialektoak: tabajari, chayma (chaima, sayma, warapiche, guaga-tagare). Chayma herrikoak seguruenez elebidunak edota elebakarrak espainieraz, oso zaharrak eta oso gazteak elebakarrak, Venezuelako kulturan nahikoa ongi integratuak, nahiz eta eurek beren artean euren hizkuntza erabili.

 

Hizkuntza / lengua: karibera / karib / cariña / caribe

Hiztunak / hablantes (2005): 11.000 (Jorge C. Mosonyi).

Herrialdea / país: Venezuela, Guyana, Surinam.

 

 

HISTORIA. Karibera karibear hizkuntza familiakoa da eta sakabanatuta dauden komunitateetan mintzatzen da Anzoategi estatuko erdi eta hegoaldean, Bolibar estatuko iparraldean eta Monagas eta Sukre estatuetako hainbat eskualdetan. Batez ere gazteen artean gaztelaniak kutsatua egon arren, karibera funtsean  garbi kontserbatu da eta egituren aldetik zehatz.

 

 

Hiztegi hau da lehen saioa kariberari buruz era organikoan eta ordena alfabetikoan, oinarrizko informazio lexikologikoa eta aldi berean  globala eskaintzen duena. Hiztegiak 3 bat mila hitz eta adierazpen jasotzen ditu. Hiztegi honetan erabiltzen den idazteko sistema Esteban E. Mosonyi irakasleak diseinatu zuen lehenengo aldiz, kontuan hartuz Venezuelako hizkuntza autoktonoentzat  eredu bakarra erabiltzeko asmoa, zein berak deitu baitzuen ALIV siglekin (Alfabeto de Lenguas Indígenas de Venezuela).

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Bokalak: a, e, i, o, u (gutxi gorabehera gaztelaniaz bezala ahoskatuak)  eta ü (bokal zentrala, altua, laua, i eta u bokalen artekoa). B) Erdibokalak: erdibokal bihur daitezke  i, u ü, ondoren aipatzen diren diptongo eta triptongo bihurtzen direlarik. C) a) Diptongoak (parentesi arteko bokalak fakultatiboak dira): ia(a), ie(e), io(o), iu(u), iü (ü); ua(a), ue(e),  uo(o); üa(a), üe(e), üo(o); (a)ai, (a)au, (a)aü; ei, oi, ui, üi. b) Triptongoak: iai, ioi, iui, iüi, uai, uoi. D) Kontsonanteak: a) herskariak: p (ezpainbikaria), t (horzkaria), k (belar ahoskabea), ' (hersketa glotala);  b) igurzkariak: d (horzkari ahostuna), v (ezpainbikari ahostuna); c) igurzkari  txistukariak: s (horzkaria), sh (sabaikari-hobikari ahoskabea);  d) hasperendu glotala: j (ahoskabea, leuna); e) afrikaria: ch (sabaikari-hobikari ahoskabea); f) sudurkariak: m (ezpainbikaria), n (hobikari-belarra hitz amaieran eta k eta r-ren aurrean), ñ (sabaikari ahostuna); g) albokari-dardarkaria: r (hobikari  ahostuna, hots albokaria eta dardaraldi xumearen arteko nahasketa); h) erdikontsonanteak: w (ezpainkari-belar  ahostuna), y (sabaikari ahostuna, kontsonante igurzkari bihurtzeko joerarduna). E) Nola bokalak hala kontsonanteak (j, s, sh eta ' izan ezik) laburrak nahiz luzeak izan daitezke. Luzeak badira errepikatuta idazten dira, ch izan ezik, hau tch idazten delarik.  F) Ia hitz guztietan, azentu nagusia azkenaurreneko edo azkenhirugarren silabak hartzen du, honen aurrean 2. mailako beste batzuk egon daitezkeelarik.

Morfosintaxia. A) Adjektiboek 2 forma nagusi dituzte: atributiboa eta predikatiboa. B) Aditzek eratzen dute kariberaren kategoria osatuena. C) Aditz trantsitibo guztiak intrantsitibo bihur daitezke, baina ez beti alderantziz. D) Hona hemen kariberaz lehenengo 5 zenbakiak: o’vin (1), ooko/ookone (2), ooruwa/ooruwaane (3), ookopaamie’me (4), aññatoone (5).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

HISTORIA. El idioma kariña pertenece a la familia lingüística caribe y es hablado en comunidades dispersas situadas en el centro y sur del Estado Anzoátegui, así como en el norte del Estado Bolívar y en algunos puntos de los Estados Monagas y Sucre. El kariña, a pesar de las interferencias con el castellano, que se presentan sobre todo en boca de sectores juveniles de la población, se conserva básicamente pura y estructuralmente definida.

El presente diccionario constituye el primer intento de ofrecer, en forma orgánica y por orden alfabético, una información lexicológica básica y al mismo tiempo global acerca de la lengua kariña.  El diccionario contiene cerca de 3.000 palabras y expresiones. El sistema de escritura utilizado en este diccionario fue diseñado en primera instancia por el prof. Esteban E. Mosonyi, de acuerdo a un patrón de transcripción unitario para las lenguas autóctonas de Venezuela, bautizado por él con las siglas ALIV (Alfabeto de Lenguas Indígenas de Venezuela).

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Vocales: a, e, i, o, u (Pronunciadas aprox. como en castellano) y ü (vocal central, alta, plana, intermedia entre i y u). B) Semivocales: pueden convertirse en semivocales la i, la u y la ü, entrando a formar parte de los diptongos y triptongos que se mencionan a continuación. C) a) Diptongos (las vocales entre paréntesis son facultativas): ia(a), ie(e), io(o), iu(u), iü (ü); ua(a), ue(e),  uo(o); üa(a), üe(e), üo(o); (a)ai, (a)au, (a)aü; ei, oi, ui, üi. b) Triptongos: iai, ioi, iui, iüi, uai, uoi. D) Consonantes: a) oclusivas: p (bilabial), t (dental), k (velar sorda), ' (oclusión glotal);  b) fricativas: d (dental sonora), v (bilabial sonora); c) fricativas sibilantes: s (dental), sh (palatoalveolar sorda);  d) aspirada glotal: j (sorda, suave); e) africada: ch (palatoalveolar sorda); f) nasales: m (bilabial), n (alveolar-velar en final de palabra y delante de k y r), ñ (palatal sonora); g) lateral-vibrante r (alveolar sonora, mezcla de sonido lateral con vibración simple); h) semiconsonantes: w (labiovelar sonora), y (palatal sonora, con tendencia a hacerse consonante fricativa). E) Tanto las vocales como las consonantes (salvo j, s, sh y ') pueden presentarse cortas y largas. Si son largas se escriben repetidas, con excepción de ch, que se escribe tch. F) Casi en la totalidad de las palabras el acento principal recae en la penúltima o la antepenúltima sílaba, delante de la cual puede haber otros secundarios.

 

 

 

 

 

 

 

 

Morfosintaxis. A) Los adjetivos tienen 2 formas básicas: la atributiva y la predicativa. B) Los verbos constituyen la categoría más completa del kariña. C) Todos los verbos transitivos pueden transformase en intransitivos, pero no siempre ocurre viceversa. D) Los 5 primeros números en kariña son: o’vin (1), ooko/ookone (2), ooruwa/ooruwaane (3), ookopaamie’me (4), aññatoone (5).

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

DICCIONARIO BÁSICO DEL IDIOMA KARIÑA, Fondo Editorial del Caribe, 2ª edición, Jorge C. Mosonyi, 22x15, 187 or., Venezuela, 2005.