a-saila Irlandera | Gramateka

Irlandera

 

HISTORIA. Familia zeltako indoeuropar hizkuntza, adar gaelikokoa, berez Irlandakoa, familia berekoak izanik eskoziera (eskoziar gaelera) eta jada iraungia den manera. Halaber deitzen zaio erse eta irlandar gaelikoa ere.

Irlandako uharteraino hedatu zen zibilizazio zelta eta bertan mamitu zuen hizkuntza propioa, seguruenez bertako biztanleen hizkerak batu zituena.

1171n Enrike II.a Plantagenet-ek Irlanda inbaditu zuen. Honela anglonormandiarrek anexionatu eta beren administraziopean jarri zuten. Lurrak ez galtze aldera ingelesa hartzera behartuak, irlandarrek prosperatu eta beren domeinua zabaldu eta ingelesa uhartearen mutur batera baztertu zuten. XIII. m.an eta XVI.aren hondarrean garrantzizko transformazio-prozesu bat eman zen, irlandera zaharra suntsitu zuena. XVI. m.an, Enrike VIII.a Irlandako errege proklamaturik, bere diskurtsoa irlanderara itzuli behar izan zen ulertuko bazuten. Baina une hura izan zen ingelesaren zabalkundearen hasiera, hau beti terrenoa irabazten aritu da eta 2 mende geroago ingelesa populazioaren erdiaren eguneroko hizkuntza bilakatu zen.

1996ko erroldaren arabera, 1.430.000 pertsonak adierazten dute irlanderaz nolabaiteko ezagutza ba dutela, eta hauetatik 353.000k erregularki mintzatzen dute. Jende multzorik handiena Gaeltachtaín kokatzen da, Irlandaren mendebaldar kostan zehar sakabanatuak 82.715eko populazioarekin. Hauen % 76,3 irlanderaz mintzo dira.

XIX. m.aren  lehen erdi partean, aristokrazia zaharraren lurren jabe egin ziren ingelesak, aurrez okupaturik.  Irlandera dokumentu ofizialetatik baztertua geratu zen. Arrakasta soziala lortzeko irlandera utzi beharra zegoen. XIX. m.aren erdialdeaz gero, Irlandan eskola ingeles kopuru handia eraiki zuten, non haur irlandarrei beren hizkuntza debekatu egin zitzaien, zigor zorrotzak ezarriz.

Hainbeste gorabeheraren ondoren, gaur Irlandan ofiziala da, lehenengo hizkuntza ofiziala konstituzioaren arabera eta hizkuntza zelta bakarra horrelako pribilegioa duena. Kontzesio hau, ordea, teorikoa da bakarrik, denek ingelesez egiten baitute egunero eta irlanderaz eskola publikoetan bakarrik. Eskoletan serio eusten diote eta joera dialektalak batzen ere saiatzen dira. Hainbeste mendetan kulturaren hizkuntza izan gabe irauteak gaur hainbat dialektotan banatua egotea ekarri du.

Irlanderazko hiztunak uhartearen ipar-mendebaldean (Connemara, Galway, Mayo, Donegal) bizi dira edota hego-mendebaldean (Waterford, Cork, Kerry), eta ingelesarekin elebidun dira. Irlanderaz egiten duten komunitate inportanteak bizi dira halaber Londres, Liverpool eta Birminghamen ere. Irlanderak beste hizkuntza askori eman dien hitz unibertsalena whisky da, uisce (ura) hitzetik datorrena.

 

Irlanderak 3 dialekto nagusi ditu: Munster (An Mhumhain), Connacht (Connachta) eta Ulster (Ulaidh). Munster dialektoa Kerryn (Ciarraí) eta Muskerryn (Múscraí) mintzatzen da, County Cork-en (Contae Chorcaí) mendebaldean. Connacht dialektoa nagusiki Connemaran (Conamara), Aran Islands-en (Oileáin Árann) eta Tourmakeadyn (Tuar Mhic Éadaigh) mintzatzen da, County Mayon (Maigh Eo). Ulster dialektoa mintzatzen den eskualde nagusia Rosses (na Rosa) da. Gweedoreko (Gaoth Dobhair)  dialektoa funtsean Ulsterrekoaren antzekoa da. 1950 eta 1960ko hamarkadetan hizkuntzak estandar forma hartu zuen An Caighdeán Oifigiúil (Estandar Ofiziala) bezala ezagutzen dena. Hiru dialekto nagusietako elementuak jaso zituen eta hau da eskola gehienetan irakasten den eredua.

 

 

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Fonematan aberatsa da, eta 18 kontsonante bakarrik ditu, hauetako batzuek hain ohikoa den palatalizazioa lortzeko zeinu txiki bat daramatelarik eta 5 zeinu bokaliko, hauek luzeak eta laburrak. B) Irlanderaren ezaugarria da hitzak hasieran p fonemarik ez izatea:  iasc (arraina), athair (aita).  Oro har hasierako kontsonanteak aldatu egiten dira aurreko hitzaren arabera. C) Azentua normalean hitzaren lehen silabak hartzen du. D) Irlanderaren eta baita hizkuntza zelten berezitasuna da lenizioa, hots, hitzaren hasierako kontsonantea beste hitz batzuekin kontaktuan doanean  modifikatzean datzan fenomenoa.

Morfosintaxia. A) Bi genero ditu (maskulinoa eta femeninoa) eta deklinabideak 3 kasu (nominatibo-akusatiboa, genitiboa eta bokatiboa). B) Irlandera modernoak sinplifikatu egin ditu aditz zaharren irregulartasuna. Bi aditz-jokaera daude, bata erro monosilabikoena eta bestea polisilabikoena. Amaiera pertsonalak batzea  aditzaren ondoan izenordainak azaltzea ekarri du. C) Perpausaren ohiko ordena Aditza + Subjektua + Osagarriak dira (VSC hizkuntza). D) Hona hemen irlanderaz lehenengo 10 zenbakiak: a haon (1), a dó (2), a trí (3), a ceathair (4), a cúig (5), a sé (6), a seacht (7), a ohcht (8), a naoi (9), a deich (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa. 1948az gero dauka ortografia bateratua.

 

HISTORIA. Lengua indoeuropea  de la familia celta, rama gaélica, propia de Irlanda, a la que también pertenecen el gaélico escocés y el extinguido manx. Es llamado también erse y gaélico irlandés.

Hasta la isla de Irlanda se había extendido la civilización celta y allí se gestó una lengua propia que presumiblemente unificó las hablas de sus moradores.

En 1171 Enrique II Plantagenet invade Irlanda. Queda así anexionada y administrada por los anglonormandos. Obligados a adoptar el inglés si no querían perder sus tierras, los irlandeses prosperaron y ensancharon su dominio y replegaron la lengua inglesa hacia el extremo de la isla. En los ss. XIII y final del XVI se produce un importante proceso de transformación que acabó con el irlandés antiguo. En el s. XVI, cuando Enrique VIII es proclamado rey de Irlanda, debe ser traducido su discurso al irlandés para que sea comprendido. Pero aquel momento marca el inicio de la expansión del inglés que desde entonces gana terreno y dos siglos después se convierte en lengua cotidiana de la mitad de la población.

 

De acuerdo con el censo de 1996, 1.430.000 habitantes admiten poseer algún conocimiento del irlandés, de los cuales 353.000 lo hablan regularmente. La mayor concentración de sus hablantes radica en Gaeltachtaí, dispersados principalmente a lo largo de la costa oeste con una población total de 82.715, y 76,3% de ellos habla irlandés.

En la primera mitad del s. XIX, las tierras de la vieja aristocracia son ocupadas por propietarios ingleses. El irlandés es después suprimido de los documentos oficiales. El éxito en la vida social exige el abandono del irlandés. A partir de la mitad del siglo XIX, se instalan en Irlanda un gran número de escuelas inglesas en las que se prohibe a los niños hablar irlandés, con severos castigos.

 

Tras tantos avatares es hoy lengua oficial en Irlanda, primera lengua oficial, según reza en la constitución, y única lengua celta que ostenta dicho privilegio. Esta concesión no es sino teórica porque el inglés es la lengua de la cotidianidad, del uso, y el irlandés la de todas las escuelas públicas. Se realizan en éstas serios esfuerzos para mantener y también para unificar las tendencias dialectales. Su secular abandono como lengua de la cultura ha provocado su actual uso en dialectos.

 

Los hablantes de irlandés habitan principalmente el noroeste de la isla  (Connemara, Galway, Mayo, Donegal) o sudoeste (Waterford, Cork, Kerry), y son bilingües con el inglés. Comunidades significativas de hablantes de irlandés residen también en Londres, Liverpool y Birmingham. Una de las palabras más universales cedida por el irlandés a muchas otras lenguas  es la palabra whisky, que procede de la palabra uisce (agua).

El irlandés posee 3 dialectos principales: Munster (An Mhumhain), Connacht (Connachta) y Ulster (Ulaidh). El dialecto de Munster se habla principalmente en Kerry (Ciarraí) y Muskerry (Múscraí) en la parte oeste de County Cork (Contae Chorcaí). El dialecto de Connacht se habla principalmente en Connemara (Conamara), en Aran Islands (Oileáin Árann) y Tourmakeady (Tuar Mhic Éadaigh) en County Mayo (Maigh Eo). El área principal donde se habla el dialecto de Ulster es Rosses (na Rosa). El dialecto de Gweedore (Gaoth Dobhair) se asemeja esencialmente al dialecto de Ulster. En las décadas de 1950 y 1960 adquirió la forma estándar, conocida como An Caighdeán Oifigiúil (El Estándar Oficial). Combina elementos de los 3 dialectos principales y su pronunciación se basa en el dialecto de Connacht. Es el modelo que se enseña en la mayoría de las escuelas.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Rica en fonemas (unos 60), que se consiguen mediante solo 18 consonantes, algunas de las cuales utilizan un pequeño signo para indicar la tan frecuente palatalización, y 5 signos vocálicos que distinguen entre largas y breves. B) Característico del irlandés es la ausencia de p inicial:  iasc (pescado), athair (padre). En general las consonantes iniciales pueden variar en función de la palabra que la precede. C) El acento recae usualmente en la primera sílaba de la palabra. D) Propio del irlandés y de las lenguas celtas es la lenición, fenómeno que consiste en modificar la consonante inicial de una palabra en contacto con otras.

Morfosintaxis. A) Los nombres se agrupan en dos géneros (masculino y femenino) y se declinan atendiendo a 3 casos (nominativo-acusativo, genitivo y vocativo). B) El irlandés moderno ha simplificado la irregularidad de los verbos antiguos. Tiene 2 conjugaciones, una de las raíces monosilábicas y otra la de las polisilábicas. La unificación de las terminaciones personales ha exigido la apirición de los pronombres junto al verbo. C) El orden habitual de la oración es el Verbo +  Sujeto + Complementos (lengua VSC). D) Los 10 primeros números son: a haon (1), a dó (2), a trí (3), a ceathair (4), a cúig (5), a sé (6), a seacht (7), a ohcht (8), a naoi (9), a deich (10).

Escritura. Alfabeto latino. Dispone de ortografía unificada desde 1948.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

A GRAMMAR OF OLD IRISH, Rudolf  Thurneysen, Translated from the German by D.A. Binchy and Osborn Bergin, 22,5x14,5, 704 or., Dublin, 1993.

IRISH  GRAMMAR, Bestselling bilingual dictionaries, The easiest way to learn a language, Collins, 19,5x13, 236 + 33 or., Glasgow, 2011.

L’IRLANDAIS de poche, Assimil évasion, Un guide de conversation original et facile, les mots clés, les expressions courantes, les coutumes locales, un lexique de plus de 2.000 mots, Ciarán Mac Guill, 14,5x10,5, 200 or., France, 2004.

NEW IRISH GRAMMAR, The Christian Brothers, Fallons, 21x13, 152 or., Dublin, 1999.

PARLONS GAÉLIQUE, Patrick Le Besco, L’Harmattan, gramatika eta hiztegia, 21,5x13,5, 340 or., Condé-Sur-Noireau, 2000.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

ENGLISH-IRISH DICTIONARY, edited by Tomás de Bhaldraithe, Oifig an tsoláthair, Béarla-Gaeilge, 22x14, 864 or., Dublin, 1959.

 

Parlons gaélique liburuaren sinopsia:

 

Le gaélique est la première langue officielle de la république d'Irlande, l'Eire, et appartient à la famille des langues celtiques. Le gaélique connut son âge d'or au Moyen Age, plusieurs siècles de colonisation britannique ont provoqué son déclin. Ce livre expose les règles orthographiques et grammaticales fondamentales, présente un exposé sur la littérature gaélique et donne quelques outils d'apprentissage et d'utilisation pratique.

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

EASY LEARNINGIRISH DICTIONARY, HarparCollins publishers, 2009.

BEGINNER’S IRISH, Hippocrene Beginner’s series, Hipocrene Books, Gabriel Rosenstock, 21x14, 145 or., New York, 2000.

ENGLISH-IRISH / IRISH-ENGLISH, Foclóir Scoile, An Gum, 417 or., 1998.

ENGLISH-IRISH / IRISH-ENGLISH, béarla – gaeilge / gaeilge-béarla, Séamus Mac Mathúna eta Ailbhe Ó Corráin, poltsikorakoa, 11,5x8, 358+244 or., Glasgow, 1997.

GAEILGE-BÉARLA / ENGLISH-IRISH FOCLÓIR, An Comhlacht Oideachais, Ó Siochfhradha, Eagrán Úrnua, 18,5x11,5, 480 or., Cló Thalbóid, 1998.

IRISH  DICTIONAY, English-irish / irish-english; béarla-gaeilge / gaeilge-béarla, Bestselling bilingual dictionaries, The easiest way to learn a language, Collins, 19,5x13, 235 + 560 or., Glasgow, 2009.

 

Irlanderari buruz

 

¿SE PUEDE SALVAR UNA MINORÍA LINGÜÍSTICA EN DECLIVE? LECCIONES A PARTIR DE LA EXPERIENCIA IRLANDESA, Desmond Fennell, De Lingva Aragonensi, nº 1, 163-171 or.,  Sociedat de Lingüistica Aragonesa, Graus-Benás, 2005.

 

IRLANDAR ALFABETOAK

IRISH ALPHABETS

 

Ogham alfabetoa / The Ogham alphabet (᚛ᚑᚌᚐᚋ᚜)

 

 

Ogham alfabetoa irlandera arkaikoa, galesera zaharra eta Irlandan eta Britainiar Uharteetako hainbat lekutan aurkitutako latin eta ogham inskripzioak idazteko erabili zen.

 

 

The Ogham alphabet was used to write Archaic Irish, Old Welsh and Latin and Ogham inscriptions have been found in various parts of Ireland and the British Isles.

 

 

 

Irlanderaren alfabeto untziala / Irish uncial alphabet / Gaelic Script  

 

 

Irlandar alfabeto untzialak Erdi Aroan eskuizkribuak sortu zituen latindar alfabetoaren aldaera batekin. Orain gutxi arte erabili zen eta gaur errepide seinaletan eta iragarki publikoetan erabiltzen da Irlandan.

 

 

The Irish uncial alphabet originated in medieval manuscripts as a variant of the Latin alphabet. It was used for printing Irish until quite recently and is still used on road signs and public notices throughout Ireland.

 

 

 

Irlandar alfabeto modernoa / Modern Irish alphabet (an aibítir)

 

 

Gaur irlandera normalean latindar alfabetoaren bertsio batean idazten da eskozierak erabiltzen duenaren antzekoa, nahiz eta 1977ko ahoskera erreformak kendu egin zituen eskozieraz oraindik erabiltzen dituen letra mutu batzuk.

j (jé), k (ká), q (cú), v (vé), w (wae), x (ex), y (yé) eta z (zae) letrak ez dira agertzen jatorrizko irlandar hitzetan, baina bai mailegu ingeles batzuetan, hala nola jab (job ‘lana’) eta veain (van ‘furgoneta’).

 

 

Today Irish is usually written with a version of the Latin alphabet similar to the one used for Scottish Gaelic, though a spelling reform in 1957 eliminated some of the silent letters which are still used in Scottish Gaelic.

The letters j (jé), k (ká), q (cú), v (vé), w (wae), x (ex), y (yé) and z (zae) do not occur in native Irish words, but do appear in some English loanwords, for example jab (job) and veain (van).

 

 

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

á

é

eif

héis

í

L l

M m

N n

O o

P p

R r

S s

T t

U u

eil

eim

ein

ó

ear

eas

ú

 

Irlandar ahoskera / Irish pronunciation

 

 

Ogham alfabetoa (bertikala) / The Ogham alphabet (vertical)

 

Erakusten diren letren ahoskera irlandera primitibo edo arkaikoarena da ogham izkribu gehienetan erabilia. úath eta straif letrekin emandako izen eta hotsak ez dira zehatzak.

 

The pronunciation of the letters shown is for Primitive / Archaic Irish the language used in the majority of Ogham inscriptions. The names and sounds represented by of the letters úath and straif are uncertain.

 

Ogham alfabetoa (horizontala) / The Ogham alphabet (horizontal)

 

Testu laginak oghamez / Sample texts in Ogham

Letraldaera / Transliteration

LIE LUGNAEDON MACCI MENUEH

Itzulpena / Translation

 

Limenueh-ko Lugnaedon semearen harria.

Non jasoa: Inchagoill Island, County Galway, Ireland

 

 

The stone of Lugnaedon son of Limenueh.

From: Inchagoill Island, County Galway, Ireland

 

Letraldaera / Transliteration

Numus honoratur sine. Numo nullus amatur.

Itzulpena / Translation

 

Dirua ohoretsua da, dirurik gabe inor ez da maitatua.

Non jasoa: The Annals of Inisfallen of 1193.

 

 

Money is honoured, without money nobody is loved

From: The Annals of Inisfallen of 1193.

 

Non jasoa / From: The Book of Ballymote (Leabhar Bhaile an Mhóta), written in 1390 or 1391.

Testu-lagina irlanderaz / Sample text in Irish

 

Saolaítear na daoine uile saor agus comhionann ina ndínit agus ina gcearta. Tá bua an réasúin agus an choinsiasa acu agus dlíd iad féin d'iompar de mheon bráithreachais i leith a chéile.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

Thanks to Arvind Iyengar.