a-saila Hungariera | Gramateka

Hungariera

HUNGARIERA

HUNGARIAN, HÚNGARO, HONGROIS (MAGYAR)

 Language family: uralic, finno-ugric, ugric, hungarian.

Language codes:

        ISO  639-1    hu

        ISO  639-2    hun

        ISO  639-3    Either:

                              hun – Modern Hungarian

                              ohu – Old Hungarian

Glottolog: hung1274.

Linguist list: ohu Old Hungarian

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: magyar): magyarrera.

hungarian [HNG] hizk. Hungaria; baita AEB, Australia, Austria, Errumania, Eslovakia, Eslovenia, Israel, Jugoslavia, Kanada, Ukraina ere.

 HUNGARIA

 hungarian (magyar) [HNG] 10.298.820 hiztun (1995), populazio osoaren % 98 (1986); herrialde guztietako populazio osoa 14.500.000. Halaber mintzatua AEB, Australia, Austria, Errumania, Eslovakia, Eslovenia, Israel, Jugoslavia, Kanada, Ukrainan ere. Dialektoak: alfold, west danube, danube-tisza, king’s pass hungarian, northeast  hungarian, northwest hungarian, szekely, west hungarian. Errusiako vogularen gertukoa (mansi). Magyar da hungariar izena. Hizkuntza nazionala, gramatika, SVO.

 

Hizkuntza / lengua: hungariera / hungarian / húngaro / hongrois (magyar).

Hiztunak / hablantes (2011): 16.000.000 (Wikipedia).

Herrialdea / país: Hungaria (9.920.000), Errumania (1.610.000), Ukraina (150.000), Eslovakia (568.000), Jugoslavia (360.000), AEB (180.000), Txekia.

 

 

HISTORIA. Hungariera edo magyarrera familia uralikoko hizkuntza da, adar hungrikokoa, jantiera eta mansiera bezala eta berez Hungariakoa da.

Hungariarrak lehenengoz V. m.an identifikatu ziren jatorria Siberian zuen tribu alderrai bezala. Gaur Ukrainak hartzen duen lurraldean mendeetan izan ziren nomadak eta IX m.an Danubioren ertzetan ezarri ziren, non gaur ere jarraitzen duten.

X. eta XII. m.en artean garatu zen hungariera idatzia hein handi batean herria kristatutu zelako. Esloveniera eklesias-tikoaren, Erdi Aroko latinaren eta alemanaren eragina izan zuen. XV. m.a da errenazimendu aldia Matias I Corvinus-en erreinualdian. XVI. m.ra arte, ordea, latina izan zen  hizkuntza ofiziala. XVI. eta XVII. m.etan Hungaria Inperio sakro germanikoaren eta Inperio otomanoaren artean zatitua egon zen. Gero Inperio austro-hungariarra  sortu zen non hungariera eta alemana prestijiozko hizkuntzak izan ziren.

 

 

XIX. m.an zehar mugimendu iraultzaileek 2 poeta handi eman zituzten: Petofi Sándor eta Arany János, zeinek literatur produkzio  interesgarria sortu zuten hungariera munduko literatur hizkuntza handien mailan jarriz.

 

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Atzizkien bokalak elkartzen diren hitzaren bokalen menpekoak dira: harmonia bokalikoa. Zazpi bokalak luzeak nahiz laburrak izan daitezke. Luzeak direnean, era bikoitzean idazten dira. B) Bi kontsonante elkartzen direnean, asimilazioa ematen da eta gorrak ozen bihurtzen dira beste ozen baten aurrean: nép (herria) dal (abestia) hitzari lotuz gero nepdal (herri-abestia) ematen da  eta hau nebdal ahoskatzen.. Kontsonante gor baten aurrean, aurrekoa gortu egiten da. Liaison delakoa ere egiten du, hau da, hitz baten azken kontsonantea hurrengo hitzaren hasierako bokalarekin elkartzea. C) Azentua hitzaren lehen silabak hartzen du.

Morfosintaxia. A) Izenek ez dute jenerorik eta ezta izenordainek ere. Pluralaren morfema -k da, hitzari lotzen zaio eta harmonia bokalikoa eskatzen du. Bost kasu ditu deklinabideak: nominatiboa, akusatiboa, datiboa, ilatiboa, konminatiboa. B) Artikulu mugatu aldaezina dauka eta izenaren aurrean jartzen da. C) Adjektiboa izenaren aurrean jartzen da eta izen bezala ere  erabil daiteke, kasu honetan deklinabideko kasuen menpeko delarik. D) Bere egitura aglutinantea da. Beraz, hitza eratzeko erroa modifikatzen duten atzizki sail handia du, eta kasik perpaus edota izen- edo aditz-multzo bihur daitezke. E) Esan ohi da izenak 238 era posible har ditzakeela, segun eta zenbat atzizki onartzen dituen. F) Aditzak indikatiboan, aginteran eta baldintzeran jokatzen dira. G) Latinari zor dizkio izenordain erlatiboak, beste hizkuntza uralikoetan ezezagunak izanik. H) Hona hemen hngarieraz lehenengo 10 zenbakiak:  egy (1), két/kettö (2), három (3) négy (4), öt (5), hat (6), hét (7), nyolc (8), kilenc (9), tíz (10). 

 

 

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. El húngaro o magiar es lengua de la familia urálica, rama húngrica, a la que también pertenecen el jantí y el mansí, propia de Hungría.

Los húngaros se identifican por primera vez en el s. V como una tribu errante desde su lugar de origen, Siberia. Nómadas durante muchos siglos en la región de la actual Ucrania, hacia el s. IX se establecen a orillas del Danubio donde hoy siguen.

Entre los ss. X y XII se desarrolla el uso del húngaro como lengua escrita  debido en gran parte a la conversión del pueblo al cristianismo. La lengua se desarrolla con la influencia del esloveno eclesiástico, del latín medieval y del alemán. El s. XV es el periodo de renacimiento durante el reinado de Matías I Corvinus. Hasta el s. XVI, sin embargo, la lengua oficial seguirá siendo el latín. Durante los ss. XVI y XVII, Hungría fue dividida entre el sacro Imperio germánico y el Imperio otomano. Nace después el Imperio austro-húngaro durante el cual el húngaro y el alemán son lenguas de prestigio.

Al principio del s. XIX los movimientos revolucionarios permiten la aparición de dos grandes  poetas: Petofi Sándor y Arany János, que dan paso a una interesante producción  literaria que eleva el húngaro  al nivel de las grandes  lenguas literarias del mundo.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Las vocales de los sufijos dependen de las de la palabra a la que se une: armonía vocálica. Las 7 vocales pueden ser largas o breves. Cuando son largas, se escriben dobles. B) Cuando 2 consonantes se unen, se produce la asmilación y las sordas se convierten en sonoras ante otra sonora: nép (pueblo) unido a dal (canto) da nepdal (canción popular) que se pronuncia nebdal. Ante una consonante sorda, se ensordece la anterior. Utiliza también la liaison o unión de la consonante  final  de una palabra con la primera vocal de la siguiente. C) El acento recae sobre la primera sílaba de las palabras.

 

 

Morfosintaxis. A) Los nombres no distinguen  género y tampoco los pronombres. El morfema del plural es -k, que se une a la palabra y exige el ajuste  de la armonía vocálica. Se declinan en 5 casos: nominativo, acusativo, dativo, ilativo, conminativo. B) Tiene un artículo definido invariable que se coloca ante el nombre.  C) El adjetivo precede al nombre y es invariable y puede  ser también usado como nombre, en cuyo caso se somete a las variantes  de la declinación. D) Su estructura es aglutinante. Dispone por ello de una gran cantidad de sufijos que modifican la raíz para la formación de palabras, que vienen a ser casi frases o grupos nominales o verbales. E) Se dice que los nombres pueden ser alterados  por 238 posibles formas según los sufijos que admitan. F) Los verbos se conjugan en indicativo, imperativo y condicional.G) A la influencia del latín debe los pronombres relativos, desconocidos en las demás lenguas urálicas. H) Los 10 primeros números en húngaro son: egy (1), két/kettö (2), három (3) négy (4), öt (5), hat (6), hét (7), nyolc (8), kilenc (9), tíz (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 ASYMMETRIES IN HUNGARIAN, ASJU-XXII, Table of contents: 0, Introduction, I. The configurationality issue. II. The phrase structure of hungarian. III. The lexicon and asymmetries. IV. The projection principle in hungarian. V. Symmetries and asymmetries in hungarian. VI. Wh-strategies in hungarian. VII. The syntax of the pp in hungarian. VIII. General conclusions, Lászlo K. Marácz, Gipuzkoako Foru Aldundia, 24x16,5, 334 or., San Sebastián, 1991.

COLLOQUIAL HUNGARIAN, Routledge,  Jerry Payne, 18,5x12, 360 or., London, 1987.

 HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 AJMARA-SPANYOL-MAGYAR, nyelvészeti tájékoztato füzetek Nro 1, Sbadi Tibor J., Els ajmara-spanyol-magyar szószedet-és kifejezés-gyűjtemény, 20,5 x 14,5, 81 or., Nagykanizsa, 2007.

LATIN-MAGYAR SZÓTÁR, Dictionarium latino-hungaricum, föszerkesztö Györösy Alajos, nyolcadik kiadás, auctore Aloysio Györkösky, editio octava, Akadémiai Kiadó, 20x14, 614 or., Budaperst, 1984.

MAGYAR - SPANYOL / SPANYOL - MAGYAR, diccionario para turistas, negyedik kiadás, Kyrály Rudolf, 14x10, 508 or., Budapest, 1988.

UNGARISCH-DEUTSCH / DEUTSCH-UNGARISCH, Poltsikorakoa, Langenscheidts Universal Wörterbuch, 10,5x7,5, 376 or., Berlin, 1957.

 

HUNGARIAR ALFABETOA

HUNGARIAN ALPHABET

 

 

Hizkuntza ugriar eta finiarren arteko aldea handia da, baina korrespondentziak ere erregularrak dira.

 

 

The distance between the Ugric and Finnic languages is greater, but the correspondences are also regular.

 

Antzinatea eta Erdi Aro goiztiarrak / Antiquity and the early Middle Ages.

 

 

Hona hemen hungariar alfabeto nagusiko 44 letrak

The 44 letters of the greater Hungarian alphabet are

 

A

Á

B

C

Cs

D

Dz

Dzs

E

É

F

G

Gy

H

I

Í

J

K

L

Ly

M

N

Ny

O

Ó

Ö

Ő

P

(Q)

R

S

Sz

T

Ty

U

Ú

Ü

Ű

V

(W)

(X)

(Y)

Z

Zs

 

 

 

Kontsonante fonemak hungarieraz

 

ezpainbikariak

ezpain-horzkariak

hobikariak

atze-hobikariak

palatalak

belarrak

glotala

sudurkariak

m

 

n

 

ɲ

 

 

leherkariak

p  b

 

t  d

 

 

k  ɡ

 

afrikariak

 

 

t͡s  d͡z

t͡ʃ  d͡ʒ

c͡ç  ɟ͡ʝ

 

 

igurzkariak

 

f  v

s  z

ʃ  ʒ

 

 

h   

dardarkaria

 

 

r

 

 

 

 

approximant

 

 

 

 

j

 

 

albokaria

 

 

l

 

 

 

 

 

Oso-oso izen luzeak osa ditzake

Megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért

(for your [plural] repeated pretending to be indesecrable)

 

Goiko hitz hau luzeen kontsideratua da, nahiz eta baleudekeen luzeagoak. Adibidez:

legeslegmegszentségteleníttethetetlenebbjeitekként

leg|es|leg|meg|szent|ség|telen|ít|tet|het|etlen|ebb|je|i|tek|ként

(like those of you that are the very least possible to get desecrated)

 

Hungariar alfabetoa eta ahoskera 

Hungarian alphabet (magyar ábécé) and pronunciation

 

 

- Q (kú), W (dupla vé), X (iksz) and Y (ipszilon) are also used, but only in foreign loanwords.

 

Hungariar letren ondorengo ahoskera

hungariera estandarrarena da.

The pronunciation of Hungarian letters which

follows is that of standard Hungarian.

 

Letter

Name

Phoneme (IPA)

Complementary allophones (IPA)

Close to

Notes

A

a

/ɒ/ (help·info)

 

bod, call

[ɑ̝̹] might describe it better (raised, more rounded; sign rendered probably incorrectly, containing two diacritical marks below). Still definitely not [ɔ]

Á

á

/aː/ (help·info)

 

an extended cat, bad

 

B

/b/ (help·info)

 

as by, absence etc.

 

C

/ts/ (help·info)

 

like tsunami

 

Cs

csé

/tʃ/

 

as check,cheek, etching etc.

 

D

/d/ (help·info)

 

deck, wide etc.

 

Dz

dzé

/dz/ (help·info)

 

like in kids

does not occur at the beginning of words. When neither post- nor preconsonantic, always realised as a geminate.

Dzs

dzsé

/dʒ/

 

jam, George, bridge, edge, fridge

when final or intervocalic, usually realised as a geminate: maharadzsa /mɑhɑrɑdʒɑ/ [mɑhɑrɑd͡ʒːɑ] 'maharajah', bridzs /bridʒ/ [brid͡ʒː] 'bridge (card game)', but dzsungel /dʒuŋɡɛl/ [d͡ʒuŋɡɛl] 'jungle', fridzsider /fridʒidɛr/ [frid͡ʒidɛr] coll. 'refrigerator'

E

e

/ɛ/ (help·info)

 

like less, cheque, edge, bed

about 40-50% of speakers also have a phoneme /e/ (see below at Ë). /e/ is not considered part of standard Hungarian, wherein /ɛ/ or /æ/ takes the place of /e/.

(Ë)

ë

/e/

 

like in "same", without the /ɪ/ part of the diphthong /eɪ/

Although not part of the alphabet, this symbol is sometimes used to denote the phoneme /e/, e.g. when noting down texts spoken or sung in a dialect where this sound is present.

É

é

/eː/ (help·info)

 

café, hey

 

F

ef

/f/ (help·info)

 

find, euphoria

 

G

/ɡ/(help·info)

 

get, leg, go etc.

 

Gy

gyé

/ɟ/ (help·info)

 

(not used in English) similar to: duke, dew, due (British, not American, pronunciation)

denoting /ɟ/ by is a remnant of (probably) Italian scribes who tried to render the Hungarian sound. would be a more consistent notation in scope of , , (see there), as the part of digraphs show palatalisation in the Hungarian writing system.

H

/h/

1. [ɦ] (help·info)

2. ∅
3. [x] (help·info)
4. [ç] (help·info)

Basic: hi
1. behind
2.
3. Loch, Chanukah
4. human

1. when in intervocalic position.
2. not rendered usually when in final position méh /meː/ 'bee', cseh /tʃɛ/ 'Czech (noun/adj.)'
3. seldom in final position, such as in doh 'dampness', MÉH 'metal recycling facility'
4. seldom, such as in ihlet 'inspiration'

I

i

/i/

 

thick, thin

Pronounced the same as Í, only shorter

Í

í

/iː/ (help·info)

 

lead, leave, seed, sea

Vowel length is phonemically distinctive in Hungarian: irt 'he eradicates' ∼ írt 'he wrote'

J

/j/ (help·info)

[ç], [ʝ]

you, yes, faith

allophones occur when /j/ occurs after a consonant; (voiceless after voiceless, voiced after voiced consonants). e.g. férj 'husband', kapj 'get! (imperative)'

K

/k/ (help·info)

 

key, kiss, weak

 

L

el

/l/ (help·info)

 

leave, list

 

Ly

ely, el ipszilon

/j/ (help·info)

 

hey, ray

Orthographic tradition. Once /ʎ/, now /j/ in standard Hungarian.

M

em

/m/ (help·info)

 

mind, assume, might,

 

N

en

/n/

[ŋ] (help·info)

[n] (help·info)

thing, lying (before k,g),
need, bone (anywhere else)

allophone before /k/, /ɡ/

Ny

eny

/ɲ/ (help·info)

 

new (in BE, not AE) niño/niña (Spanish)

 

O

o

/o/

 

force, sorcerer

A shorter, more open variant of Ó

Ó

ó

/oː/ (help·info)

 

go, sew, snow

minimal pair to /o/: kor 'age' ∼ kór 'disease'

Ö

ö

/ø/

 

(Not used in English; corresponds to German Ö)

A shorter, more open variant of Ő

Ő

ő

/øː/

 

(Not used in English; a longer, more closed variant of Ö)

Minimal pair to /ø/: öt 'five' ∼ őt 'him/her (Hungarian pronouns do not specify gender)'

P

/p/ (help·info)

 

peas, apricot, hope

 

(Q)

 

 

 

Q occurs only as part of the digraph qu in foreign words, realised as /kv/: Aquincum [ɑkviŋkum] (name of an old Roman settlement on the area of present-day Óbuda). Words originally spelled with qu are today usually spelled with kv, as in akvarell 'watercolor painting'.

R

er

/r/ (help·info)

 

(not used in BE, pronounced like Spanish R or like the t and tt in AE water and butter)

also called apical trill as pronounced by trilling the tip of your tongue (the apex) and not the uvula.

S

es

/ʃ/ (help·info)

 

share, wish, shout

This notation is unusual for European writing systems where stands for /s/ virtually everywhere. In Hungarian, /s/ is represented by .

Sz

esz

/s/ (help·info)

 

say, estimate

 

T

/t/ (help·info)

 

tell, least, feast

 

Ty

tyé

/c/ (help·info)

 

(not used in English) similar to: stew, Stuart (BE RP)

 

U

u

/u/

 

rude

 

Ú

ú

/uː/ (help·info)

 

do, fool

minimal pair to /u/: hurok 'loop' ∼ húrok 'cords'

Ü

ü

/y/

 

(not used in English, corresponds to German Ü)

A shorter, more open variant of ű

Ű

ű

/yː/(help·info)

 

(not used in English)

 

V

/v/ (help·info)

 

very, every

 

(W)

dupla vé

/v/(help·info)

 

view, evolve, vacuum

only occurs only in foreign words and in Hungarian aristocratic surnames

(X)

iksz

 

 

 

occurs only in loanwords, and there only when denoting /ks/; [ɡz] is transcribed: extra, Alexandra, but egzakt 'exact'.

(Y)

ipszilon

/i/

 

 

in loanwords, usually rendered as /i/ or /j/. Occurs very often in old Hungarian aristocratic surnames where it stands for /i/ or /ʲi/: 'Báthory' [baːtori], 'Batthyány' [bɑcːaːɲi] or [bɑcːaːni] (+ ∼ /n/+/ʲi/ ∼ /nʲi/ ∼ /ɲi/)

Z

/z/ (help·info)

 

desert, roses

 

Zs

zsé

/ʒ/ (help·info)

 

pleasure, leisure, genre

 

 

Testu-lagina hungarieraz / Sample text in Hungarian

 

Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)