a-saila Balutxera | Gramateka

Balutxera

BALOCHI, BALUCHE, BALOUTCHE

 

Language family: Indo-European, Indo-Iranian, Iranian, Western, Northwestern, balochi.

Language codes:

        ISO  639-1     -

        ISO  639-2     bal

        ISO  639-3     bal

Individual codes: bgp – Eastern Balochi

                               bgn – Western Balochi

                               bcc – Southern Balochi

Linguasphere:      58-AAB-a (East 58-AAB-a > 58-AAB-aa (East Balochi) + 58-  AAB-ab (West Balochi) + 58-AAB-ac (South Balochi) + 58-AAB-ad (Bashkardi)

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: بلوچی baločî Balóćí):

balochi, western [BGN] hizk. Pakistan; baita Afganistan, Iran, Tajikistan, Turkmenistan ere.

baloci alt balochi, western [BGN].

baluchi alt balochi, western [BGN].

baluci alt balochi, western [BGN].

 

PAKISTAN

 

balochi, western (baluchi, baloci, baluci) [BGN] 1.116.000 hiztun (1998). Herrialde guztietako populazio osoa 1.800.000. Balutxistango Ipar-ekialdeko probintzia. Halaber mintzatua Afganistan, Iran, Tajikistan, Turkmenistanen ere. Indo-European, Indo-Iranian, Iranian, Western, Northwestern, balochi. Dialektoak: rakhshani (raxshani), sarawani. Balutxera da Pakistango ortografia ofiziala. Literatura corpus eskasa du. Urdueraren idazkera ere erabiltzen da. Irrati programak.

 

Hizkuntza / lengua: balutxera / balochi / baluche / baloutche

Hiztunak / hablantes (2002): 1.800.000 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Pakistan, Afganistan, Iran, Tajikistan, Turkmenistan.

 

 

HISTORIA. Balutxistan munduko jendeztaturiko eskualde zaharrenetakoa da, 7.000-15.000 urtez geroztik eta oso aberatsa da aekeologian. Nekazaritza, abeltzaintza eta merkataritza praktikatzen zuten Babilonia, India eta Asia Zentraleko zibilizazio zaharrekin. Jendea adreiluzko etxeetan bizi zen eta maskorrezko bitxiak zituzten. K.a. VI eta III. milurteen artean sortu ziren benetako herrixkak, zeinak frogatzen baitu laborantzako soberakin produkzioa bazutela.

Nola ez dakigula, zibilizazio hau desintegratu egin zen K.a. 1900 edo 1800 inguruan, hego-ekialdean Balutxistango giza jardueraren aztarnak desagertuz.

 

 

Dezente geroago, K.a. V. m.etik aurrera, budismoaren agerpenak eta Alexandro Handia grekoekin azaltzeak herrialdearen ipar eta hegoaldean  arkeologia oso baliotsua aportatu zuten. K.a. V. m.an eskualdea Dario pertsiarraren  inperioaren parte zen.

Mendi eta basamortuen artean, haran eta ibar emankor ugarietan garia, garagarra, arroza, patata, erremolatxa  eta kotoia eta era guztietako fruitu, lore eta sendabelarrak kultibatzen dituzte. Meategiek Pakistango aberastasunaren % 20 osatzen dute eta Balutxistanen aurkitzen dira, gas naturala eta kobrea izanik garrantzizkoenak. Garai batean Zoroastroren doktrinaren zaleak izanik, gaur musulmanak dira, sunitak gehienak.

Balutxera nagusiki Pakistanen mintzatzen da eta baita Iranen ere, oso gutxi Afganistanen eta hainbat herrialdetan. Hizkuntza orala da, apenas idatzia eta indoeuropar familiakoa. Pertsiera eta kurdoaren antzekoa da eta zantzu oso arkaikoak mantendu ditu.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Bokal labur eta luzeak ditu. a, i eta u soilik laburrak izan daitezke. Luzeak direnean ā, ī, ū idazten dira. Beraz, 8 bokal ditu: 5 luzeak (/aː/, /eː/, /iː/, /oː/, /uː/) eta 3 laburrak (/a/, /i/, /u/). B) Kontsonante eta erdibokalen artean, 24 hots ditu. Parlons Baloutche libururako hautatu alfabetoak 32 zeinu ditu, hauetarik 5 digrafoak eta 1 trigrafoa. C) Badago dj ahoskera ingeleseko j ‘John’ izenean bezala; j frantsesa oso bakana da, kh euskal j da edo errusiar x eta ez da hasperendu behar.

 

Morfosintaxia. A) Hitzen ordena perpausean subjektua, osagarria eta aditza dira. B) Badu ergatiboa. C) Adjektibo epitetoa izenaren aurrean doa eta -en atzizkia hartzen du. Atributuak ez du atzizkirik. D) Aditzek 2 erro dituzte, 3 denbora (orainaldia, lehenaldia eta geroaldia), 2 boz (aktiboa eta pasiboa) eta 3 modu (indikatiboa, agintera eta subjuntiboa). E) Hona hemen balutxeraz lehenengo 10 zenbakiak:  yak (1), do (2), sae (3), tchār (4), pantch (5), shash (6), hapt (7),  asht (8), no (9), dah/deh (10).

Idazkera. Idatziz adierazi nahi dutenean, pertsiera erabiltzen dute (dari eran Afganistanen).

 

HISTORIA. Baluchistán es una de  las regiones habitadas más antiguas del mundo, desde 7.000 a 15.000 años y posee mucha riqueza arqueológica. Practicaban agricultura y ganadería y comercio con las antiguas civilizaciones de Babilonia, India y Asia Central. La pobblación vivía en casas de ladrillos y poseía joyas de conchas. Entre el VI y III milenios a.C. aparecieron verdaderas villas, lo que atestigua una producción agrícola excedentaria.

Inexplicablemente, esta civilización se desintegró hacia 1900 o 1800 a.C., se abandonó el sistema de irrigación y desaparecen trazas de actividad humana en el sudeste de Baluchistán.

Bastante más tarde, a partir del s. V a.C., la aparición del budismo y el paso de los griegos de Alejandro el Magno, aportaron muy baliosa arquelogía al norte y sur del país. En el s. V a.C. la región formó parte del imperio del persa Darío.

 

Entre montañas y desiertos, hay numerosos valles fértiles donde cultivan trigo, cebada, arroz, patata, remolacha y algodón y toda clase de frutas, flores y plantas medicinales. En cuanto a minas, el 20% de las riquezas de Pakistán se halla en Baluchistán, siendo el gas natural y el cobre los más importantes. Antiguos partidarios de la doctrina de Zoroastro, hoy son musulmanes, mayormente sunitas.

 

El baluche se habla principalmente en Pakistán, también en Irán, muy minoritariamente en Afganistán y otros países. Es, pues, lengua oral, raramente escrita y pertenece a la gran familia indo-europea. Es próxima al persa y kurdo, habiendo mantenido trazos muy arcaicos.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Se distinguen vocales cortas y largas. Las vocales a, i y u solo pueden ser breves. Cuando son largas se escriben ā, ī, ū. Por tanto, posee 8 vocales: 5 largas (/aː/, /eː/, /iː/, /oː/, /uː/)  y 3 cortas (/a/, /i/, /u/). B) Entre consonantes y semivocales, posee 24 letras. El alfabeto adoptado para Parlons Baloutche consta de 32 signos, de los que 5 son dígrafos y uno trígrafo. C) Existe dj pronunciado como la j en inglés ‘John’; j francesa que es muy rara, kh que corresponde a la j española o x rusa y no es una k aspirada.

Morfosintaxis. A) El orden de las palabras en la oración es sujeto, complemento y verbo. B) Posee ergatividad. C) El adjetivo epíteto se coloca delante del nombre y recibe el sufijo -en. El atributo no recibe sufijo. D) Los verbos poseen 2 raíces, 3 tiempos ( presente, pasado y futuro), 2 voces (activa y pasiva) y 3 modos (indicativo, imperativo y subjuntivo). E) Los 10 primeroas números en baluche son: yak (1), do (2), sae (3), tchār (4), pantch (5), shash (6), hapt (7),  asht (8), no (9), dah/deh (10).

 

Escritura. Cuando desean expresarse por escrito, utilizan normalmente el persa (en forma de dari en Afganistan).

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS BALOUTCHE, l’Harmattan, Michel Malhebe eta Naseebullah, gramatika eta hiztegia, 21,5x14, 125 or., Paris, 2013.

 

Parlons baloutche liburuaren sinopsia:

 

         Le baloutche est une langue indo-européenne proche du persan et parlée par près de 7 millions de personnes sur un vaste territoire, qui couvre 43 % de la surface du Pakistan ainsi qu'une province de l'Iran et une vaste zone au sud de l'Afghanistan.

La langue est cependant rarement écrite, ce qui développe de nombreuses variétés dialectales. L’une de diffcultés de cet ouvrage a été choisir un baloutche "moyen", compréhensible sur l'ensemble du domaine, fondé sur le baloutche de Quetta, capitale du Baloutchistan pakistanais.

 

BALUTXERA ALFABETOA

BALOCHI ALPHABET

 

Kontsonanteak / Consonants

 

 

Hurrengo kontsonanteak komunak dira mendebaldeko eta hegoaldeko balutxerentzat.

 

The following consonants are common to both Western Balochi and Southern Balochi.

 

 

 

Labial

Dental

Alveolar

Retroflex

Palatoalveolar

Palatal

Velar

Glottal

Stop

p b

t d

 

ʈ ɖ

 

 

k ɡ

ʔ

Affricate

 

 

 

 

t͡ʃ d͡ʒ

 

 

 

Fricative

 

 

s z

 

ʃ ʒ

 

 

h

Tap

 

 

ɾ

ɽ

 

 

 

 

Nasal

m

 

n

 

 

 

 

 

Approximant

w

 

l

 

 

j

 

 

 

Oharrak / Notes

^ Words with /ʒ/ are uncommon.

^ Word-initial /h/ is dropped in Balochi as spoken in Karachi.

^ The retroflex tap has a very limited distribution.

In addition, /f/ is listed for Southern Balochi, but is found in few words. /x/ (voiceless velar fricative) in some loanwords in Southern Balochi corresponding to /χ/ (voiceless uvular fricative) in Western Balochi; and /ɣ/ (voiced velar fricative) in some loanwords in Southern Balochi corresponding to /ʁ/ (voiced uvular fricative) in Western Balochi.

 

Balutxe literaturako dialekto nagusia.

Balutxe alfabetoa eta ahoskera

Main dialect used in Baluchi literature.

Baluchi alphabet and pronunciation

 pronunciación

 

 

Testu lagina / Sample text

 texto

 

Itzulpena /Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)