a-saila Aragoera | Gramateka

Aragoera

ARAGOIERA

Bukaeran

ARAGONESE, ARAGONÉS, ARAGONAIS

 

Language family: Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Western, Pyrenean-Mozarabic, Pyrenean.

Language codes:

        ISO  639-1   an   

        ISO  639-2   arg  (ex  roa)         

        ISO  639-3   arg   

 Beste izen batzuk (autoglotonimoa: aragonés):

altoaragonés alt aragonese [AXX].

aragoieraz alt aragonese [AXX].

aragonés alt aragonese [AXX].

aragonese [AXX] hizk. Espainia.

central aragonese dial aragonese [AXX].

fabla aragonesa alt aragonese [AXX].

high aragonese alt aragonese [AXX].

patués alt aragonese [AXX].

 ESPAINIA

 aragonese (aragoieraz, altoaragonés, aragonés, fabla aragonesa, patués, high aragonese) [AXX] 11.000 hiztun aktibo edo gehiago. 20.000 pertsona gehiagok 2. hizkuntza bezala erabiltzen du (1993, Counsel of the Aragonese Language). Gehienak ekialdeko aragoiera mintzatzen du. 2.000.000ko talde etnikoa. Zaragoza, Huesca Probintzia. Iparraldeko muga Pirinioak dira, Aragoi eta Okzitania bereiziz; mendebaldeko muga Nafarroa du; ekialdeko muga Monso du. Mendebaldeko aragoierak barne hartzen ditu  Anso, Echo, Chasa, Berdun eta Chaca hiriak; aragoiera zentralak Panticosa, Biescas, Torla, Broto, Bielsa, Yebra, eta Ainsa hiriak; ekialdeko aragoierak Benas (Benasque, Benasc, Patués), Plan, Bisagorri, Campo, Perarruga, Graus, Estadilla hiriak; hegoaldeko aragoierak Agüero, Ayerbe, Rasal, Bolea, Lierta, Huesca, Almudébar, Nozito, Labata, Alguezra, Angüés, Pertusa, Barbastro, Nabal hiriak. Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Western, Pyrenean-Mozarabic, Pyrenean. Dialektoak: western aragonese (ansotano, cheso), central aragonese (belsetán, chistabino, tensino, pandicuto, bergotés), eastern aragonese (benasqués, grausino, ribagorzano, fobano, chistabino), southern aragonese (ayerbense, semontanés). Badaude aldaera lokalak. Espainieraren aldaera lokalen ezberdina (halaber deitua ‘aragoiera’ ere, hau goi aragoierak influentziatua). Ekialdeko aragoiera katalan bihurtzeko trantsizioan aurkitzen da. Antzekotasunak katalan, okzitaniera eta gaskoiarekin. Hiztunek espainiera (gaztelania) erabiltzen dute hainbat mailatan, hezkuntzaren arabera; normalean ongi erabiltzen dute; arrotzekin erabilia. 500 bat zahar elebakar (1993). Badago Aragoieradunen Liga (Ligallo de Fablans de l’Aragonés) Zaragozan eta Aragoiera Hizkuntzaren Kontseilua  (Consello d’a Fabla Aragonesa) Huescan. Bost magazine daude  aragoieraz eta gutxienez 6 elkarte ama hizkuntza dutenenak hizkuntzaren alde lanean. Hizkuntza idatzia aragoiera zentral eta ekialdekoan oinarritzen da; hizkuntza ofiziala; gramatika.

 Hizkuntza / lengua: aragoiera / aragonese / aragonés / aragonais.

Hiztunak / hablantes 2002): 23.000 (Ignasi Badia i Capdevila).

Herrialdea / país: Aragoi.

 

 

HISTORIA. Familia erromanikoko indoeuropar hizkuntza, latinetik eratorria, Aragoin mintzatua. Bere dialektoak edo aldakiak dira Pirinioetako hainbat mintzaira.

 

Oso zabaldua dago aragoiera gaztelaniaren dialektoa dela, erabat faltsua izanik. Nola gaztelania hala aragoiera enbor beraren adarrak dira. Lat. factum gazteleraz hecho eta aragoieraz feito bihurtu zen; lat. clavem ® gaz. llave, ® ara. clau; lat. filiceum ® gaz. helecho, ® ara. felze; lat. juniperum ® gaz. enebro, ® ara. chinepro; lat. oculum ® gaz. ojo, ara. güello; lat. foliam ® gaz. hoja, ara. fuella; lat. podebat  ® gaz. podía, ara. podeba; lat. facio ® gaz. hago, ® ara. foi. Argi dago aragoierak latinetik eboluzio autoktonoa izan zuela. Halaber ez da batere zentzuzkoa dialekto kontsideratzea kulturaz ahula delako edota hainbat aldaki lokaletan zatitua dagoelako. Bi kontzeptu hauek egiazkoak badira, hein handi batean aragoitarren beren erruz dira,  denbora luzez Aragoiko hizkuntza autoktonoa mesprezatu eta arbuiatu besterik ez baitute egin. Oso antzinatik kontsideratu izan da aragoiera herriaren hizkuntza apala, gai literario kultoak tratatzeko ezgai. Asko lagundu du zuen egoera hau eman zedin gaztelaniaren indar kultural eta politikoak, baina baita Aragoiko zentro urbanoen erdalduntze bizkorrak ere. Goiaragoitar askorentzat, gaur oraindik ere, aragoieraz mintzatzea “gaizki hitz egitea” da.

XVIII. m.an ondo sartuta gero ere Aragoiko ipar-ekialdeko erdialde ia osoan herria aragoieraz mintzatzen zen. Gaur aragoiar hizkuntza Goi Aragoin bakarrik kontserbatzen da eta nekez gainera, gaztelaniak hara baztertu baitu. Eta nahiz eta hainbat aldaera lokal dituen, aragoiar hizkuntza bera da Almudébar-Barbués-Berbegal-Fonz marratik hasita Pirinioetako mugaraino mintzatzen dena. Aragoiar hizkuntzak bada, entitate propioa, gramatika berezia eta hiztegi ugaria du.

 

 

1977tik 1988 arte 50 bat liburu publikatu ziren aragoieraz eta aldizkarietan artikulu eta testuak erruz.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Bokalak  /a/, /e/, /i/, /o/, /u/ dira. B) /i/ eta /u/ fonema bokalikoak fonetikoki [i] eta [u] bokalak bezala errealiza daitezke,    [ ḽ] eta [ ṷ] erdibokalak bezala eta baita [j] eta [w] erdikontsonanteak bezala ere, kontestuen arabera. C) Hitz tonikoek tileta eraman dezakete hala nahi izanez gero. Aukeran geratzen da azentu denak jarri ala beharrezkoak bakarrik.

 

Morfosintaxia. A) Gidoiak infinitiboaren ondoren jartzen dira (ascuitar-lo, meter-ne, trayer-le-ne, meter-li), gerundioen ondoren (ascuitando-lo, dizindo-lis-ne) edota inperatiboen ondoren, atzean partikula bat badaramate (izenordaina, osagarri pronominala edo adberbiala).Infinitiboen kasuetan, infinitiboaren amaierako -r ez da ahoskatzen. B) Bi hitz bata bestearen atzean daudenean eta bat bokalez amaitu eta bestea bokalez hasten bada, bien artean apostrofoa jartzen da bietako bokal bat desagertu egiten dela adierazteko (normalean, lehenengo hitzarena). Nagusiki artikuluak (l’ordio, l’aloda),  preposizio batzuk (t’o, d’o, d’un) eta izenordainak (m’afogo, t’alcuerdas, s’alza-ban, l’oloraba) apostrofatzen dira. Inoiz ez dira apostrofatuko aditzak, substantiboak, adjektiboak eta adberbioak. Que hitza beti osorik idaztea kontseilatzen da. C) Artikulu mugatuak o, a, os, as dira. D) Femeninoa eratzeko arau normala hitz maskulinoen azken bokala a fonemaz ordezkatuz egiten da edota a erantsiz kontsonantez amaitzen badira. E) Femeninoa eratzeko modua da hitz maskulinoen azken bokala a letraz ordezkatzea edota kontsonantez amaitzen badira a eranstea. F) Plurala eratzeko moduak: 1) Forma singularrari -s erantsiz, baita singularra kontsonantez amaitzen bada ere. 2) Arau hau bera jarraitu behar da singularra -r letraz amaitzen bada, baina hau ez da ahoskatuko pluralean: flor ® flors (ahoskatu flós). 3) -ero amaitzen diren singularren plurala -ers da: cordero ® corders. 4) -t amaitzen diren singularren plurala -z eginez lortzen da (z honen jatorria -t delakoari -s eranstean datza, hots, -ts ® z): abet ® abez, mozet ® mozez, chuchet ® chuchez. 5) -s, -z, -x eta -ch amaitzen diren hitzen plurala -es erantsiz lortzen da. G) Erakusleak iste, ista, isto, istos, istas dira. H) Hona hemen aragoieraz lehenengo 10 zenbakiak: un/uno (1), dos (2), tres (3), cuatre/quatro (4), cinco/cinc (5), seis/sies/sieis (6), siet/siete/set (7), ueito/ueit (8), nueu/nou (9), diez/deu (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Lengua indoeuropea de la familia románica derivada del latín hablado en  Aragón. Son dialectos o variedades suyas las fablas de algunos valles pirenaicos.

Se ha extendido el concepto de que el aragonés es un dialecto del castellano, lo que es ciertamente falso. Tanto el castellano como el aragonés son dos ramas del mismo tronco. El lat. factum dio hecho en castellano y feito en aragonés; lat. clavem ® cas. llave, ® ar. clau; lat. filiceum ® cas. helecho, ® ar. felze; lat. juniperum ® cas. enebro, ® ar. chinepro; lat. oculum ® cas. ojo, ar. güello; lat. foliam ® cas. hoja, ar. fuella; lat. podebat  ® cas. podía, ar. podeba; lat. facio ® cas. hago, ® ar. foi. Es evidente que el aragonés surge de la evolución autóctona del latín. Tampoco es serio considerarlo dialecto por su debilidad cultural o por su fraccionamiento actual en pequeñas variedades locales. Si las dos cosas son ciertas, lo son en gran medida debido a los propios aragoneses, que a lo largo de mucho tiempo no han hecho más que menospreciar la lengua autóctona de Aragón. Desde antiguo el aragonés se consideró lengua baja del pueblo, inservible para asuntos literarios cultos. A ello contribuyó la potencia cultural y política del castellano, pero también la rápida castellanización de los centros urbanos de Aragón. Para muchos altoaragoneses, hoy todavía, “hablar mal” sigue siendo hablar en aragonés.

 

 

 Hasta bien entrado el s. XVIII, el pueblo siguió hablando aragonés en casi toda la mitad nororiental de Aragón. Hoy la lengua aragonesa sólo se conserva -y a duras penas- en el Altoaragón, tras haber sido arrinconada  allí por el castellano.Y aunque se habla  en diversas variantes locales, es la misma lengua aragonesa la que se extiende desde la línea Biel-Almudébar-Barbués-Berbegal-Fonz hasta la frontera pirenaica. La lengua aragonesa posee, pues, una entidad propia, una gramática peculiar y un extenso vocabulario.

Desde el año 1977 hasta 1988 se publicaron alrededor de 50 libros en aragonés y multitud de artículos y textos literarios en revistas.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Las vocales son: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. B) Los fonemas vocálicos /i/ y /u/ pueden realizarse fonéticamente como vocales [i], [u], como semivocales [ ḽ],  [ṷ] y como semiconsonantes [j ], [w ], según los contextos.  C) Pueden llevar tilde las palabras tónicas siempre que se desee. Se puede optar por colocar todos los acentos  o solamente los estrictamente necesarios.

Morfosintaxis. A) Los guiones se usan tras infinitivos (ascuitar-lo, meter-ne, trayer-le-ne, meter-li), gerundios (ascuitando-lo, dizindo-lis-ne) o imperativos, cuando a estos sigue una partícula (pronombre, complemento pronominal o adverbial). En los casos de los infinitivos, la -r final del infinitivo no suena. B) Cuando aparecen inme-diatamente seguidas una palabra acabada en vocal y otra que comienza por vocal, se coloca apóstrofo entre ellas para indicar la desaparición de una de las vocales (generalmente, la de la primera palabra).Principalmente se apostrofan  los artículos (l’ordio, l’aloda), algunas preposiciones (t’o, d’o, d’un) y los pro-nombres  (m’afogo, t’alcuerdas, s’alza-ban, l’oloraba). No se apostrofan nunca los verbos, los sustantivos, los adjetivos, ni los adverbios. La palabra que se aconseja escribirla siempre entera. C) Los artículos determinados son: o, a, os, as. D) Los artículos indeterminados son: un, una, unos, unas. E) La formación regular del femenino se hace cambiando por a la vocal final de las palabras masculinas o añadiendo a si terminan en consonante. F) Formación del plural: 1) El plural se realiza mediante la adición de una -s a la forma singular, aunque ésta acabe en consonante. 2) La misma regla se sigue cuando el singular termina en -r, pero ésta deja de pronunciarse en el plural: flor ® flors (pronunciado flós). 3) Los singulares terminados en -ero hacen el plural en -ers: cordero ® corders. 4) Forman el plural en -z los sustantivos que en singular terminan en -t (la z procede de añadir directamente  una -s  a la -t final, es decir, -ts ® z): abet ® abez, mozet ® mozez, chuchet ® chuchez. 5) Las palabras terminadas en -s, -z, -x y -ch hacen el plural añadiendo -es. G) Los demostrativos son: iste, ista, isto, istos, istas. H) Los 10 primeros números en aragonés son: un/uno (1), dos (2), tres (3), cuatre/quatro (4), cinco/cinc (5), seis/sies/sieis (6), siet/siete/set (7), ueito/ueit (8), nueu/nou (9), diez/deu (10).

 

 

 

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 ALGUNAS AFINIDADES FONÉTICAS ENTRE EL ARAGONÉS Y EL BEARNÉS, Cuadernos Jean-Josepf Saroïhandy, Edukia: Primera parte. La conservación de las oclusivas sordas intervocálicas.  La conservación de t, p y k intervocálicas en las vertientes aragonesa y bearnesa. Conclusión.  Segunda parte. La sonorización de las oclusivas sordas después de nasal o líquida. La sonorización  de  la  t después   de   nasal  (-NT- > -nd-)  y  de  líquida  (-RT- > -ed-; -LT- > -ld-); la   sonorización   de  la p después de nasal o de líquida (-MP- > -mb-; -LP- > -lb-); y la sonorización de la k después de nasal (-NK- > -ng-) en las vertientes aragonesa y bearnesa. Conclusión. Apéndices: I. La evolución del grupo -LL- en la vertiente aragonesa. II. Un documento histórico. Indicaciones bibliográficas. Índice de palabras: I. Aragonés. II. Bearnés. III. Latín. Índice de láminas. Numerosas alusiones al euskera, W.D. Elcock, Traducción de Mª Esther Castrejón, Xordica, 24x17, 253 or., Zaragoza, 2005.

CURSO ALAZETAL D’ ARAGONÉS, Curso Básico de Aragonés, Santiago Bal Palazios, Librería General, 19x13, 119 or., Zaragoza, 1981.

DE LINGVA ARAGONENSI,  nº 1, Revista de la Sociedat de Lingüística Aragonesa, Edukia:

 1. Estudios. Aitor Carrera Baiget: Ahèrs de morfologia nominau en gascon dera nauta arribèra de Garona: un contrast entre era Val d’Aran e eth canton de Sent Biat (estat francés). Xavier Frias-Conde: Algunes construccions sintàctiques aragoneses: negació, interrogació, focalització amb clític i construccions inacusatives. Juan Carlos Moreno Cabrera: Las lenguas locales en el mundo actual: ¿Pérdida o destrucción de la diversidad lingüística? José Antonio Saura Rami: El tratamiento aragonés de la  postónica  en  los  formantes  latinos –amen, –imen, –umen. Xavier Tomás Arias: Criteris per a l’establiment normatiu dels topònims de la Vall de la Sosa (Llitera occidental).
 2. Recensions. José Antonio Saura Rami: Anotaciones al “Vocabulario de Aragón” de Juan Moneva. José Antonio Saura Rami: Las lenguas románicas estándar. Historia de su formación y de su uso.

III. Traduccions. I. A. J. Aitken: Lenguas minoritarias hoy. David Greene: El grupo atlántico: neocelta y feroés. Derick Thomson: El gaélico en Escocia: valoración y pronóstico. Bedwyr Lewis Jones: El galés: Conservación lingüística y bilingüismo cambiante. Desmond Fennell: ¿Se puede salvar a una minoría lingüística en declive? Lecciones a partir de la experiencia irlandesa.

 1. Etnotextos. La vida a la Vall de Benás (I): Casà y pescà. La vida a la Vall de Benás (II): Casà y pescà. La vida a la Vall de Benás (III): Les vaques , les güelles y els vesinals a la montaña de Grist, 24x17, 215 or., Graus/Benás, 2005.

DE LINGVA ARAGONENSI, nº 2, Revista de la Sociedat de Lingüística Aragonesa, Edukia:

 1. Estudios. Xavier Frias-Conde: As construções negativas nas línguas iberorromânicas. Gorka Redondo Lanzas eta Xavier Tomás Árias: L’indefiniu guaire en aragonés: usos i relacions con occitano i catalan. José Antonio Saura Rami: L’aragonés de Torla seguntes els informes de l’ALPI. Jordi Suïls Subirá: Els auxiliars haver i ser en alt ribagorça.
 2. Recensions. Aitor Carrera: Sus eth diccionari català-occità occitan-catalan de Balaguer e Pojada. José Antonio Saura Rami: Nova paleohispanica: indoeuropeos y no indoeuropeos en la Península Ibérica. Xavier Tomás Árias: Bellas anotaciones a dos textos medievals zaragozanos.

III. Traduccions.  Einar Haugen: Fragmentación lingüística en Escandinavia: la revuelta de las minorías. Magne Oftedal: ¿Es el nynorsk una lengua minoritaria?  Mikael Reuter: El estatus del sueco en Finlandia en la teoría y en la práctica.  Bent Søndergaard: La lucha por la supervivencia: el danés como lengua minoritaria viva. Jóhan Hendrik W. Poulsen: La situación de la lengua feroesa.

IV Etnotextos en baixo-ribagorzano. Normas de publicación, 24x17, 218 or.,  Benàs/Graus, 2006.

DE LINGVA ARAGONENSI, nº 3, Revista de la Sociedat de Lingüística Aragonesa, Edukia:

 1. Estudios. Aitor Carrera Baiget: Una mica de dialectologia occitana. Els parlars de la Vall en el marc del gascó pirinenc oriental. José Enrique Gargallo Gil: Refranes meteorológicos del benasqués en su contexto romance.  José Antonio Saura Rami: Sobre els mòrfos de subjuntiu –iamos, –iaz en gistavino i belsetan.  Jesús Vázquez Obrador: Un testimonio medieval antiguo de la cacuminalización de –LL– en aragonés.
 2. Recencions. José Antonio Saura Rami: Onomastica anabiensis: De Marimanya al Cargol. Jordi Suïls Subirà: Termières lingüistiques e lingüistes ena termièra. Per ua gramatica entar aranés; a propòsit d’ua Gramatica aranesa recenta.

III.  Traduccions.  A. Feitsma: ¿Por qué y cómo perviven la lengua e identidad frisonas? Fernand  Hoffmann: Triglosia en Luxemburgo. Rosita Rindler Schjerve: Bilingüismo y cambio lingüístico en Cerdeña.  Dietrich Strauss: Aspectos del alemán como lengua minoritaria en la Europa occidental.  J. M. Y. Simpson: El desafío de las lenguas minoritarias.

 1. Etnotextos. Etnotextos de Gistau. Quino Villa. Normas de publicación, 24x17, 188 or., Benàs/Graus, 2007.

DE LINGVA ARAGONENSI, nº 4, Revista de la Sociedat de Lingüística Aragonesa, Edukia:

 1. Estudios. Aitor Carrera Baiget: Compde rendut dera arrecèrca lingüistica sus eth gascon pirinenc orientau. José Antonio Saura Rami: Enta una codoficación del benasqués.  Xavier Tomás Arias: Les relacions entre aragonès i gascó a l’espai pirinenc. Esteve Valls i Alecha: La desdialectalització del català nord-occidental: cap a una convergència total amb l’estàndard?
 2. Recensions. José Manuel Cuartango Latorre: Manual antinacionalista. Un paso valiente. Lluís Xavier Flores i Abat: I Jornada sobre els parlars valencians de base castellanoaragonesa (de l’Alt Millars a la Vega Baixa).

III. Traduccions. Joan Coromines: De nuevo sobre onomástica occitana.

 1. Etnotextos. Etnotextos balsetans. Transcripcions de las gravacions fetas en aragonés de Bielsa, 24x17, 182 or., Benàs-Graus, 2008.

DE LINGVA ARAGONENSI, números 5/6, Revista de la Sociedat de Lingüística Aragonesa, Edukia:

 1. Estudios. Marcelino Cortés Valenciano: Toponimia antrotoponímica en las Cinco Villas de Aragón. Xavier Frias Conde: El comportament sintàctic del possessiu aragonés. José Enrique Gargallo Gil: Els parlars castellanoaragonesos de l’interior valencià. Brian Leonard Mott: El foncense (Comentario de dos textos grabados en 2008). José Antonio Saura Rami: Algunos cabos más de sintaxis benasquesa. Xavier Tomás Arias: El canvi morfològic verbal: les desinències de present i imperfect d’indicatiu en el parlar de Tamarit de Llitera. Jusep Raül Uson Serrano: La toponimia de Castellar (La Solana, Sobrarbe).
 2. Recensions. Lluís-Xavier Flores i Abat: Sobre el patrimonio etnoliterário aragonés: zagueras publicacions. Xavier Tomás Arias: Sobre Xavier Zabaltza, Historias de las lenguasy los nacionalismos. Juan Carlos Bueno: Memento mori.

III. Traduccions. Joan Coromines: De nuevo sobre la toponimia occitana.

 1. Etnotextos. Ansó, 24x17, 236 or., Benàs-Graus, 2009-2010.

DIALECTOLOGÍA ESPAÑOLA, Gredos, Manuales-8, 2ª edición muy aumentada, aragoiera/aragonés 211 ® 286 or., oso-oso-oso bibliografia oparoa, Alonso Zamora Vicente, 19,5x13,5, 587 or., Madrid, 1974.

EL ARAGONÉS DE BAIXO PEÑAS, Localidades de Sobrarbe situadas en las faldas de Peña Montañesa (municipios de Laspuña y El Pueyo de Araguás), Gara d’Edizions, Fernando Blas Gabarda eta Fernando Romanos Hernando,  24x17, 140 or., Zaragoza, 2005.

EL ARAGONÉS: IDENTIDAD Y PROBLEMÁTICA DE UNA LENGUA, Edukia: A) Aspectos lingüísticos: I. Sutiación del aragonés en el conjunto de los idiomas románicos. II. Orígenes y primeros testimonios del aragonés. III. Desarrollo y extensión geográfica del aragonés. IV. Características del aragonés desde el punto de vista lingüístico. V. Los dialectos aragoneses actuales y la unificación de la lengua literaria. B) La lengua aragonesa en la literatura: VI. Manifestaciones de la lengua en la época medieval. VII. La literatura en aragonés en la época moderna y contemporánea. VIII. Consideraciones sobre el folklore y la literatura popular. IX. El aragonés literario común y la nueva actividad literaria. X. Algunas conclusiones sobre la literatura en aragonés. C) Aspectos sociales: XI. Notas sobre el contexto socioeconómico y demográfico del aragonés.  XII. El aragonés y su ámbito geográfico. XIII. Aproximación sociolingüística. XIV. La lengua aragonesa en el marco político. D) Anchel Conte, Chorche Cortes, Antonio Martínez, Francho Nagore eta Chesus Vázquez (Miembros del Consello d’a Fabla Aragonesa), tercera edición, Colección Aragón, Oso bibliografia oparoa (225 titulu), 19x13, 166 or.,  Zaragoza, 1982.

EL DIALECTO ALTOARAGONÉS, Edukia: Primera parte: Fonética. I. La evolución castellana frente a la general en iberorrománico o románico occidental. II. Fenómenos fonéticos con centro en el noreste peninsular o en sus inmediaciones. III. Fenómenos fonéticos, que sin centro de irradiación característico, se forman espontáneamente por doquier. Segunda parte: Morfología. Tercera parte: Formación de palabras en altoaragonés. Cuarta parte: El altoaragonés como espacio lingüísticamente recesivo (resumen de historia lingüística). Index: I. Índice de voces. II. Microtopónimos, Alwin Kuhn, Itzultzaileak: José Antonio Saura eta Xavier Frías, Quadernos Jean-Joseph Saroïhandy, Xordica, 24x17, 302 or., Zaragoza, 2008.

GRAMÁTICA DE LA LENGUA ARAGONESA, Francho Nagore Lain, 5ª edición, Mira editores, 21x13, 347 or., Zaragoza, 1989.

LIZIONS DE FABLA ARAGONESA, Materials didauticos feitos por o Zentro de profesors y de recursos de Samianigo y por o Consello d’A Fabla Aragonesa, Colezión “Charrín-charrán”/1, askoren artean, 29,5x21, 156 or., Huesca, 1997.

MISIÓN LINGÜÍSTICA EN EL ALTO ARAGÓN, 135 localidades investigadas, más de 30.000 voces, abundante literatura oral, Edukia: I. Introducción. El fondo de Burdeos. Monsieur Jean-Joseph Saroïhandy. Biografías y necrológicas sobre Saroïhandy. Bibliografía sobre Aragón. Un francés que impartía aragonés en el París de los años 20. Delimitación lingüística. Criterios gráficos de Saroïhandy: el primer intento de normalización. II. Literatura oral altoaragonesa y escritos (1896-1906). III. Vocabulario altoaragonés (1896-1913), Jean-Joseph Saroïhandy, edición y estudio de Óscar Latas Alegre, Xordica Editorial, 24x17, 409 or., Zaragoza, 2005.

NORMAS GRAFICAS DE L’ ARAGONÉS, emologatas en o I Congreso ta ra Normalizazión de l’Aragonés, 1. edizioa, 5.000 ale, 16,5x12, 48 or., Huesca, 1987.

PROPUESTA ORTOGRÁFICA, de l’Academia de l’Aragonés,  Edukia: I. As grafias de l’aragonés moderno. Alfabeto aragonés. Vocals. Consonants. II. Grupos consonánticos cultos. Grupos de dos consonants explosivos, heterosilábicos diversos, implosivos, de tres consonants, vocalizacions de -CT- y -PT-. Bellas qüestions sobre formación de parolas. Acentuación. Os sinyals de puntuación. As cometas. III. Qualques qüestions morfolochicas. Numerals. Uso d’as mayusclas. Anexo I y II. Repertorio indexato d’eixemplos, 22x15,5, 122 or., Zaragoza, 2010.

RESOLUZIONS E INFORMES (2000-2011), Consello Asesor de l’Aragonés, 1ª edizión, 1.000 exemplares, 24x17, 205 or., Huesca, 2011.

SOBRE LA FONÉTICA HISTÓRICA DEL ARAGONÉS, Edukia: I. Diacronía vocálica en la toponimia  de Sobremonte, Sobrepuerto y Tierra de Biescas (Huesca).  II. Soluciones romances de la geminada -LL- en la toponimia de Sobremonte, Ribera de Biescas y Sobrepuerto (Huesca). Intento de explicación fonético-fonológica. III. Un testimonio medieval antiguo de la cacuminalización de -LL- en aragonés. IV. De fonética histórica aragonesa: a propósito de la evolución de -NN- y -ND- en la toponimia de localidades de la cuenca alta del río Gállego (Huesca). V. Particularidades morfofonológicas en la formación del plural en altoaragonés arcaico, a la luz de la toponimia.

 1. Testimonios de la apócope de -e y -o del singular, al formar el plural, en documentos notariales altoaragoneses de los siglos XIII y XIV. VII. Rasgos de fonética histórica aragonesa en un documento de Montearagón de finales del siglo XI, Jesús Vázquez Obrador, Publicazions d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, 21x15, 215 or., Uesca, 2011.

        

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 DICCIONARIO ARAGONÉS, Aragonés-castellano/castellano-aragonés, Mira editores,  Rafael Andolz,  4. edizioa,  641 or.,  Zaragoza, 1992.

DICCIONARIO ARAGONÉS, Edición, introducción y notas de Chesús Bernal y Francho Nagore, Edukia: I. El manuscrito y su hallazgo. II. En torno al autor y al lugar de redacción. III. La época de redacción. IV. Actitud e intención. V. Contenido y macroestructura. VI. La microestructura. VII. Comparación con otros repertorios léxicos aragoneses. VIII. Criterios de la edición, edición facsímil, Bibliografia oparoa, 22x16, 143 or., Zaragoza, 1999.

GRAN ENCICLOPEDIA DE ARAGÓN PRETA, 701 palabras para moverse por la Expo con soltura, Carbonell & Coipesol, 18x11,5, 98 or., Zaragoza, 2008.

NUEVO DICCIONARIO ETIMOLÓGICO ARAGONÉS, Voces, frases y modismos usados en el habla de Aragón, J. Pardo Asso, Imprenta del Hogar Pignatelli,  20x13,5, 399 or., Zaragoza, 1938.

 

  ARAGOIAR ALFABETOA

ARAGONESE ALPHABET

 Aragoiar ahoskera / Aragonese pronunciation

 

 

Testu-lagina / Sample text

 Toz os ombres naxen libres y iguals en dinidaty en dreitos. Adotatos de razón y de conzenzia, deben apachat-sen unos con atros d'una manera freternal.

 Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskbideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

 

 

ARAGOIERAREN DIALEKTOAK

APLEGO, Dizionario de resistencia y Gramatica sobre Lo Cheso, fabla altoaragonesa, José Lera Alsina, 22x14,5, 564 or., Barcelona, 2004.

LO CHESO, De la gramatica de, fabla altoaragonesa, Grupo d' Estudios de la Fabla Chesa, Concello de la Villa de Val d' Echo, 21x12,5, 213 or., Zaragoza, 1990.

*******

ANSOERA, ANSOTANO, ANSOTANO, ANSOTANO

 Language family:

Language codes:

        ISO  639-1    

        ISO  639-2    

        ISO  639-3    

 Beste izen batzuk (autoglotonimoa:).

ansotano alt western aragonese dial aragonese (AXX].

 ESPAINIA

 Hizkuntza / lengua: ansoera / ansotano  / ansotano  / ansotano.

Hiztunak / hablantes: (?)

Herrialdea / país: Anso eta Fago (Aragoi).

 

 

HISTORIA.  

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Bost bokal ditu, irekidura eta artikulazio-kokapenaren arabera sailkatuak: a, e, i, o, u. Badu  /ε/ fonema ere, /e/ irekiari dagokiona. Nahaste bokalikoen kasuak oso  ugariak dira, nola azentudunetan hala azentugabeetan.  B) Hemeretzi fonema kontsonantiko ditu gehi 2 hurbilkari. Aragoieraren inguruko domeinuan bezala eta ez gaztelanian, gaskoian eta euskaran, hasierako f latinoa mantendu egiten du: farina, fuella, fillo, forniga, fembra, folia, furnu, filu. Amaierako S-ak hainbat soluzio hartzen ditu: /s/, /tʃ /, /ʃ/, /θ/. Hasierako B eta V, aragoieran ohi den bezala, b herskari artikulatzen dira. Hasierako R /r/ mantentzen da; Anson amaierako r ahoskabea da eta Fagon ahoskatu egiten da.

 

 

Morfosintaxia. A) Artikulu mugatua honela da: mask. sing.: o, lo, l’; fem. sing.: a, la, l’; neutroa: lo, o. Mask. plu.: os; fem. plu.: as. B) Substantibo aldaezinak, ente sexugabeak, eta epizenoak, ente sexudunak, bereizi egiten dira. C) Plurala -s morfema erantsiz lortzen da. D) Singularia tantum: ñeu, sañú, caráuter, chen. Pluralia tantum: tixeras, balons, estenazas. E) Substantiboaren generoak agintzen du adjektiboarena. F) Ansotar aditz sistema aragoieraren sistema orokorrean sartzen da. G) Hona hemen ansoeraz lehenengo 10 zenbakiak: uno (1), dos (2), tres (3), cuatro (4), zinco (5), seis (6), siete (7), ocho (8), nuebe (9), diez (10).

 

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA.

LENGUA. Principales características.

Fonetika. A) Posee 5 vocales, agrupados según su grado de apertura y punto de articulación: a, e, i, o, u. Además posee el fonema /ε/ correspondiente a una /e/ abierta. Son muy numerosos los casos de confusión vocálica, tanto tónicas como átonas. B) Posee 19 fonemas consonánticos más 2 aproximantes.  De la misma manera que en el resto del dominio lingüístico aragonés, y en divergencia con las lenguas en contacto -castellano, gascón occitano y euskera- mantiene la f inicial latina: farina, fuella, fillo, forniga, fembra, folia, furnu, filu. La S inicial evoluciona hacia varias soluciones: /s/, /tʃ /, /ʃ/, /θ/. B y V iniciales, como es común en aragonés, se articulan como b oclusiva: bal valle, busotros vosotros. R inicial se mantiene como /r/. En Ansó la -r final es muda y en Fago se pronuncia.

Morfosintaxis. A) El artículo determinado es como sigue: masc. sing.: o, lo, l’; fem. sing.: a, la, l’; neutro: lo, o. Masc. plu.: os; fem. plu.: as. B) Se distingue entre sustantivos invariables, entes axesuados , y epicenos, seres sexuados. C) El plural se obtiene añadiendo el morfema -s. D) Singularia tantum: ñeu, sañú, caráuter, chen. Pluralia tantum: tixeras, balons, estenazas. E) El género del sustantivo determina el propio del adjetivo. F) El sistema verbal ansotano está encuadrado en el sistema general del aragonés. G) Los 10 primeros números en ansotano son: uno (1), dos (2), tres (3), cuatro (4), zinco (5), seis (6), siete (7), ocho (8), nuebe (9), diez (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

EL ARAGONÉS ANSOTANO,  Estudio lingüístico de Ansó y Fago, Miguel Ánchel Barcos, Edukia: I. Contexto y sociolingüística. II. Fonética. III. Morfosintaxis. IV. Léxico. VI. Vocabulario. VII. Conclusiones, Gara d’Edizions, Bibliografia oparoa, 24x17, Zaragoza, 2007.

ETNOTEXTOS: ANSÓ, Entrevista con Miguela Gurría Pérez, De Lingva Aragonensi, nº 5-6, 225-230, Sociedat de Lingüistica Aragonesa, Benás-Graus, 2010.

 *******

 BELSERA, BELSETAN, BELSETÁN, BELSETAN

 Language family:

Language codes:

        ISO  639-1    

        ISO  639-2    

        ISO  639-3    

 Beste izen batzuk (autoglotonimoa: belsetán).

 Hizkuntza / lengua: belsera / belsetan  / belsetán / belsetan.

Hiztunak / hablantes: (?)

Herrialdea / país: Bielsa Harana (Aragoi).

 

 

HISTORIA. 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika.

Morfosintaxia. A) Maskulinoa / femeninoa aurkakotasuna maskulinoarentzat -o eta femeninoarentzat -a morfemen bidez adierazten da. Kontestu foniko jakin batzuetan -o apokopatzeko joera du, bereziki bokalarteko r kontsonantearen ondoren: calder, maner eta beste batzuk -n ondoren: man, bin, pin. B) Belseraz substantibo gehienak genero gramatikal bakarra du. Badaude belseraz latinarekiko genero desadostasunak eta katalanarekiko eta okzitanierarekiko kointzidentziak: la canal, chincha cinche, alfalz (mask.) alfalfa, es espinaques espinacas, el dote dote (espainieraz bitarikoa), azúcar (l’azúcar ye blanca), la curdión el acordeón, la balle el valle, el costumbre la costumbre. Halaber gertatzen da desadostasuna  -or amaitzen diren substantiboetan: la calor, la bapor, la fredor, ixas dolors esos dolores, la fulgor fulgor. C) Plurala osatzerakoan, emankorrena -s alomorfoa da. D) Oro har, belseraz artikulu mugatuak hurrengo formak ditu: mask. sing.: el, l’, ‘l, lo, o, ‘l.l’, el.l’, el.lo eta mask. plu.: es, os, los. Fem. sing.: la, l’, el·l’, ‘l·la, el·la, ‘l·l’, a eta plurala: las, ‘l·las, el·las, as. Neutroa: el, el·l’, ‘l, ‘l·l’, lo, el·lo, ‘l·lo, o. Preposizio batzuekin kontrakzio kasu batzuk gertatzen dira. E) Adjektiboaren generoa substantiboarena bera da. Bi adjektibo mota daude: aldagaitzak eta aldakorrrak. F) Adjektiboaren numeroa substantiboarenari lotua doa. G) Adjektibo posesiboak atonoak eta tonikoak izan daitezke. H) Izenordain pertsonalak: yo, tú, er/era, nusaltros/nusaltras, busaltros/busaltras, ers/eras. I) Aditz belsetana, berezitasunak badituen arren, aragoera zentro-orientalean txertatzen da, hau Broto, Ballibió, Tella, Bielsa eta Chistauko aldaerek eratua izanik.

 

 

 

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA.

LENGUA. Principales características.

Fonetika.

Morfosintaxis. A) La oposición masculino/femenino se produce mediante los morfemas -o para el masculino y -a para el femenino. Posee  tendencia hacia  la apócope de -o en determinados contextos fónicos, especialmente tras la consonante r en posición intervocálica: calder, maner y otras como -n: man, bin, pin. B) La mayoría de los sustantivos  del belsetán tiene un único género gramatical. Existen discrepancias de género entre el belsetán respecto al latín y al castellano y coincidencias respecto al catalán y occitano: la canal, chincha chinche, alfalz (masc.) alfalfa, es espinaques espinacas, el dote dote (ambiguo en es.), azúcar (l’azúcar ye blanca), la curdión acordeón, la balle valle, el costumbre la costumbre. Igualmente existe divergencia en sustantivos acabados en -or: la calor, la bapor, la fredor, ixas dolors esos dolores, la fulgor fulgor. C) Para la formación del plural, el más productivo resulta el alomorfo -s. D) En líneas generales, el artículo determinado belsetán consiste en las siguientes formas: masc. sing.: el, l’, ‘l, lo, o, ‘l.l’, el.l’, el.lo y masc. plu.: es, os, los. Fem. sing.: la, l’, el·l’, ‘l·la, el·la, ‘l·l’, a y  plu.: las, ‘l·las, el·las, as. Neutro: el, el·l’, ‘l, ‘l·l’, lo, el·lo, ‘l·lo, o. Se dan ciertos casos de contracciones del artículo con determinadas preposiciones. E) El género del adjetivo es el mismo que el del sustantivo. Hay 2 tipos de adjetivos: invariables y variables. F) El número del adjetivo va ligado al del sustantivo. G) Los adjetivos posesivos se dividen entre posesivos átonos y tónicos. H) Pronombres personales: yo, tú, er/era, nusaltros/nusaltras, busaltros/busaltras, ers/eras. I) El verbo belsetán se encuadra, a pesar de sus peculiaridades, en el del aragonés centro-oriental, englobado éste por las variedades de Broto, Ballibió, Tella, Bielsa y Chistau.

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

ASPECTOS MORFOSINTÁCTICOS DEL BELSETÁN,  aragonés del valle de Bielsa, Edukia: I. Introducción: 1. Objetivo del estudio. 2. Metodología. 2.1. Criterios metodológicos. 2.2. Zona de estudio. 2.3. Obtención de los datos. 3. Informantes. 4. Estado actual del belsetán. 4.1. Aspectos sociolingüísticos. 4.2. Polimorfismo y castellanización. 4.3. Conciencia lingüística. 5. Estudios anteriores sobre el belsetán. II. El sustantivo. III. El adjetivo. IV. El pronombre.  V. El verbo. VI. El adverbio. VII. Las preposiciones y las conjunciones. Anexo I. Literatura belsetana. Anexo II. Literatura de tradición oral, Bibliografia oparoa, Gara d’Edizions, Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.), Chabier Lozano Sierra eta Ángel Luis Saludas Bernad, 24x17, 180 or., Zaragoza, 2005.

EL HABLA DEL VALLE DE BIELSA, Edukia: I. Factores geográficos que condicionan el dialecto: ortografía del valle, hidrografía, clima, población, “las obras”, la guerra, vías de comunicación, vida de relación, carácter belsetán, instrucción, riqueza y medios de vida, vitalidad del dialecto. II. Segunda parte: Fonética (preliminar, vocales, consonantes). Morfología y sintaxis (artículo, nombre, pronombre, verbo, partículas). III. Tercera parte: Estudio lexicográfico (sección orgánica, sección alfabética y vocabulario). Apéndice: pequeña antología de textos, Antonio Badía Margarit, C.S.I.C., Instituto de Estudios Pirenaicos, 24x17, 363 or., Barcelona, MCML.

ETNOTEXTOS. BIELSA, De Lingva Aragonensi, nº 4, 159-175, Sociedat de Lingüistica Aragonesa, Benás-Graus, 2008.

SOBRE ELS MÒRFOS DE SUBJUNTIU -IAMOS, -IAZ EN GISTAVINO I BELSETAN, José Antonio Saura Rami, De Lingva Aragonensi, nº 3, 57-66, Sociedat de Lingüistica Aragonesa, Benás-Graus, 2007.

TRANSCRIPCIONS DE LAS GRAVACIONS FETAS EN ARAGONÉS DE BIELSA, Fernando Romanos e Fernando Blas, De Lingva Aragonensi, nº 4, 159-176, Sociedat de Lingüistica Aragonesa, Benás-Graus, 2008.

 *******

BENASKERA, BENASQUESE, BENASQUÉS, BENASQUÉS

 

Language family: Indo-European, Italic, Romance, Western, Pyrinean-Mozarabic, Aragonese, Benasquese.

Language codes:

        ISO  639-1    

        ISO  639-2    

        ISO  639-3    

 Beste izen batzuk (autoglotónimo: patués):

benasqués alt eastern aragonese dial aragonese [AXX].

 Hizkuntza / lengua: benaskera / benasqués  / benasqués  / benasqués.

Hiztunak / hablantes: 1.000-2.000.

Herrialdea / país: Benasque (Aragoi).

 

 

HISTORIA.  Benasque (Benás, patuesean) Huesca probintziako udalerria da, Aragoiko erkidego autonomoan. Pirinioen bihotzean dago koktuta hiriburutik ipar-ekialderantz 143 kilometrora. Boltaña barruti judizialari dagokio eta Ribagorza eskualdearen parte da.

 

Gaur Benasque bezala agertzen dena XI. m.aren hasieran eta bere osoan Valle Sositana bezala agertzen da aipatua hiru barrutirekin: Cerlerreko territoria,  Benasque eta Villanova. Gizarte zatiketa batek ekarritako etsai amorratuak izango diren bi fakzioek gatazka leku gaizto bihurtu zuten Ibarra. Mayorren alderdi “legitimista” eta alderdi “ribagorzatar” edo  nazionalistaren arteko borroka giroak erabat hartua zeukan Ibarra. Bi fakzioen arteko azken gertaria 1025ean lehertu zen eta ondorioz Valle Sositana Iruñako koroari atxiki zioten Santxo Azkarra erregearen gudariek. Mayorrek erbestera jo zuen  eta 1025eko azaroaz gero Santxo III.a nafar erregeak kontrolatzen zuen Sos Ibarreko bizitza osoa. Baina XIV. m.an Ribagorzak ez zuen osatu egiako batasun politikoa, barruti administratibo huts bat baizik. Gauzak honela, ez zen harritzekoa aragoiar guneak nagusitasuna lortzea XI m.az gero erreinu bezala sortuko zen Estatuaren zuzendari izanik.

 

Benaskera edo goi-ribagorzera, patues ere deitua, trantsizio-dialekto bat da aragoiera, gaskoia eta katalanaren artean, ekialdeko aragoiar azpiblokekoa izanik. Benasque Ibarraren inguruan bakarrik mintzo da Huescako probintzian. Aragoiera hizkuntzaren beste dialekto batzuek baino erabilera handiagoa duen arren, 1000 edo 2000 hiztun ditu, buruz behera doa atzerabide azkarrean.

Benaskera batzuetan bi azpidialektorekin agertzen da: goi benaskera eta behe benaskera. Trantsizio hizkuntza izanik, eztabaida gogorrak egon dira aragoiera ala katalanaren parte den. Filologo batzuek duen hiztun kopuruagatik mikrohizkuntza berezi bezala katalogatzen dute.

Nabarmendu diren idazleak, besteak beste,  Carmen Castán, José Antonio Saura, Chusé María Ferrer dira.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Funtsean etimologiaren arabera b eta v bereizteko joera dago. B) Homofonia kasuetan  h mantendu egiten da. C) Sabaiaurreko hots afrikari gorra eta sabaikari sudurkaria ch eta ñ idazten dira hurrenez hurren. D) Jatorria latineko ibi duen pronominalo-adberbiala i bezala idazten da y emendiozko juntagailuaz bereizteko. E) Jatorria hoc duen emendio pertsonala hu idazten da u juntagailuaz bereizteko. F) Irekia/itxia oposizio ezaugarrian oinarritzen den azentuazio sistema baliatzen da, non azentu kamutsa (`) bokal irekientzat erabiltzen den eta azentu zorrotza (´) bokal itxientzat: sèt zazpi / sét egarria, egin / fedea, tea / te (espainierazko izenordaina).

 

 

Morfosintaxia. A) Artikulu mugatua honela da: mask. sing.: lo, l’, ’l, el; fem. sing.: la, l’; neutroa: lo. Mask. plu.: los, els (es); fem. plu.: les, las. B) Generoaren bereizketa funtsean amaierako o/a oposizioz adierazten da: sèrro/sèrra, taco/taca; edota ø/a oposizioz: primal/primala. C) Numeroari buruz, singularra ez markatutzat jotzen da eta plurala s fonemaren bidez adierazten da. D) Adjektiboak izenarekin komunztatzen du genero-numeroetan. E) Edutezkoa substantiboaren aurre-aurrean doanean, artikulua honen aurrean kokatzen da, inguruko hizkuntzetan ohi den bezala (katalana, gaskoia, aragoiera modernoa):  la tuya palabra y els míos dinès no valen res. F) Benaskerak 4 aditz-joko ditu -à, -é, -í eta -re infinitiboen arabera. G) Oso ugariak dira benaskeraz substantiboak eta adjektiboak eraldatzen dituzten atzizkiak. Halaber ditu infijazio nominal eta aditzekoa, prefijazio nominal eta aditzekoa. H) Hona hemen benaskeraz lehenengo 10 zenbakiak: un(o) (1), dos (2), tres (3), cuatre (4), sinc (5), sies (6), sèt (7),  güeit (8), nueve (9), dèu (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Benasque (Benás, en patués) es un municipio de la provincia de Huesca, en la comunidad autónoma de Aragón. Está situado en el corazón de los Pirineos a 143 km de la capital en dirección noreste. Pertenece al partido judicial de Boltaña y forma parte de la comarca de La Ribagorza.

En el comienzo del s. XI lo que hoy se conoce por el nombre de Benasque aparece denominado en su totalidad como Valle Sositana con una triple circunscripción: los territoria de Cerler, Benasque y Villanova. Una escisión social en dos facciones irreconciliables hacen del Valle un lugar de fuerte conflictividad. El clima de enfrentamiento entre el partido “legitimista” de Mayor y el partido “rivagorzano” o nacionalista impregna la vida del Valle. El último episodio entre ambas facciones estalla en 1025 con la anexión de la Valle Sositana a la corona pamplonesa por soldados del rey Sancho el Mayor. Mayor tomó el camino del destierro y desde noviembre de 1025 el monarca navarro Sancho III controlaba la vida política del Valle de Sos. Pero en el s. XIV Ribagorza ya no configurará una verdadera unidad política, sino una mera sircunscripción administrativa. No era extraño, así las cosas, que el núcleo aragonés alcanzase la primacía como rector del Estado que nacerá con la forma de reino ya desde el s. XI.

El benasqués o altorribagorzano, también llamado patués, es un dialecto de transición entre el aragonés, gascón y el catalán, perteneciente al subbloque aragonés oriental. Se habla en el entorno del Valle de Benasque, provincia de Huesca. Aunque su uso es superior al de otros dialectos del idioma aragonés, pues consta de unos 1000 ó 2000 hablantes, es una lengua en rápida recesión.

El benasqués en ocasiones aparece dividido en dos subdialectos: benasqués alto y benasqués bajo. Como lengua de transición ha sufrido fuertes discusiones sobre su inclusión en el aragonés o el catalán. Algunos filólogos se inclinan por catalogarlo como una microlengua (por número de hablantes) particular.

Han destacado como escritores, entre otros, Carmen Castán, José Antonio Saura, Chusé María Ferrer.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Se tiende a distinguir entre b y v de acuerdo fundamentalmente con presupuestos etimológicos. B) Se mantiene la h en supuestos de homofonía. C) Los sonidos prepalatal africado sordo y palatal nasal se escriben ch y ñ respectivamente. D) El pronominalo-adverbial procedente de ibi  se grafía como i para distinguirlo de la conjunción copulativa y. E) El incremento personal procedente de hoc se escribe como hu para diferenciarlo de la conjunción u. F) Se usa el sistema de acentuación que recoge la oposición entre el rasgo abierto/cerrado, en cuyo caso el acento grave (`) se utiliza  para las vocales abiertas y el acento agudo (´) para las vocales cerradas: sèt siete / sét sed, hacer / fe, té / te.

Morfosintaxis. A) El artículo determinado es como sigue: masc. sing.: lo, l’, ’l, el; fem. sing.: la, l’; neutro: lo. Masc. plu.: los, els (es); fem. plu.: les, las. B) La diferenciación del género se manifiesta sustancialmente mediante la oposición o/a finales: sèrro/sèrra, taco/taca; o entre ø/a: primal/primala. C) En cuanto al número, el singular se manifiesta como no marcado y el plural se realiza mediante la s. D) El adjetivo concuerda con el sustantivo en género y número. E) Cuando el posesivo es adyacente antepuesto al sustantivo, el artículo antecede al posesivo, como también es uso regular en lenguas vecinas (catalán, gascón, aragonés moderno): la tuya palabra y els míos dinès no valen res. F) El benasqués dispone de 4 conjugaciones según los infinitivos en -à, -é, -í y -re. G) Son numerosos los sufijos benasqueses que modelan sustantivos y adjetivos. Dispone igualmente de infijación nominal y verbal, prefijación verbal y nominal. H) Los 10 primeros números en benasqués son: un(o) (1), dos (2), tres (3), cuatre (4), sinc (5), sies (6), sèt (7),  güeit (8), nueve (9), dèu (10).

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

ALGUNOS CABOS MÁS DE SINTAXIS BENASQUESA, José Antonio Saura Rami, Universidad de Zaragoza  (De Lingua Aragonensi, números 5/6, 77-89 or.).

BENÁS EN BERSOS, Lengua vernácula del Valle de Benasque, José Sanmartín Sopena, Batasunik ezean, arau grafiko propioak ditu, 23,5x17, 167 or., Zaragoza, 2003.

ELEMENTOS DE FONÉTICA Y MORFOSINTAXIS BENASQUESAS,  Edukia: I. Metodología. Problemas generales: el caso del benasqués. II. Apartado fonético-fonológico. III. Apartado morfosintáctico. IV. Apartado morfosemántico. V. Antología de textos, Bibliografia oso-oso oparoa, José Antonio Saura Rami, Gara D’Edizions, C.S.I.C., Arau grafiko propioak ditu, batasunik ezean, 24x17, 417 or., Zaragoza, 2003.

ENTA UNA CODIFICACION DEL BENASQUÉS, José Antonio Saura Rami, Universidat de Saragosa. SLA, De Lingva Aragonensi, nº 4, 23-31, Sociedat de Lingüistica Aragonesa, Benás-Graus, 2008.

oOo

 

REFRANES METEOROLÓGICOS DEL BENASQUÉS EN SU CONTEXTO ROMANCE, José Enrique Gargallo Gil, De Lingva Aragonensi, nº 3, 41-56, Sociedat de Lingüistica Aragonesa, Benás-Graus, 2007.

 *******

 

GISTAINERA, CHISTABINO, CHISTABÍN, CHISTABINO

  Language family:

Language codes:

        ISO  639-1    

        ISO  639-2    

        ISO  639-3    

 Beste izen batzuk (autoglotonimoa: chistabín):

chistabino alt central aragonese dial aragonese [AXX].

chistabino alt eastern aragonese dial aragonese [AXX].

 Hizkuntza / lengua: gistainera / chistabino / chistabín / chistabino.

Hiztunak / hablantes (2011): 900 (?) (Bienvenido Mascaray).

Herrialdea / país: Aragoi (Espainia).

 

 

HISTORIA. Gistainera aragoieraren aldaera bat da Chistau Haranean (Chistén, Sant Chuan de Plan, Plan) eta La Comunan (Saraviello, Sin, Senyés, eta Serveto) mintzatzen dena. Oso aldaera arkaikoa eta gutxi gaztelautua da. Belsera eta benaskeraren tarteko trantsiziokoa.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika.  A) x fonemak hitz hasieran i bat hartzen du belserak bezalaxe: ixingardana, ixordica. B) Bokalarteko gor latindarrak ahostun bihurtzea du lehentasun: caixigo, buxiga, radigón, meligo, ixau / ixada, cadiera, crabacín, ixordiga, berdugo, borruga, bediello, ubago. Hala ere, badaude bokalarteko gorrak gor iraun duten hondarrak: ripa / ripazo, capazo, capino, escopallo, paretón, paretere, de tota ora, espellotar, recutir, batallo, betiello (Senyesen), samuco / samugo / sabuco (Senyesen), zurriaco, cucullo, foriquiar, foradieco, limaco, lucana, esbelecar, cocote, cocullada, leremeco. C) Badira l-ren kasu  batzuk aragoieraz ll dutenak eta honek adieraz dezake duela gutxi l geminatu bat bazitekeela belseran bezala: aquela. D) Kasu batzuk non latineko -nd- multzoak -n- multzora egin duen, ohikoa Aragoi Garaian:  'barana, fona, esponal, espuena, granizo (ome gran). E) Badira herskari likidoak ahostun bihurtzearen hondarrak: ambolla / embolla (Chisténen, ampolla-rekin batera), bango, freixengo, tranga, ixordiga, ixingardana. F) Bada kasuren bat -ct- > -t- eboluzioa duena, belseran bezala: feto. G) I lokatiboaren partikula pronomino-adberbiala estar aditzaren burutugabeetan ahoskatzen da  /igera/  < i-era ‘estaba allí’. Hau testu mediebalen batean aurkitzen da eta Gistain da mantendu den leku gutxietan bat: I yera > Iguera.

 

Morfosintaxia. A) Artikulu mugatuak el, la, es, las dira. Artikulu maskulinoa l’ apostrofatzen da darraikion substantiboa bokalez hasten bada. Artikulu femeninoa substantiboa a fonemaz hasten denean bakarrik apostrofatzen da. a, as artikuluak ere agertzen dira baina  kontrakzioak en duenean (n’a, n’as) eta batzuetan de (d’a, d’as). B) Infinitiboak berrespen –e (paragogikoa) eduki dezake edota ez ahoskatu, lekuaren arabera: cantare. C) Partizipioa -au, -iu da. Gistainen  –ido areago –iu baino. Badira partizipio gogorrak aragoiera zentralean bezala –ito eginez, baina irregularrak dira eta azentua erroan dutela: cáito (Plan, Gistain), tráito (Gistain). D)  Pluraleko lehen pertsonaren aragoiar amaiera –n da  (aragoieraz amaierako –m –n bihurtzen da), aragoiera orokorreko  –mos-en ezberdina, baina ribagortzeraz bezala: cantán, querén, salín. E) Indikatiboko iragan burutugabean lehen pertsona –e amaitzen da eta honek erlazioren bat eduki dezake antsoerako –i delakoarekin: tenebai > tenebe. Iragan mugagabea sintetikoa da Sin, Senyes, Zarandiello, La Comuna eta Servetoko aragoieraren antzera: 1. konjugazioa: é, és, u, én, ez, ón; 2. eta 3. konjugazioak: ié, iés, ió, ién, iez, ión. Plan, Sant Chuan de Plan eta Chisténen perifrastikoa da ribagortzeran bezala.

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. El chistabín es una variedad del aragonés que se habla en el valle de Chistau  (Chistén, Sant Chuan de Plan, Plan) y La Comuna (Saraviello, Sin, Senyés, y Serveto). Es una de las variedades más arcaizantes y menos castellanizadas. Transición entre el belsetán y el benasqués.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética.  A) El fonema x en posición inicial es acompañada de una i como en belsetán: ixingardana, ixordica. B) Predomina la sonorización de las sordas intervocálicas latinas: caixigo, buxiga, radigón, meligo, ixau / ixada, cadiera, crabacín, ixordiga, berdugo, borruga, bediello, ubago. No obstante hay restos de conservación de sordas  intervocálicas: ripa / ripazo, capazo, capino, escopallo, paretón, paretere, de tota ora, espellotar, recutir, batallo, betiello (en Senyés), samuco / samugo (sabuco en Senyés), zurriaco, cucullo, foriquiar, foradieco, limaco, lucana, esbelecar, cocote, cocullada, leremeco. C) Hay casos de l que en el aragonés general tiene ll y esto puede indicar que hace poco existía  una l geminada como en belsetán: aquela. D) Hay casos de evolución del grupo latino -nd- a -n- que fue común en el Alto Aragón: 'barana, fona, esponal, espuena, granizo (ome gran). E) Hay restos de sonorización oclusiva líquida: ambolla / embolla (en Chistén, en coexistencia con ampolla), bango, freixengo, tranga, ixordiga, ixingardana. F) Se registra algún caso de evolución de     -ct- a -t- como en belsetán: feto. G) La partícula pronomino-adverbial de locativo I delante de los imperfectos del verbo estar se pronuncia /igera/  < i-era ‘estaba allí’. Esto se encuentra en algún texto medieval y Gistain es uno de los pocos lugares donde se conserva: I yera > Iguera.

Morfosintaxis. A) Los artículos determinados son: el, la, es, las. El artículo masculino se apostrofa en l’ si el sustantivo  que le sigue empieza por vocal.  El artículo femenino solamente apostrofa cuando el sustantivo  empieza por a. Aparecen también los artículos a, as solamente en contracciones con en (n’a, n’as) y algunas veces  con de (d’a, d’as). B) El infinitivo puede tener una  -e de reafirmación (paragógica) o no pronunciarse, depende del lugar: cantare. C) El participio es: -au, -iu. En Gistain se emplea más -ido que -iu. Se encuentran participios fuertes que aparecen  en -ito como en aragonés central, pero son irregulares y con acento en la raíz: cáito (Plan, Gistain), tráito (Gistain). D)  La desinencia  aragonesa de  la primera persona plural es -n, (la -m final en aragonés suele cambiar a -n), diferente del aragonés general -mos, pero igual que en ribagorzano: cantán, querén, salín. E) En el pasado imperfecto del indicativo la primera persona tiene la desinencia -e, y esto podría tener relación con la -i del ansotán: tenebai > tenebe. El pasado indefinido es sintético de tipo aragonés en Sin, Senyes, Zarandiello, La Comuna y Serveto: 1ª conjugación: é, és, u, én, ez, ón; 2ª y 3ª conjugaciones: ié, iés, ió, ién, iez, ión. En Plan, Sant Chuan de Plan y Chistén es de tipo perifrástico como en ribagorzano.

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

FRASEOLOGÍA EN CHISTABÍN, Diccionario de refranes, modismos, locuciones y frases hechas en aragonés del Valle de Chistau, Fernando Blas Gabarda eta Fernando Romanos Hernando, Ed. Ainas, 24x17, 142 or., Zaragoza, 2003.

SOBRE ELS MÒRFOS DE SUBJUNTIU -IAMOS, -IAZ EN GISTAVINO I BELSETAN, José Antonio Saura Rami, De Lingva Aragonensi, nº 3, 57-66, Sociedat de Lingüistica Aragonesa, Benás-Graus, 2007.

 oOo

 ETNOTEXTOS. GISTEN (VAL DE GISTAU), De Lingva Aragonensi, nº 3, 171-182, Sociedat de Lingüistica Aragonesa, Benás-Graus, 2007.

 *******

 

RIBAGORTZERA, RIBAGORÇAN, RIBAGORZANO, RIBAGORÇAN

 Language family: Indo-European, Italic, Romance, Western Romance, Gallo-Iberian, Gallo-Romance, Occitano-Romance, Catalan, Western Catalan, North Western Catalan, Ribagorçan.

 Language codes:

        ISO  639-1     

        ISO  639-2    

        ISO  639-3     -

Linguist list  cat-rib

 Beste izen batzuk (autoglotonimoa: ribagorsano/ribagorzano):

ribagorçan alt northwestern catalan dial catalan-valencian-balear [CLN].

ribagorzano alt eastern aragonese dial aragonese [AXX].

 Hizkuntza / lengua: ribargortzera / ribagorçan / ribagorzano / ribagorçan.

Hiztunak / hablantes (2002): 10.000 (Wikipedia).

Herrialdea / país: Ribagortza, Hueskaren ipar-ekialdea eta Lleidaren ipar-mendebaldea (Espainia)

 

 

HISTORIA. Erromaniar familiako dialekto edo hizkuntza indoeuroparra, Ribagortza eskualdean mintzatutako latinaren ondoriozkoa.

Ribagortzera eskualde oso murritzetan aldakiak dituen dialekto bakarra da. Ribagorzako eskualde historikoak Hueskaren ipar-ekialdea hartzen du eta Lleidaren ipar-mendebaldea. Bere goi-alde menditsuan Pirinio zentraletako mendirik garaienak hartzen ditu (Aneto, Maladeta, Llardana, Perdiguero...), glaziareak, parke naturalak (Posets-Maladeta, S. Maurici i Aiguatorta), ibarrak, meharguneak, urjauziak. Esera, Isabana eta Noguera Ribagorzana ibaiek gurutzatzen dute. 3.500 km2 inguru ditu eta 14 bat mila biztanle (2001).

Ribagortzan gutxienez neolitaroaz gero aurkitzen da iber-euskaldun herri bat, oso gutxi erromanizatua. 872an, independentzia lortu zuenPallars-ekin batera, Raymundo (Ramon I) kondeak Tolosa utzi zuenean. Dinastia kondala iraungi egin zen 1.016an. Antso Gartzes III Nagusia, Nafarroak erregeak (1016-1018) Sobrarbe eta Ribagortza  Gonzalo bere semeari utzi zizkion. Ribagortzako konterriak, Aragoiko koroaren barruan, bere autonomia, erregimena, Kontseilua, foruak eta ordezkaritza XVI. mendearen amaiera arte mantendu zituen, non Felipe IIaren gorrotoak, anbizioak eta gaiztakeriak ezabatu zituen.

Nahiz eta gaztelaniaren erasoa izugarria izan (hegoaldean eta mendebaldean) eta katalanarena (ekialdeko zerrendan), oraindik ere bizirik dirau ribagortzar dialektoak, toponimian ezik euskararen erabilera suntsitzen zuen behe-latinaren ondorio bezala mamitu zelarik. Nafar-aragoitik katalanera arteko trantsizio-dialektoa da eta mende luzeetan euskararekin elkarbizitza izanaren lekukotzat gaur 300 hitz bizirik baino gehiago ditu.

 

  HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

  Fonetika. A) Hasierako l bustitzea: rib. llabio, lladron, lletra baina es. labio, ladrón, letra.    bl, cl, fl, gl, pl multzoetako l bustitzea: bllusa, cllase, fllorezé, gllárima, pllegá. B) ue diptongoa o artikulatzea: coba, forza, corda, fora baina es. cueva, fuerza, cuerda, fuera; gaztelaniako j fonemaren ordez ll, x eta ch egitea: rib. fillo, biello, faixa, ixeta, Chesús baina es. hijo, viejo, faja, jeta, JesúsC) -ajo eta -ojo gaztelaniazkoak -oll eta -all egitea: rib. zeroll, matoll, manoll, escupitall, alls baina es. cerrojo, matojo, manojo, escupitajo, ajosD) Batzuetan, o finalaren apokopea:  man, cul, chop, Bllascut, Sadurnín baina mano, culo, chopo, Bllascuto, Saturnino.

Morfosintaxia. A) Infinitiboak ez du inoiz azken r mantentzen: sallí, engullí, tení, balé, bebé, entendé, fuyí. B) Gerundioa infinitiboari n erantsiz eratzen da: sallín, engullín, tenín, balén, bebén, entendén, fuyín. C) Partizipioa infinitibotik eratzen da: inf. -á ® au; -é ® iu; -í ® iu. D) Hona hemen ribagortzeraz lehenengo 10 zenbakiak: un/una (1), dos  (2), tres (3), kuátre (4), sink (5), sis (6), set (7), gueyt (8), nou (9), deu (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Dialecto o lengua indoeuropea de la familia románica, resultado del latín hablado en la región de  Ribagorza.

 

El ribagorzano es un dialecto único con variantes propias  dentro de subcomarcas muy reducidas. La comarca histórica de Ribagorza ocupa la parte nororiental de Huesca y noroccidental de la de Lleida. En su cabecera montañosa acoge las cumbres más altas de los Pirineos centrales (Aneto, Maladeta, Llardana, Perdiguero...), glaciares, parques naturales (Posets-Maladeta, S. Maurici i Aiguatorta), valles, congostos, cascadas. Cruzan los ríos Esera, Isabana, y Noguera Ribagorzana. Tiene unos 3.500 km2 y poco más de 14.000 habitantes (2001).

 

Ribagorza aparece poblada al menos desde el neolítico por un pueblo iber-vasco, que fue escasamente romanizado. En el año 872, logra la independencia  junto con Pallars, cuando el conde Raymundo  (Ramón I) abandona Tolosa. La dinastía condal se extingue en el año 1.016. Sancho Garcés III, el Mayor, de Navarra (1016-1018) dona Sobrarbe y Ribagorza a su hijo Gonzalo. El condado de Ribagorza , dentro de la corona de Aragón, mantuvo su autonomía, régimen, Consejo, fueros y representación hasta finales del siglo XVI en que fue borrado por el odio, la ambición y la maldad de Felipe II.

 

Aunque muy acosado por el castellano (sur y oeste) y por el catalán (franxa oriental), aún permanece vivo el dialecto ribagorzano, que se fue configurando a partir del bajo latín que borraba el uso del euskara, salvo en toponimia. Es un dialecto de transición desde el navarro-aragonés al catalán, y que presenta como legado de los largos siglos de convivencia con el euskara, más de 300 voces vivas hoy en día.

 

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Palatalización de la l inicial: llabio, lladrón, lletra por labio, ladrón, letra. Palatalización de la l en los grupos bl, cl, fl, gl, pl: bllusa, cllase, fllorezé, gllárima, pllegá. B) Articulación del diptongo ue en o: coba, forza, corda, fora por es. cueva, fuerza, cuerda, fuera. ll, x y ch  correspondientes a la j castellana: fillo, biello, faixa, ixeta, Chesús por es. hijo, viejo, faja, jeta, Jesús. C) Utilización de   -oll y -all correspondientes a -ojo y -ajo castellanos: zeroll, matoll, manoll, escupitall, alls por cerrojo, matojo, manojo, escupitajo, ajos. D) Apócope, en ocasiones, de la o final: man, cul, chop, Bllascut, Sadurnín por mano, culo, chopo, Bllascuto, Saturnino.

Morfosintaxis. A) El infinitivo no conserva nunca la r final:  sallí, engullí, tení, balé, bebé, entendé, fuyí. B) El gerundio se forma añadiendo una n al infinitivo: sallín, engullín, tenín, balén, bebén, entendén, fuyín. C) El participio se forma a partir del infinitivo: inf. en ® au; en ® iu; en ® iu. D) Los 10 primeros números en ribagorzano son los siguientes: un/una (1), dos  (2), tres (3), kuátre (4), sink (5), sis (6), set (7), gueyt (8), nou (9), deu (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 EL RIBAGORZANO DENDE CAMPO,  Edukia: I. Consideraciones previas. II. El nombre: género y número. III. El artículo. IV. Pronombres personales. V. Pronombres reflexivos. VI. Los posesivos. VII. Los demostrativos. VIII. Los pronombres relativos. IX. Los indefinidos. X. El verbo. XI. Las conjugaciones. XII. Adverbios de lugar. XIII. Adverbios de tiempo. XIV. Adverbios de modo. XV. Adverbios de cantidad.  XVI. Adverbios de afirmación, negación y duda. XVII. Las perposiciones. XVIII. Las conjunciones. XIX. La interjección, Bienvenido Mascaray Sin, 21,5x15,5, 107 or., Navarra, 1994.

DE RIBAGORZA A TARTESOS, Topónimos, toponimia y lengua iberovasca, I. Topónimos con aféresis de vocal inicial silábica. II. Síncopa de vocal entre oclusiva y /r/ seguida de la misma vocal. III. Topónimos con hiatos. IV. Apócope de vocal. Haplologías. Diptongos. V. Topónimos com /m/ inicial protética- parte de raíz. VI. Topónimos con /f/ procedente de /p/. VII. Topónimos con /R/ inicial metatética. VIII. Topónimos con /g/ epentética. IX. Topónimos con ensordecimiento de sonora tras ez-. X. Sonidos /g/, /x/, /i/, /y/, /š/, /č/. XI. Topónimos con prefijos be- o sufijo -pe- (o -be). XII. Topónimos con sufijo -era o -ero. XIII. Topónimos con sufijo o terminación -di o -gi más vocal. XIV. Topónimos onomatopéyicos. XV. Antropónimos en -os, -ue, -ui. XVI. Topónimos urkidianos. XVII. Topónimos con pronombre relativo n. XVIII. Topónimos con Tza o tze (montón, gran cantidad). XIX. Topónimos con el verbo in: hacerse, criarse. XX. Topónimos en -iana (la que es bonita). XXI. Topónimos con “torre”. XXII. Topónimos con “aigua”: corriente de agua. XXIII. Topónimos con “ele”, ganado, rebaño. XXIV. Topónimos adulterados con “villa”. XXV. Topónimos con santas y santos “de casualidad”. Topónimos “de colores”. XXVII. Topónimos de pobreza o escasez. XXVIII. Topónimos de montañas, piedras y escabrosidades. XXIX. Topónimos del mundo vegetal. XXX. Otros topónimos. Anexo I: Relación de topónimos vasco-ribagorzanos estudiados. Anexo II: Topónimos ribagorzanos de origen no vasco, bibliografia oso oparoa, Bienvenido Mascaray Sin, Ed. Elena Mascaray Montón, 21x15, 502 or., Navarra, 2002.

ELS AUXILIARS HAVER  I SER EN ALT RIBAGORÇA, Jordi Suïls Subirá, De Lingua Aragonensi, nº 2, Revista de la Sociedat de Lingüística Aragonesa, Graus/Benás, 2005.

 Literatura

 BENÁS, TRALLO Y FUELLAS,  Poemas en aragonés ribagorzano de Campo, Publicazions d’O Consello d’A Fabla Aragonesa, Chiquet bocabulario de l’aragonés ribagorzano de Campo, Bienvenido Mascaray Sin, 17x12, 126 or., Huesca, 1984.